Top

HCM (Human Capital Management)

HCM (Human Capital Management)

ระบบบริหารทุนมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศ

Strategy Management

การบริหารจัดการระบบบริหารทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และก่อให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ

Performance Management

เป็นระบบหนึ่งของระบบบริหารทุนมนุษย์ที่ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

Career Management

เป็นระบบของระบบบริหารทุนมนุษย์ที่ช่วยจัดการโครงสร้างการเติบโตในสายวิชาชีพของพนักงานภายในองค์กร เพื่อรายงานข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของพนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนตัวบุคคลสืบทอดตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรในองค์กรให้เป็นเลิศ

E-Training

เป็นระบบที่ช่วยจัดการฝึกอบรมในองค์กร เพื่อพัฒนาคศักยภาพของบุคลากรในองค์กร โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญจากระบบงานอื่นเช่น ผลการประเมินพนักงาน การวางแผนการเติบโตในสายงาน ทำให้การฝึกอบรมตรงเป้าหมายและวัดผลของการฝึกอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจวางตัวบุคคลในตำแหน่งงานที่สำคัญต่างๆภายในองค์กร

Compensation Management

อีกระบบหนึ่งของระบบบริหารทุนมนุษย์ เป็นระบบบริหารผลตอบแทนพนักงานองค์กร โดยมีการจัดการโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน, การตอบแทนตามเป้าหมายของหน่วยงาน และการตอบแทนสวัสดิการพนักงาน รวมถึงสามารถจัดการและควบคุมงบประมาณในการตอบแทนพนักงานได้ ระบบใช้ข้อมูลผลประเมินการปฏิบัติงานในการบริหารผลตอบแทนทำให้สามารถตอบแทนพนักงานได้อย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได้

Configuration

การกำหนดสิทธิ์ต่างๆ

 2725
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์