Tag ตารางการทำงาน

5 รายการ
การ Import ตารางการทำงานให้พนักงานนี้สามารถกำหนดให้พนักงานกลุ่มที่ใช้กะงานไม่เหมือนกัน มีการวนกะ สลับกะงานในแต่ละอาทิตย์ หรืออื่นๆ ที่มีการกำหนดกะงานให้พนักงานแตกต่างกัน หากทำการกำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม อาจจะต้องดำเนินการหลายครั้ง  จึงมี Option สำหรับ Import ตารางการทำงานให้พนักงาน โดยสามารถ Import ได้มากกว่า 1 คน และแต่ละคนสามารถกำหนดกะงานและวันหยุดแตกต่างกันได้ก่อนจะ Import ข้อมูล
เมื่อจะใช้ระบบ Time Attendance นอกจากจ่ายบัตรให้พนักงานแล้ว จะต้องทำการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงานทุกคนก่อน เพื่อให้สามารถขอ OT หรือขอลา เพื่อให้ระบบนำตารางการทำงานไปประมวลผลกับข้อมูลการลงเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาสรุปเป็นข้อมูลการทำงานของพนักงานแต่ละคน
เมื่อมีพนักงานเข้างานใหม่ หากต้องการใช้งานระบบ Time Attendance เพื่อเก็บข้อมูลระบบลงเวลาไว้ ต้องมีการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงาน เพื่อระบุกะงาน วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้พนักงานด้วย ซึ่งแต่ละแผนกอาจจะใช้กะงานไม่เหมือนกัน บางแผนกอาจจะต้องมีการวนกะ ซึ่งการกำหนดตารางการทำงานจากเดิมจะต้องกำหนดใหม่ ไม่สามารถคัดลอกตารางการทำงานได้ Version 8.1.058 ขึ้นไป สามารถคัดลอกตารางการทำงานของพนักงานเดิมที่ทำงานอยู่แล้ว ให้พนักงานใหม่ได้
ใช้สำหรับบันทึกตารางการทำงานของพนักงานให้รองรับกะงานแบบยืดหยุ่น ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ 3 เงื่อนไข คือ 1. ทำงานครบตามชั่วโมง 2. ชดเชยเวลาเข้างานสาย 3. กลุ่มกะงานอัตโนมัติ
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์