Top

What's New

HRMI8

Version 8.1.027.0.20181029

 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่ม Format นำส่งไทยพาณิชย์ รูปแบบ 100 MILLIONS
 • ADDED บันทึกใบสมัคร :: เพิ่มให้สามารถกรอกข้อมูลอัตราเงินเดือนเริ่มต้น สำหรับข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับ Format นำส่งธนาคารซิตี้แบงค์ แบบ A GDFF FTCHQATR ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ENHANCEMENT รายงานฟอร์มใบสมัครงาน :: เพิ่มการแสดงผลข้อมูล ชื่อเล่น วันออกบัตรประชาชน หมู่เลือด และ Email
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: แก้ไขปัญหาการประมวลผลไม่สำเร็จ กรณีมีกะงานล่วงเวลาวันหยุด 2 กะงานขึ้นไป และลงเวลาทำงานไม่ครบ
 • FIXED บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: ปรับให้รองรับกรณีตั้งค่า Format วันที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดือนเป็นตัวอักษร
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาการหักเงิน หรือจ่ายเงินคืนเมื่อลาไม่ถูกต้อง กรณีลานับรวมวันหยุด
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงการแจ้งเตือนการลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา กรณีพนักงานมีวันลายกมา
 • FIXED เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การอนุมัติ (กรณีพ้นสภาพความเป็นพนักงาน) :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถอนุมัติเอกสารลำดับขั้นได้ กรณีที่มีการอนุมัติเอกสารลำดับขั้นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และผู้อนุมัติลำดับขั้นที่ 2 พ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับให้รองรับการเลือกรูปแบบงวดการจ่ายที่สร้างจากต่างสาขา
 • FIXED รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) ::
  1. แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Send Email ใบรับรองเงินเดือน
  2. แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงยอดภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองฯ สะสม ในงวดพิเศษ กรณีเรียกรายงานโดยกำหนดเงื่อนไขรวมงวดพิเศษ"
 • FIXED บันทึกผลสัมภาษณ์ :: ปรับการอนุมัติเอกสารให้รองรับกรณีเอกสารอ้างอิงจากใบสมัครประเภทพนักงาน
 • FIXED รายงานวิเคราะห์ Cost แยกตามหน่วยงาน :: แก้ไขปัญหารายงานไม่คำนวณเงินเดือนและรายได้ประจำในเดือนที่พนักงานลาออก

Version 8.1.026.0.20180924

 • ADDED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มให้สามารถ import ปรับรายได้-รายหักประจำได้
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบจำนวนพนักงานตามเดือน :: เพิ่มรายงานเปรียบเทียบจำนวนพนักงานตามเดือน
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มการแสดงยอดภาษีแยกมาตรา 40(1) และ 40(2)
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. เพิ่มระบบการยื่นข้อมูลผู้ประกันตน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW พร้อมแจ้งการชำระเงิน ด้วยการแจ้งตัดเงินในบัญชีธนาคารผ่าน National ITMX (Prompt Pay)
  2. เพิ่ม Format กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ AIA ชื่อ “Upload Data Layout for Employee Choice”
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย :: เพิ่มรายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย
 • ADDED รายงานการจ่ายค่าจ้างเฉพาะลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างเกิน 20,000 บาท :: เพิ่มรายงานการจ่ายค่าจ้างเฉพาะลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างเกิน 20,000 บาท
 • ENHANCEMENT Change Password :: ปรับให้ปิดหน้าจออัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ
 • ENHANCEMENT Send Email :: ปรับการส่ง Email ให้รองรับกรณีมีการอนุมัติเอกสาร ที่ผู้ขอเอกสารไม่ได้บันทึก Email
 • ENHANCEMENT บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: ปรับค่าเริ่มต้นให้แสดงประเภทพนักงานตามพนักงานที่เลือก
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ import เฉพาะข้อมูลตำแหน่งงานได้
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. ป้องกันการบันทึกข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตซ้ำ
  2. ปรับให้ไม่แสดงสถานะ "อยู่ระหว่างการทดลองงาน"" กรณีที่พนักงานพ้นสภาพแล้ว"
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาแสดงยอดภาษี 40(1) ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานคำนวณภาษีแบบ BOI และนายจ้างออกให้ตลอด
  2. แก้ไขปัญหาประมวลผลรายได้ไม่ถูกต้อง กรณีงวดการจ่ายเดือนละ 4 ครั้ง และพนักงานพ้นสภาพตรงกับวันสุดท้ายของงวดการจ่าย"
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: ปรับให้ไม่สามารถเปลี่ยนกะงานได้ ในวันที่มีการขอเอกสารต่างๆ แล้ว
 • FIXED รายงานรายเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: ปรับให้รายงานมีการขึ้นหน้ากระดาษใหม่ เมื่อสิ้นสุดรายการของพนักงานแต่ละคน

