Performance Management

Performance Management

Performance Management ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน และระบบประเมิน KPI พนักงาน

Performance Managementระบบประเมินผลปฏิบัติงาน และประเมิน KPI พนักงาน

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสามารถรองรับการประเมินได้ หลากหลายรูป ไม่ว่าจะเป็น แบบประเมิน KPI, ประเมินสมรรถนะ Competency, ประเมินผลงานแบบ 360 องศา พนักงานประเมินตนเอง ประเมินองค์กร ประเมิน ประจำปี ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ แบบประเมินของพนักงานภายใต้สังกัดได้ โดยอ้างอิงจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์องค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนา บุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความมั่นคงขององค์กร

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถเลือกที่จะประเมินเฉพาะการประเมินผลสัมฤทธิ์ในงานหรือเฉพาะการประเมินสมรรถนะ หรือประเมินทั้ง 2 แบบประเมินได้
 • สามารถกำหนดน้ำหนักของแต่ละแบบประเมินได้
 • สามารถกำหนดจำนวนรอบของการประเมินใน 1 ปี ได้ไม่จำกัดจำนวนรอบ
 • สามารถกำหนดช่วงเวลาของแต่ละรอบได้ โดยช่วงเวลาต้องไม่ทับซ้อนกัน
 • สามารถกำหนดรอบตามปีของปีปฏิทิน หรือตามปีงบประมาณขององค์กรได้
 • สามารถยกเลิกการประเมินในปีนั้น ๆ ได้
 • สามารถสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงานของแต่ละหน่วยงานได้ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงานที่แตกต่างกันได้
 • ดึง KPI จากการถ่ายทอดเป้าหมายระดับหน่วยงานสู่พนักงานเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในงานให้อัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดให้มีการบันทึกหรือไม่บันทึกค่าเป้าหมายระหว่างการประเมินได้
 • สามารถเลือกผู้บันทึกค่าเป้าหมายระหว่างการประเมินได้ โดยสามารถเลือกให้พนักงานบันทึกค่าเป้าหมาย เองได้ หรือเลือกผู้รับผิดชอบในการบันทึกได้
 • สามารถเลือกความถี่ของการบันทึกค่าเป้าหมายได้ โดยระบบจะเฉลี่ยช่วงเวลาของการบันทึกในแต่ละรอบตามความถี่ที่ผู้ใช้กำหนดให้อัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดน้ำหนักของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในงานในแต่ละรอบการประเมินได้
 • สามารถกำหนดน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดให้กับพนักงานได้เป็นรายบุคคล
 • ระบบจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีตำแหน่งหัวหน้างานให้ทำการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงานของหน่วยงานตัวเอง
 • สามารถสร้างแบบประเมินสมรรถนะของแต่ละหน่วยงานได้ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถสร้างแบบประเมินสมรรถนะที่แตกต่างกันได้
 • รองรับการประเมินแบบ 360 องศา
 • สามารถเลือกสมรรถนะที่จะใช้ในการประเมินได้ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเลือกสมรรถนะที่แตกต่างกันได้
 • สามารถเลือกผู้ประเมินได้เป็นรายบุคคล โดยผู้ถูกประเมินแต่ละคนสามารถมีผู้ประเมินที่แตกต่างกันได้
 • สามารถกำหนดน้ำหนักของสมรรถนะแต่ละตัวได้ โดยพนักงานแต่ละคนสามารถกำหนดน้ำหนักของสมรรถนะแต่ละข้อให้แตกต่างกันได้
 • หัวหน้าของแต่ละหน่วยงานสามารถตรวจสอบการประเมินของพนักงานในหน่วยงานของตัวเองได้
 • ผู้ประเมินสามารถแก้ไขคะแนนของพนักงานในหน่วยงานได้กรณีที่เห็นว่าคะแนนที่ประเมินมาไม่เหมาะสม
 • แสดงผลคะแนนหลังจากที่คำนวณตามน้ำหนักของแต่ละแบบประเมินแล้วให้อัตโนมัติ
 • แสดงระดับคะแนนที่ได้หลังจากที่นำไปเปรียบเทียบกับระดับคะแนนของการประเมินแล้วให้อัตโนมัติ
 • แสดงระยะห่างระหว่างคะแนนที่ได้กับคะแนนที่คาดหวังในแบบประเมินสมรรถนะให้อัตโนมัติ
 • รองรับการอนุมัติเอกสารเป็นลำดับขั้น
 • รองรับการตีกลับเอกสารเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกลับมาแก้ไขเอกสารเดิมได้อีกครั้ง
 • แจ้งระดับคะแนนที่พนักงานได้รับในการประเมินในรูปแบบของตัวเลขและ Graphics ที่ง่ายต่อความเข้าใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึก ประเมินผล 360 องศา สรุปผลการประเมิน ครบทุกมิติ
เพื่อให้องค์กรเข้าใจพนักงานของคุณมากยิ่งขึ้น

Flow Performance Management ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน และระบบประเมิน KPI พนักงาน

ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Setup จัดการข้อมูลเริ่มต้นให้กับระบบ

การกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ให้กับระบบทั้งหมด ซึ่งจะถูกดึงไปใช้งานในการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) และ แบบประเมินสมรรถนะ (Competency)

อ่านเพิ่มเติม

Strategy Management ระบบจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

การจัดการแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างเป็นระบบ กำหนดกรอบ ทิศทางการทำงานขององค์กร และพนักงาน เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม
 1857
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์