คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การตั้งค่าใช้งานอีเมลจากระบบ HCM

FAQ - การตั้งค่าใช้งานอีเมลจากระบบ HCM

Q:
A:

การตั้งค่าสำหรับใช้งานอีเมลในระบบ HCM หากมีการใช้งานร่วมกับโปรแกรม HRMI จะแยกการตั้งค่าอีเมลออกจากกัน โดยจะต้องกำหนดการตั้งค่าอีเมล 3 หน้าจอคือ

  1. E-mail Setting ที่ Setting
  2. กำหนด E-mail ที่ บันทึกข้อกำหนดองค์กร
  3. การกำหนดอีเมลให้พนักงาน ที่ บันทึกข้อมูลพนักงาน

 

  1. E-mail Setting

ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงหน้าจอนี้จะต้องเป็น User role “Administrator”  ดำเนินการดังนี้

1.1. Setting
1.2. E-mail Setting1.3. กรอกข้อมูล

Email Account Information

          Display Name  :  ระบุชื่อ Email ที่จะใช้ในการทดสอบการส่งอีเมล์

          Email Address  :  ระบุ Email Address ที่จะใช้ในการทดสอบการส่งอีเมล์

          Reply Address :  ยืนยัน Email Address ที่จะใช้ในการทดสอบการส่งอีเมล์

Mail Server Information

          SMTP Server  :  ระบุ SMTP Server ของอีเมล์แต่ละบริษัท

          Port              :  ระบุ Port ที่ใช้ในร่วมกับ SMTP สำหรับอีเมลขาออก

          Default Port   :  Click “Default Port” เพื่อใช้ Port 25

          Encoding       :  เลือก Encoding สำหรับ Email ที่จะใช้ส่ง (ให้เลือก UTF-8 เพื่อให้รองรับการส่งอีเมลภาษาไทย)

          Use Secure Sockets Layer (SSL)        :  เลือก   เพื่อใช้ SSL (เฉพาะ SMTP ที่ Require SSL)

          SMTP Server Require Authentication  : เลือก    เพื่อใช้ Require Authentication (เฉพาะ SMTP ที่ Require Authentication)

                   Username      :  ระบุ Username สำหรับใช้ส่ง Email

                   Password       :  ระบุ Password สำหรับใช้ส่ง Email


1.4. ทดสอบการส่งอีเมล

Test Email Setting

          Test Account Setting by send email another           :  เลือก   เพื่อใช้อีเมลอื่นในการทดสอบ

เมื่อเลือกแล้วระบบจะเปิดให้ระบุอีเมลที่ต้องการทดสอบ จากนั้นกด

          การแจ้งผลการทดสอบอีเมล ที่สามารถใช้งานได้

          เมื่อทดสอบผ่านแล้วจะส่งอีเมลทดสอบ ดังนี้


 

หมายเหตุ  หากทดสอบแล้วไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง การใช้ Port รวมถึง Firewall ของเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม HCM ว่ามีการ Block Port ที่ใช้ในการส่งอีเมลหรือไม่  

          Update Mail Server Information to All User Email Setting     :  เลือก   เพื่อให้ Update Mail Server ทุก User ที่ใช้ Email


2. กำหนด E-mail ที่ บันทึกข้อกำหนดองค์กร

เมื่อกำหนดการตั้งค่าและทดสอบอีเมลจากข้อ 1 ผ่านแล้ว ให้ดำเนินการกำหนดอีเมลที่บันทึกข้อกำหนดองค์กร โดยดำเนินการดังนี้

กำหนด E- mail

2.1. Setup
2.2. Organization
2.3. รูปแบบการส่ง E-mail
2.4. กำหนด E-mail
2.5. ระบุข้อมูล

User Information

          Your Name     :  ระบุเพื่อใช้ในการกำหนด Subject E-mail ของผู้ส่ง E-mail

          E-Mail Address :  ระบุ E-mail ที่ใช้ในการส่ง E-mail (ระบุ E-mail เดียวกันกับข้อ1 หรือไม่ ก็ได้)กำหนดการส่ง E-mail ยกเลิกเอกสาร

          กรณีกำหนดการส่ง E-mail ยกเลิกเอกสาร หากต้องการให้ระบบส่ง E-mail แจ้งเตือนผู้ขอเอกสาร, ผู้อนุมัติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  สามารถกำหนดการส่งได้ดังนี้

