Strategy Management

Strategy Management

Setup

Strategy Management

การจัดการเชิงกลยุทธ์ จัดการแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างเป็นระบบ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร กำหนดกรอบหรือทิศทางการทำงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน ถ่ายทอดเป้าหมายได้ถึงระดับพนักงานทั้งรายหน่วยงาน และรายบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดกรอบ ทิศทางการทำงานขององค์กร และพนักงาน

Setup Flow
 1232
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์