โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ HRMI

FAQ-การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ HRMI

Q:
A:
คู่มือการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ

     การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ คือการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติให้ผู้อนุมัติว่า ในแต่ละเอกสารของพนักงาน จะให้ผู้อนุมัติท่านใดเป็นผู้อนุมัติเอกสาร

ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติจะมีการกำหนดหน้าจอที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. บันทึกข้อมูลพนักงาน กำหนดตำแหน่งให้ผู้อนุมัติ
2. Define Permission
3. กำหนดผู้ใช้ (สร้าง User Login สำหรับผู้อนุมัติ)
4. กำหนดตำแหน่งงานของผู้อนุมัติให้เป็นตำแหน่งหัวหน้างาน
5. บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ

1. บันทึกข้อมูลพนักงาน

กำหนดตำแหน่งให้ผู้อนุมัติ ได้ที่ “Personnel” > “บันทึกข้อมูลพนักงาน” > “การว่าจ้าง”

คู่มือการใช้งาน >> Click2. บันทึกข้อมูลตำแหน่ง

ตำแหน่งของผู้อนุมัติ  ต้องเป็นตำแหน่งหัวหน้างานของตำแหน่งอื่น (กำหนดสิทธิ์อนุมัติ ผู้อนุมัติต้องมีตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งหัวหน้างาน)

คู่มือการใช้งาน >> Click3. Define Permission

    ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การมองเห็นเมนูต่าง ๆ ในโปรแกรมซึ่งสามารถแยกได้ว่าจะกำหนด Permission  ให้กับกลุ่มพนักงานกลุ่มใด  เพื่อนำไปผูกกับผู้ใช้แต่ละคนว่าจะให้สิทธิ์เข้าถึงเมนูใดได้บ้างโดยระบบจะมี Default Rule มาให้เป็นค่าเริ่มต้น  ซึ่งเป็น Permission ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเมนูในทุกหน้าจอ

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Administrator” > “Define Permission”  > "New" หรือ "Edit"Permission Name      :  ระบุชื่อ Permission

          หมายเหตุ         :  ระบุหมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)

             :  Click  เพื่อซ่อนเมนู Detail ด้านซ้ายมือ หรือหากต้องกาiแสดงเหมือนเดิมให้ Click  เพื่อแสดง Detail

          ระบบ              :  เลือกระบบที่ต้องการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงโดยการ Click  มีระบบดังนี้

    • Administrator
    • HRMI
    • Employee Self Service

Set Security  

                       :  แสดงระบบที่มีการเลือกไว้

                      :  แสดง Module ย่อยในระบบที่เลือกไว้

                        :  แสดงเมนูย่อยใน Module

          ในส่วนของ  และ  จะสามารถกำหนดรายละเอียดสิทธิ์การเข้าถึงได้ดังนี้

Module        

          Show Module  :  เลือก  เพื่อกำหนดให้มองเห็น Module นั้น ๆ ได้

              :  Click เพื่อกำหนดให้โปรแกรม Reset ค่าเริ่มต้น คือมองเห็นได้ทุกเมนูใน Module นั้น ๆ

          โปรแกรมจะแจ้งเตือน ต้องการ Reset Security ใน Module ที่เลือกหรือไม่ให้ Click  เพื่อตกลงหากไม่ต้องการ Reset ให้ Click          เมื่อ Click  โปรแกรมจะดำเนินการ Reset Security ให้ดังรูปเมื่อโปรแกรม Reset ค่าเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงผลการ Reset ดังรูปUpdate Action to child menu

Form

          Display :  เลือก  เพื่อให้สามารถมองเห็นเมนูได้

          New    :  เลือก  เพื่อให้สามารถเพิ่มเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Edit     :  เลือก  เพื่อให้สามารถแก้ไขเอกสารในหน้า List ได้

          Update :  เลือก  เพื่อให้สามารถแก้ไขเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Delete :  เลือก  เพื่อให้สามารถลบเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Export  :  เลือก  เพื่อให้สามารถ Export ไฟล์ในแต่ละเมนูได้

