คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-ขั้นตอนการกำหนดข้อมูลเพื่อสร้างแบบประเมินสมรรถนะ (Competency)

FAQ-ขั้นตอนการกำหนดข้อมูลเพื่อสร้างแบบประเมินสมรรถนะ (Competency)

Q:
A:

ขั้นตอนการกำหนดข้อมูลเพื่อสร้างแบบประเมินสมรรถนะ

1. กำหนดระดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน
2. กำหนดสมรรถนะ
3. กำหนดระดับสมรรถนะ
4. แบบประเมินสมรรถนะ สามารถกำหนดมิติการประเมินได้ 4 มิติ ดังนี้

- พนักงานประเมินตัวเอง
- หัวหน้างานประเมิน (หัวหน้าจากการบันทึกข้อมูลพนักงาน ที่ Tab การว่าจ้าง)
- ผู้ร่วมประเมิน (กำหนดได้มากกว่า 1 คน)
- HR ประเมิน สามารถเลือกชื่อของ HR , หัวหน้าลำดับถัดไป, อื่น ๆ เป็นต้น

     เมื่อส่งการประเมินสมรรถนะ แล้ว หากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้ประเมินเฉพาะแบบประเมินสมรรถนะ (Competency) 100 % เอกสารจะถูกส่งต่อไปยังหน้าจอ "สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน" เพื่ออนุมัติผลคะแนนสมรรนถะให้เป็นเกรดตามที่กำหนด กำหนดระดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน
     หรือหากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนดไว้ว่าต้องประเมินทั้ง KPI และ Competency เอกสารจะส่งต่อไปยังหน้าสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อเมื่อมีการส่งผลการประเมิน KPI และ Competency ครบทุกเอกสาร    ติดต่อเรา

    ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
    สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
    Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์