What's New

What's New HRMI Standard Version 272.1

What's New HRMI Standard Version 272.1

Bugs Fixed
ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
Setup
1. Login ปรับโปรแกรมให้รองรับการเข้าใช้งาน กรณีเครื่องที่ใช้งานใช้ Format เวลาของต่างประเทศ
Personnel
2. บันทึกข้อมูลพนักงาน แก้ไขปัญหาบันทึกปรับเงินเดือนให้กับพนักงาน แต่ตำแหน่งงานของพนักงานเปลี่ยน (กรณีที่มีการเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ในเอกสารที่บันทึกแล้ว)
3. บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีบันทึกลำดับที่ของบุตรซ้ำกัน
4. บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน 1. เพิ่มการคำนวณวันที่บรรจุให้พนักงานเก่าก่อนใช้งานโปรแกรมอัตโนมัติ กรณีที่ไม่มีการระบุวันที่บรรจุในไฟล์ Import
2. แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import ข้อมูลพนักงานแทนที่ข้อมูลเดิมได้
5. บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน เพิ่มการตรวจสอบการบันทึก และการอนุมัติเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงาน กรณีวันที่มีผลพ้นสภาพพนักงานน้อยกว่าวันที่เริ่มงาน
6. บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน เพิ่มการแจ้งเตือนยกเลิกเอกสารปรับตำแหน่งและเงินเดือน กรณีเอกสารอ้างอิงมาจากเอกสารบันทึกลงโทษ ประเภทลดค่าจ้าง/ ลดตำแหน่ง ต้องไปยกเลิกเอกสารบันทึกลงโทษก่อน
7. บันทึกการลงโทษ เพิ่มการแจ้งเตือนมีการพักงานในวันเดียวกัน
8. รายงานข้อมูลอัตราหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลพนักงานที่เริ่มงานก่อนใช้โปรแกรม
Time Attendance
9. บันทึกข้อมูลกะงาน ปรับให้สามารถกำหนดกะงานล่วงเวลาวันหยุดแบบเริ่มเข้างานในวันถัดไปได้
10. ประมวลผลเวลาการทำงาน 1. ปรับให้รองรับกรณีพนักงานมีเอกสารบันทึกการลงโทษให้พักงาน
2. ปรับให้รองรับกรณีพนักงานมีเอกสารบันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม ที่มีการแก้ไขช่วงเวลาการลางาน
3. ปรับให้รองรับกรณีมีกะงานที่รอบเวลาทับซ้อนกัน
4. ปรับให้รองรับการทำงานล่วงเวลาที่เป็นกะงานข้ามไปยังวันถัดไป
5. ปรับให้รองรับกรณีพนักงานมีการปรับประเภทพนักงานกลางเดือน
6. แก้ไขปัญหาประมวลผลเวลาทำงานไม่ถูกต้อง กรณีเวลาเริ่มต้น หรือสิ้นสุดกะงานตรงกับเวลา 00.00 และพนักงานมีช่วงขอลาเริ่มต้น หรือสิ้นสุดตรงกับเวลา 00.00
11. ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน 1. ปรับการประมวลผลให้รองรับการกำหนดงวดการจ่ายแบบคร่อมปีงบประมาณ
2. ปรับให้มีการคำนวณหักสายพนักงาน ถึงแม้ว่าเป็นวันที่มีการลงเวลาทำงานผิดพลาด
12. ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) ปรับให้รองรับกรณีมีการกำหนดรายได้อื่นๆให้คำนวณตามช่วงวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดกำหนดเอง
13. บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนชั่วโมงอนุมัติลารวมทั้งหมดไม่ถูกต้อง กรณีมีคำนวณลาคงเหลือยกไปแล้วทำการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม
14. บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > ยกเลิกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม ปรับให้รองรับการยกเลิกตารางการทำงานของกะงานที่มีช่วงเวลาข้ามวัน
15. รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา > เรียงตามพนักงานแบบแจกแจงจำนวนเงินตามรายได้ค่าล่วงเวลา ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลของพนักงานที่กลุ่มพนักงานไม่ได้อยู่ในช่วงที่เลือก
Payroll
16. บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export ปรับให้ Import ข้อมูลไม่ผิดพลาด กรณีมีการระบุจำนวณเงินไม่ตรงกับประเภทของรายได้-รายหัก
17. ประมวลผลรายได้ 1. ปรับการคำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้รองรับการคำนวณรวมที่งวดสุดท้าย
2. ปรับการคำนวณหักประกันสังคมให้รองรับกรณีมีการปัดเศษที่งวดแรก แล้วให้คำนวณที่งวดสุดท้ายถูกต้อง
3. แก้ไขปัญหาการคำนวณฐานประกันสังคม ภาษี และกองทุนไม่ถูกต้อง กรณีมีรายได้ - รายหักจากเอกสารบันทึกลงโทษ
4. แก้ไขปัญหาไม่คำนวณรายได้ - รายหักประจำให้พนักงาน กรณีพนักงานอยู่ในช่วงพักงาน
18. ประมวลผล GL ปรับการประมวลผล GL เข้าระบบ Winspeed ให้รองรับกรณีระบบ HRMi ใช้งานแบบปีพุทธศักราช
19. รายงาน สปส.1-02 หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ปรับการคำนวณจำนวนแผ่นให้ตรงกับรายงาน สปส.1-03 และ สปส.1-03/1
Approve Center
20. บันทึกอนุมัติการร้องขอ แก้ไขปัญหาสามารถอนุมัติเอกสารที่ลาเกินได้ กรณีไม่ได้กำหนดให้สามารถขอลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา
21. บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอทำงานล่วงเวลาก่อน หรือหลังเวลางานในวันหยุดได้ กรณีมีการขอทำงานล่วงเวลาวันหยุดมากกว่า 1 กะงานในวันเดียวกัน
22. บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม แก้ไขปัญหาไม่สามารถยกเลิกเอกสารขอทำงานล่วงเวลาวันหยุดได้ กรณีมีการขอทำงานล่วงเวลาก่อน หรือหลังเวลางานข้ามวันไปยังวันหยุด
Loan Management
23. ประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือน แก้ไขปัญหาไม่สามารถยกเลิกเอกสารขอทำงานล่วงเวลาวันหยุดได้ กรณีมีการขอทำงานล่วงเวลาก่อน หรือหลังเวลางานข้ามวันไปยังวันหยุด
Job Control
24. Export Time Sheet ปรับให้รองรับการ Export Time Sheet หลายรายการในครั้งเดียวได้

Features/RFC
ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
Personnel
1. บันทึกข้อมูลพนักงาน ปรับความเร็วในการทำงาน และการแสดงผลข้อมูล
Payroll
2. บันทึกการจ่าย (แบบแจกแจง) ปรับความเร็วในการทำงาน และการแสดงผลข้อมูล
Auto Import Time Service
3. Auto Import Time Service ปรับให้ Service มีการแจ้งเตือนมายังระบบ HRMI กรณีที่ไม่สามารถทำงานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

หมวดหมู่

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์