Tag โปรแกรมประเมินพนักงาน

22 รายการ
กรอบหลักของการประเมินแต่ละปี ว่าจะกำหนด % ของรูปแบบประเมิน ไม่ว่าจะเป็นประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน, ประเมินสมรรถนะ จะต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ก่อนที่จะการจะสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงานแต่ละบริษัท  ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้เข้าถึงหน้าจอใดได้บ้างจากการดึง Permission มาใช้งานร่วมกัน
การกำหนดรูปแบบสัญญาจ้างงาน แต่ละองค์กรสามารถกำหนดรูปแบบสัญญาได้ตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถดึงตัวแปรในระบบไปใช้งานร่วมกับการกำหนดข้อความที่ต้องการได้
เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม ESSPro กับฐานข้อมูล
ใช้สำหรับให้พนักงานขออนุมัติเปลี่ยนกะงานของตัวพนักงานเองในระบบ ESSPro
ใช้สำหรับให้พนักงานขออนุมัติเปลี่ยนกะงานของตัวพนักงานเองในระบบ HRMI
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์