โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-การกำหนดสิทธิ์การมองเห็น HRMI

FAQ-การกำหนดสิทธิ์การมองเห็น HRMI

Q:
A:

คู่มือการกำหนดสิทธิ์การมองเห็น

    การกำหนดสิทธิ์การมองเห็นของพนักงาน เป็นอีกเครื่องมือในการจำกัดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละราย มองเห็นใครได้บ้างในแต่ละหน้าจอ  ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นจะมีการกำหนดหน้าจอที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. กำหนดกลุ่มผู้ใช้
2. บันทึกพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้
3. Define Permission (สิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอต่าง ๆ ในระบบ)
4. กำหนดผู้ใช้ (สร้าง User Login)
5. บันทึกสิทธ์การมองเห็นข้อมูล (สิทธิ์การมองเห็นพนักงานในระบบ)

 1. กำหนดกลุ่มผู้ใช้

ใช้สำหรับกำหนดกลุ่มผู้ใช้เพื่อนำไปกำหนดสิทธิ์การมองเห็นและสิทธิ์การเข้าถึง  ซึ่งทำให้ง่ายต่อการกำหนดสิทธิ์  อีกทั้งยังง่ายต่อการจัดหมวดหมู่  เพื่อให้ทราบว่าพนักงานแต่ละคนจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใด  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Setup” > “กำหนดกลุ่มผู้ใช้”  > "New"

ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อที่เป็น สีแดง ให้ครบถ้วน ดังนี้


2. บันทึกพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้

ใช้สำหรับบันทึกกลุ่มผู้ใช้งาน  เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นของพนักงานในระบบ  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Personnel” > “บันทึกพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้” > "New"


เลือกรหัสพนักงานที่ต้องการ ในการเลือกพนักงานหากต้องการเลือกทีละหลาย ๆ คนให้เลือก  หน้าชื่อพนักงาน หรือใช้วิธีการคลิกขวาที่ Column เลือก

Mark All         :  เลือกทั้งหมด

Mark Select    :  เลือกแถวที่เลือกแค่ 1 แถว

Unmark All     :  ไม่เลือกทั้งหมด

Unmark Select :  ไม่เลือกแถวที่เลือกแค่ 1 แถวเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กด  เพื่อแสดงชื่อพนักงานที่เลือกหน้า General  หรือหากกำหนดให้พนักงานใหม่ สามารถกำหนดได้ที่ “Personnel” > “บันทึกข้อมูลพนักงาน” > “กลุ่มผู้ใช้/สิทธิ์อนุมัติ”


3.
Define Permission

    ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การมองเห็นเมนูต่าง ๆ ในโปรแกรมซึ่งสามารถแยกได้ว่าจะกำหนด Permission  ให้กับกลุ่มพนักงานกลุ่มใด  เพื่อนำไปผูกกับผู้ใช้แต่ละคนว่าจะให้สิทธิ์เข้าถึงเมนูใดได้บ้างโดยระบบจะมี Default Rule มาให้เป็นค่าเริ่มต้น  ซึ่งเป็น Permission ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเมนูในทุกหน้าจอ

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Administrator” > “Define Permission”  > "New" หรือ "Edit"Permission Name      :  ระบุชื่อ Permission

          หมายเหตุ         :  ระบุหมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)

             :  Click  เพื่อซ่อนเมนู Detail ด้านซ้ายมือ หรือหากต้องกาiแสดงเหมือนเดิมให้ Click  เพื่อแสดง Detail

          ระบบ              :  เลือกระบบที่ต้องการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงโดยการ Click  มีระบบดังนี้

    • Administrator
    • HRMI
    • Employee Self Service

Set Security  

                       :  แสดงระบบที่มีการเลือกไว้

                      :  แสดง Module ย่อยในระบบที่เลือกไว้

                        :  แสดงเมนูย่อยใน Module

          ในส่วนของ  และ  จะสามารถกำหนดรายละเอียดสิทธิ์การเข้าถึงได้ดังนี้

Module        

          Show Module  :  เลือก  เพื่อกำหนดให้มองเห็น Module นั้น ๆ ได้

              :  Click เพื่อกำหนดให้โปรแกรม Reset ค่าเริ่มต้น คือมองเห็นได้ทุกเมนูใน Module นั้น ๆ

          โปรแกรมจะแจ้งเตือน ต้องการ Reset Security ใน Module ที่เลือกหรือไม่ให้ Click  เพื่อตกลงหากไม่ต้องการ Reset ให้ Click          เมื่อ Click  โปรแกรมจะดำเนินการ Reset Security ให้ดังรูปเมื่อโปรแกรม Reset ค่าเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงผลการ Reset ดังรูปUpdate Action to child menu

Form

          Display :  เลือก  เพื่อให้สามารถมองเห็นเมนูได้

          New    :  เลือก  เพื่อให้สามารถเพิ่มเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Edit     :  เลือก  เพื่อให้สามารถแก้ไขเอกสารในหน้า List ได้

          Update :  เลือก  เพื่อให้สามารถแก้ไขเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Delete :  เลือก  เพื่อให้สามารถลบเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Export  :  เลือก  เพื่อให้สามารถ Export ไฟล์ในแต่ละเมนูได้

