คำถามที่พบบ่อย FAQs

HCM Concept การมองเห็นพนักงานตาม User Role

HCM Concept การมองเห็นพนักงานตาม User Role

Q:
A:

อธิบาย Concept การมองเห็นพนักงานตาม User Role

แบ่งการมองเห็นออกเป็น 2 แบบ คือ Standard และ Only Myteam โดยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่หน้าจอตั้งค่าทั่วไป(Setting) ดังรูปด้านล่าง

Standard           :  มองเห็นตามสิทธิ์การมองเห็น
Only Myteam    :  มองเห็นตามสายบังคับบัญชา (อิงการกำหนดหัวหน้างาน เช่น นางสมศรี เป็นหัวหน้านายสมศักดิ์)         โดยการมองมองเห็นข้อมูลของ User Role ต่าง ๆ เป็นดังนี้ หมายเหตุ

  1. User Role Administrator และManager มีสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลเหมือนกัน แต่สิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอต่างกัน
  2. Role Administrator เข้าถึงได้ทุกหน้าจอ
  3. Role Manager จะอ้างอิงการเข้าถึงหน้าจอจากการกำหนดที่ Define Permission 


คำจำกัดความของ User Role 

Administrator           : มาจากการกำหนด User นั้น ๆ เป็นผู้ดูแลระบบ            เมื่อ Login เข้าระบบ User Role ของพนักงานจะเป็น AdministratorManager                  : ระบบตรวจสอบจากตำแหน่งงานของพนักงานคนนั้น ๆ ว่าตำแหน่งของพนักงานเป็นตำแหน่งหัวหน้างานของตำแหน่งอื่น

เช่น สมศักดิ์  ตำแหน่ง
Senior Programmer

ตำแหน่ง Senior Programmer เป็นตำแหน่งหัวหน้างานของ Research & Develop, System Analyst, Tester            เมื่อ Login เข้าระบบ User Role ของพนักงานจะเป็น Managerหมายเหตุ  User Role : Manager เป็นเพียงการเรียกใช้สิทธิ์การมองเห็นเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าพนักงานคนดังกล่าวอยู่ในระดับผู้จัดการ


Employee      
:   คือพนักงานที่ตำแหน่งงานไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อ1 และ 2 เมื่อ Login เข้าระบบแล้วจะได้ Role เป็น Employeeติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์