คำถามที่พบบ่อย FAQs

 • หน้าแรก

 • HCM

 • Setup

 • FAQ-การกำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะ เพื่อนำไปบันทึกแบบประเมินสมรรถนะ

FAQ-การกำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะ เพื่อนำไปบันทึกแบบประเมินสมรรถนะ

 • หน้าแรก

 • HCM

 • Setup

 • FAQ-การกำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะ เพื่อนำไปบันทึกแบบประเมินสมรรถนะ

FAQ-การกำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะ เพื่อนำไปบันทึกแบบประเมินสมรรถนะ

Q:
A:

การกำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะ


ก่อนที่จะสร้างแบบประเมินสมรรถนะ ต้องมีการกำหนดสมรรถนะ และระดับให้แต่ละสมรรถนะก่อน สามารรถดำเนินการ ดังนี้

การกำหนดสมรรถนะ

     การกำหนดสมรรถนะเป็นการกำหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมประกอบด้วย พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ที่ “Setup” > “Performance Management” > “กำหนดสมรรถนะ”


     เมื่อเลือก “กำหนดสมรรถนะ” แล้วจะแสดง List รายการสมรรถนะ ดังภาพ หากต้องการเพิ่มสมรรถนะ ให้ Clickจะแสดงหน้าจอสำหรับกำหนดสมรรถนะ ดังภาพ


ประเภทสมรรถนะ         :  มีประเภท Default ให้อยู่ 3 ประเภท คือ

  1. สมรรถนะด้านการบริหาร
  2. สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
  3. สมรรถนะหลัก

     หรือหากต้องการเพิ่มประเภทสมรรถนะสามารถเพิ่มโดยการเลือก  และเลือก  เพื่อเพิ่มประเภทสมรรถนะ
เมื่อเลือก  แล้วระบบจะสร้างรายการสำหรับเพิ่มใหม่ ให้ระบุชื่อ, ชื่อข้อความ, ชื่อข้อความ(Eng) และหมายเหตุ(ถ้ามี) หากระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วเลือก  เพื่อบันทึกประเภทสมรรถนะ

     เมื่อ Click  แล้ว จะแสดง  จากนั้น Click  เพื่อใช้งานประเภทสมรรถนะที่กำหนดใหม่ (Default คือการเลือกประเภทสมรรถนะที่จะให้แสดงเป็นรายการแรก)

ตัวอย่างสมรรถนะ         : มีไหวพริบในการแก้ปัญหา

ประเภทสมรรถนะ         : สมรรถนะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Competency)เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่า โดย Click  หรือ      

บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่
บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่ โดยคัดลอกข้อมูลจากหน้าเดิมไปใช้งาน
บันทึกแล้วปิดเอกสารกลับไปที่หน้า List


การกำหนดระดับสมรรถนะ

     เมื่อบันทึกสมรรถนะแล้ว จะต้องดำเนินการกำหนดระดับของสมรรถนะแต่ละ โดยการอ้างอิงสมรรถนะมากำหนดระดับที่คาดหวังในปีใด ระดับที่คาดหวัง  (เมื่อสมรรถนะถูกนำไปใช้ในการกำหนดแบบประเมินสมรรถนะ ระดับที่คาดหวังจะแสดงตามการกำหนดระดับสมรรถนะให้อัตโนมัติ)

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ที่ “Setup” > “Performance Management” > “กำหนดระดับสมรรถนะ” 

เมื่อเลือก “กำหนดระดับสมรรถนะ” แล้วจะแสดง List รายการสมรรถนะ หากต้องการเพิ่มสมรรถนะ ให้ Click

ตัวอย่างระดับสมรรถนะ

สมรรถนะ

ระดับที่คาดหวัง

กำหนดระดับสมรรถนะ

มีไหวพริบในการแก้ปัญหา

4

1.       พยายามใช้วิธีการใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ในการท างานเพื่อมาทดแทนวิธีการที่ใช้อยู่เดิมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ

2.       แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้างสรรค์หมั่นปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนอย่างสม่ำเสมอ

3.       แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และคิดนอกกรอบ มีมุมมองที่แตกต่างเพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานใหม่ในส่วนงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ

4.       แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในส่วนงาน

5.       แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

5

1.       ทำหน้าที่ของตนในทีมให้สำเร็จ

2.       แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจและเป้าหมายของทีม

3.       แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่2 และกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทีม

4.       แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่3 และกำหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีม

5.       แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนำทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสำเร็จ

หมายเหตุ  กำหนดระดับสมรรถนะ อ้างอิงระดับจากหน้าจอการ “กำหนดระดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างการ กำหนดระดับสมรรถนะ โดยระบุปีที่จะกำหนดระดับสมรรถนะ เลือกระดับทีคาดหวัง และเลือกรหัสสมรรถนะที่ต้องการกำหนดระดับ จากนั้นให้กำหนดคำอธิบายของระดับสมรรถนะ ดังภาพเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่า โดย Click  หรือ      

บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่
บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่ โดยคัดลอกข้อมูลจากหน้าเดิมไปใช้งาน
บันทึกแล้วปิดเอกสารกลับไปที่หน้า List

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์