What's New

What's New HRMI Standard Version 272.2

What's New HRMI Standard Version 272.2

Bugs Fixed

ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
1. หน้าจอทั้งหมด เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล
2. กำหนดรถรับส่ง เพิ่มรูปแบบการแสดงผลหน้า list ให้สามารถแสดงเฉพาะข้อมูลที่ Active หรือ Inactive ได้
3. กำหนดชุดข้อสอบ เพิ่มการเคลียร์ข้อมูลข้อสอบให้อัตโนมัติ กรณี่ที่เปลี่ยนหมวดของข้อสอบ

ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
4. บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > การศึกษา ปรับให้รองรับกรณีใส่ชื่อสถานศึกษามากกว่า 50 ตัวอักษร
5. บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี Import ข้อมูลพนักงาน ที่มีข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารมากกว่า 10 หลัก
6. บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > ประวัติการขาด ลา มาสาย เปรับการคำนวณจำนวนวันลา ให้นับรวมวันหยุด กรณีเป็นการลาประเภทพิเศษ เช่น ลาบวช ลาคลอด ลาอบรม
7. บันทึกการลงโทษ ปรับให้รองรับการใส่รายละเอียดความผิดมากกว่า 100 ตัวอักษร
8. บันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา เพิ่มการแสดงชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ กรณีสาขาเดิมพนักงานรับเงินเดือนเป็นเงินสด และสาขาใหม่เปลี่ยนเป็นรับผ่านธนาคาร

ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
9. ประมวลผลวันลาคงเหลือยกไป เพิ่มคำธิบายการเลือกรูปแบบการประมวลผลวันลาคงเหลือยกไป (ภาษาอังกฤษ)
10. บันทึกข้อมูลกะงาน เปรับให้ไม่สามารถลบ View หลักของหน้าจอได้
11. บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา : More Action > กำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม 1. ปรับการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่มให้รองรับการเลือก ลบพนักงานเป็นรายคนจากในช่วงพนักงานที่เลือกไว้ได้
2. ปรับการแสดงรายการ ปี ที่จะกำหนดจำนวนวันอนุญาตลา ให้แสดงผลถูกต้อง กรณีใช้งานปีงบประมาณ
12. ประมวลผลเวลาการทำงาน 1. แก้ไขปัญหากรณีประมวลผลเวลาได้เข้าสาย/ออกก่อน และทำการอนุมัติเอกสารลาทีหลัง เมื่อกลับมาประมวลผลเวลาอีกครั้งแล้วปรมวลผลไม่สำเร็จ
2. ปรับการจับเวลาทำงานของกะงานล่วงเวลาระหว่างงานแบบแยกรูดจากกะปกติ
3. ปรับการคำนวณชั่วโมงทำงาน กรณีกะงานลงเวลา 4 ครั้ง และมีการลาครึ่งวัน
13. ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน 1. ปรับให้การคำนวณรายได้อื่นๆ นับจำนวนวันลาประเภทพิเศษในวันหยุดด้วย
2. ปรับวิธีการคำนวณค่าแรงรายวัน กรณีมีการกำหนดรายได้อื่นๆ จากหน้ารูปแบบการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน
3. แก้ไขปัญหาพนักงานรายชั่วโมงได้รับรายได้จากการจ่ายคืนเมื่อลาไม่ถูกต้อง
4. แก้ไขปัญหาการคำนวณรายได้จากการจ่ายคืนเมื่อลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการลาประเภทพิเศษในช่วงวันหยุด
14. บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) แก้ไขปัญหาการแสดงกะงานล่วงเวลาผิดพลาด กรณีกำหนดกะงานล่วงเวลาแบบอัตโนมัติ
15. รายงานจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงาน แก้ไขปัญหาการคำนวณจำนวนวันอนุญาตลาคงเหลือไม่ถูกต้อง กรณีมีการใช้งานปีงบประมาณ

ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
16. กำหนดข้อกำหนดการลดหย่อน ปรับการแสดงผลในหน้าจอ กรณีกดปุ่ม Maximize
17. ประมวลผลรายได้ 1. ปรับการคำนวณรายได้-รายหัก ที่มาจากเอกสารบันทึกลงโทษ ประเภทพักงาน ให้คำนวณเฉพาะในงวดปกติเท่านั้น
2. แก้ไขปัญหาการคำนวณรายได้ตามฐานคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดการปัดเศษฐานเงินเดือน
18. บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export ปรับโปรแกรมให้รองรับการ Import บันทึกจ่าย ที่นามสกุลไฟล์เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น ไฟล์ .XLS เป็นต้น
19. หนังสือมอบอำนาจ ปรับการคำนวณอายุของผู้มอบอำนาจ และผู้ได้รับมอบอำนาจ เป็นการคำนวณจากวันที่เกิดจริง แทนการคำนวณจากปีเกิด
20. รายงาน ภงด. 1 ใบแนบ 1. แก้ไขรายงาน ภงด 1 แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องกรณีที่มีการจำกัดสิทธิ์การมองเห็น
2. ปรับการแสดงรายงาน ภงด.1 ก โดยแสดงรายการยื่นภาษีของพนักงานตามเลขที่บัตรประชาชน
21. รายงาน ภงด. 1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1. ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลข้อมูลพนักงาน กรณีไม่มีรายได้ในงวดปกติ แต่มีรายได้ในงวดพิเศษออกจากงาน
2. ปรับการนับจำนวนแผ่นของ ภงด.1 ก แบบยื่น ให้ตรงกับจำนวนแผ่นของ ภงด.1 ใบแนบ
22. รายงาน ภงด 91 แก้ไขรายงานแสดงค่าลดหย่อนไม่ถูกต้อง กรณีที่พนักงาน มีการกำหนดการลดหย่อนคนพิการอายุไม่เกิน 65 ปี

ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
23. บันทึกอนุมัติการร้องขอ ปรับการทำงานให้รองรับการอนุมัติลำดับขั้น กรณีมีการเปิดหน้าจอ และทำการอนุมัติพร้อมกัน
24. บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม แก้ไขปีญหาไม่สามารถบันทึกเอกสารขออนุมัติทำงานล่วงเวลา กรณีมีรายการขอทำงานล่วงเวลา ในกะงานเดียวกันสำหรับพนักงานมากกว่า 1 ท่าน

ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
25. บันทึกคำร้องสวัสดิการ ปรับโปรแกรมให้รองรับการขอเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล มากกว่า 1 รายการในเอกสารเดียวกัน
26. บันทึกจ่ายสวัสดิการ ป้องกันการยกเลิกเอกสารบันทึกจ่ายสวัสดิการ กรณีเอกสารดังกล่าวมีการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนแล้ว

ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
27. จัดการการเชื่อมต่อ ปรับการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ ให้เก็บข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด กรณีใช้ user เดียวเข้าระบบหลายเครื่อง
28. ผู้ใช้ แก้ไขปีญหาไม่สามารถบันทึกเอกสารขออนุมัติทำงานล่วงเวลา กรณีมีรายการขอทำงานล่วงเวลา ในกะงานเดียวกันสำหรับพนักงานมากกว่า 1 ท่าน
29. Define Permission แก้ไขปัญหาการป้องการแก้ไขข้อมูลสำหรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงจากรายการก่อนหน้า

RFC

ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
1. หน้าจอทั้งหมด 1. ปรับโปรแกรมให้รองรับการทำงานร่วมกับ Microsoft Windows 10 Version 1703
2. ปรับรูปแบบการแสดงตัวหนังสือของชื่อเมนูให้เหมาะสม เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับ Microsoft Windows 10

ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
2. ประมวลเวลาการทำงาน ปรับการทำงานสำหรับการประมวลผลเวลาการทำงาน ให้มีความเร็วขึ้น

ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
3. บันทึกการจ่าย ปรับการทำงานสำหรับการเปิดเอกสารบันทึกการจ่าย ให้มีความเร็วขึ้น
4. ประมวลรายได้ ปรับการทำงานสำหรับการประมวลผลรายได้ ให้มีความเร็วขึ้น

ลำดับ หน้าจอ/รายงาน รายละเอียดการแก้ไข
5. บันทึกอนุมัติการร้องขอ ปรับการทำงานสำหรับการแสดงเอกสารบันทึกการอนุมัติ ให้มีความเร็วขึ้น

หมวดหมู่

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์