คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI

471 รายการ
เมื่อสิ้นปีภาษี ผู้มีเงินได้ทุกคน จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดาให้กับทางสรรพากร ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นภาษี ภงด.91 ให้ทางสรรพากรเอง แต่สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี นายจ้างจะเป็นผู้นำส่งภาษีให้กับลูกจ้าง โปรแกรม HRMI Version 8.1.062 เป็นต้นไป สามารถจัดเก็บไฟล์สำหรับนำส่ง ภ.ง.ด.91 ปี 2563 (นายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง) ได้ โดยการนำส่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลออกมาเป็น Text File แล้วนำไปโอนย้ายในโปรแกรมโอนย้าย ภ.ง.ด.91 ของสรรพากรอีกครั้ง
เมื่อจะใช้ระบบ Time Attendance นอกจากจ่ายบัตรให้พนักงานแล้ว จะต้องทำการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงานทุกคนก่อน เพื่อให้สามารถขอ OT หรือขอลา เพื่อให้ระบบนำตารางการทำงานไปประมวลผลกับข้อมูลการลงเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาสรุปเป็นข้อมูลการทำงานของพนักงานแต่ละคน
เมื่อออกบัตรพนักงาน แล้ว จะต้องทำการจ่ายบัตรให้พนักงาน เพื่อให้สามารถนำบัตรพนักงานไปใช้ในการเก็บข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงาน
ก่อนที่จะจ่ายบัตรให้พนักงาน จะต้องมีการออก่บัตร หรือเพิ่มบัตรพนักงานก่อน เพื่อที่จะดึงไปจ่ายบัตรให้พนักงาน
เมื่อมีพนักงานเข้างานใหม่ หากต้องการใช้งานระบบ Time Attendance เพื่อเก็บข้อมูลระบบลงเวลาไว้ ต้องมีการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงาน เพื่อระบุกะงาน วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้พนักงานด้วย ซึ่งแต่ละแผนกอาจจะใช้กะงานไม่เหมือนกัน บางแผนกอาจจะต้องมีการวนกะ ซึ่งการกำหนดตารางการทำงานจากเดิมจะต้องกำหนดใหม่ ไม่สามารถคัดลอกตารางการทำงานได้ Version 8.1.058 ขึ้นไป สามารถคัดลอกตารางการทำงานของพนักงานเดิมที่ทำงานอยู่แล้ว ให้พนักงานใหม่ได้
เป็นรายงานที่ใช้สำหรับเรียกดูรายงาน50 ทวิ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ของพนักงาน สามารถ Print รายงานลงกระดาษให้พนักงาน นอกจากนี้หากไม่ต้องการ Print รายงานเพื่อลดการใช้กระดาษ สามารถใช้ Option การส่งเอกสารผ่านผ่านอีเมลได้
ระบบ HRMI สามารถกำหนดการส่งอีเมลสำหรับรายงานระบบเงินเดือนได้ 3 รายงานคือ 1. รายงานใบรับเงินเดือน Pay Slip 2. รายงาน 50 ทวิหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3. รายงาน ใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง กำหนดรหัสผ่านแบบมี Option ให้เลือก ได้ตั้งแต่ HRMI Version 8.1.062 ขึ้นไป
การประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานก่อนหน้านี้ จะสามารถทำได้โดยให้ User ที่มีสิทธิ์ในการประมวลผลเวลาการทำงานเป็นผู้ประมวลผลเท่านั้น ข้อมูลจึงจะแสดงสรุปเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบ จึงได้พัฒนา Service Auto Process Time เพื่อลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบ Time Attendance ซึ่ง Service ดังกล่าว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Version 8.1.060 เป็นต้นไป
จากการที่กองทุนได้มีหนังสือถึงหน่วยงานองค์กรนายจ้างภาคเอกชนในการหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะส่งให้นายจ้างวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนายจ้างนำยอดเงินไปหักออกจากเงินเดือนของพนักงานที่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์