คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Organization

HRMI : Organization

89 รายการ
ระบบ HRMI สามารถกำหนดการส่งอีเมลสำหรับรายงานระบบเงินเดือนได้ 3 รายงานคือ 1. รายงานใบรับเงินเดือน Pay Slip 2. รายงาน 50 ทวิหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3. รายงาน ใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง กำหนดรหัสผ่านแบบมี Option ให้เลือก ได้ตั้งแต่ HRMI Version 8.1.062 ขึ้นไป
การประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานก่อนหน้านี้ จะสามารถทำได้โดยให้ User ที่มีสิทธิ์ในการประมวลผลเวลาการทำงานเป็นผู้ประมวลผลเท่านั้น ข้อมูลจึงจะแสดงสรุปเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบ จึงได้พัฒนา Service Auto Process Time เพื่อลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบ Time Attendance ซึ่ง Service ดังกล่าว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Version 8.1.060 เป็นต้นไป
ในการแจ้งเตือนการขอลา User สามารถกำหนดได้ว่าต้องการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือลาย้อนหลัง โดยเลือกเงื่อนไข หน้าเงื่อนไขที่ต้องการกำหนดการลา
คลิกเงื่อนไขกำหนดให้สามารถขออนุมัติลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา
ในส่วนของการตั้งค่าเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบ HRMI โปรแกรมจะ Default Profile เป็น Database ที่ User มีการเข้าใช้งานอยู่ปัจจุบัน
เข้าไปที่กำหนดรูปแบบการแจ้งเตือน แล้วคลิกแจ้งเตือนเอกสารอนุมัติขออบรม (รอประเมิน)
กำหนดข้อมูลเพื่อให้ระบบแสดง แจ้งเตือน Visa หมดอายุ สามารถเลือกแจ้งเตือนล่วงหน้าได้
ใส่จำนวนวันทดลองงานตามเงื่อนไขของบริษัทให้ครบถ้วนและชัดเจน
เข้าไปที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดงานจากนั้นสามารถกรอกอัตราค่าจ้างตามที่ต้องการได้

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์