Tag ประมวลผล Time

2 รายการ
การประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานก่อนหน้านี้ จะสามารถทำได้โดยให้ User ที่มีสิทธิ์ในการประมวลผลเวลาการทำงานเป็นผู้ประมวลผลเท่านั้น ข้อมูลจึงจะแสดงสรุปเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบ จึงได้พัฒนา Service Auto Process Time เพื่อลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบ Time Attendance ซึ่ง Service ดังกล่าว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Version 8.1.060 เป็นต้นไป
เมื่อประมวลผลรายได้ไปแล้ว แต่มีการแก้ไขข้อมูลในระบบ Time ของพนักงานบางคนมาเพิ่มเติม เช่น มีเอกสารขอทำงานล่วงเวลา (OT), เอกสารขออนุมัติลา ที่พนักงานเพิ่งขอเข้ามา หรือมีการอนุมัติเอกสารตกหล่น หรือมีการแก้ไขเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประมวลผลไปแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์