Setup HCM

Setup จัดการข้อมูลเริ่มต้นให้กับระบบ HCM

Setupจัดการข้อมูลเริ่มต้นให้กับระบบ

ระบบที่ใช้สำหรับการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้นต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กร พนักงาน สิทธิ์การเข้าถึง รวมไปถึงค่าตั้งต้นของแบบประเมิน KPI และแบบประเมิน Competency

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดระดับคะแนนเพื่อนำไปประเมินผลงานของพนักงานได้
  • สามารถกําหนดระดับคะแนนการปฏิบัติงานแบบให้ใช้กับทุกรอบการประเมิน หรือกําหนดให้ใช้งานเป็นรายปีได้
  • สามารถกำหนดรายละเอียดทั่วไปของตัวชี้วัดได้
  • สามารถกำหนดหน่วยนับให้กับตัวชี้วัดได้
  • สามารถกำหนดรายละเอียดทั่วไปของสมรรถนะได้
  • กำหนดรายละเอียดทั่วไปของระดับคะแนนสมรรถนะได้
  • สามารถกำหนดระดับคะแนนที่คาดหวังให้กับสมรรถนะแต่ละข้อได้
รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดการข้อมูลเริ่มต้น เพื่อนำไปใช้สร้างแบบประเมิน

Setup Flow จัดการข้อมูลเริ่มต้น เพื่อนำไปใช้สร้างแบบประเมิน

ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Strategy Management ระบบจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

การจัดการแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างเป็นระบบ กำหนดกรอบ ทิศทางการทำงานขององค์กร และพนักงาน เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม

Performance Management ระบบประเมินผลปฏิบัติงานและประเมิน KPI พนักงาน

สำหรับประเมินผลพนักงานรายบุคคลโดยอ้างอิง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์องค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความมั่นคงขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม
 2735
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์