Version 8.1.025.0.20180827

 • ADDED ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้ว :: ปรับให้คอลัมน์ในตารางกำหนดรูปแบบข้อมูล แสดงตามรูปแบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้ว
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: ปรับแจ้งเตือนการใช้รหัสรายได้-รายหักซ้ำ โดยระบุเป็นรายบุคคล
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับ Format นำส่งธนาคารไทยพาณิชย์ แบบ Hast Total และ BCM ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ADDED รายงาน Payment Voucher ประจำเดือน :: เพิ่มคอลัมน์ "ชื่อหน่วยงาน"
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: เพิ่ม Range วันที่ เพื่อให้สามารถเลือกวันที่ออกหนังสือรับรองได้
 • ADDED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : รายละเอียดตารางการทำงาน :: เพิ่มการแสดงเอกสารของดเว้นการรูดบัตรชั่วคราว และเอกสารบันทึกขออนุมัติขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา
 • ADDED หน้าจอบันทึกสิทธิ์การอนุมัติ :: ปรับขนาดคอลัมน์ เพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
 • ADDED รายงานแสดงรายการขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (เวลาก่อนปรับ/หลังปรับ) :: ปรับให้เน้นสีแดงเฉพาะรายการที่ก่อนปรับและหลังปรับแตกต่างกันเท่านั้น
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ใช้สำหรับปรับตำแหน่งและเงินเดือน เมื่อมีเอกสารบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนรออนุมัติออยู่
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขเอกสารการปรับตำแหน่งและเงินเดือนได้ กรณีมีการแก้ไขข้อมูลเลขที่เอกสาร
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหารายได้-รายหักประจำถูกนำมาคำนวณประกันสังคม ในงวดการจ่ายพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : MoreAction > Import ตารางการทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import ตารางการทำงานของพนักงานทับกะงานเดิมได้

