What's New

HRMI8

Version 8.1.097.0.20231106

 • ADDED รายงานจำนวนพนักงานที่มาทำงาน :: เพิ่ม รายงานจำนวนพนักงานที่มาทำงาน
 • ADDED รายงานการทำงานนอกสถานที่ :: เพิ่ม รายงานการทำงานนอกสถานที่
 • ADDED รายงานแสดงข้อมูลคำร้องขอเบิกสวัสดิการ :: เพิ่ม รายงานแสดงข้อมูลคำร้องขอเบิกสวัสดิการ
 • ENHANCEMENT กำหนดปฏิทินบริษัท :: เพิ่มปฏิทินวันหยุดประจำปี สำหรับปี 2567
 • ENHANCEMENT โครงสร้างข้อมูลองค์กร :: เพิ่มการแสดงข้อมูลตำแหน่ง ในข้อมูลโครงสร้างพนักงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้เลือกรหัสพนักงานเดิมได้เร็วขึ้น
 • ENHANCEMENT รายงาน กท. 20 ก. แบบแสดงเงินค่าจ้างประจําปี :: ปรับให้แสดงจำนวนลูกจ้าง ณ เดือนที่ประมวลผลรายได้ล่าสุด
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาไม่จับเวลาการทำงานล่วงเวลา กรณีมีการลางานกะงานปกติเต็มวัน
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงทำงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานกะ Flexible Time และมีการขอเอกสารแก้ไข/ปรับปรุงเวลา ประเภทขอบันทึกลงเวลาทำงาน
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณการจ่ายค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ถูกต้อง กรณีมีการลากะงานข้ามวัน และวันถัดไปเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้อื่นๆ ไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดเงื่อนไขการเข้างานสาย และพนักงานมีการทำงานล่วงเวลา

Version 8.1.096.0.20231002

 • ENHANCEMENT กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน : Other menu > รายได้อื่นๆ :: ปรับให้สามารถกรอกจำนวนของรายได้แบบเต็มจำนวนเงิน เป็นเลขทศนิยมได้
 • ENHANCEMENT บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: ปรับให้สามารถแก้ไขวันที่ คำนวณรายได้ไม่ประจำคงเหลือ ในเอกสารที่มีสถานะอนุมัติได้
 • ENHANCEMENT ฟอร์มสัญญาจ้างงาน :: เพิ่มให้แสดงหมู่บ้าน และตรอก/ซอย ในส่วนของข้อมูลที่อยู่ของบริษัท
 • ENHANCEMENT ฟอร์มสัญญาค้ำประกัน :: เพิ่มให้แสดงหมู่บ้าน และตรอก/ซอย ในส่วนของข้อมูลที่อยู่ของบริษัท
 • ENHANCEMENT ฟอร์มประเมินผลพนักงาน :: เพิ่มให้แสดงหมู่บ้าน และตรอก/ซอย ในส่วนของข้อมูลที่อยู่ของบริษัท
 • ENHANCEMENT แบบประเมินผลการทดลองงาน :: เพิ่มให้แสดงหมู่บ้าน และตรอก/ซอย ในส่วนของข้อมูลที่อยู่ของบริษัท
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน : Export > Excel data :: ปรับให้แสดงชื่อรายได้-รายหักตามที่เลือกแสดงในรายงาน
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลอบรมภายนอก :: เพิ่มให้สามารถเลือกกรองสถานะเอกสารได้
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลอบรมภายใน :: เพิ่มให้สามารถเลือกกรองสถานะเอกสารได้
 • ENHANCEMENT บันทึกรายการทรัพย์สิน :: เพิ่มให้สามารถกรอกหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้
 • ENHANCEMENT ผู้ใช้ : More Action > กำหนดผู้ใช้แบบกลุ่ม :: เพิ่มการแสดงข้อมูลหน่วยงานของพนักงานในอีเมลแจ้งเตือน
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถเลือกสาขาธนาคารเดียวกันได้
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีใช้กะงานล่วงเวลาแบบแยกรูด และกำหนดเวลาเริ่มเป็น 00:00
 • FIXED รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: ปรับให้รายได้ที่กำหนดวิธีคำนวณเป็น ค่าแรงรายวัน และ ค่าแรงรายชั่วโมง แสดงรวมในค่าจ้าง

