คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Payroll

90 รายการ
วิธีการปรับ เพดาน หักเงินสมทบประกันสังคม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขปี 2567
เมื่อสิ้นปีภาษี ผู้มีเงินได้ทุกคน จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดาให้กับทางสรรพากร ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นภาษี ภงด.91 ให้ทางสรรพากรเอง แต่สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี นายจ้างจะเป็นผู้นำส่งภาษีให้กับลูกจ้าง โปรแกรม HRMI Version 8.1.062 เป็นต้นไป สามารถจัดเก็บไฟล์สำหรับนำส่ง ภ.ง.ด.91 ปี 2563 (นายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง) ได้ โดยการนำส่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลออกมาเป็น Text File แล้วนำไปโอนย้ายในโปรแกรมโอนย้าย ภ.ง.ด.91 ของสรรพากรอีกครั้ง
เป็นรายงานที่ใช้สำหรับเรียกดูรายงาน50 ทวิ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ของพนักงาน สามารถ Print รายงานลงกระดาษให้พนักงาน นอกจากนี้หากไม่ต้องการ Print รายงานเพื่อลดการใช้กระดาษ สามารถใช้ Option การส่งเอกสารผ่านผ่านอีเมลได้
จากการที่กองทุนได้มีหนังสือถึงหน่วยงานองค์กรนายจ้างภาคเอกชนในการหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะส่งให้นายจ้างวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนายจ้างนำยอดเงินไปหักออกจากเงินเดือนของพนักงานที่เป็นลูกหนี้ของกองทุน
เมื่อทำเงินเดือน แต่ละเดือนให้พนักงานแล้ว นายจ้างต้องนำส่งเงินให้ทางประกันสังคม โดยใช้ Format สปส.1-10 ซึ่งสามารถใช้ Text File จากระบบ จัดเก็บข้อมูลนำส่งให้กับพนักงานได้
กรณีต้องการแก้ไขยอดภาษีของพนักงานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
โปรแกรม Prosoft HRMI สามารถจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเตอร์เน็ตได้
เป็นรายงานที่ใช้สำหรับเรียกดูรายงานใบรับเงินเดือน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Pay Slip ซึ่งสามารถเรียกรายงานแล้ว Print รายงานผ่านเครื่องพิมพ์ ทั้งรูปแบบกระดาษ A4 ธรรมดา หรือในรูปแบบกระดาษต่อเนื่อง
เป็นรายงานที่ใช้สำหรับเรียกดูรายงานใบรับเงินเดือน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Pay Slip ซึ่งสามารถเรียกรายงานแล้ว Print รายงานผ่านเครื่องพิมพ์ ทั้งรูปแบบกระดาษ A4 ธรรมดา หรือในรูปแบบกระดาษต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถส่งให้พนักงานผ่านอีเมลได้จากระบบ HRMI อีกด้วย

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์