โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-ใช้งานหน้าจอ Check-in Check-Out ESS8

FAQ-ใช้งานหน้าจอ Check-in Check-Out ESS8

Q:
A:

ระบบ ESS8 เพิ่ม Feature ให้ลงเวลาเข้างานผ่านระบบ ESS ได้ (กรณีเข้าใช้งานบน Mobile) โดยจะต้องมีการเปิดใช้งานที่ระบบ HRMI ก่อน จึงจะสามารถใช้งานการลงเวลาผ่านระบบ ESS ได้ ขั้นตอนการใช้งานการลงเวลาเป็นดังนี้

 1. กำหนดรัศมีสำหรับการลงเวลาที่ระบบ HRMI : สามารถกำหนดได้ที่หน้าจอบันทึกข้อมูลองค์กร ดังรูป

โดยต้องระบุเป็นตัวเลขได้ตั้งแต่ 0-1000 เมตร ที่ช่องรัศมี(เมตร) หรือจะกำหนดรัศมีจาก Google Map ก็ได้ โดยการกดปุ่ม Link ตั้งค่าตำแหน่งบริษัท ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป

2. เปิดการใช้งานการลงเวลาที่ระบบ HRMI : สามารถกำหนดเงื่อนไขการลงเวลาทำงานบน Mobile ผ่านระบบ ESS8 ได้ที่หน้าจอบันทึกข้อกำหนดองค์กร ดังรูปด้านล่าง

3. ลงเวลาผ่านระบบ ESS : สามารถเข้าใช้งานได้จากหน้าจอ Login (กรณีเข้าใช้งานบน Mobile) เท่านั้น

หมายเหตุ **หมายเหตุ จะสามารถใช้งานการลงเวลาผ่าน Mobile ได้เฉพาะ URL ที่ขึ้นต้นด้วย https เท่านั้น

เช่น https://essdemo.prosofthcm.com หากเป็น http จะไม่สามารถใช้งาน feature นี้ได้

 • หน้าจอ Login (กรณีใช้งานบน Mobile)

         เมื่อใช้งานบน Mobile หน้าจอ Login จะมีปุ่ม “Time Stamp” ขึ้นมาเพื่อให้สามารถเข้าไปสู่หน้าจอลงเวลาเข้า-ออกได้ โดยที่ผู้ใช้จะต้องระบุ Username และ Password ให้ถูกต้อง

 

หมายเหตุ

 • กรณีกดปุ่ม Login : เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วระบบต้อง Redirect ไปยังหน้า Home ของระบบ ESS ตามปกติ 
 • กรณีกดปุ่ม Time Stamp : เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วระบบจะ Redirect ไปยังหน้าจอการลงเวลาเข้า-ออกงาน ดังรูป

 • หน้าจอ Time Stamp

         หน้าจอนี้เป็นหน้าจอสำหรับลงเวลาเข้า-ออกงาน ซึ่งสามารถกดลงเวลาที่ได้ที่ปุ่ม “Stamp” นอกจากนี้ยังสามารถกด Go to Home เพื่อไปหน้า Home ของ ESS ได้โดยไม่ต้องทำการ Login ใหม่

         หน้าจอจะแสดงข้อมูล รูปพนักงาน, ชื่อพนักงาน, ตำแหน่งงาน, วันที่(เป็นวันที่ปัจจุบัน โดยดึงข้อมูลจาก Server ที่ติดตั้ง ESS แสดงรูปแบบ วัน วันที่ เดือน ปี), เวลา(แสดงรูปแบบ hh:mm:ss) และรายการลงเวลาเข้า-ออกของพนักงาน

Business process ของปุ่ม “Stamp” เป็นดังนี้

 1. กรณีไม่อนุญาตให้ลงเวลานอกสถานที่
  • เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม Stamp ระบบจะต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้อยู่ในบริเวณรัศมีที่องค์กรกำหนดหรือไม่ (กำหนดจากหน้าบันทึกข้อมูลองค์กรในระบบ HRMI > Tab Address)
 • กรณีที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณรัศมีขององค์กรระบบจะต้องแจ้งเตือน ดังรูป