Version 8.1.024.0.20180730

 • ADDED กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน > Other Menu : รายได้อื่นๆ ::
  1. เพิ่มเงื่อนไข "ไม่คำนวณพนักงานที่ลงเวลาผิดพลาด"
  2. เพิ่มเงื่อนไข "รวมลา (นับเป็นการทำงาน)"
 • ADDED บันทึกข้อมูลสาขา :: ปรับให้ดึงข้อมูลเลขที่บัญชีประกันสังคมตามองค์กรหลัก กรณีใช้งาน License Multi Company
 • ADDED บันทึกสัญญาจ้างงาน > More Action : กำหนดรูปแบบสัญญาจ้างงาน :: เพิ่มตัวแปรวันที่แบบเต็ม เพื่อให้มีการแสดงชื่อเดือน
 • ADDED บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: ปรับค่าเริ่มต้นของการคำนวณเงินเดือนงวดสุดท้ายเป็น "ตามจำนวนวันที่ทำงาน"
 • ADDED รายงานทั้งหมด :: ปรับรายงานให้รองรับสถานะภาพการสมรส "แยกกันอยู่"
 • ADDED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับการแสดงจำนวนวันมาทำงานของพนักงานรายวัน ให้แสดงตามจำนวนวัน และชั่วโมงที่ทำจริง
 • ADDED รายงานคำนวณค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุของพนักงาน :: เพิ่มรายงานคำนวณค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุของพนักงาน
 • ADDED รายงาน สปส.6-10 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน :: เพิ่มการกรองข้อมูลตามหน่วยงาน, กลุ่มพนักงาน,ระดับพนักงาน,ตำแหน่งงาน และประเภทพนักงาน
 • ADDED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : รายละเอียดตารางการทำงาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว เช่น เอกสารขออนุมัติลา เอกสารขออนุมัติทำงานล่วงเวลา เป็นต้น
 • ADDED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แยกรายงานสรุปการทำงานล่วงเวลาที่เกี่ยวกับจำนวนเงินออกมาเป็นอีกรายงาน เพื่อให้สามารถกำหนด Permission ให้กับพนักงานที่ไม่มีสิทธิ์เห็นจำนวนเงินได้
 • ADDED รายงานแสดงรายการขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (เวลาก่อนปรับ/หลังปรับ) :: เพิ่มรายงานแสดงรายการขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (เวลาก่อนปรับ/หลังปรับ)
 • ADDED บันทึกชำระเงินกู้ :: ปรับการบันทึกชำระเงินกู้ในงวดสุดท้าย ให้สามารถชำระโดยการปัดเศษสตางค์ได้
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน > Other Menu : การพ้นสภาพพนักงาน :: ป้องกันการเพิ่มเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงาน กรณีที่พนักงานมีเอกสารบันทึกพ้นสภาพที่มีสถานะเป็นรออนุมัติ
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้สามารถลบรายการบันทึกการจ่ายของพนักงานที่ยังไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับการแสดงยอดเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ในฐานการคำนวณภาษี กรณีประมวลผลรายได้ในงวดพิเศษสำหรับจ่ายครั้งเดียวเหตุเพราะออกจากงาน
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับ Format จัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกรุงไทย แบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถบันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม สำหรับพนักงานที่มีเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน แต่ยังไม่ถึงวันที่ทำงานวันสุดท้าย
 • FIXED บันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ :: ปรับให้สามารถบันทึกเงื่อนไขสวัสดิการประเภทเดียวกันในต่างองค์กรได้

Version 8.1.023.0.20180625

 • ADDED กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: เพิ่ม Option ให้สามารถกำหนดได้ว่าต้องการปรับวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดอื่นๆ ตามวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดงวดหรือไม่
 • ADDED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: ปรับให้สามารถยกเลิกเอกสารที่ Post จากเอกสารบันทึกพนักงานทดลองงานได้
 • ADDED บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: ปรับให้สามารถยกเลิกเอกสารที่ Post จากเอกสารบันทึกพนักงานทดลองงานได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่ม Format A GDFF FTCHQATR สำหรับนำส่งธนาคารซิตี้แบงค์
 • ADDED รายงานข้อมูลพนักงานที่ยังไม่ได้ถูกกำหนดสิทธิ์การมองเห็น :: เพิ่มให้สามารถกรองพนักงานลาออกได้
 • ADDED รายงาน ฝย/ฝป 1 คำขอรับการรับรองหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง :: ปรับแบบฟอร์มใหม่ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
 • ADDED รายงาน ฝย/ฝป 2-1 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (กรณีฝึกอบรมเอง) :: ปรับแบบฟอร์มใหม่ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้สามารถบันทึกการจ่ายสำหรับพนักงานที่เกษียณแต่ยังทำงานอยู่ กรณีที่ยังไม่ถึงวันที่มีผลได้
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับการคำนวณภาษีของพนักงานรายวัน ให้ไม่นำค่าแรงรายวันไปคำนวณภาษีล่วงหน้า
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับให้รองรับกรณีที่พนักงานมีการเปลี่ยนประเภทพนักงานในช่วงกลางงวด
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: ปรับให้แสดงยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะปีภาษีนั้นเท่านั้น
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับการคำนวณรายหักลาเกินให้ถูกต้อง กรณีมีการยกเลิกการลาในเอกสารบันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่มเพียงบางรายการ
 • FIXED รายงานรายละเอียด ชม.การทำงานของพนักงาน :: เปลี่ยนรูปแบบเวลาจาก วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง:นาที:วินาที เป็น วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง:นาที
 • FIXED รายงานการลา ขาด สาย :: ปรับให้รองรับการแสดงเวลาที่สาย กรณีพนักงานสายมากกว่า 8 ชั่วโมง
 • FIXED รายงานวันลาคงเหลือของพนักงาน :: ปรับการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือให้ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลา จากหน้าจอกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม
 • FIXED บันทึกคำร้องเงินกู้ :: ปรับให้รองรับกรณีที่มีวันที่รับและวันที่จ่ายเงินกู้ในปีย้อนหลัง