Version 8.1.095.0.20230904

 • ENHANCEMENT กำหนดข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน :: ปรับให้สามารถบันทึกรหัสซ้ำกับต่างองค์กรได้
 • ENHANCEMENT กำหนดชุดข้อสอบ :: ปรับให้สามารถบันทึกรหัสซ้ำกับต่างองค์กรได้
 • ENHANCEMENT กำหนดสวัสดิการ :: ปรับให้สามารถกรอกข้อมูล ชื่อสวัสดิการ ได้สูงสุด 200 ตัวอักษร
 • ENHANCEMENT กำหนดรูปแบบเงินกู้ :: ปรับให้สามารถกรอกข้อมูล ชื่อรูปแบบเงินกู้ ได้สูงสุด 200 ตัวอักษร
 • ENHANCEMENT รายงานการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน :: เพิ่มให้คำนวณรายได้-รายหักประจำรวมกับเงินเดือน ในการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน
 • ENHANCEMENT ประมวลผล GL > Connect Database :: ปรับให้สามารถกรอกข้อมูล Server ได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
 • ENHANCEMENT บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ :: ปรับให้สามารถบันทึกรหัสซ้ำกับต่างองค์กรได้
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม (List) :: เพิ่มการแสดงข้อมูลวันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด, รหัสผู้บันทึก, ชื่อผู้บันทึก
 • FIXED ทุกหน้าจอ :: แก้ไขปัญหาทำงานไม่ถูกต้อง กรณีเปิดหน้าจอเดียวกันขึ้นมาใช้งานพร้อมกันหลายหน้าจอ
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาแสดงผลร้อยละไม่ถูกต้อง กรณีคำนวณได้ผลลัพธ์มากกว่า 3 หลัก
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาไม่คำนวณค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีเลือกจ่ายค่าแรงสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ไม่จ่ายค่าแรงวันหยุดกรณีลาคลอด
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหายอดเงินนำส่งภ.ง.ด.3 ยื่นผ่าน Internet และ ภ.ง.ด.3ก ยื่นผ่าน Internet ไม่ถูกต้อง กรณีมีการจ่ายรายได้รหัสเดียวกัน 2 รายการขึ้นไป

Version 8.1.094.0.20230807

 • ENHANCEMENT หน้าจอในโปรแกรม HRMI :: ปรับให้สามารถกำหนดขนาดของหน้าจอได้ตามที่ต้องการ
 • ENHANCEMENT รายงานประวัติการฝึกอบรม :: ปรับการเรียงลำดับคอลัมน์ข้อมูล ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการแสดงผลในหน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import รูปภาพพนักงาน :: แก้ไขปัญหา Import รูปภาพพนักงานไม่สำเร็จ
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน :: แก้ไขปัญหาข้อมูลกะงานของพนักงานหายไป กรณีพนักงานพ้นสภาพ โดยกำหนดวันที่ทำงานวันสุดท้ายห่างจากวันที่มีผล 2 วันขึ้นไป
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ถูกต้อง กรณีมีการลาคลอด และไม่จ่ายค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหางวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง คำนวณกองทุนรวมในงวดสุดท้าย แสดงฐานคำนวณกองทุนไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายได้-รายหักประจำที่จ่ายทุกงวด
  2. แก้ไขปัญหางวดการจ่ายพิเศษ คำนวณกองทุนแยกจากปกติ แสดงฐานคำนวณกองทุนไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายได้-รายหักประจำ

Version 8.1.093.0.20230703

 • ENHANCEMENT รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา :: เพิ่มประเภทรายงาน เรียงตามหน่วยงาน และ เรียงตามหน่วยงานแบบสรุป
 • ENHANCEMENT รายงาน แบบฟอร์มเซ็นรับเงินเดือนและค่าจ้าง :: เพิ่มการแสดงยอดรวมเงินเดือนและค่าจ้าง
 • ENHANCEMENT ผู้ใช้ :: ปรับให้สามารถสร้างผู้ใช้ให้กับพนักงานที่มีสถานะการทำงานเป็น โอนย้าย และ เกษียณแต่ยังทำงานอยู่ได้
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่เข้างานสาย-ออกก่อนไม่ถูกต้อง กรณีมีการตั้งค่าใช้งานปัดเศษวินาที
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: แก้ไขปัญหาข้อมูลไม่ถูกบันทึก กรณีเพิ่มข้อมูลการลงเวลาทำงานล่วงเวลาใหม่
 • FIXED ประมวลผล GL :: แก้ไขปัญหาประมวลผลไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานที่กำหนดกลุ่มพนักงานและไม่ได้กำหนดกลุ่มพนักงาน มีจำนวนรายการรายได้-รายหักเท่ากัน
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการแสดงข้อมูลในไฟล์นำส่งกองทุนสำรองฯ Tisco Master Pooled Fund ให้ตรงตามที่กองทุนกำหนด

Version 8.1.092.0.20230606

 • ENHANCEMENT รายงาน ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: เพิ่มให้สามารถเลือก "กรองพนักงานที่รายได้สุทธิติดลบ" ได้
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับการแสดงรายชื่อผู้มีเงินได้ 40(2) ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ตามข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับการแสดงรายชื่อผู้มีเงินได้ 40(2) ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ตามข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับการแสดงรายชื่อผู้มีเงินได้ 40(2) ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ตามข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับการแสดงรายชื่อผู้มีเงินได้ 40(2) ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ตามข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT บันทึกคำร้องสวัสดิการ :: ปรับให้บันทึกคำร้องสวัสดิการประเภท ทรัพย์สิน สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขรายการทรัพย์สินได้ กรณีเป็นเอกสารรออนุมัติ
 • ENHANCEMENT Audit Trail Viewer :: เพิ่มการแสดงรหัสพนักงานที่มีการประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน
 • FIXED บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: แก้ไขปัญหาระบบไม่ยกเลิกเอกสารขออนุมัติลาแบบกลุ่มที่มีสถานะรออนุมัติ เมื่ออนุมัติเอกสารพ้นสภาพ
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > Import ตารางการทำงานของพนักงาน :: ปรับให้แสดงข้อมูลถูกต้อง กรณีกำหนดกะงานมากกว่าหนึ่งกะงานในวันเดียวกัน
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงทำงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีการลงเวลาเข้างานสาย - ออกก่อน
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงทำงาน/ขาดงานไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานขออนุมัติลาคร่อมพักเบรก และมีการลงเวลาในช่วงดังกล่าว
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่งธนาคารกรุงไทย รูปแบบ "KTB iPay Input Standard/Express" และ "KTB iPay Input Direct" แสดงยอดเงินไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานรับค่าจ้างผ่านธนาคาร 2 ธนาคารขึ้นไป
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาคำนวณจำนวนวันลาไม่ถูกต้อง กรณีกะงานกำหนดวิธีคำนวณชั่วโมงพักเบรกแบบกำหนดเอง และมีเวลาพักเบรกคร่อมวัน