          View Manage  :  เลือก  เพื่อให้สามารถกำหนด View by Management ในแต่ละเมนูได้

More Action

          Display :  เลือก  เพื่อให้สามารถมองเห็นเมนูได้

Report

          Display :  เลือก  เพื่อให้สามารถมองเห็นรายงานแต่ละเมนูได้

           :  Click เมื่อเลือก Action ต่าง ๆ แต่ละหัวข้อแล้ว โปรแกรมจะทำการกำหนด Action ที่เลือกไว้ในแต่ละหัวข้อใน Module ที่เลือก ทุกเมนู  เมื่อ Click  ในแต่ละหัวข้อ  โปรแกรมจะแสดงการ Update ให้ดังรูป

เมื่อโปรแกรม Update ค่าเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงผลการ Update ดังรูปในเมนูย่อย  จะสามารถกำหนดเพิ่มได้อีกว่าจะให้มองเห็นเมนูรายละเอียดในหน้าจอของเมนูนั้น ๆ ในส่วนใดบ้าง


Form

          Display :  เลือก  เพื่อให้สามารถมองเห็นเมนูได้

          New    :  เลือก  เพื่อให้สามารถเพิ่มเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Edit     :  เลือก  เพื่อให้สามารถแก้ไขเอกสารในหน้า List ได้

          Update :  เลือก  เพื่อให้สามารถแก้ไขเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Delete :  เลือก  เพื่อให้สามารถลบเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Export  :  เลือก  เพื่อให้สามารถ Export ไฟล์ในแต่ละเมนูได้

          View Manage  :  เลือก  เพื่อให้สามารถกำหนด View by Management ในแต่ละเมนูได้

          :  Click เมื่อต้องการให้เลือก  ใน Column Visible ทุกแถว

          :  Click เมื่อไม่ต้องการให้เลือก  ใน Column Visible ทุกแถว

          :  Click เมื่อต้องการให้เลือก  ใน Column Enable ทุกแถว

          :  Click เมื่อไม่ต้องการให้เลือก  ใน Column Disable ทุกแถว

         Caption         :  แสดงชื่อ Caption ในเมนูที่เลือก

         Visible           :  เลือก  เพื่อให้สามารถแก้ไขรายละเอียด Caption ที่เลือกได้

         Enable           :  เลือก  เพื่อไม่ให้แก้ไขรายละเอียด Caption ที่เลือกได้

4. กำหนดผู้ใช้

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงานแต่ละบริษัท  ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้เข้าถึงหน้าจอใดได้บ้างจากการดึง Permission มาใช้งานร่วมกันผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Administrator” > “ผู้ใช้” 


          ผู้ดูแลระบบ      :  เลือก  เพื่อกำหนดให้ผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ

          เข้าระบบซ้ำได้   :  เลือก  เพื่อให้สามารถ Login เข้าโปรแกรมได้มากกว่า 1 เครื่องในช่วงเวลาเดียวกัน

          ซ่อนอักขระโปรไฟล์        :  เลือก  เพื่อซ่อนอักขระโปรไฟล์ตอน Login เพื่อไม่ให้ผู้ใช้มองเห็นการเชื่อมต่อกับ Database ได้

ผู้ใช้ : Tab กำหนดองค์กร

          กรณีที่มีองค์กรมากกว่า 1 สาขา  จะสามารถเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้งานให้ผู้ใช้ได้


5. บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์ให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติเข้ามาทำงานการอนุมัติเอกสาร  ซึ่งจะสามารถเห็นเฉพาะรายการที่กำหนดให้มีสิทธิ์อนุมัติได้เท่านั้น

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Approve Center” > “บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ” 