Version 8.1.022.0.20180528

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน ::
  1. เพิ่มให้สามารถ Import ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้
  2. เพิ่มให้สามารถ Import ข้อมูลพนักงานโดยใช้ Enum ที่ยังไม่เคยถูกบันทึกลงในระบบได้ เช่น สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ชื่อบริษัทประวัติการทำงาน
 • ADDED บันทึกการปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: เพิ่มให้สามารถกำหนดการปรับเฉพาะรายได้-รายหักประจำอย่างเดียวได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคาร SCB รูปแบบ BCM ให้ Product Code เป็นค่า "PAY"
 • ADDED ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.1ก แบบยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ใบแนบ ภงด.90 ภงด.91 กรณีเหตุออกจากงาน :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ผู้ใช้ : More Action > กำหนดชื่อผู้ใช้แบบกลุ่ม :: ปรับการส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดผู้ใช้ใหม่ เพื่อให้รองรับกรณีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่มีสิทธิ์ Write File
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน (For print) :: แก้ไขปัญหาคำนวณอายุงานไม่ถูกต้อง กรณีที่เป็นพนักงานพ้นสภาพ

Version 8.1.021.0.20180430

 • ADDED Login :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีที่กดลบ Profile เชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มให้สามารถยกเว้นการแจ้งเตือนลาย้อนหลังได้ กรณีเป็นการลาย้อนหลังแบบต่อเนื่อง
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. ปรับเลขที่บัญชีธนาคารทิสโก้ ให้รองรับจำนวน 14 หลัก
  2. เพิ่มสถานะภาพการสมรส "แยกกันอยู่"
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้สามารถแก้ไขเอกสารบันทึกจ่ายเป็นรายบุคคลได้ กรณีที่ยังไม่ได้ประมวลผลรายได้
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: ปรับให้รองรับเงินได้มาตรา 40(6) 40(7) และ 40(8)
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ADDED รายงาน สปส. 1-10 (ส่วนที่ 1) เเบบรายการเเสดงการส่งเงินสมทบ :: ปรับการเเสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน
 • ADDED รายงานสปส. 6-09 หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน :: เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานใหม่ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
 • ADDED รายงานสปส. 9-02 แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล :: เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานใหม่ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
 • ADDED รายงาน ภงด.3 :: เพิ่มรายงาน ภงด.3 เพื่อให้รองรับการนำส่งภาษีเงินได้มาตรา 40(6) 40(7) และ 40(8)
 • ADDED บันทึกสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล :: เพิ่มให้สามารถกำหนดสิทธิ์การมองเห็นรายงานเปรียบเทียบประจำงวดได้
 • ADDED Audit Trail Cleaning :: เพิ่มให้สามารถลบ Audit Trail ของระบบ ESS ได้
 • ADDED HRMI Auto Import Time Service :: เพิ่มให้ Event Log แสดงชื่อเครื่องสแกนนิ้ว
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งงงานและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มการแจ้งสาเหตุการ import file ไม่สำเร็จ กรณีที่วันที่มีผลอยู่ในงวดการจ่ายที่ทำการปิดงวดไปแล้ว
 • FIXED บันทึกการจ่าย > Info : More Action > Import/Export :: ปรับให้รองรับกรณี import ไฟล์ excel ที่มีการใช้สูตรการคำนวณต่างๆ
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับให้คำนวณฐานคำนวณภาษีได้ถูกต้อง กรณีงวดการจ่าย 2 ครั้ง คำนวณภาษีรวมที่งวดสุดท้าย และมีรายหักไม่ประจำในงวดแรก
 • FIXED รายงานภงด.1ก. ใบแนบ :: แก้ไขการแสดงประเภทเงินได้ให้ถูกต้อง กรณีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ

