Tag สลับกะ

2 รายการ
ใช้สำหรับให้พนักงานขออนุมัติเปลี่ยนกะงานของตัวพนักงานเองในระบบ ESSPro
ใช้สำหรับให้พนักงานขออนุมัติเปลี่ยนกะงานของตัวพนักงานเองในระบบ HRMI
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์