What's New

HRMI

Version 7.1.272.7.20171127

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้รองรับการลดหย่อนภาษี "ช็อปช่วยชาติ 2560"
 • ADDED Auto Import Time Service :: ปรับให้เริ่มดึงข้อมูลเวลาการทำงานทันทีหลังจากมีการ Start Service
 • FIXED System :: เพิ่มการแจ้งเตือนให้ใช้งานด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ กรณีการติดตั้ง Microsoft Access Database Engine ไม่สำเร็จ ซึ่งส่งผลกระทบให้ไม่สามารถ Import ไฟล์ Excel ผ่านโปรแกรมได้
 • FIXED บันทึกพนักงานทดลองงาน :: ปรับให้กรณีไม่อนุมัติเอกสารบันทึกทดลองงาน เอกสารจะมีสถานะเป็นรออนุมัติ และเปลี่ยนการประเมินครั้งสุดท้ายเป็นการประเมินปกติ ให้สามารถทำการประเมินเพิ่มได้
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถตรวจสอบรูปแบบตารางการทำงานของพนักงานได้ กรณีมีการขอทำงานล่วงเวลาที่สิ้นสุดเวลาเที่ยงคืน ในวันสุดท้ายของเดือน
 • FIXED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา :: แก้ไขปัญหาคำนวณจำนวนอนุญาตลาชดเชยไม่ถูกต้อง กรณีมีการยกเลิกเอกสารอนุมัติทำงานล่วงเวลา แบบชดเชยวันลา
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมไม่คำนวณประกันสังคม กรณีไม่ได้กำหนดวิธีการคำนวณประกันสังคม สำหรับงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
 • FIXED Auto Import Time Service :: ปรับให้รองรับการใช้โปรแกรม HRMI หลาย Database กรณีที่เชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้วผ่าน Microsoft SQL Server

Version 7.1.272.6.20171030

 • ADDED System :: ปรับให้มีการติดตั้ง Microsoft Visual J# และ Microsoft Access Database Engine อัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการ Import Excel ไม่สำเร็จ ที่เกิดจากการ Update Windows 10 ล่าสุด พร้อมทั้งปรับให้รองรับการทำงานกับ Microsoft Windows 10 Version 1709
 • ADDED บันทึกพนักงานทดลองงาน :: ปรับให้สามารถเปิดดูรายละเอียดผลการประเมินได้ กรณีที่มีการอนุมัติเอกสารแล้ว
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบนำส่งธนาคาร MTS Internet สำหรับจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเพิ่มรูปแบบนำส่งภาษี ภ.ง.ด. 1 ยื่นผ่านสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
 • FIXED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: ปรับการ Auto Update วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดปีงบประมาณถัดไป ให้ตรงกับช่วงวันที่เดิม กรณีกำหนดเริ่ม-สิ้นสุดเป็นช่วงกลางเดือน
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน > More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบและแจ้งเตือน กรณีกรอกข้อมูลเลขที่ประกันสังคมไม่ครบ 13 หลัก
 • FIXED บันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา :: ปรับให้สามารถระบุรหัสพนักงานที่สาขาใหม่ได้ เพื่อรองรับกรณีที่สาขาใหม่มีรหัส
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถประมวลผลได้ กรณีพนักงานไม่มีวันที่บรรจุและมีการใช้งาน
 • FIXED บันทึกการจ่าย > More Action > Import/Export :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีรูปแบบของเอกสาร Import บันทึกการจ่าย ไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: ปรับให้รองรับการใช้งานโปรแกรมกลางปี ซึ่งมีการกำหนดเงินได้ยกมา และ ภาษีถูก
 • FIXED Auto Import Time :: ปรับให้รองรับการดึงข้อมูลเวลาการทำงานย้อนหลัง

