Top

NEWS

อัปเดทและแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ทุกข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และทุกภาพความประทับใจ...

;

News & Events

17 รายการ
ก่อนจะลาหรือวางแผนท่องเที่ยว อย่าลืมเช็กวันหยุดกันนะคะ
652 ผู้เข้าชม
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหาร Prosoft Group ได้เข้าเยี่ยมชมลูกค้าในจังหวัดระยอง เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดโปรแกรมสำเร็จรูปให้ตอบโจทย์และช่วยเหลือธุรกิจลูกค้ามากยิ่งขึ้น
93 ผู้เข้าชม
การเสียภาษีเป็นหน้าที่ที่พึงต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่ง
396 ผู้เข้าชม
กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าตัดฟันคุด และใส่ฟันเทียม)
387 ผู้เข้าชม
บุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์เหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
853 ผู้เข้าชม
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ ( จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร)
462 ผู้เข้าชม
การบริการที่ท่านจะได้รับจากสถานพยาบาล สถานพยาบาลต่าง ๆ จะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ทางโรงพยาบาล ไม่สามารถให้บริการได้ และต้องมีการส่งตัวไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า การบริการจากสถานพยาบาลเครือข่าย คือ การที่ผู้ประกันตนได้รับบัตรรับรองสิทธิฯ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
698 ผู้เข้าชม
Oon IT Valley เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือและร่วมใจ ของเพื่อนสมาชิกที่มีอุดมคติเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทาง การดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับ SMEs Start up และเกษตรกร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด "ร่วมแรงและแบ่งปัน" ทั้งนี้ ภายในโครงการจะประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศ SMEs , IT Outsourcing (ITO) , IT for SMEs , IT for Agriculture , โครงการ Creative Office บนพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร 2. กลุ่มสร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยคือ ท่องเที่ยววิถีล้านนา อำเภอแม่ออน สืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงธุรกิจ ศูนย์สร้างคุณค่าชีวิตสูงวัย 3. กลุ่มพัฒนาเกษตรนวัตกรรม ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย อาทิ กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร 4. Co-Working Space ซึ่งอยู่ในพื้นที่ออน ไอที วัลเลย์ จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งใหม่ใกล้ชิดธรรมชาติและขุนเขา เพื่อสร้างสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ๆ และอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มสตาร์ตอัพเดิม 5. Dutch Farm แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ามา Oon IT Valley และนักท่องเที่ยวทั่วไป จะสัมผัสกับสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีร้านค้าชุมชนจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปอินทรีย์ โดยใช้คอนเซ็ปต์แหล่งชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยโครงการจะเริ่มเปิดบริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 นี้เป็นต้นไป Oon IT Valley Address : 56 ม.5 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 Mobile : 089-159-2251, 081-422-1788 (กรุงเทพฯ) Email : contact@oonitvalley.com Website : www.oonitvalley.com ข่าวโดย : คุณทวิติยาภรณ์ อาภาภิวัฒน์
925 ผู้เข้าชม
บรรยากาศการศึกษาดูงาน วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
311 ผู้เข้าชม
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยดำเนินธุรกิจด้านกฎหมายในการฟ้องคดี การว่าต่าง แก้ต่าง ติดตามทวงหนี้ ดำเนินการบังคับคดี และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆ ตลอดจนนิติกรรมทุกประเภท แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงบุคคลทั่วไป ภายใต้จริยธรรมของวิชาชีพ รวมทั้งการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI
950 ผู้เข้าชม
บริษัท อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา จำกัด เปิดให้บริการในวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกของเมืองไทย โดยมีอุโมงค์ใต้น้ำยาวถึง 100 เมตร ความจุของน้ำ 3.8 ล้านลิตร ซึ่งภายในอุโมงค์จัดแสดงปลา 5,000 ตัว จากปลา 500 สายพันธ์ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI
891 ผู้เข้าชม
2219 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์