Version 8.1.091.0.20230502

 • ADDED กำหนดรูปแบบการประมวลผล : Other Menu > รายได้อื่นๆ :: เพิ่มเงื่อนไข "ไม่คำนวณพนักงานที่มีบันทึกการลงโทษ"
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน : Option > View By Management :: เพิ่มคอลัมน์ "Resign Date" เพื่อแสดงข้อมูลวันที่พ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบ K Cash connect Plus สำหรับจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกสิกรไทย
 • ADDED รายงานการจ่ายรายได้-รายหักประจำ :: เพิ่มประเภทรายงาน "เรียงตามรหัสรายได้-รายหัก"
 • ADDED รายงานรายได้-รายหักเปรียบเทียบ 12 เดือน(แบบแจกแจง) :: เพิ่มประเภทรายงาน "เรียงตามหน่วยงานแบบสรุป"
 • ADDED Audit Trail Viewer :: เพิ่มการบันทึกข้อมูลประวัติการเข้าสู่ระบบ
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้แสดงข้อมูลตำบลโดยอ้างอิงจากอำเภอที่เลือกเท่านั้น
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีกรอกรหัสพนักงานเกิน 15 หลัก
 • ENHANCEMENT บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีพนักงานมีเอกสารอนุมัติลาหลังวันที่มีผลพ้นสภาพ
 • ENHANCEMENT บันทึกการจ่าย :: เปลี่ยนชื่อประเภทการจ่ายเป็น จ่ายงวดปกติ, จ่ายงวดพิเศษ, จ่ายงวดออกจากงาน ตามลำดับ
 • ENHANCEMENT รายงานรายได้-รายหักเปรียบเทียบ 12 เดือน(แบบแจกแจง) :: เพิ่มการแสดงผลรวมของรายได้-รายหักในส่วนสรุปท้ายรายงาน
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่ง ภ.ง.ด.1 ยื่นผ่าน Internet และ ภ.ง.ด.1 ไม่แสดงข้อมูล กรณีเป็นพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่ และเลือกแสดงข้อมูลพนักงานที่มีสถานะพ้นสภาพ

Version 8.1.090.0.20230403

 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มให้สามารถเลือกนำส่งประกันสังคม(ข้ามสาขา) แบบ "รวมสาขา" ในไฟล์เดียวกันได้
 • ENHANCEMENT กำหนดข้อกำหนดการลดหย่อน :: ปรับลดหย่อนค่าซื้อสินค้าและบริการ จาก 30,000 เป็น 40,000 ตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของพนักงานที่มีสถานะพ้นสภาพได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : Other Menu > การศึกษา :: ปรับชื่อระดับการศึกษา ภาษาอังกฤษ ให้ตรงตามหลักสากล
 • ENHANCEMENT Audit Trail Viewer :: เพิ่มการเก็บข้อมูล Audit ของการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลพนักงาน จากการ Import ข้อมูลพนักงาน
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้กะงานไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานย้ายงวดการจ่ายจากงวดเดือนละ 2 ครั้ง มาเป็นงวดเดือนละ 1 ครั้ง
 • FIXED รายงาน ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: แก้ไขปัญหาแสดงยอดรายหักในรายการหักไม่ถูกต้อง กรณีเลือกแสดงข้อมูลรวมงวดพิเศษ
 • FIXED รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: แก้ไขปัญหาแสดงค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่ตรงตามข้อกำหนดการลดหย่อน
 • FIXED บันทึกผลสัมภาษณ์ :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลวิธีการคำนวณเงินเดือนงวดแรกของพนักงาน กรณีบันทึกข้อมูลพนักงานผ่านทางหน้าจอ บันทึกผลสัมภาษณ์