Version 7.1.272.5.20170925

 • ADDED ตั้งค่าการเชือมต่อเครื่องสแกนนิ้ว :: ปรับให้รองรับการเลือก View มาใช้ในการดึงข้อมูล
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: ปรับการแสดง ตารางข้อกำหนดการลา ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • ADDED บันทึกบัตรพนักงาน : More Action > รับคืน/ยกเลิกบัตร :: เพิ่มคำอธิบายประเภทของบัตรที่ใช้งานกับเมนูที่เลือก
 • ADDED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา : เรียงตามพนักงานแบบแจกแจงจำนวนเงิน :: ปรับการแสดงจุดทศนิยมเป็น 4 ตำแหน่ง
 • FIXED กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: เพิ่มตัวเลือกการกำหนดเดือนเริ่มต้นงวด ให้เป็นตามวันที่เริ่มต้นงวดหรือวันที่สิ้นสุดงวดได้
 • FIXED บันทึกข้อมูลสุขภาพ :: ปรับให้ข้อมูลสุขภาพที่อ้างอิงมาจากเอกสารขออนุมัติลาสามารถลบ และเพิ่มข้อมูลใหม่โดยอ้างอิงจากเอกสารเดิมได้
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: ป้องกันการลบข้อมูลกะงานล่วงเวลาแบบรูดรวมในกะปกติ กรณีที่มีการแก้ไขเวลาจากใบขอแก้ไขปรับปรุงเวลา
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับให้ไม่หักสายในวันที่ลงเวลาผิดพลาด กรณีเป็นพนักงานรายวัน และปรับการปัดเศษทศนิยมของรายได้ล่วงเวลา ให้ตรงกับเอกสารบันทึกการจ่าย"
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบการนำส่ง ธนาคารซิตี้แบงค์ ให้ตรงตามที่ธนาคารกำหนดล่าสุด และแก้ไขปัญหาจัดเก็บนำส่งกองทุนไม่แสดงข้อมูล กรณีที่งวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง และเลือกรูปแบบการจัดเก็บแบบ "นำส่งทั้งเดือน"
 • FIXED รายงาน ภ.ง.ด. 1ก :: ปรับให้รองรับกรณีพนักงานมีเงินได้ยกมา หรือภาษีถูกหักยกมา
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา : More Action > ประมวลผลวันลาคงเหลือพนักงาน :: ปรับให้แสดงแค่พนักงานที่ทำงานอยู่เท่านั้น
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม :: ปรับให้มีการคำนวณวันลาคงเหลือใหม่อัตโนมัติ กรณียกเลิกวันลาเพียงบางวัน และปรับให้รองรับการลางานของกะงานข้ามวัน"
 • FIXED เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้อนุมัติ(กรณีพ้นสภาพการเปลี่ยนพนักงาน) :: ปรับให้รองรับการเปลียนแปลงสิทธิ์ผู้อนุมัติ กรณีผู้พ้นสภาพมีสิทธิ์การอนุมัติแบบเข้าลำดับขั้น

Version 7.1.272.4.20170828

 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: ปรับให้สามารถเลือก CC E-mail เฉพาะกรณีเอกสารเข้าลำดับขั้น หรือไม่เข้าลำดับขั้นได้
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบการนำส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ให้ตรงตามรูปแบบของกองทุน
 • ADDED Define Permission :: ปรับให้การ Update child ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น
 • FIXED กำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตร :: เพิ่มการตรวจสอบให้ไม่สามารถลบรูปแบบเครื่องรูดบัตรที่มีการนำไปใช้แล้วได้
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: ปรับให้รองรับการ Import ข้อมูลรหัสบัญชี และป้องกันการ Import ข้อมูลรายหักแต่กำหนดประเภทเงินได้เป็น 40(2)
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน > More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการแสดงข้อความแจ้งเตือน กรณีไม่มีการระบุ "วิธีการคำนวณภาษี"
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน > More Action > ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มการแสดงข้อความแจ้งเตือน กรณีไม่มีการระบุวันที่เสนอปรับ หรือวันที่มีผล
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: ปรับประมวลผลเวลาทำงานกรณีมีการขอเอกสารทำงานล่วงเวลาแบบต่อเนื่อง
 • FIXED รายงานรายละเอียดชั่วโมงการทำงานของพนักงาน :: ปรับให้รองรับกรณีมีการกำหนดเงื่อนไขการคำนวณชั่วโมงล่วงสำหรับการคำนวณรายได้
 • FIXED รายงานสรุปเวลาส่งเงินเดือน (แผนกรายวัน รายเดือน) :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูล กรณีที่มีการกำหนดวันอนุญาตลาหลายปี
 • FIXED บันทึกการจ่าย > More Action > Import บันทึกการจ่าย :: ปรับให้สามารถ Import บันทึกการจ่ายให้พนักงาน ที่มีสถานะโอนย้ายได้
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบการนำส่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และธนาคารกสิกรไทย แบบ KBank Payroll ให้ตรงตามที่ธนาคารกำหนดล่าสุด
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม :: ปรับให้รองรับกรณีลาประเภทพิเศษ ที่มีการนับรวมวันหยุดด้วย
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้รองรับการขอทำงานล่วงเวลาระหว่างงาน ในวันที่มีการทำงานล่วงเวลาวันหยุด
 • FIXED ฟอร์มขออัตรากำลังคน :: ปรับให้แสดงข้อมูลจากเอกสารที่อนุมัติแล้วเท่านั้น
 • FIXED Auto Import Time Service :: ปรับให้ Service มีการแจ้งเตือนและหยุดทำงาน กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

