Tag KPI

13 รายการ
กรอบหลักของการประเมินแต่ละปี ว่าจะกำหนด % ของรูปแบบประเมิน ไม่ว่าจะเป็นประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน, ประเมินสมรรถนะ จะต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ก่อนที่จะการจะสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
การกำหนดสิทธิ์การมองเห็นของพนักงาน เป็นอีกเครื่องมือในการจำกัดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละราย มองเห็นใครได้บ้างในแต่ละหน้าจอ
ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การอนุมัติเอกสารแบบลำดับขั้นการอนุมัติกำหนดได้สูงสุด 5 ลำดับขั้น สามารถกำหนดได้ว่าหน้าจอไหนที่มีการอนุมัติแบบมีลำดับขั้น และในลำดับขั้นนั้น ๆ มีผู้อนุมัติเป็นใครได้บ้าง
เมื่อกำหนดตัวชี้วัดแล้ว จะต้องผูกตัวชี้วัดให้กับพนักงานแต่ละคนก่อนที่จะสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI)
เมื่อต้องการสร้างแบบประเมินสมรรถนะ (Competency) ให้พนักงาน ต้องดำเนินการดังนี้
แบบประเมินในระบบ จะถูกส่งต่อให้พนักงานหรือผู้ประเมินได้ ต้องมีการอนุมัติแบบประเมินก่อน ซึ่งก่อนที่จะอนุมัติได้นั้นต้องมีการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ ให้กับผู้อนุมัติก่อน
แบบประเมินในระบบ HCM เมื่อสร้างเอกสารแล้วต้องอนุมัติเอกสารก่อนที่จะส่งให้พนักงานประเมินตัวเอง โดยเอกสารที่อนุมัติหลัก ๆ เกี่ยวกับการประเมินจะมีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน, แบบประเมินสมรรถนะ, สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
เมื่อต้องการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) ให้พนักงาน ต้องดำเนินการดังนี้
เป็นการลงทะเบียนโปรแกรม เพื่อใช้งานระบบ HCM โดยจะมี Module การใช้งานต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงซื้อขายกับทาง บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์