Version 8.1.089.0.20230307

 • ENHANCEMENT ประมวลผลเวลาการทำงาน :: ปรับค่าเริ่มต้นของวันที่สิ้นสุด จากวันสุดท้ายของเดือนเป็นวันที่ปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มให้สามารถใช้ชื่อกองทุนสำรองฯ "ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์" สำหรับนำส่งกองทุนสำรองฯ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ได้
 • FIXED บันทึกแผนอัตรากำลังคน :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนอัตรากำลังคนปัจจุบันไม่ถูกต้อง กรณีมีพนักงานปรับตำแหน่งและเงินเดือนที่ยกเลิกเอกสาร
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหายอดภาษีถูกหักสะสมของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีมียอดภาษีของเงินได้มาตรา 40(6) 40(7) และ 40(8)
 • FIXED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน :: แก้ไขปัญหาคำนวณวันอนุญาตลาไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบชดเชยจำนวนวันลาคร่อมปี
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณหักกองทุนสำรองฯ ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานปรับประเภทพนักงานระหว่างงวดการจ่าย
  2. แก้ไขปัญหางวดออกจากงานคำนวณเงินเดือน เดือนสุดท้ายของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีมีการย้ายงวดการจ่ายโดยไม่ประมวลผลสิ้นปี
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่ง ภ.ง.ด.1ก ยื่นผ่าน Internet และ ภ.ง.ด.1ก ไม่แสดงข้อมูล กรณีเป็นพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่ ที่ใช้งวดการจ่ายต่างปี
 • FIXED ประมวลผลสิ้นปี :: แก้ไขปัญหาลบเอกสารขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่มไม่ถูกต้อง กรณีปีของวันที่เอกสารและปีของวันที่ขอทำงานล่วงเวลาไม่ตรงกัน

Version 8.1.088.0.20230206

 • ADDED Home :: เพิ่มช่องค้นหาชื่อเมนู
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถกำหนดการจ่ายภาษีของนายจ้างแบบคงที่ได้
 • ENHANCEMENT Import ข้อมูลเวลาการทำงาน :: ปรับให้สามารถเลือก Import ข้อมูลการลงเวลาแบบทุกองค์กรในเครือได้ (License Multi)
 • ENHANCEMENT Payroll Government Report :: ปรับให้แสดงที่อยู่ปัจจุบัน เมื่อไม่มีการกรอกข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • FIXED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: แก้ไขปัญหาไม่เลื่อนปีงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดปี กรณีมีการประมวลผลวันลาคงเหลือยกไปในปีก่อนหน้า
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน (For Print) :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลไม่ครบ กรณีเลือกแสดงข้อมูลพนักงาน 100 คนขึ้นไป
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณอายุของพนักงาน สำหรับหักยกเว้นผู้มีเงินได้อายุเกิน 65 ปีไม่ถูกต้อง กรณีวันเกิดของพนักงานตรงกับวันที่เริ่มต้นงวดของงวดถัดไป
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่ง ภ.ง.ด. 1ก ยื่นผ่าน Internet และ ภ.ง.ด. 1ก ไม่แสดงเงินได้ตามมาตรา 40(1)(2) ที่จ่ายในงวดพิเศษจ่ายครั้งเดียวเหตุเพราะออกจากงาน
  2. ปรับการเรียงลำดับข้อมูลในไฟล์นำส่ง ภ.ง.ด. 1 ยื่นผ่าน Internet, ภ.ง.ด. 1ก ยื่นผ่าน Internet ,ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก ให้ตรงกับรายงาน
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ ::
  1. แก้ไขปัญหาไม่แสดงผลรวมในหน้าสุดท้าย กรณีมีข้อมูลมากกว่า 200 หน้า
  2. แก้ไขปัญหาแสดงยอดเงินได้ตามมาตรา 40(1)(2) ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด
 • FIXED รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาแสดงยอดเงินได้ตามมาตรา 40(1)(2) ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ ::
  1. แก้ไขปัญหาไม่แสดงผลรวมในหน้าสุดท้าย กรณีมีข้อมูลมากกว่า 200 หน้า
  2. แก้ไขปัญหาแสดงยอดเงินได้ตามมาตรา 40(1)(2) ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาแสดงยอดเงินได้ตามมาตรา 40(1)(2) ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด

Version 8.1.087.0.20230103

 • ENHANCEMENT บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มให้สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของ การแสดงแจ้งเตือนกำหนดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติม
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลกะงาน :: เพิ่มตัวเลือก "วันหยุดและวันหยุดประจำปี" สำหรับ เงื่อนไขการคำนวณชั่วโมง OT แบบตามข้อกำหนด OT
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: ปรับให้แสดงยอดยกมาของพนักงานที่เข้างานกลางปี และพนักงานที่เข้างานก่อนเริ่มใช้โปรแกรม กรณีไม่มีการประมวลผลรายได้
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติลา :: ปรับให้การลาประเภท ลาบวช, ลาเพื่อรับราชการทหาร และลาเพื่อฝึกอบรม ไม่นับวันหยุดรวมในจำนวนวันลา
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม :: ปรับให้การลาประเภท ลาบวช, ลาเพื่อรับราชการทหาร และลาเพื่อฝึกอบรม ไม่นับวันหยุดรวมในจำนวนวันลา
 • FIXED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีกรอกเงื่อนไขของการกำหนดอัตราหักกองทุนแบบมีเงื่อนไขอัตโนมัติไม่ครบถ้วน
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลกะงาน กรณีกำหนดตารางการทำงานแบบรวมทับในวันที่มีกะงาน Flexible อยู่
  2. แก้ไขปัญหาไม่สามารถกำหนดกะงานได้ กรณีวันก่อนหน้าเป็นวันหยุดที่มีการขอทำงานล่วงเวลาไว้
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้อื่นๆ ไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดเงื่อนไขการเข้างานก่อน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้สะสมไม่ถูกต้อง กรณีเป็นพนักงานที่นายจ้างจ่ายประกันสังคมให้
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่งธนาคารแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีเลือกนำส่ง 2 ธนาคารขึ้นไปพร้อมกัน
 • FIXED รายงาน ใบรับเงินเดือน (Payslip) :: แก้ไขปัญหารายการภาษีแสดงยอดภาษีไม่ถูกต้อง กรณีเลือกรวมงวดพิเศษจ่ายครั้งเดียวเหตุเพราะออกจากงาน