Version 8.1.020.0.20180326

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. ปรับให้สามารถกรอกจำนวนบุตร และบุตรบุญธรรมสำหรับลดหย่อนภาษี
  2. ปรับให้รองรับกรณีพนักงานต่างชาติที่ไม่มีนามสกุล
 • ADDED บันทึกรูปแบบตามรางการทำงาน : More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: ปรับหน้าจอให้สามารถเลือกพนักงานแบบกลุ่มและสามารถลบพนักงานที่ไม่ต้องการออกได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบของธนาคารกรุงศรี "Payment128Web"
 • FIXED กำหนดรหัสรายได้-รายหัก :: ปรับให้รองรับการค้นหาข้อมูลจากชื่อประเภทรายได้-รายหัก
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาสถานะการทำงานไม่ถูกต้อง เมื่อทำการยกเลิกเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงานของพนักงาน กรณีพนักงานมีเอกสารบันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา
 • FIXED รายงานพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถแสดงผลรายงานตามหน่วยงาน กรณีที่เลือกกรองหน่วยงาน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับให้รองรับกรณีพนักงานไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้ประจำ 40(2) และรายได้ไม่ประจำ 40(1)
  2. ปรับให้พนักงานที่คำนวณภาษี BOI นายจ้างออกให้ตลอด ให้ไม่คำนวณลดหย่อนภาษีทุกข้อ
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับให้รองรับการ Generate Text File ไปยัง Share Folder
  2. ปรับให้ Tab General สามารถเลือกพนักงานที่พ้นสภาพแล้วได้
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับให้รายงานสามารถแสดงผลได้รวดเร็วขึ้น
 • FIXED รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: แก้ไขรายงานแสดงข้อมูลยอดรวมภาษีไม่ถูกต้องกรณีที่เลือกแสดง "แสดงยอดค่าจ้างสะสมตามฐานคำนวณภาษี"
 • FIXED รายงาน Payment Voucher ประจำเดือน :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงผลข้อมูลไม่ถูกต้องกรณีที่พนักงานคำนวณภาษีนายจ้างออกให้
 • FIXED รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: ปรับให้รองรับการแสดงผลค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้อายุ 65 ปีขึ้นไปย้อนหลังไปในปีที่อายุยังไม่ถึง 65 ปี
 • FIXED รายงานแบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก :: ปรับให้รองรับการแสดงผลพนักงานที่กำหนด ไม่คำนวณภาษี
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอทำงานล่วงเวลาได้ กรณีที่มีการกำหนดรูปแบบงวดการจ่ายในส่วนค่าล่วงเวลาแบบคร่อมงวดแล้วมีการบันทึกปิดงวด

