Strategy Management

Strategy Management

Strategy Management
				ระบบจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

Strategy Managementระบบจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

การจัดการเชิงกลยุทธ์ จัดการแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างเป็นระบบ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร กำหนดกรอบหรือทิศทางการทำงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน ถ่ายทอดเป้าหมายได้ถึงระดับพนักงานทั้งรายหน่วยงาน และรายบุคคล

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรได้
  • สามารถกำหนดพันธกิจเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรได้
  • สามารถกำหนดเป้าหมายระดับองค์กรเพื่อสนับสนุนพันธกิจได้
  • สามารถกำหนดเป้าหมายระดับหน่วยงานได้
  • สามารถถ่ายทอดเป้าหมายสู่ระดับพนักงานได้
  • สามารถกำหนดค่าเป้าหมายให้กับพนักงานแยกตามตำแหน่งงานได้
  • สามารถกำหนด KPI ที่ใช้ชี้วัดเป้าประสงค์นั้น ๆ
  • สามารถกำหนดระดับคะแนนให้กับตัวชี้วัดได้ โดยจะอ้างอิงระดับคะแนนจากระดับคะแนนของการประเมิน ในองค์กรนั้น ๆ
  • สามารถกำหนดน้ำหนักของค่าเป้าหมายให้กับพนักงานรายบุคคลได้
รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดกรอบ ทิศทางการทำงานขององค์กร และพนักงาน
เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

Flow Strategy Management
			ระบบจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Setup จัดการข้อมูลเริ่มต้นให้กับระบบ

การกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ให้กับระบบทั้งหมด ซึ่งจะถูกดึงไปใช้งานในการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) และ แบบประเมินสมรรถนะ (Competency)

อ่านเพิ่มเติม

Performance Management ระบบประเมินผลปฏิบัติงานและประเมิน KPI พนักงาน

สำหรับประเมินผลพนักงานรายบุคคลโดยอ้างอิง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์องค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความมั่นคงขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม
 1521
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์