Setup HCM

Setup

Setup

ระบบที่ใช้สำหรับการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้นต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กร พนักงาน สิทธิ์การเข้าถึง รวมไปถึงค่าตั้งต้นของแบบประเมิน KPI และแบบประเมิน Competency

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดการข้อมูลเริ่มต้น เพื่อนำไปใช้สร้างแบบประเมิน

Setup Flow
 2419
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์