คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-การขอเปลี่ยนกะเป็นวันหยุด, วันหยุดเป็นกะงาน, สลับกะ ระบบ HRMI

FAQ-การขอเปลี่ยนกะเป็นวันหยุด, วันหยุดเป็นกะงาน, สลับกะ ระบบ HRMI

Q:
A:

ใช้สำหรับให้พนักงานขออนุมัติเปลี่ยนกะงานของตัวพนักงานเอง  ซึ่งจะมีสามารถเปลี่ยนกะ ได้ดังนี้

 1. การเปลี่ยนกะงานเป็นกะงาน (กรณีใช้กะงานแบบวนกะ สลับกะ)
 2. การเปลี่ยนกะงานเป็นวันหยุด
 3. การเปลี่ยนวันหยุดเป็นกะงาน

 

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารขออนุมัติเปลี่ยนกะงาน

ตัวอย่างตารางการทำงานของพนักงานก่อนขอเปลี่ยนกะ 1. ไปที่ Approve Center > บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนกะงาน


 1. ระบบจะเปิดหน้า List ดังภาพ ให้ Click “New” เพื่อสร้างเอกสาร

 1. ช่วงข้อมูลที่ต้องการบันทึก
 • เลือกรหัสพนักงาน
 • ระบุสาเหตุการเปลี่ยนกะงาน (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
 • ระบุวันที่ที่ต้องการเปลี่ยนกะ เช่น ระบุ 01/07/2020 ถึง 01/07/2020
 • หลังจากระบุวันที่แล้ว Click “แสดงข้อมูลกะงาน” ระบบจะแสดงรายละเอียดของกะงานในวันที่ที่เลือก
 • เลือกวันที่ขอเปลี่ยนกะงาน เมื่อเลือกเสร็จแล้วจะแสดงรายละเอียดของกะงานในวันที่ขอเปลี่ยน

3.1. การเปลี่ยนกะงานเป็นกะงาน (กรณีใช้กะงานแบบวนกะ สลับกะ)

ต้องการสลับกะของวันที่ 01/07/2020 กับ 08/07/2020

                    กะงานวันที่ 1 กะงาน A เข้างาน 08.30 – 18.15

                    กะงานวันที่ 8 กะงาน B เข้างาน 20.00 – 05.00

 • เลือกรหัสพนักงาน
 • ระบุสาเหตุการเปลี่ยนกะงาน (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
 • ระบุวันที่ที่ต้องการเปลี่ยนกะ เช่น ระบุ 01/07/2020 ถึง 01/07/2020
 • หลังจากระบุวันที่แล้ว Click “แสดงข้อมูลกะงาน” ระบบจะแสดงรายละเอียดของกะงานในวันที่ที่เลือก
 • เลือกวันที่ขอเปลี่ยนกะงาน เมื่อเลือกเสร็จแล้วจะแสดงรายละเอียดของกะงานในวันที่ขอเปลี่ยน

3.2. การเปลี่ยนกะงานเป็นวันหยุด

          ต้องการเปลี่ยนกะงานกับวันหยุด ในวันที่ 05/07/2020 กับ 06/07/2020

                   กะงานวันที่ 5 กะงาน A เข้างาน 08.30 – 18.15

                   กะงานวันที่ 8 เป็นวันหยุด3.3. การเปลี่ยนวันหยุดเป็นกะงาน    

           ต้องการเปลี่ยนกะงานกับวันหยุด ในวันที่ 14/07/2020 กับ 15/07/2020

                   กะงานวันที่ 14 เป็นวันหยุด

                    กะงานวันที่ 15 กะงาน A เข้างาน 08.30 – 18.15เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้บันทึกข้อมูล จากนั้นระบบส่งต่อเอกสารไปยังผู้อนุมัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติเอกสาร เมื่ออนุมัติแล้ว ตารางการทำงานจะแสดงวันที่ที่มีการเปลี่ยนกะ/สลับกะ เป็นสีชมพู ดังภาพ
เมื่อมีการลงเวลา และประมวลผลเวลาการทำงานระบบจะมองข้อมูลการลงเวลา กับกะงานที่มีการเปลี่ยนกะหรือสลับกะดังนี้
ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์