Version 8.1.086.0.20221206

 • ENHANCEMENT บันทึกอัตราหักกองทุนสำรอง :: ปรับให้สามารถเลือก ใช้อัตราหักกองทุนสำรองตามข้อกำหนดองค์กร เป็นรายบุคคลได้
 • ENHANCEMENT รายงานบัตรพนักงาน :: ปรับให้แสดงที่อยู่ไฟล์บัตรพนักงานที่เลือกไว้ล่าสุด
 • ENHANCEMENT ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับให้แสดงรูปแบบการประมวลผลอัตโนมัติ กรณีในองค์กรมีเพียง 1 รูปแบบการประมวลผล
 • ENHANCEMENT รายงานการลา ขาด สาย :: ปรับประเภทรายงาน พนักงานไม่ขาด ลา มาสาย ให้แสดงข้อมูลเฉพาะพนักงานที่ทำงาน หรือเริ่มงานในช่วงเวลาที่เลือก
 • ENHANCEMENT รายงานพนักงานที่ขอ OT แต่ไม่ได้ทำจริง :: ปรับให้สามารถเลือกแสดงข้อมูลตามวันที่ขอทำ OT ได้
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลการขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้สามารถเลือกแสดงข้อมูลตามวันที่ขอทำ OT ได้
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลการอนุมัติทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้สามารถเลือกแสดงข้อมูลตามวันที่ขอทำ OT ได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับการแสดงชื่อองค์กรในไฟล์นำส่งธนาคารกรุงเทพ รูปแบบ format128 ให้แสดงเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  2. เพิ่มการแสดงชื่อกลางในไฟล์นำส่ง ภ.ง.ด.1 ยื่นผ่าน Internet และ ภ.ง.ด.1ก ยื่นผ่าน Internet
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > Import ตารางการทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหากำหนดกะงานใหม่ในวันที่มีเอกสารขออนุมัติลงเวลาได้
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ ไม่แสดงข้อมูล กรณีแผนการลงทุนที่กำหนดไว้มีอักขระพิเศษ
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนวันลาสะสมไม่ถูกต้อง กรณีเป็นพนักงานที่ใช้กะงาน Flexible

Version 8.1.085.0.20221107

 • ENHANCEMENT กำหนดปฏิทินบริษัท :: เพิ่มปฏิทินวันหยุดประจำปี สำหรับปี 2566
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับให้แสดงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่ 1) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ :: ปรับให้แสดงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่ 2) รายละเอียดการส่งเงินสมทบ :: ปรับให้แสดงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: เพิ่มให้สามารถส่งข้อมูลทางอีเมลได้
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาพนักงานไม่ได้ชั่วโมงทำงานล่วงเวลาหลังเวลางาน กรณีวันถัดไปมีการลา
  2. แก้ไขปัญหาพนักงานไม่ได้ชั่วโมงทำงานล่วงเวลาแบบชดเชยวันหยุด กรณีมีการขอทำงานล่วงเวลาแบบชดเชยวันหยุดในวันเดียวกัน 2 เอกสารขึ้นไป
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาหักลาไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานลา 2 ประเภทการลาขึ้นไป เต็มเดือนที่มี 31 วัน
 • FIXED รายงานรายละเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงชั่วโมงการลาของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีมีการขออนุมัติลาแบบกลุ่ม โดยกะงานของผู้ขอเอกสารกับกะงานของพนักงานที่ลาในเอกสารมีชั่วโมงทำงานไม่เท่ากัน
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถบันทึกเอกสารได้ กรณีขอทำงานล่วงเวลาก่อนเวลางานของกะงานที่มีรอบเวลาเริ่มต้นที่วันก่อนหน้า