Version 7.1.272.3.20170731

 • ADDED ฟอร์มสัญญาจ้างงาน :: เพิ่มให้สามารถกำหนดผู้ว่าจ้างได้
 • ADDED รายงาน Manhour Lost :: เพิ่มให้รองรับการใช้งานปีงบประมาณ
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบการลาเป็นรายเดือน :: เพิ่มให้รองรับการใช้งานปีงบประมาณ
 • ADDED รายงานค่าจ้างประจำปี(สมทบกองทุนเงินทดแทน) :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลตามปีที่เลือกได้
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (ฉบับที่1,ฉบับที่2) :: เพิ่มให้สามารถกำหนดชื่อเงินได้ออกจากงาน
 • ADDED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้รองรับการส่งออกข้อมูลเป็นเอกสาร CSV
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน > More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้รองรับการ Import ข้อมูลที่อยู่อาศัยแบบแทนที่ข้อมูลเดิม
 • FIXED รายงานสรุปข้อมูลพนักงาน :: ปรับการนับจำนวนวันลาให้นับแยกตามประเภทการลาและปรับให้แสดงที่อยู่แยกตามประเภท
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: ปรับการเรียงลำดับกะงานให้แสดงผลเรียงตามเวลาที่ทำงานจริง
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน > More Action > Import ตารางการทำงาน :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี Import ข้อมูลตารางการทำงานซ้ำ
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบการนำส่ง ธนาคารแห่งโตเกียว, ธนาคารกรุงเทพ แบบ I-Cash และธนาคารไทยพาณิชย์ แบบ BCM ให้ตรงตามที่ธนาคารกำหนด, ปรับรูปแบบการนำส่ง ประกันสังคม ให้รองรับคำนำหน้าชื่อทุกรูปแบบที่ทางประกันสัมคมกำหนดและปรับรูปแบบการนำส่ง สรรพากร : ภงด 1 ให้ตรงตามที่สรรพากรกำหนด
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับการคำนวณรายกรณีมีรายหักไม่ประจำที่หักก่อนคำนวณภาษีให้ประมวลยอดประกันสังคมกรณีตั้งค่าให้คิดประกันสังคมในงวดพิเศษออกจากงาน และแก้ไขปัญหาการประมวลผลรายได้นำยอดภาษีสะสมของงวดออกจากงานกรณีที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปี
 • FIXED บันทึกการจ่าย > More Action > Import/Export :: ปรับให้สามารถ Import รายการอื่นๆ ต่อไปได้ กรณีพบข้อผิดพลาดที่บางรายการ
 • FIXED รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: ปรับให้รองรับกรณีใช้งานโปรแกรมกลางปี และไม่ได้ประมวลรายได้ แต่มีการบันทึกยอดยกมา
 • FIXED รายงานนำส่งราชการต่าง ๆ :: ปรับให้รองรับกรณีมีพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่
 • FIXED ประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน :: ปรับให้สามารถประมวลผลเข้าระบบเงินเดือนได้ กรณีเป็นพนักงานเกษียณแต่ยังทำงานอยู่

หมวดหมู่

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์