Tag ตัวชี้วัด

3 รายการ
เมื่อกำหนดตัวชี้วัดแล้ว จะต้องผูกตัวชี้วัดให้กับพนักงานแต่ละคนก่อนที่จะสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI)
เมื่อต้องการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) ให้พนักงาน ต้องดำเนินการดังนี้
เป็นหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่จะถูกนำไปใช้ในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) โดยเลือก หน่วยนับได้ว่าจะวัดเป็นหน่วยวัดใด เช่น เปอร์เซ็น, ครั้ง เป็นต้น
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์