What's New

What's New HRMI Standard Version 272.0

What's New HRMI Standard Version 272.0

Bugs Fixed
ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
Setup
1. กำหนดข้อมูลเริ่มต้น ปรับการตรวจสอบเงินได้ตามมาตราให้แจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ Import ข้อมูลได้ กรณี Format ไม่ตรงกับที่โปรแกรมกำหนด
2. กำหนดข้อกำหนดการลดหย่อน

1. ปรับ "เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)" ให้ตรงตามกฎหมายกำหนด
2. ปรับ "ลดหย่อนเงินสนับสนุนกีฬา" ให้ตรงตามกฎหมายกำหนด

Personnel
3. บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน แก้ไขปัญหาบันทึกปรับเงินเดือนให้กับพนักงาน แต่ตำแหน่งงานของพนักงานเปลี่ยน (กรณีที่มีการเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ในเอกสารที่บันทึกแล้ว)
Time Attendance
4. รายงานจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงาน แก้ไขปัญหาแสดงวันลาคงเหลือไม่ถูกต้อง กรณีอนุมัติเอกสารลาแบบกลุ่มจากหน้าจอ "บันทึกอนุมัติการร้องขอ"
5. บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม แก้ไขปัญหาโปรแกรมแสดงผลกะงานของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดตารางการทำงานก่อนวันที่เริ่มงานของพนักงาน
6. บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม แก้ไขปัญหาเมือเลือกปุ่มแสดงข้อมูลพนักงานแล้ว ไม่สามารถแสดงข้อมูลในหน้าต่อไปได้ กรณีกะงานของพนักงานบางคนถูกกำหนด Inactive ไว้
7. บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน แก้ไขปัญหาแสดงปีในข้อมูลรายละเอียดไม่ถูกต้อง ตามปีศักราชที่กำหนด
8. ประมวลผลเวลาการทำงาน 1. แก้ไขปัญหาไม่ได้รับค่าล่วงเวลา กรณีกำหนดกะงานลงเวลาทั้งหมด 4 ครั้งและกำหนดวิธีการรูดบัตรแยกจากกะปกติ
2. แก้ไขปัญหาคำนวณเวลาออกของการทำงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีลงเวลาออกก่อนเวลาที่ขอทำงานล่วงเวลา
3. แก้ไขปัญหาไม่แสดงเวลาของการทำงานล่วงเวลา กรณีมีการแก้ไขปรับปรุงเวลาที่กะงานปกติ ในวันเดียวกัน
4. แก้ไขปัญหาคำนวณการทำงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีเป็นกะงานล่วงเวลาระหว่างงานแบบข้ามวัน
5. แก้ไขปัญหาไม่คำนวณเวลาชั่วโมงการลา กรณีพนักงานเข้างานสายและมีการบันทึกขออนุมัติลา
9. ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน 1. แก้ไขปัญหาไม่คำนวณการทำงานล่วงเวลา กรณีทำงานล่วงเวลาหลังเวลางานข้ามวันไปอยู่ในวันหยุด
2. แก้ไขปัญหาไม่ได้รับเบี้ยขยัน กรณีพนักงานใช้งวดการจ่ายที่มีการจ่ายมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
3. แก้ไขปัญหาคำนวณเบี้ยขยันไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดเงื่อนไขสำหรับการลาและมีเอกสารบันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม
10. รายงานรายละเอียดชม.การทำงาน 1. แก้ไขปัญหาไม่สามารถแสดงรายงานได้ กรณีใช้การกรองข้อมูลประเภทพนักงาน
2. แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดง กรณีกำหนด กรองตามประเภทพนักงาน
11. รายงานวันทำงาน (แผนกรายวัน รายเดือน) แก้ไขปัญหาแสดงชั่วโมงการลาไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีการลามากกว่า 1 ครั้งภายใน 1 วัน
Payroll
12. จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ปรับรูปแบบการนำส่ง Textfile ธนาคารทหารไทย SAP ให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด
13. บันทึกการจ่าย (แบบแจกแจง) 1. แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลรวมรายได้พนักงาน กรณีมีการกำหนดรายได้-รายหักไม่ประจำให้กับพนักงานลาออก
2. แก้ไขปัญหากรองพนักงานลาออก แต่ยังแสดงผลพนักงานที่ลาออกอยู่
14. ประมวลผลรายได้ 1. แก้ไขปัญหาคำนวณเงินเดือน และรายได้ประจำไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานลาออกกลางงวด แล้วกำหนดให้คำนวณเงินเดือน และรายได้ประจำตามจำนวนวันที่ทำงาน
2. แก้ไขปัญหาคำนวณลดหย่อนไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานกำหนดการคำนวณภาษีแบบคงที่ (เงื่อนไขBOI)
3. แก้ไขปัญหาระบบคำนวณฐานภาษีไม่ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดงวดการจ่ายพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส มากกว่า 2 รูปแบบ และมีการกำหนดวิธีคำนวณที่ต่างกัน
4. แก้ไขปัญหาคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานกำหนดการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด
5. แก้ไขปัญหาการคำนวณประกันสังคมขั้นต่ำไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้รูปแบบงวดการจ่ายตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
6. แก้ไขปัญหาปัดเศษฐานคำนวณประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดรูปแบบการปัดเศษการคำนวณกองทุนประกันสังคม
7. แก้ไขปัญหาคำนวณฐานกองทุนสำรองไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้งวดการจ่ายตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป และกำหนดวิธีการคำนวณกองทุนสำรองรวมที่งวดสุดท้ายของเดือน
8. แก้ไขปัญหาคำนวณฐานคำนวณภาษี ประกันสังคม และกองทุนไม่ถูกต้อง กรณีมีรายหักที่กำหนดหักก่อนคำนวณภาษี ประกันสังคม และกองทุน
15. รายงานนสรุปเงินเดือนและค่าจ้าง (รายได้-รายหัก) แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลรายได้-รายหักไม่ถูกต้อง กรณีแสดงผลพร้อมกันหลายองค์กร
16. รายงานแบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก. แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนพนักงานที่นำส่งในแต่ละเดือนไม่ถูกต้อง กรณีพนักงาน
Approve Center
17. บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม 1. แก้ไขการแจ้งเตือน กรณีเลือกพนักงาน และไม่ได้เลือกกะงาน แล้วทำการบันทึก
2. แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนชั่วโมงไม่ถูกต้อง กรณีมีการลบรายการทำงานล่วงเวลาออกหลังจากบันทึกเอกสารไปแล้ว้

