Tag ProsoftHCM

13 รายการ
กรอบหลักของการประเมินแต่ละปี ว่าจะกำหนด % ของรูปแบบประเมิน ไม่ว่าจะเป็นประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน, ประเมินสมรรถนะ จะต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ก่อนที่จะการจะสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เมื่อมีการออก โปรแกรม HRMI8 Version ใหม่ หาก User Login เข้าระบบแล้วจะแจ้งเตือนให้ User ทราบว่ามีการ Update Version ใหม่ หาก User 1 เครื่องมีการ Update Version แล้ว เครื่องอื่นที่ใช้งานจะต้อง Update Version ตามทุกเครื่อง แต่ถ้าหากยังไม่ต้องการให้แจ้งเตือนการ Update Version ให้ User ที่เข้าระบบทราบ สามารถปิดการแจ้งเตือนให้ User ได้
ต้องการกำหนด % การหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน แต่เมื่อเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ไม่แสดงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เลือก หรือไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่องค์กรใช้งาน ต้องตรวจสอบอย่างไร ? 
ใช้สำหรับบันทึกตารางการทำงานของพนักงานให้รองรับกะงานแบบยืดหยุ่น ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ 3 เงื่อนไข คือ 1. ทำงานครบตามชั่วโมง 2. ชดเชยเวลาเข้างานสาย 3. กลุ่มกะงานอัตโนมัติ
หากต้องการกำหนดธนาคารสำหรับจ่ายเงินค่าจ้างให้พนักงานที่หน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงานแล้ว ไม่มีธนาคารแสดงรายการให้เลือกจะทำยังไง ?
เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม ESSPro กับฐานข้อมูล
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์