Tag บัตรพนักงาน

3 รายการ
เมื่อออกบัตรพนักงาน แล้ว จะต้องทำการจ่ายบัตรให้พนักงาน เพื่อให้สามารถนำบัตรพนักงานไปใช้ในการเก็บข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงาน
ก่อนที่จะจ่ายบัตรให้พนักงาน จะต้องมีการออก่บัตร หรือเพิ่มบัตรพนักงานก่อน เพื่อที่จะดึงไปจ่ายบัตรให้พนักงาน
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์