Features/RFC
ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
Adminstrator
1. ผู้ใช้ เพิ่มการป้องกันการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ "admin"
Setup
2. กำหนดรูปแบบการประมวลผล เพิ่ม Option ให้สามารถกำหนดได้ว่า จะให้จ่ายค่าแรงสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีมีการลางานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ดังกล่าว
3. บันทึกขออนุมัติลา เพิ่มประเภทกลุ่มประเภทการลา "ลาเพื่อฝึกอบรม" โดยเป็นลาประเภทนับรวมวันหยุด
Personnel
4. บันทึกข้อมูลพนักงาน เพิ่มให้รองรับการกรอกเลขที่บัญชีธนาคารระหว่าง 10 - 13 หลัก
Time Attendance
5. บันทึกข้อมูลกะงาน : Other menu > กำหนดรายได้กะงาน เพิ่ม Option ใช้กับพนักงานทั้งหมด
6. รายงานสรุปวันลาเป็นรายเดือน
รายงานจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงาน
รายงานสรุปการลาของพนักงานแต่ละหน่วยงาน
เพิ่มให้สามารถเลือกข้อมูลจากช่วงวันที่ และเพิ่ม Performance ในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น
7. รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน เพิ่ม Option กรองพนักงานลาออก
Payroll
8. จัดเก็บข้อมูลนำส่ง 'เพิ่มรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม กรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ประกันสังคม
9. Help > Bank & Fund Format เพิ่มรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดได้อย่างถูกต้อง
10. รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน เพิ่มการแสดงข้อมูลอัตราค่าจ้าง ในการ Export ข้อมูล
Approve Center
11. บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา
บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม
เพิ่มให้รองรับการขอทำงานล่วงเวลาที่ใช้กะงานเดียวกันในวันเดียวกันได้ โดยที่ช่วงเวลาต้องต่อเนื่องกัน
Recruitment
12. บันทึกใบสมัคร เพิ่มให้รองรับการระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ได้
1. สถานที่เกิด ประเทศ จังหวัด
2. กิจกรรมที่เคยทำระหว่างเรียน
3. อนุญาตให้สอบถามนายจ้างเดิม
4. รายละเอียดของ อื่น ๆ
Training
13. บันทึกใบผ่านการอบรม เพิ่มข้อมูลวันที่ออก และวันที่สิ้นสุด ให้สามารถกำหนดได้ใน View By Management
Welfare
14. รายงานคำร้องขอเบิกสวัสดิการ เพิ่มการแสดงยอดรวมจำนวนเงินในแต่ละเอกสาร และยอดรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

หมวดหมู่

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์