Version 8.1.084.0.20221003

 • ADDED Auto Process Time :: เพิ่มให้สามารถเลือก "ประมวลผลจากใบขอแก้ไขเวลาอัตโนมัติ"
 • ADDED รายงาน Payment Voucher ประจำเดือน :: เพิ่มประเภทรายงาน "แบบสรุป"
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีกรอกวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณมากกว่าวันที่ปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT รายงานการปรับอัตราจ้าง (แยกตามประเภทการปรับ) ::
  เพิ่มการแสดงข้อมูลผลรวมของ อัตราเดิม, อัตราใหม่ และปรับเป็นจำนวนเงิน ในประเภทรายงาน ดังต่อไปนี้
  - เรียงตามการปรับอัตราจ้าง
  - เรียงตามประเภทพนักงาน(ร้อยละ)
  - เรียงตามประเภทพนักงาน(บาท)
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น รูปแบบ Online ให้แสดงข้อมูลรหัสธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนด
  2. ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคาร กรุงไทย รูปแบบ KTB iPay Input Direct ให้แสดงข้อมูลเลขที่บัญชีของพนักงาน ตามที่ธนาคารกำหนด
  3. ปรับค่าเริ่มต้นในการนำส่งภาษีเป็นเลือกที่ ภ.ง.ด. 1 ยื่นผ่าน Internet และ ภ.ง.ด. 1ก ยื่นผ่าน Internet
 • ENHANCEMENT รายงาน ใบรับเงินเดือน (Payslip) :: ปรับให้แสดงตำแหน่งและหน่วยงานของพนักงานตามช่วงเวลาที่จ่ายเงินเดือนจริง
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลภาษีของพนักงาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลลดหย่อนผู้พิการ
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติลา : Print > ฟอร์มขออนุมัติลา :: เพิ่มส่วนการแสดงความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา, สถานะเอกสาร และลงชื่อผู้อนุมัติ
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติอบรมภายนอก :: เพิ่มการตรวจสอบข้อมูลในการ Post เอกสารขอยกเว้นการรูดบัตรชั่วคราว กรณีพนักงานที่มีการยกเว้นการลงเวลา
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาจับเวลาทำงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีเป็นกะงานล่วงเวลาที่ลงเวลา 4 ครั้ง แบบลงเวลาแยกจากกะปกติ
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงทำงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีเป็นกะงานล่วงเวลาที่คำนวณชั่วโมงพักเบรกแบบกำหนดเอง
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) :: แก้ไขปัญหากดใช้ใบขอแก้ไขไม่สำเร็จ กรณีพนักงานมีข้อมูลการลาและทำงานล่วงเวลาในวันเดียวกัน
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณค่าล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายได้ประจำที่เลือกคำนวณรวมฐานคำนวณค่าล่วงเวลา
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณเงินคืนเมื่อลาให้พนักงานรายวันไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้กะงานข้ามวันและลาเต็มจำนวนสิทธิ์ที่ต้องได้รับเงินคืน

Version 8.1.083.0.20220905

 • ADDED Auto Process Time :: เพิ่มให้สามารถกำหนดจำนวนวันที่ต้องการประมวลผลย้อนหลังได้
 • ADDED กำหนดรูปแบบอีเมล :: เพิ่มให้สามารถกำหนด Template อีเมล ของรายงานดังต่อไปนี้ได้
  - อีเมลแจ้งเตือนรายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip)
  - อีเมลแจ้งเตือนรายงานใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
  - อีเมลแจ้งเตือนรายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ENHANCEMENT Login :: ปรับให้คำนวณจำนวนวันอนุญาตลาตามที่กำหนดเงื่อนไขไว้ได้เร็วขึ้น
 • ENHANCEMENT กำหนดรหัสรายได้-รายหัก :: ปรับชื่อภาษาอังกฤษของรายได้รหัส INC110 และ INC112 ให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถกรอกข้อมูลลดหย่อนบิดามารดาคู่สมรสได้ กรณีกำหนดมีเงินได้สองฝ่าย และหักลดหย่อนคู่สมรส
 • ENHANCEMENT รายงาน แบบประเมินผลการทดลองงาน :: เพิ่มให้สามารถเลือกชื่อผู้ประเมิน และผู้จัดการฝ่าย ได้
 • ENHANCEMENT บันทีกข้อมูลกะงาน : Other menu > กำหนดรายได้กะงาน :: ปรับ Picker รหัสพนักงาน ให้สามารถเลือกข้อมูลเป็นแบบ Multi Select ได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับชื่อรูปแบบนำส่งธนาคาร Citi Bank จาก CityBank FILE LAYOUT (A GDFF CHQGIRO TH) เป็น "A GDFF CHQGIRO TH (CityBank FILE LAYOUT)"
 • ENHANCEMENT รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: ปรับให้ไฟล์ที่ได้รับในอีเมลแสดงลำดับที่เอกสารตรงตามที่แสดงผลในรายงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล :: เพิ่มให้สามารถกำหนดสิทธิ์การมองเห็น "รายงานข้อมูลรายได้กะงานของพนักงาน" ได้
 • FIXED Login :: แก้ไขปัญหามีการแสดงข้อมูลโปรไฟล์ กรณีตั้งค่าให้ซ่อนอักขระโปรไฟล์
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาจับเวลาทำงานของกะงาน Flexible แบบกลุ่มกะงานอัตโนมัติไม่ถูกต้อง กรณีเป็นกะงานคร่อมวันในช่วงวันที่คาบเกี่ยวของช่วงวันที่เลือกประมวลผล
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงทำงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีรอบกะงานล่วงเวลาคร่อมวัน แต่ขอทำงานไม่เต็มรอบกะงาน
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณหักลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการยกเลิกเอกสารลาแบบกลุ่ม
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณค่าจ้าง และรายได้รายหักประจำไม่ถูกต้อง กรณีมีการปรับเงินเดือน และรายได้รายหักประจำในงวดที่เริ่มงาน หรืองวดที่พ้นสภาพ