2.6. กำหนดการส่ง Email ยกเลิกเอกสาร
2.7. ระบุข้อมูลสำหรับข้อกำหนดการส่ง Email ยกเลิกเอกสาร

เลือก    ใช้ระบบ E-mail กรณียกเลิกเอกสาร

          แจ้งเตือนผู้ขอเอกสาร     :  เลือก   ส่ง E-mail แจ้งเตือนผู้ขอเอกสาร

          แจ้งเตือนผู้ขออนุมัติ       :  เลือก   ส่ง E-mail แจ้งเตือนผู้ขออนุมัติ

                   ผู้อนุมัติทุกลำดับขั้น        :  เลือก  ส่ง E-mail ให้ผู้อนุมัติทุกลำดับขั้น

                   เฉพาะผู้อนุมัติลำดับขั้นสุดท้าย      :  เลือก  ส่ง E-mail ให้ผู้เฉพาะอนุมัติลำดับขั้นสุดท้าย

                   CC E-mail Address      :  ระบุ E-mail ของผู้ที่ต้องการให้ส่งสำเนา E-mail

กำหนดการส่ง E-mail ไม่ได้เข้าลำดับขั้นการอนุมัติ

          กรณีที่มีการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ และไม่ได้นำผู้อนุมัติไปกำหนดลำดับขั้นการอนุมัติ ให้กำหนดการส่งอีเมลดังนี้

2.8. กำหนดการส่ง E-mail ไม่ได้เข้าลำดับขั้นการอนุมัติ
2.9. เลือกข้อมูลที่ต้องการกำหนดให้ส่งอีเมล

เลือก ใช้งานระบบแจ้งเตือนการส่ง E-mail กรณีที่ไม่ได้กำหนดลำดับขั้นการอนุมัติ

เลือก  ส่ง E-mail แจ้งเตือนกรณีเอกสารรออนุมัติ

เลือก  ส่ง E-mail แจ้งเตือนกรณีตีกลับเอกสาร

เลือก  ส่ง E-mail แจ้งเตือนกรณีอนุมัติ

เลือก  ส่ง E-mail แจ้งเตือนกรณีไม่อนุมัติเอกสาร

ทุกการเลือกแจ้งเตือน สามารถเลือกการแจ้งเตือนได้ว่าจะส่งอีเมลให้ใครบ้าง

เลือก  เมื่อต้องการส่งอีเมล์แจ้งเตือนผู้อนุมัติและผู้อนุมัติ

เลือก  เมื่อต้องการส่งอีเมล์แจ้งเตือนผู้ขอเอกสาร


แจ้งเตือนการส่ง CC E-mail กรณีขอเอกสารหรืออนุมัติเอกสาร

นอกการส่งอีเมลการขอและการอนุมัติเอกสาร ระบบจะส่งให้ผู้ขอเอกสารและผู้อนุมัติ (ตามการเลือกการส่งจากด้านบน) ยังสามารถกำหนดให้ระบบส่งสำเนาอีเมลไปยังอีเมลอื่นได้ โดยดำเนินการดังนี้2.10. กำหนดการส่ง CC E-mail เอกสาร
2.11. ระบุข้อมูล

                   เลือก  ใช้ระบบแจ้งเตือนการส่ง CC E-mail กรณีที่ไม่ได้กำหนดลำดับขั้นอนุมัติ

                   เลือก ใช้ระบบแจ้งเตือนการส่ง CC E-mail กรณีที่กำหนดลำดับขั้นอนุมัติ

CC E-mail Address : ระบุอีเมลที่ต้องการส่งสำเนา


หมายเหตุ  หากกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวมีผลกับทุกเอกสารที่มีการขอ หรืออนุมัติตามเงื่อนไขที่เลือก


3. การกำหนดอีเมลให้พนักงาน

เมื่อต้องการใช้งานระบบอีเมล ทั้งผู้ขอเอกสารและผู้อนุมัติ ต้องมีการกำหนดอีเมลแต่ละคนก่อน โดยดำเนินการดังนี้

2.12. Setup
2.13. บันทึกข้อมูลพนักงาน
2.14. General
2.15. ที่อยู่อีเมล (หากใช้งานร่วมกับโปรแกรม HRMI จะดึงอีเมล 1 จาก Tab ที่อยู่ปัจจุบันมาใช้งาน)อีเมลที่ใช้งานร่วมกันกับโปรแกรม HRMI
ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์