Tag แบบประเมิน KPI

2 รายการ
เมื่อกำหนดตัวชี้วัดแล้ว จะต้องผูกตัวชี้วัดให้กับพนักงานแต่ละคนก่อนที่จะสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI)
เมื่อต้องการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) ให้พนักงาน ต้องดำเนินการดังนี้
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์