โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-Import ปรับตำแหน่งและเงินเดือน

FAQ-Import ปรับตำแหน่งและเงินเดือน

Q:
A:

การใช้งาน Import ปรับตำแหน่งและเงินเดือน


สำหรับการ Import ปรับตำแหน่งและเงินเดือน จะเป็นตัวช่วยในการบันทึกเอกสารปรับตำแหน่งและเงินเดือนให้กับพนักงานแบบกลุ่ม นอกจากจะสามารถปรับประเภทพนักงาน, เงินเดือน/อัตราค่าจ้าง, ตำแหน่ง/หน่วยงาน, ระดับพนักงานแล้ว ยังสามารถปรับรายได้ – รายหักประจำของพนักงานได้อีกด้วย โดยสามารถดึง Template Import Employee Promote ได้ที่

1. Help > Create Template > Import Employee Promote


  1. Personnel > บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน > More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือน

Template ปรับตำแหน่งและเงินเดือน (Import Employee Promote) จะ 2 Sheet คือ

  1. Employee Promote Group
  • ประเภทพนักงาน
  • เงินเดือน/อัตราค่าจ้าง
  • ตำแหน่ง/หน่วยงาน
  • ระดับพนักงาน
  • รายได้ – รายหักประจำ
  1. Income-Deduct Promote หากเลือกปรับรายได้ – รายหักประจำ จะต้องระบุรายละเอียดของรายได้ – รายหักประจำให้พนักงานใน Sheet นี้

ตัวอย่าง Template การปรับตำแหน่งและเงินเดือน

Sheet : Employee Promote Groupคำอธิบาย

รหัสพนักงาน

ระบุรหัสพนักงาน

 

ปรับประเภทพนักงาน

ปรับประเภทพนักงาน เช่น ปรับประเภทพนักงานรายวัน เป็นรายเดือน

- ระบุ 0 คือ ไม่ปรับประเภทพนักงาน

- ระบุ 1 คือ ปรับประเภทพนักงาน (ให้กรอกรายละเอียดใน Column C)

 

Column C

ประเภทพนักงาน (ใหม่) :  ระบุประเภทพนักงาน โดยให้กำหนดดังนี้

- ระบุ Hourly  คือ  พนักงานรายชั่วโมง

- ระบุ ChartCompletely  คือ  พนักงานรายเหมา

- ระบุ Monthly  คือ พนักงานรายเดือน

- ระบุ Daily  คือ  พนักงานรายวัน

ปรับเงินเดือน/อัตราค่าจ้าง

ปรับเงินเดือน/อัตราค่าจ้าง

-  ระบุ 0 คือ ไม่ปรับเงินเดือน/อัตราค่าจ้าง

-  ระบุ 1 คือ ปรับเงินเดือน/อัตราค่าจ้าง (ให้กรอกรายละเอียดใน Column E หรือ F)

Column E หรือ F

-  เงินปรับ (จำนวนเงิน) :  ระบุจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม/ลด เช่น เงินเดือนเดิม 10,000.- เงินเดือนใหม่ 11,500.- ให้ระบุจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มคือ 1,500.-

-  เงินปรับ (ร้อยละ)     :  ระบุจำนวนร้อยละของเงินที่ปรับขึ้น  เช่น เงินเดือนเดิม 10,000.- ปรับเพิ่ม 10% ให้ระบุ 10

** ให้เลือกระหว่างการปรับแบบจำนวนเงินหรือร้อยละอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อ Import โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติ

ปรับตำแหน่ง/โยกย้ายหน่วยงาน

ปรับตำแหน่ง/โยกย้ายหน่วยงาน

-  ระบุ 0 คือ ไม่ปรับปรับตำแหน่ง/โยกย้ายหน่วยงาน

-  ระบุ 1 คือ ปรับปรับตำแหน่ง/โยกย้ายหน่วยงาน (ให้กรอกรายละเอียดใน Column H และ I)

Column H และ I

** รหัสตำแหน่งงาน (ใหม่)  :  ระบุรหัสตำแหน่งงานใหม่อ้างอิงตำแหน่งจาก Organization   > บันทึกข้อมูลตำแหน่ง

*** รหัสหน่วยงาน (ใหม่)  :  ระบุรหัสหน่วยงานใหม่อ้างอิงตำแหน่งจาก Organization   > บันทึกข้อมูลหน่วยงาน

** กรณีปรับเฉพาะตำแหน่ง ให้ระบุรหัสตำแหน่งใหม่ และระบุรหัสหน่วยงานเดิม

*** กรณีปรับเฉพาะหน่วยงาน ให้ระบุรหัสตำแหน่งเดิม และระบุรหัสหน่วยงานใหม่

ปรับระดับพนักงาน

-  ระบุ 0 คือ ไม่ปรับระดับพนักงาน

-  ระบุ 1 คือ ปรับระดับพนักงาน

(ให้กรอกรายละเอียดใน Column K)

Column K

รหัสระดับพนักงาน (ใหม่)  :  ระบุรหัสระดับพนักงาน อ้างอิงจาก Setup > กำหนดระดับพนักงาน

ปรับรายได้ – รายหักประจำ

-  ระบุ 0 คือ ไม่ปรับรายได้รายหักประจำ

-  ระบุ 1 คือ ปรับรายได้รายหักประจำ

(ให้กรอกรายละเอียดใน Sheet “Income-Deduct Promote”)

ให้ดูการกรอกรายละเอียดใน Sheet “Income-Deduct Promote

วันที่มีผล

วันที่มีผลต่อการปรับค่าต่าง ๆ ที่ระบุไว้

 

