คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-การผูกตัวชี้วัดให้พนักงานแต่ละคนทำอย่างไร

FAQ-การผูกตัวชี้วัดให้พนักงานแต่ละคนทำอย่างไร

Q:
A:

การผูกตัวชี้วัดให้พนักงานแต่ละคนทำอย่างไร

     เมื่อกำหนดตัวชี้วัดแล้ว ก่อนที่จะสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) ได้ จะต้องกำหนดตัวชี้วัดให้กับพนักงานแต่ละคน โดยขั้นตอนมีดังนี้

  1. กำหนดวิสัยทัศน์
  2. กำหนดพันธกิจ
  3. กำหนดเป้าประสงค์
  4. ถ่ายทอดเป้าประสงค์

ถ่ายทอดเป้าประสงค์

   เป็นการกำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) โดยจะการมอบหมายงานให้พนักงานในสังกัดหน่วยงานที่ระบุไว้ในการกำหนดเป้าประสงค์ รวมไปถึงการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ว่าในแต่ละตัวชี้วัด พนักงานแต่ละคนจะค่าเป้าหมายเท่าไหร่ ซึ่งพนักงานไม่จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดทุกตัวที่กำหนดไว้ก็ได้

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอโดยไปที่ “Stragtegy Management” > “ถ่ายทอดเป้าประสงค์


เมื่อเข้าหน้าจอมาแล้วจะแสดง List รายการ ดังภาพ หากต้องการเพิ่มการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ให้ Clickระบบจะเปิดหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลดังนี้

General: เลือกปี และรหัสเป้าประสงค์ที่ต้องการถ่ายทอดเป้าประสงค์


ตัวชี้วัด:  เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการถ่ายทอดให้พนักงานโดย Click  แล้วเลือก  ตัวชี้วัดที่ต้องการถ่ายทอดให้พนักงาน หากเลือกเรียบร้อยแล้วให้ Click  เพื่อยืนยันการเลือกตัวชี้วัด

หมายเหตุ

 • สามารถค้นหาตัวชี้วัดที่ต้องการได้ โดยการระบุคำค้นหาแล้ว Click
 • หากต้องการเลือกทั้งหมดสามารถเลือก ตรงหัวคอลัมน์ ระบบจะเลือกรายการที่อยู่ในหน้าจอนั้น
 • ระบบจะ Default ไว้ที่ 10 รายการ หากต้องการให้แสดงมากกว่า 10 รายการ สามารถเลือกรายการต่อหน้า   ได้ โดยจะมีรายการให้เลือกตั้งแต่ 10, 20, 30, 40 และ 50เมื่อเลือกตัวชี้วัดแล้ว จะแสดงรายการตัวชี้วัดที่ได้เลือกไว้ดังภาพ
สามารถกำหนด Rating ของแต่ละตัวชี้วัดได้แบบยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดช่วงคะแนนจาก มาก ไป น้อย หรือจากน้อย ไป มาก เป็นต้น

   หากมีตัวชี้วัดที่ใช้ Rating เดียวกันสามารถ Click  เพื่อกำหนด Rating แบบกลุ่มให้กับตัวชี้วัดได้ โดยสามารถเลือก  ตัวชี้วัดที่ต้องการกำหนด Rating เดียวกันทางด้านซ้ายมือและระบุช่วงคะแนน เมื่อ Click  ดังภาพ  


     หรือหาก Rating ของแต่ละตัวชี้วัดไม่เหมือนกัน สามารถกำหนดตัวชี้วัดแต่ละรายการ ได้โดยการ Click  

ตัวอย่าง KPI Rating จากน้อย ไป มากตัวอย่าง KPI Rating จากมาก ไป น้อย
ตัวอย่าง KPI Rating แบบช่วงคะแนนหมายเหตุ หากไม่มีการ Manage Rating ให้กับตัวชี้วัดที่เลือก ระบบจะ Default  KPI Rating โดยอ้างอิงจากหน้าจอ “Setup” > “Performance Management” > “กำหนดระระดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน

 

มอบหมายงาน:  เป็นการเลือกพนักงานมอบหมายงาน โดยการ Click  แล้วเลือก  พนักงานที่ต้องการ จากนั้น Clickเมื่อเลือกแล้วจะแสดงรายชื่อพนักงานดังภาพถ่ายทอดค่าเป้าหมาย:  การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ว่าเป้าหมายของแต่ละคนมีค่าเท่าไหร่  ซึ่งค่าเป้าหมายของแต่ละคนอาจมีค่าไม่เท่ากันก็ได้ และสามารถเลือกตัวชี้วัดให้พนักงานแต่ละคนได้หากในบางตัวชี้วัด พนักงานบางกลุ่ม/บางคน

กรณีที่ทุกตัวชี้วัด และพนักงานทุกคนใช้ค่าเป้าหมายเดียวกัน เช่น ค่าเป้าหมาย 30 เหมือนกันทุกตัวชี้วัดและพนักงานทุกคน ให้ระบุค่าเป้าหมายแล้ว Click   ระบบจะแจ้งเตือนว่าต้องการ Apply to all kpi? ให้ Click  เพื่อยืนยันการระบุค่าเป้าหมาย


เมื่อยืนยันแล้ว ทุกตัวชี้วัด และพนักงานทุกคน จะถูกระบุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้กรณีตัวชี้วัดแต่ละตัวใช้ค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน แต่พนักงานใช้ค่าเป้าหมายเดียวกัน สามารถระบุค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดที่ต้องการกำหนด จากนั้น Click

 

ระบบจะแจ้งเตือนว่าต้องการ Apply to all ? ให้ Click  เพื่อยืนยันการระบุค่าเป้าหมาย


เมื่อยืนยันแล้วจะแสดงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนั้น ๆ ดังภาพ

กรณีตัวชี้วัดแต่ละตัวใช้ค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน และพนักงานใช้ค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้ระบุค่าเป้าหมายของพนักงานแต่ละคนในตัวชี้วัด ดังภาพ

 

หมายเหตุ

 1. พนักงานบางคนไม่ต้องใช้ตัวชี้วัดบางข้อในการประเมิน สามารถ ชื่อพนักงาน ในตัวชี้วัดที่พนักงานไม่ต้องใช้ในการประเมิน เมื่อมีการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน ตัวชี้วัดของพนักงานแต่ละคนจะแสดงตามการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย
 2. พนักงาน 1 คน สามารถ่ายทอดเป้าประสงค์ได้มากกว่า 1 การถ่ายทอดเป้าประสงค์

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่า โดย Click  หรือ      

บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่
บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่ โดยคัดลอกข้อมูลจากหน้าเดิมไปใช้งาน
บันทึกแล้วปิดเอกสารกลับไปที่หน้า List

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์