Tag สิทธิ์การมองเห็น

2 รายการ
การกำหนดสิทธิ์การมองเห็นของพนักงาน เป็นอีกเครื่องมือในการจำกัดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละราย มองเห็นใครได้บ้างในแต่ละหน้าจอ
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์