Version 8.1.019.0.20180226

 • ADDED ประมวลผลสิ้นปี ::
  1. เพิ่มการจัดเก็บ Audit การประมวลผลปิดสิ้นปี
  2. ปรับการคำนวณยอดยกมา และยอดสะสมต่างๆ ให้รองรับกรณีประมวลผลสิ้นปีย้อนหลัง
 • ADDED ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หักณที่จ่าย :: ปรับแบบฟอร์ม ส่วนของ TCL เป็นแบบล่าสุด
 • ADDED HRMI Auto Import Time Service :: ปรับให้สามารถกำหนดจำนวนวันที่จะดึงข้อมูลเวลาย้อนหลังได้
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับการคำนวณหักลาเกิน ให้รองรับกรณีงวดการจ่ายคร่อมปี
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ปรับการ Import บันทึกการจ่าย ให้รองรับกรณีพนักงานสถานะเกษียณแต่ทำงานอยู่ มีการบันทึกลาออก
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับการคำนวณภาษีในงวดบัส ให้รองรับกรณีที่พนักงานไม่มีเงินเดือน แต่มีได้รายได้ประจำ 40(2) ประเภทเดียว
  2. แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลฐานคำนวณภาษี 40(2) ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายได้ประจำ 40(2) และประมวลผลในงวดโบนัส
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบไฟล์นำส่งธนาคารกรุงเทพ format80 ให้แสดงชื่อพนักงานเป็นภาษาอังกฤษ
 • FIXED รายงานค่าจ้าง, ภาษี, สปส, กองทุนเปรียบเทียบ 12 เดือน :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีมีการแก้ไขยอดภาษีให้พนักงานที่มีการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด
 • FIXED รายงานภาษีเปรียบเทียบ 12 เดือน :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีมีการแก้ไขยอดภาษีให้พนักงานที่มีการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด
 • FIXED ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีพนักงานมีรายได้ยกมา ภาษียกมา และลาออก โดยไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หักณที่จ่าย :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีพนักงานมีรายได้ยกมา ภาษียกมา และลาออก โดยไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED 50 ทวิหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีพนักงานมีรายได้ยกมา ภาษียกมา และลาออก โดยไม่มีการประมวลผลรายได้

Version 8.1.018.0.20180129

 • ADDED กำหนดปฎิทินบริษัท :: กำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ตรงตามวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี พ.ศ. 2561​
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรณีกรอกข้อมูลความสามารถด้านภาษาไม่ครบ
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มการลดหย่อนภาษีให้รองรับการคำนวณภาษีประจำปี 2560 ตามประกาศจากกรมสรรพากร
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. เพิ่มให้สามารถเลือกได้ว่าต้องการนำส่งด้วย Encoding UTF-8 หรือ ANSI
  2. ปรับรูปแบบการนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา (รูปแบบ MTS) ตามที่ธนาคารกำหนด
  3. ปรับให้ธนาคารกสิกร (รูปแบบ Kbank batch) มีการแจ้งเตือนเมื่อเลือกสาขาเกิน 1 สาขา กรณีเลือกแบบรวมไฟล์
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา :: ปรับให้สามารถกรอกเอกสารใบรับแพทย์ได้ กรณีมีการอนุมัติเอกสารลาป่วยแล้ว
 • ADDED HRMI Auto Import Time Service ::
  1. ปรับให้รองรับกรณีใช้งานหลาย Database พร้อมกันและมีการตั้งค่าช่วงเวลาการดึงข้อมูลที่แตกต่างกัน
  2. เพิ่มการควบคุมการทำงานผ่าน System Tray เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
  3. เพิ่มให้สามารถตั้งค่า Profile ของโปรแกรม HRMI ได้ผ่านทาง Service
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ธนาคารกรุงเทพ รูปแบบ format128 ไม่ได้ กรณีเลือกการจัดเก็บแบบรวมไฟล์เดียว
  2. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่แสดงข้อมูล กรณีเลือกนำส่งทั้งเดือน
 • FIXED Auto Import Time Service :: ปรับให้รองรับการตั้งค่า Service กรณีผู้ใช้ไม่มี Login Password