Version 8.1.082.0.20220801

 • ENHANCEMENT บันทึกการลงโทษ :: ปรับให้สามารถเลือกลงโทษพักงานแบบรวมวันหยุดให้กับพนักงานรายเดือนได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารทหารไทย รูปแบบ TMB SAP ให้แสดง Email ของพนักงาน
  2. ปรับการแสดงรหัสเงินได้ มาตรา 40(2) สำหรับนำส่งภาษี ให้ตรวจสอบจากประเทศในที่อยู่ปัจจุบันของพนักงาน
 • ENHANCEMENT Auto Import Time :: เพิ่มการตั้งค่า เมื่อพบข้อมูลที่ผิดพลาด ให้ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ "Old Files"
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับตัวเลือกในการ Import ข้อมูลให้ต้องเลือกเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือแทนที่ข้อมูลเดิม อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาประมวลผลเวลาไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้กะ Flexible และปฏิทินที่ใช้กำหนดกะนั้น มีการลบวันหยุดออก
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณจำนวนชั่วโมงสายไม่ถูกต้อง กรณีกะงานลงเวลา 2 ครั้ง มีลาไม่เต็มช่วงเช้า แต่ลงเวลาทำงานเฉพาะช่วงบ่าย
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขเวลาทำงานล่วงเวลาแบบแยกรูดของกะงานที่ข้ามไปวันก่อนหน้าได้ กรณีกำหนดให้แสดงวันที่ทำงานล่วงเวลาให้แสดงวันที่เดียวกันกับกะงานปกติ
 • FIXED รายงานการขาด ลา มาสาย :: ปรับการแสดงชั่วโมงการลา กรณีกำหนดชั่วโมงการทำงาน แบบชั่วโมงทำงานตามกะงาน ให้แสดงชั่วโมงตามกะงานจากตารางการทำงาน
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ภ.ง.ด.1 ยื่นผ่าน Internet ไม่แสดงข้อมูลพนักงานต่างชาติที่มีเลขผู้เสียภาษีและเลขประกันสังคมไม่ตรงกัน
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาคำนวณวันลาสะสมไม่ถูกต้อง กรณีเป็นพนักงานที่ใช้กะงาน Flexible

Version 8.1.081.0.20220704

 • ADDED รายงานรายละเอียด ชม.การทำงานของพนักงาน :: เพิ่มประเภทรายงาน แสดงการลาตามชั่วโมง (เรียงตามหน่วยงาน) และ แสดงการลาตามวัน-ชั่วโมง (เรียงตามหน่วยงาน)
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: ปรับการตั้งค่าตำแหน่ง ให้ทำงานร่วมกับ Web Google Map เพื่อแก้ไขปัญหาไม่สามารถตั้งค่าตำแหน่งได้
 • ENHANCEMENT ประมวลผลสิ้นปี :: ปรับค่า Default เป็นเลือกยกเว้นการลบข้อมูลทั้ง 3 ประเภท
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล :: เพิ่มให้สามารถเลือกกรองพนักงานลาออกได้
 • ENHANCEMENT Compact Database :: ป้องกันการแก้ไข User Login
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณเงินค่าจ้างหลังปรับไม่ถูกต้อง กรณีมีการปรับระดับพนักงาน
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > ยกเลิกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: แก้ไขปัญหายกเลิกวันหยุดไม่ถูกต้อง กรณีวันหยุดดังกล่าวมีเอกสารอนุมัติแลกกะงาน
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาคำนวณวันอนุญาตลาชดเชยจำนวนวันลาไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานไม่มีการลงเวลาทำงานล่วงเวลาวันหยุดที่เลือกชดเชยวันลา
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาจ่ายรายได้อื่นๆ ให้พนักงานที่เริ่มงานในวันที่สิ้นสุดงวดการจ่ายไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดเงื่อนไขไม่คำนวณพนักงานที่เข้างานระหว่างงวด
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Expoprt :: แก้ไขปัญหาคำนวณอัตราส่วนต่อวัน หรือต่อชั่วโมงของรายได้ไม่ประจำไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายได้ประจำที่เลือกรวมฐานคำนวณรายได้ต่างๆ ไว้
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น รูปแบบ Domestric ตามที่ธนาคารกำหนด

Version 8.1.080.0.20220606

 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบ Domestric สำหรับจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลองค์กร :: ปรับการตั้งค่าตำแหน่ง ให้ทำงานร่วมกับ Web Google Map เพื่อแก้ไขปัญหาไม่สามารถตั้งค่าตำแหน่งได้
 • ENHANCEMENT รายงานรายละเอียดทั่วไปของพนักงาน :: ปรับให้สามารถแสดงข้อมูลหลายองค์กรพร้อมกันได้ (License Multi)
 • ENHANCEMENT รายงานรายละเอียดทั่วไปของพนักงาน :: ปรับให้แสดงยอดเงินได้ของพนักงาน ตาม Permission ที่กำหนดให้กับพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายการประวัติพนักงาน :: ปรับให้แสดงยอดเงินได้ของพนักงาน ตาม Permission ที่กำหนดให้กับพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงานประวัติพนักงาน (For Print) :: ปรับให้แสดงยอดเงินได้ของพนักงาน ตาม Permission ที่กำหนดให้กับพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงานสรุปประวัติพนักงาน (รายบุคคล) :: ปรับให้แสดงยอดเงินได้ของพนักงาน ตาม Permission ที่กำหนดให้กับพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงานตารางการทำงานประจำเดือน :: ปรับให้วันหยุดนักขัตฤกษ์ แสดงอักษรย่อเป็น SP
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. เพิ่มการ Generate ไฟล์ _Payee สำหรับจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น รูปแบบ Online
  2. เพิ่มการแสดงอีเมลระบบเงินเดือนของพนักงานในไฟล์นำส่งธนาคารกรุงเทพ รูปแบบ I-Cash
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาคำนวณออกก่อนไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้กะงานลงเวลา 2 ครั้ง และมีเอกสารลาในครึ่งวันเช้าหรือบ่าย
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณจำนวนชั่วโมงขาดงานไม่ถูกต้อง กรณีข้อกำหนดองค์กรกำหนดชั่วโมงทำงานสำหรับประมวลผลค่าล่วงเวลาแบบอ้างอิงตามชั่วโมงทำงานตามกะงาน และพนักงานมีชั่่วโมงการทำงานตามกะงานในแต่ละวันไม่เท่ากัน
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณจ่ายเงินคืนตามวันที่ลาจริง แต่ไม่เกินวันอนุญาตของการลาคลอดไม่ถูกต้อง กรณีเป็นพนักงานรายวัน
  3. แก้ไขประมวลผลไม่สำเร็จ กรณีพนักงานมีการปรับประเภทพนักงานรายชั่วโมงเป็นรายวัน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับให้การจ่ายภาษี 40(1) แบบคงที่ มีผลกับงวดการจ่ายงวดปกติเท่านั้น
  2. แก้ไขปัญหาระบบนำรายได้ที่ประมวลผลในงวดออกจากงาน มารวมในงวดปกติ
 • FIXED Define Permission :: แก้ไขปัญหาสามารถเปิดดูรายละเอียดในหน้าจอได้ กรณีตั้งค่า Permission ไม่ให้ Edit