 • กรณีที่ผู้ใช้อยู่ในบริเวณรัศมีขององค์กรแล้วระบบจะดำเนินการขั้นตอนถัดไป
  • กรณีที่ระบบตรวจสอบ Location เรียบร้อยแล้ว พบว่าผู้ใช้อยู่ในบริเวณรัศมีขององค์กร ระบบจะเรียกใช้กล้องถ่ายรูป (ในขั้นตอนนี้ ระบบอาจจะแจ้งเตือนเพื่อขออนุญาตเข้าถึงกล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์ กรณีที่ผู้ใช้เลือก Allow ระบบจะเปิดกล้องถ่ายรูปให้ กรณีที่ผู้ใช้เลือก Don’t allow ระบบจะต้อง Refresh หน้าจอ 1 ครั้งและเริ่มกระบวนการขออนุญาตเข้าถึง Location Service ใหม่ตั้งแต่ต้น) หลังจากระบบเรียกใช้กล้องถ่ายรูปสำเร็จ ผู้ใช้จะต้องถ่ายรูป 1 รูป เพื่อแนบเป็นหลักฐานการลงเวลาเข้างาน (ควรเป็นรูปที่ถ่ายติดตัวเองและจุดเด่นขององค์กร)

หมายเหตุ :

 1. กรณีที่ผู้ใช้กำหนดให้สามารถลงเวลาในพื้นที่ขององค์กรใดก็ได้ ระบบจะต้องดึงข้อมูลรัศมีขององค์กรสาขาที่มีการกำหนดรัศมีเรียบร้อยแล้วมาตรวจสอบด้วย ถึงแม้ว่าองค์กรสาขาเหล่านั้น จะไม่ได้เลือกให้เปิดใช้งานการลงเวลาผ่าน Mobile ก็ตาม
 2. การลงเวลาทำงานระบบจะบังคับให้ถ่ายรูปทุกครั้ง (ไม่อนุญาตให้ดึงรูปจาก Gallery หรือที่ถ่ายเก็บไว้ในเครื่อง)
 • หลังจากถ่ายรูปสำเร็จแล้ว อุปกรณ์ Mobile จะทำการแสดงรูปที่ถ่ายล่าสุดขึ้นมา
 • หลังจากเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงแจ้งเตือนบันทึกข้อมูลสำเร็จดังรูป

 1. กรณีอนุญาตให้ลงเวลานอกสถานที่
  • กรณีที่ผู้ใช้ใช้งานปุ่ม Stamp จะแยกเป็น 2 กรณีดังนี้
 • กรณีที่องค์กรเลือก Option ที่หน้าจอบันทึกข้อกำหนดองค์กรเป็น อนุญาตให้มีการลงเวลาทำงานนอกสถานที่ในพื้นที่ใดก็ได้ ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้กดปุ่ม Stamp ในสถานที่ใดก็ได้ที่ไม่ได้อยู่บริเวณรัศมีขององค์กร เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม Stamp นอกรัศมีขององค์กร ระบบจะมองเป็นการลงเวลานอกสถานที่ทันที
 • กรณีที่อยู่ในรัศมีขององค์กร เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม Stamp ระบบจะมองเป็นการลงเวลาในบริเวณบริษัท และเข้า Process เดียวกันกับกรณี
 • กรณีที่องค์กรเลือก Option ที่หน้าจอบันทึกข้อกำหนดองค์กรเป็น อนุญาตให้มีการลงเวลาทำงานนอกสถานที่ในพื้นที่กำหนดระบบระบบจะต้องตรวจสอบว่าอยู่ในบริเวณรัสมีหรือไม่ กรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้อยู่ในรัศมี ระบบต้องแสดงแจ้งเตือน ดังรูป

 • กรณีที่พื้นที่ที่กำหนดให้ลงเวลานอกสถานที่ ทับซ้อนกับพื้นที่ของการลงเวลาในบริเวณบริษัท เมื่อผู้ใช้มีการกดปุ่ม Stamp ในพื้นที่ที่เกิดการทับซ้อนพอดี ระบบจะมองเป็นการลงเวลาภายในบริเวณบริษัท ตามตัวอย่างดังรูป

 • กรณีที่ผู้ใช้อยู่ในบริเวณที่กำหนดแล้วระบบจะดำเนินการแนบรูปภาพ อ้างอิงตาม Process เดียวกันกับ (1)

 

Business process อื่น ๆ

 1. ระบบจะอนุญาตให้ลงเวลาห่างกันได้ 1 นาที กรณีที่กดปุ่ม Stamp ติดต่อกันภายในเวลา 1 นาที ระบบจะต้องแจ้งเตือนดังรูป

หมายเหตุ

 • กรณีไม่มีการลงเวลานอกสถานที่ ระบบจะแสดงผลดังรูป

 • กรณีที่มีการลงเวลานอกสถานที่ ระบบจะแสดงผลดังรูป

4.  ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา : สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าจอ ข้อมูลการลงเวลาทำงาน

5. ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาจากระบบ HRMI : สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าจอบันทึกแก้ไข/ปรับปรุง Import Time

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์