Version 8.1.017.0.20180110

 • ADDED System ::
  1. ปรับให้มีการติดตั้ง Microsoft Visual J# อัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งอีเมลไม่สำเร็จ ที่เกิดจากการ Update Windows 10 ล่าสุด
  2. ปรับให้มีการติดตั้ง Microsoft Access Database Engine อัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการ Import Excel ไม่สำเร็จ ที่เกิดจากการ Update Windows 10 ล่าสุด
  3. ปรับให้รองรับการทำงานกับ Microsoft Windows 10 Version 1709
 • ADDED Login :: เพิ่มการตรวจสอบการ Auto Update ข้อมูลจำนวนวันลาคงเหลือ กรณีกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบมีเงื่อนไขอัตโนมัติ ที่เมนูบันทึกข้อกำหนดองค์กร
 • ADDED Option :: เพิ่ม Option Automatic Retrieve Data เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะให้ระบบโหลดข้อมูลในหน้า List อัตโนมัติหรือไม่
 • ADDED บันทึกข้อมูลองค์กร :: เพิ่มการปรับขนาดรูปองค์กร เพื่อให้สามารถแสดงผลรายงานได้รวดเร็วขึ้น
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร ::
  1. เพิ่ม Option กรณีมีการลาข้ามวัน สำหรับคิดเบี้ยขยัน, หักลางาน, จ่ายคืนลางาน และจำนวนวันอนุญาติลา
  2. ปรับให้สามารถเลือก CC E-mail เฉพาะกรณีเอกสารเข้าลำดับขั้น หรือไม่เข้าลำดับขั้นได้
  3. ปรับการแสดง ตารางข้อกำหนดการลา ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • ADDED กำหนดประเภทการลา :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนวันอนุญาตลา
 • ADDED กำหนดข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และ Picker ผู้บันทึก ให้รองรับข้อมูลแบบใช้กัทุกองค์กรในเครือ
 • ADDED กำหนดชุดข้อสอบ :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และ Picker ผู้บันทึก ให้รองรับข้อมูลแบบใช้กัทุกองค์กรในเครือ
 • ADDED กำหนดสำรวจหลักสูตรอบรม :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และ Picker ผู้บันทึก ให้รองรับข้อมูลแบบใช้กัทุกองค์กรในเครือ
 • ADDED กำหนดรูปแบบกลุ่มตารางการทำงาน :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และปรับให้หน้าจอสามารถบันทึก/ใช้งานข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือได้
 • ADDED กำหนดรูปแบบเงินกู้ :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และปรับให้หน้าจอสามารถบันทึก/ใช้งานข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือได้
 • ADDED ตั้งค่าการเชือมต่อเครื่องสแกนนิ้ว :: ปรับให้รองรับการเลือก View มาใช้ในการดึงข้อมูล
 • ADDED บันทึกพนักงานทดลองงาน :: ปรับให้สามารถเปิดดูรายละเอียดผลการประเมินได้ กรณีที่มีการอนุมัติเอกสารแล้ว
 • ADDED บันทึกบัตรพนักงาน > More Action > รับคืน/ยกเลิกบัตร :: เพิ่มคำอธิบายประเภทของบัตรที่ใช้งานกับเมนูที่เลือก
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน > More Action > เพิ่มสถิติการลาลายกมาตามประเภทการลาแบบกลุ่ม :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนการลายกมา
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน > Other Menu > ข้อมูลการลายกมา :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนการลายกมา
 • ADDED รายงานประเมินผลงานพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกรูปแบบ Flexible Time :: เพิ่มหน้าจอ “บันทึกรูปแบบ Flexible Time” เพื่อกำหนดรูปแบบกะงานแบบ Flexible
 • ADDED บันทึกรูปแบบ Flexible Time > More Action > เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time ของพนักงาน :: เพิ่มหน้าจอ “เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time ของพนักงาน” เพื่อกำหนดพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
 • ADDED บันทึกข้อมูลกะงาน ::
  1. เพิ่ม Tab “ข้อกำหนดการขอ OT”
  2. เพิ่ม Checkbox ใช้กับทุกองค์กรในเครือ และปรับให้หน้าจอสามารถบันทึก/ใช้งานข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือได้"
 • ADDED บันทึกรูปแบบตารางการทำงานของพนักงาน :: เพิ่มการแสดงกะงานของพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
 • ADDED ประมวลเวลาการทำงาน ::
  1. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาทำงานลักษณะต่าง ๆ และเพิ่มการกำหนดรายหักการลงเวลาผิดพลาด
  2. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาแบบ Flexible Time"
 • ADDED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) ::
  1. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาทำงานลักษณะต่าง ๆ และเพิ่มการกำหนดรายหักการลงเวลาผิดพลาด
  2. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาแบบ Flexible Time"
 • ADDED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน > กำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนวันอนุญาตลา
 • ADDED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนวันอนุญาตลา
 • ADDED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณรายได้อื่นๆ (เบี้ยขยัน), หักลางาน และจ่ายคืนลางาน จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)” ก่อน Post ไปยังระบบ Payroll
