คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การกำหนด Service Auto Import Time

FAQ - การกำหนด Service Auto Import Time

Q:
A:

การปรับเปลี่ยนการตั้งค่า Service Auto Import time ตั้งแต่ Version 8.1.060 เป็นต้นไป ปรับให้ Service อยู่รวมกันกับ Service Auto Process time เพื่อให้มีการนำข้อมูลการลงเวลาเข้าระบบอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบ Time Attendance  ซึ่ง Service ดังกล่าว

โดยจะต้องตั้งค่าการใช้งาน 3 หน้าจอ คือ

 1. Service Setting ใน Prosoft HRMI
 2. ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องลงเวลา
 3. HRMI Service

 1. Service Setting ใน Prosoft HRMI

ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

 • เมนู “Tool” > “Service Settingเพื่อใช้สำหรับตั้งค่า “Service Auto Import Timeและ Service Auto Import Timeและซ่อนเมนูกำหนดการตั้งค่าเครื่องลงเวลาในหน้าจอบันทึกข้อกำหนดองค์กรเอาไว้ (ย้ายการตั้งค่า Auto Import Time มารวมกันที่เดียว)


 • ระบบจะเข้าถึงหน้าจอสำหรับการกำหนดค่า Service Setting โดยจะมี “Auto Import Time”, “Auto Process TimeและAuto Send E-mail Pay Slipดังภาพ โดยให้เลือก Auto Import Time

การกำหนดค่าจะต้องเลือกโดยติ๊กถูก เพื่อตั้งค่าการใช้งาน Auto Import Time

กำหนดฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครื่องลงเวลา (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • Microsoft SQL Server : สำหรับโปรแกรมลงเวลาที่ใช้งานฐานข้อมูลใน MS-SQL Server เท่านั้น • Other Tools : สำหรับ Import จาก Text File (ตามการกำหนดรูปแบบเครื่องลงเวลา)
  เมื่อเลือก Other Tools   ระบบจะเปิดให้เลือก Path สำหรับดึงไฟล์สำหรับ Import 

กำหนดเวลา Auto Import Time จากฐานข้อมูลเครื่องลงเวลา

โดยเลือก Option ช่วงเวลาได้ดังนี้

          Time Frequency        :  เลือก  เพื่อกำหนดให้โปรแกรม Import ตามเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ Import ทุก ๆ 08.00 น. ของทุกวัน

          Daily Frequency         :  เลือก  เพื่อกำหนดให้โปรแกรม Import ตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ Import ทุก 2 วันหรือ ทุก 10 ชม. หรือ ทุก 30 นาทีนับจากเวลา Start Service

กำหนดวัน Import ข้อมูลย้อนหลัง

          สามารถระบุจำนวนวันที่ต้องการให้ระบบ Import ข้อมูลย้อนหลังนับจากวันที่ปัจจุบันได้

 2. ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องลงเวลา

  • Microsoft SQL Server

          กำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องลงเวลา จาก Database ของเครื่องลงเวลาถึง Database โปรแกรม HRMIตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเครื่องลงเวลา

                   Server Name   :  ระบุชื่อ Server ของเครื่องลงเวลา

                   Login ID         :  ระบุชื่อเข้าระบบเข้า SQL Server

                   Login Password         :  ระบุรหัสผ่านเข้า SQL Server

                   Database Name         :  ระบุชื่อ Database ที่ใช้กับเครื่องลงเวลา

                   DB Connection          : แสดงสถานะของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบ HRMI มี 2 สถานะ คือ

       • : Connect สำเร็จ
       • : Connect ไม่สำเร็จ

          กำหนดรูปแบบข้อมูล

                   รหัสเครื่องลงเวลา         :  เลือกเครื่องลงเวลาที่กำหนดไว้ในกำหนดรูปแบบเครื่องลงเวลา             

                   ชื่อเครื่องลงเวลา           :  แสดงชื่อเครื่องลงเวลาตามการเลือกรหัสเครื่องลงเวลา

                   ยี่ห้อเครื่องลงเวลา         :  แสดงยี่ห้อเครื่องลงเวลาตามการเลือกรหัสเครื่องลงเวลา

                   หมายเลขเครื่องลงเวลา    :  แสดงหมายเลขเครื่องลงเวลาตามการเลือกรหัสเครื่องลงเวลา

                    ชนิดข้อมูล                 :  ระบบแสดงชนิดข้อมูลที่ใช้ในการ Import เวลาเข้า – ออกงานมาให้

                    Table                      :  เลือกตารางที่ใช้ในการเชื่อมต่อแต่ละชนิดข้อมูล

                    Column                   :  เลือกคอลัมน์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแต่ละชนิดข้อมูล


 • Other Tools

     กำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องลงเวลาสำหรับ Other Tools (Text File) สามารถ New การเชื่อมต่อเครื่องลงเวลา  และเลือกรหัสเครื่องลงเวลา  ให้ตรงกับ Template ของ Text File ที่ต้องการใช้งานและ Save ได้เลย
3. HRMI Service
Download HRMI Service >> Click

การดำเนินการดังนี้

 • ไปที่ Service ที่ Taskbar ฝั่งขวามือของหน้าจอ โดยคลิกขวาที่ แล้วเลือก Setting


                   หรือ Double Click เข้าไปใน Icon แล้วเลือก Setting • กำหนดค่า Auto Import Time


          Service Name           : เลือก Service ที่ต้องการ โดยในที่นี้ให้เลือก Auto Import Time

          Server Name            : ระบุชื่อ Server ที่เก็บฐานข้อมูล

Login ID                   : ระบุ Login ID สำหรับเข้า SQL Server

Login Password         : ระบุ Password สำหรับเข้า SQL Server

Database Name         : ระบุชื่อฐานข้อมูลระบบ HRMI

DB Connection           : แสดงสถานะ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

                             Successful      เชื่อมต่อสำเร็จ

                             Failed            เชื่อมต่อไม่สำเร็จ (ให้ตรวจสอบชื่อการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง)

Log Error Path File     : เลือก Path สำหรับเก็บ Log การทำงานของ Service

Status                     : แสดงสถานะ การใช้งาน

                             Use              ใช้งาน

                             Unused          ยังไม่ถูกใช้งาน

หมายเหตุ :Status” สำหรับแสดงสถานะ การใช้งาน Service เมื่อกำหนด Service Setting จาก HRMI เรียบร้อยแล้ว

 

 • เมื่อกำหนด HRMI Service Setting เรียบร้อยแล้วให้ Start Service โดยการ Start Service ทำได้ 2 วิธีคือ
  • การคลิกขวาที่ Icon > “Start • ดับเบิ้ลคลิก Icon เพื่อเปิด HRMI Service Management และกด  เพื่อเปิดการทำงาน Serviceหลังจากกด Start แล้วจะแสดงหน้าจอดังภาพ 

หมายเหตุ

 • เมื่อกดปุ่ม Start ระบบจะทำการ Import เวลา ให้อัตโนมัติตามเงื่อนไขเวลา และเงื่อนไขช่วงวันที่ที่กำหนด
 • เมื่อมีการทำงานของ Auto Import Time จะ สร้าง Log File (Result Process Time) ไปยัง Path file ที่กำหนดหลังจาก import เวลาเสร็จสิ้น เพื่อสรุปข้อมูลว่าการ Import ผลสำเร็จและไม่สำเร็จอย่างไรบ้าง ตัวอย่างดังภาพ


ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์