ระบุวันที่มีผลรูปแบบ : dd/MM/yyyy (ระบุปีคริสต์ศักราช)  เช่น 01/01/2017

** กรณีที่ได้อัตราค่าจ้างใหม่ทั้งงวดการจ่าย ต้องระบุวันที่มีผลเป็นวันที่เริ่มต้นงวด ตัวอย่างเช่น

- งวดการจ่ายเดือนมกราคมเริ่ม 01/01/2020 – 31/01/2020

ระบุวันที่มีผลคือ 01/01/2020

- งวดการจ่ายเดือนมกราคมเริ่ม 26/12/2019 – 25/01/2020

ระบุวันที่มีผลคือ 26/12/2019

 

สถานะการอนุมัติ

ระบุสถานะของเอกสารการปรับตำแหน่งและเงินเดือน

- ระบุ W คือ รออนุมัติ (ต้องอนุมัติเองทีละเอกสารหลังจาก Import)

- ระบุ Y  คือ อนุมัติ (อนุมัติเอกสารอัตโนมัติหลังจาก Import)

 

Sheet  : Income-Deduct Promoteคำอธิบาย

คำสั่ง

- ระบุ Add / Edit คือ เพิ่ม/แก้ไขรายได้-รายหักประจำ

- ระบุ Delete คือ การลบรายได้-รายหักประจำ ให้ระบุเฉพาะรหัสพนักงาน และรหัสรายได้-รายหักประจำเท่านั้น

รหัสพนักงาน

ระบุรหัสพนักงาน

รหัสรายได้-รายหัก

ระบุรหัสรายได้ – รายหักประจำ

จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงิน เป็นจำนวนเงินเต็มจำนวน เช่น ค่าโทรศัพท์เดือนละ 500 บาท ให้ระบุ 500

ประเภทการจ่าย

ประเภทการจ่ายรายได้-รายหัก

- ระบุ End of period คือ จ่ายปลายงวด

- ระบุ Advance คือ จ่ายล่วงหน้า (แยกจ่าย)

วันที่เริ่มต้น

ระบุวันที่เริ่มต้นคำนวณรายได้ – รายหักประจำ

รูปแบบ : dd/MM/yyyy (ระบุปีคริสต์ศักราช)

เช่น 01/01/2020

** หากพนักงานได้รับตลอดอายุงานไม่ต้องระบุ

วันที่สิ้นสุด

ระบุวันทีสิ้นสุดคำนวณรายได้ – รายหักประจำ

รูปแบบ : dd/MM/yyyy (ระบุปีคริสต์ศักราช)

เช่น 01/01/2020

** หากพนักงานได้รับตลอดอายุงานไม่ต้องระบุ

การคำนวณงวดแรก/สุดท้าย

- ระบุ Standards คือ ตามฐานรายได้-รายหัก (รับเต็มจำนวน)

- ระบุ Remaining คือ ตามเศษวันที่เหลือ

  งวดแรก คำนวณจากวันที่เริ่มงาน – วันที่สิ้นสุดงวด

  งวดสุดท้าย คำนวณจากวันที่เริ่มต้นงวด – วันที่มีผลของเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงาน

งวดที่จ่าย

ระบุงวดที่ต้องการจ่าย

- กรณีจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ระบุ 1 หรือ 7

- กรณีจ่ายมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง เช่น จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง ต้องการจ่ายในงวดที่ 2 ให้ระบุ 2 หรือหากต้องการจ่ายทุกงวดระบุ 7

ยกเลิก

ระบุสถานะการจ่ายรายได้-รายหัก

- ระบุ 0 คือ จ่ายตามปกติ

- ระบุ 1 คือ ยกเลิกการจ่าย


ขั้นตอนการ Import ปรับตำแหน่งและเงินเดือน

  1. ไปที่ Personnel > บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน > More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม


2. เลือก Import Transaction และเลือกไฟล์ที่ต้องการ Import โดยการ Click


                                 Import Transaction  :  เลือก  เมื่อต้องการ Import ไฟล์

                                 ที่เก็บไฟล์                  :  เลือกที่เก็บไฟล์โดยการ Click 


3. เมื่อเลือกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด OK ระบบจะแสดงรายละเอียดการปรับของพนักงานแต่ละคนมาให้หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการปรับของพนักงานแต่ละคนให้ Click ในช่อง D ของพนักงานแล้วแก้ไขรายละเอียดการปรับเป็นรายคน

Tab รายละเอียดการปรับ

          แสดงข้อมูลจากการกรอกข้อมูลจาก Sheet “Employee Promote Group” สามารถแก้ไขข้อมูลได้Tab ปรับรายได้ – รายหัก

          แสดงข้อมูลจากการกรอกข้อมูลจาก Sheet “Income-Deduct Promote” สามารถแก้ไขได้Tab ข้อมูลการขาด ลา มาสาย, ลงโทษ, ผลงานดีเด่น

          แสดงข้อมูลการขาด ลา มาสาย, ลงโทษ, ผลงานดีเด่น


เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว Click  เพื่อกลับไปหน้าแรก

4. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด  ระบบจะประมวลผลและแจ้งผลการประมวลว่าสำเร็จและไม่สำเร็จกี่รายการ โดยสามารถคลิกจำนวนรายการเพื่อเช็คได้ว่าที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จ มีรหัสพนักงานคนใดบ้าง

5. หลังจาก Import แล้ว หน้า List ของบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนจะแสดงรายการ Import ของพนักงาน ดังภาพ

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์