 • ADDED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณรายได้อื่นๆ (เบี้ยขยัน), หักลางาน และจ่ายคืนลางาน จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)” ก่อน Post ไปยังระบบ Payroll
 • ADDED ประมวลผลวันลาคงเหลือยกไป :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED ประมวลผลวันลาคงเหลือพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. เพิ่มรูปแบบนำส่งธนาคาร MTS Internet สำหรับจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  2. เพิ่มรูปแบบนำส่งภาษี ภ.ง.ด. 1 ยื่นผ่านสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ "
 • ADDED รายงานการลา ขาด สาย (ทุกเรียง ยกเว้นพนักงานไม่ขาด ลา มาสาย) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปวันลาเป็นรายเดือน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานรายละเอียด ชม.การทำงานของพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานจำนวนวันลาคงเหลือพนักงาน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบการลาเป็นรายเดือน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปการลาของพนักงานแต่ละหน่วยงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปวันทำงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานรายละเอียดการลา (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงาน MANHOUR LOST (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา : เรียงตามพนักงานแบบแจกแจงจำนวนเงิน :: ปรับการแสดงจุดทศนิยมเป็น 4 ตำแหน่ง
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบการนำส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ให้ตรงตามรูปแบบของกองทุน
 • ADDED ประมวลผลสิ้นปี :: เพิ่ม Checkbox ลบข้อมูลทั้งหมดขององค์กรที่ปิดกิจการ และปรับ Process ให้สามารถลบข้อมูลขององค์กรที่ปิดกิจการได้
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. กรณีใช้กะงานข้ามวันลา ปรับให้แสดงข้อมูลวันที่ขอลาแสดงตามเงื่อนไข จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
  3. เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”"
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. กรณีใช้กะงานข้ามวันลา ปรับให้แสดงข้อมูลวันที่ขอลาแสดงตามเงื่อนไข จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
  3. เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”"
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา > More Action > ประมวลผลวันลาคงเหลือพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา > More Action > ข้อมูลสถิติการลา :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. ปรับให้แสดงกะงานล่วงเวลาตามข้อมูลที่กำหนดไว้ใน Tab "ข้อกำหนดการขอ OT" จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกะงาน
  3. เพิ่ม Column Error โดยจะแสดง “E” กรณีที่ข้อมูลการขอทำงานล่วงเวลามีการผิดพลาด
  4. ปรับการแจ้งเตือนรายละเอียดการผิดพลาด ที่ Task Result
 • ADDED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. ปรับให้แสดงกะงานล่วงเวลาตามข้อมูลที่กำหนดไว้ใน Tab "ข้อกำหนดการขอ OT" จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกะงาน
  3. เพิ่ม Column Error โดยจะแสดง “E” กรณีที่ข้อมูลการขอทำงานล่วงเวลามีการผิดพลาด
  4. ปรับการแจ้งเตือนรายละเอียดการผิดพลาด ที่ Task Result
  5. เพิ่มปุ่ม “การกำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลา” โดยเมื่อทำการเลือกจะสามารถกำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม เพื่อให้ระบบ Generate ข้อมูลการทำงานล่วงเวลาให้อัตโนมัติ
 • ADDED บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา :: ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
 • ADDED Dashboard (ทั้งระบบ) ::
  1. ปรับหน้า Range เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  2. แก้ไขการแสดงผลของข้อมูลและ Chart ให้ถูกต้อง"
 • ADDED ประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS :: เพิ่มการตรวจสอบกรณีแสดงผลข้อมูลของระบบ Time Attendance และ Payroll จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล MIS :: เพิ่มการตรวจสอบกรณีแสดงผลข้อมูลของระบบ Time Attendance และ Payroll จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบ) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายปี) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายไตรมาส) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบ) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายปี) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายไตรมาส) (ทุกเรียง)" :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED Define Permission :: ปรับให้การ Update child ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

หมวดหมู่

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์