โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติในระบบ HCM

FAQ - การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติในระบบ HCM

Q:
A:
การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติในระบบ HCM


          แบบประเมินในระบบ จะถูกส่งต่อให้พนักงานหรือผู้ประเมินได้ ต้องมีการอนุมัติแบบประเมินก่อน ซึ่งก่อนที่จะอนุมัติได้นั้นต้องมีการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ ให้กับผู้อนุมัติก่อน ซึ่งขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติสามารถดำเนินการกำหนด สามารถเข้าถึงหน้าจอได้ที่หน้าจอ “Setup” > “Approve Center” > “บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ”  

พนักงานที่จะสามารถนำมากำหนดเป็นผู้อนุมัติได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มี User/Password สำหรับเข้าระบบ
  2. เป็นพนักงานที่ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งหัวหน้างาน

เช่น นางสมศรี มีตำแหน่งเป็น “ผู้จัดการฝ่ายบุคคล”


ตำแหน่ง “ผู้จัดการฝ่ายบุคคล” เป็นหัวหน้างานของตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สวัสดิการและเงินเดือน”, “เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล”, “เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงาน” เป็นต้น


  1. กำหนดสิทธิ์การอนุมัติให้พนักงานที่จะกำหนดให้เป็นผู้อนุมัติ

หน้าจอที่ต้องกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ ดังนี้

- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน
- แบบประเมินสมรรถนะ
- สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
- บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
- ขออนุมัติแก้ไขเอกสาร

ตัวอย่าง

นางสมศรี อนุมัติแบบประเมินดังนี้

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน                      พนักงานทุกคน

แบบประเมินสมรรถนะของพนักงานทุกคน         พนักงานทุกคน

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน                   พนักงานในหน่วยงานของฝ่ายบุคคล

 

3.1. เลือกรหัสผู้อนุมัติ Tab General

ให้เลือกรหัสผู้อนุมัติ โดย Click  แล้วเลือกพนักงานที่ต้องการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ แล้ว Click OK

หมายเหตุ  พนักงานที่แสดง จะเป็นพนักงานที่มี User Login และมีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานเท่านั้นเมื่อเลือกผู้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงรายละเอียดของผู้อนุมัติดังภาพ


3.2. Tab Privillege
เลือกหน้าจอด้านซ้ายและพนักงานที่ผู้อนุมัติมีสิทธิ์ในการอนุมัติด้านขวา โดย Click  จากนั้นให้เลือก  พนักงานที่ผู้อนุมัติท่านนี้มีสิทธิ์อนุมัติ จากนั้น Click OK

การเลือกพนักงานทั้งหมดการเลือกพนักงานแบบมีเงื่อนไข

การเลือกพนักงานตามเงื่อนไขที่ต้องการ สามารถค้นหาจาก Keyword ที่ต้องการได้ โดยระบุข้อมูลแล้ว Enter จะแสดงรายการตามที่เราระบุ Keyword ไป สำหรับการเลือก  พนักงาน สามารถเลือกได้ทั้งหมด หรือบางคนได้เมื่อเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้วจะแสดงรายชื่อพนักงานภายใต้สิทธิ์การอนุมัติ ดังภาพเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่า โดย Click  หรือ    

บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่
บันทึกแล้วปิดเอกสารกลับไปที่หน้า List

หมายเหตุ       
1. การเลือกพนักงาน เป็นการเลือกทีละหน้าจอ หากต้องการกำหนดหน้าจออื่น ให้เลือกหน้าจอต้องการกำหนดและเลือกพนักงานในหน้าจอนั้น ๆ อีกครั้ง
2.
 กรณีการอนุมัติมีมากกว่า 1 คน สามารถกำหนดลำดับขั้นการอนุมัติได้
ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์