โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การกำหนดตัวชี้วัด แบบต่าง ๆ

FAQ - การกำหนดตัวชี้วัด แบบต่าง ๆ

Q:
A:

ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด แบบต่าง ๆ

 
เป็นหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่จะถูกนำไปใช้ในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) โดยเลือก หน่วยนับได้ว่าจะวัดเป็นหน่วยวัดใด เช่น เปอร์เซ็น, ครั้ง เป็นต้น

  1. เข้า Menu Setup > Performance Management > กำหนดตัวชี้วัด  1. เมื่อเปิดหน้าจอกำหนดตัวชี้วัดจะแสดงรายการตัวชี้วัดที่บันทึกในระบบ หากจะเพิ่มตัวชี้วัดให้ Click

  1. ระบบจะเปิดหน้าจอสำหรับระบุตัวชี้วัด ดังภาพ

  1. กรอกข้อมูลตัวชี้วัด

ตัวอย่างตัวชี้วัดฝ่ายขาย

  • จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ครั้ง)

  • ความพึงพอใจของลูกค้า (คะแนน)

  • อัตราความสำเร็จ (ลูกค้าออก P/O) เมื่อส่งใบเสนอราคา (%)

  • อัตรายอดขายประจำปี (บาท/ปี)

  • รายงานผลตรวจสอบรวดเร็ว ทันกาล (วัน)

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่า โดย Click  หรือ      

บันทึกแล้วเปิดเอกสารใหม่

บันทึกแล้วปิดเอกสารกลับไปที่หน้า List

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์