คู่มือการใช้งาน >> Click

วิธีการบันทึกสิทธิ์การอนุมัติทีละหน้าจอ

 1. เลือกรหัสผู้อนุมัติโดยการ Click (ผู้มีสิทธิ์อนุมัติต้องมีการกำหนดผู้ใช้  และมีตำแหน่งงานเป็นตำแหน่งหัวหน้างานจึงจะสามารถกำหนดให้เป็นผู้อนุมัติได้) หากต้องการกำหนดพนักงานรายคน  สามารถกำหนดได้โดยไปที่หน้าจอที่ต้องการกำหนด  แล้วเลือกชื่อพนักงานตารางฝั่งขวามือ


2. การเลือกพนักงานสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คน โดยสามารถเลือก พนักงานทีละคน  หรือ Click ขวา ที่คอลัมน์ “เลือก” ดังนี้

Mask All    : เลือกพนักงานทั้งหมดที่แสดงในหน้าจอ

Mask Select : เลือกพนักงานที่มีการคลุมดำเลือกไว้

UnMask All : ยกเลิกการเลือกพนักงานทั้งหมด

Unmask Select     :  ยกเลิกการเลือกพนักงานที่มีการคลุมดำเลือกไว้    

          เมื่อเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้วให้คลิก  เพื่อเลือกพนักงาน หากต้องการออกจากหน้าจอให้ Click  Cancle โดยการกำหนดดังกล่าวจะเป็นการกำหนดทีละหน้าจอวิธีการบันทึกสิทธิ์การอนุมัติแบบกลุ่ม

 1. New เอกสารแล้วเลือก แล้วเลือก "กำหนดสิทธิ์แบบกลุ่ม


2. เลือกเงื่อนไขกลุ่มพนักงาน และเลือกกำหนดกลุ่มเมนูโดยการ  เมนูที่ต้องการหรือหากต้องการเลือกทุกเมนู ให้  “เลือกทั้งหมด” เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้ Click  เพื่อตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่จะกำหนดให้ User สามารถอนุมัติเอกสารได้


3. หน้าจอจะแสดงรายการรายชื่อพนักงานที่เลือกตามเงื่อนไข หากต้องการลบรายการพนักงานที่ไม่ต้องการออกสามารถคลิกขวา แล้วเลือก Delete  เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ กด "OK"


4. โปรแกรมจะแสดงรายการหน้า General แสดงรายชื่อพนักงานตามการเลือกข้อมูลในข้อ 2 และ 3


บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ : More Action

วิธีการบันทึกสิทธิ์การอนุมัติตามสิทธิ์การมองเห็น

          ใช้สำหรับบันทึกสิทธิ์การอนุมัติของ User ที่มีการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นไว้แล้ว  ซึ่งจะสามารถอนุมัตเอกสารของพนักงานที่อยู่ภายใต้สิทธิ์การมองเห็นเท่านั้น

 1. เลือก หน้า List แล้วเลือกกำหนดสิทธิ์การอนุมัติตามสิทธิ์การมองเห็


2. เลือกเงื่อนไขกลุ่มพนักงาน และเลือกกำหนดกลุ่มเมนูโดยการ เมนูที่ต้องการหรือหากต้องการเลือกทุกเมนู ให้  “เลือกทั้งหมด” เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้ Click "Next"

3. โปรแกรมจะแสดงรายชื่อพนักงานที่สามารถอนุมัติได้แต่ละหน้าจอให้ตรวจสอบหากต้องการแก้ไขสามารถ Click "Back"หรือ Click "Next" เพื่อดำเนินการในลำดับถัดไป


4. โปรแกรมจะประมวลผลบันทึกสิทธิ์การอนุมัติตามสิทธิ์การมองเห็นให้


5. เมื่อประมวลผลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงผลการประมวลมาให้ว่าผู้อนุมัติคือใคร  สามารถอนุมัติพนักงานได้กี่คน  และสามารถอนุมัติเอกสารใดได้บ้าง  หากตรวจสอบเรียบร้อยให้ Click "Finish" เพื่อปิดหน้าจอ

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์