          View Manage  :  เลือก  เพื่อให้สามารถกำหนด View by Management ในแต่ละเมนูได้

More Action

          Display :  เลือก  เพื่อให้สามารถมองเห็นเมนูได้

Report

          Display :  เลือก  เพื่อให้สามารถมองเห็นรายงานแต่ละเมนูได้

           :  Click เมื่อเลือก Action ต่าง ๆ แต่ละหัวข้อแล้ว โปรแกรมจะทำการกำหนด Action ที่เลือกไว้ในแต่ละหัวข้อใน Module ที่เลือก ทุกเมนู  เมื่อ Click  ในแต่ละหัวข้อ  โปรแกรมจะแสดงการ Update ให้ดังรูป

เมื่อโปรแกรม Update ค่าเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงผลการ Update ดังรูปในเมนูย่อย  จะสามารถกำหนดเพิ่มได้อีกว่าจะให้มองเห็นเมนูรายละเอียดในหน้าจอของเมนูนั้น ๆ ในส่วนใดบ้าง


Form

          Display :  เลือก  เพื่อให้สามารถมองเห็นเมนูได้

          New    :  เลือก  เพื่อให้สามารถเพิ่มเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Edit     :  เลือก  เพื่อให้สามารถแก้ไขเอกสารในหน้า List ได้

          Update :  เลือก  เพื่อให้สามารถแก้ไขเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Delete :  เลือก  เพื่อให้สามารถลบเอกสารในแต่ละเมนูได้

          Export  :  เลือก  เพื่อให้สามารถ Export ไฟล์ในแต่ละเมนูได้

          View Manage  :  เลือก  เพื่อให้สามารถกำหนด View by Management ในแต่ละเมนูได้

          :  Click เมื่อต้องการให้เลือก  ใน Column Visible ทุกแถว

          :  Click เมื่อไม่ต้องการให้เลือก  ใน Column Visible ทุกแถว

          :  Click เมื่อต้องการให้เลือก  ใน Column Enable ทุกแถว

          :  Click เมื่อไม่ต้องการให้เลือก  ใน Column Disable ทุกแถว

         Caption         :  แสดงชื่อ Caption ในเมนูที่เลือก

         Visible           :  เลือก  เพื่อให้สามารถแก้ไขรายละเอียด Caption ที่เลือกได้

         Enable           :  เลือก  เพื่อไม่ให้แก้ไขรายละเอียด Caption ที่เลือกได้

4. กำหนดผู้ใช้

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงานแต่ละบริษัท  ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้เข้าถึงหน้าจอใดได้บ้างจากการดึง Permission มาใช้งานร่วมกันผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Administrator” > “ผู้ใช้” 


          ผู้ดูแลระบบ      :  เลือก  เพื่อกำหนดให้ผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ

          เข้าระบบซ้ำได้   :  เลือก  เพื่อให้สามารถ Login เข้าโปรแกรมได้มากกว่า 1 เครื่องในช่วงเวลาเดียวกัน

          ซ่อนอักขระโปรไฟล์        :  เลือก  เพื่อซ่อนอักขระโปรไฟล์ตอน Login เพื่อไม่ให้ผู้ใช้มองเห็นการเชื่อมต่อกับ Database ได้

ผู้ใช้ : Tab กำหนดองค์กร

          กรณีที่มีองค์กรมากกว่า 1 สาขา  จะสามารถเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้งานให้ผู้ใช้ได้


5. บันทึกสิทธ์การมองเห็นข้อมูล (สิทธิ์การมองเห็นพนักงานในระบบ)

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลสำหรับแต่ละ User ว่าสามารถมองเห็นพนักงานกลุ่มใด  ที่หน้าจอใดได้บ้าง  แต่ก่อนที่จะสามารถบันทึกข้อมูลที่หน้าจอนี้ได้ต้องกำหนดกลุ่มผู้ใช้ และกำหนด User Login ให้พนักงานก่อนผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Approve Center” > “บันทึกสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล” > "New"

วิธีการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล

 1. เลือก User ที่ต้องการ Login โดย Click2. ไปที่ แล้วเลือก จากนั้นให้เลือกรหัสกลุ่มผู้ใช้โดยการ Click  เมื่อเลือกแล้วให้ทำเครื่องหมาย  หน้าเมนูที่ต้องการให้ User ที่เลือกมีสิทธิ์มองเห็นพนักงานที่กำหนด  หากต้องการเลือกทุกเมนูในแต่ละหน้าจอให้ทำเครื่องหมาย  ที่ “เลือกทั้งหมด” 3. เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ต้องการกำหนดให้ User มองเห็นได้โดย Click ที่ หากไม่ต้องการให้ User มองเห็นพนักงานบางคน  ให้ทำเครื่องหมาย  ในคอลัมน์ ยกเว้น หน้าชื่อพนักงานที่ไม่ต้องการให้ User มองเห็น แล้ว Click  

 • การ Click ครั้งที่ 1 โปรแกรมจะแสดงรายชื่อพนักงานที่ไม่ได้ทำเครื่องหมาย  ทั้งหมด การ Click  ครั้งที่ 2 โปรแกรมจะแสดงรายชื่อพนักงานที่ทำครื่องหมาย    ทั้งหมด
 • การ Click ครั้งที่ 1 โปรแกรมจะแสดงรายชื่อพนักงานที่ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้

หรือ  ยกเว้นทั้งหมด

เมื่อเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้ว จากนั้น Click

4. เมื่อ Click แล้วโปรแกรมจะกลับสู่หน้า General  สามารถแก้ไขการเลือกสิทธิ์การมองเห็นของแต่ละ หน้าจอได้

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์