Version 8.1.079.0.20220503

 • ENHANCEMENT บันทึกแก้ไข/ปรับปรุง Import Time :: ปรับให้แสดงตำแหน่งสถานที่ลงเวลาใน Web Browser
 • ENHANCEMENT รายงานรายละเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลสถานะการลงเวลาทำงานผิดพลาด
 • ENHANCEMENT รายงาน ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: เพิ่มการแสดงข้อมูลวันที่จ่าย และชื่อหน่วยงานของพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงาน หนังสือรับรองเงินเดือน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลชื่อหน่วยงานของพนักงาน
 • ENHANCEMENT ผู้ใช้ :: ป้องกันการกำหนดรหัสผ่านด้วยตัวอักษร อัญประกาศคู่ (") อัญประกาศเดี่ยว (') และช่องว่าง
 • ENHANCEMENT Auto Import Time :: ปรับให้มีการย้ายไฟล์ที่ Import ข้อมูลสำเร็จหมดแล้วไปเก็บในโฟลเดอร์ Old Files
 • FIXED บันทึกสัญญาค้ำประกัน :: ปรับให้เมื่อมีการต่อสัญญาค้ำประกัน ให้สร้างข้อมูลเป็นเอกสารใหม่
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้รายหักประจำของพนักงานที่ใช้งวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้งไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดให้จ่ายต่อเดือน โดยจ่ายเฉพาะในงวดที่ 2
  2. แก้ไขปัญหาฐานคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง กรณีงวดการจ่ายพิเศษมีการปัดเศษ และคำนวณภาษีรวมในงวดปกติ
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาสามารถบันทึกเอกสารที่ขอทำงานล่วงเวลาในวันเดียวกัน และเวลาซ้อนทับกันได้ กรณีพนักงานในเอกสารขอทำงานล่วงเวลาคนละช่วงเวลา
 • FIXED บันทึกคำร้องสวัสดิการ :: แก้ไขปัญหาการตรวจสอบเงื่อนไขของสวัสดิการที่ขอได้เฉพาะพนักงานที่ผ่านทดลองงานไม่ถูกต้อง
 • FIXED ประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลในเอกสารบันทึกการจ่ายไม่ถูกต้อง กรณีประมวลผลซ้ำในเดือนที่เคยมีการประมวลไปแล้ว

Version 8.1.078.0.20220404

 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบการนำส่ง "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยูโอบี อินเวสเตอร์ช้อยส์"
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลอัตราหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :: ปรับให้สามารถเลือกแสดงผลโดยกรองพนักงานลาออกได้
 • ENHANCEMENT รายงาน ฟอร์มการลงโทษ :: เพิ่มช่องลงชื่อสำหรับฝ่ายบุคคล
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลกะงาน :: เพิ่่มวิธีการคำนวณชั่วโมง OT แบบ "ตามชั่วโมงที่ทำจริง(แบบมีเงื่อนไข)"
 • ENHANCEMENT รายงานการจ่ายค่าจ้างเฉพาะลูกค้าที่ได้ค่าจ้างเกิน 15,000 และ ค่าจ้างเกิน 20,000 บาท :: ปรับให้แสดงชื่อสถานประกอบการตามรหัสสาขาที่เลือกในหน้า Range
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน > More Action : Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาแสดงเงินเดือนของพนักงานไม่ถูก กรณี Import ปรับตำแหน่งหรือปรับส่วนอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือน ให้กับพนักงานที่เงินเดือนมีเศษทศนิยม
 • FIXED บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: แก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขเอกสารที่มีสถานะเป็นอนุมัติได้ กรณีพนักงานที่พ้นสภาพเป็นชาวต่างชาติ
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาประมวลผลเวลาไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานที่ใช้กะ Flexible มีการขอเปลี่ยนกะงาน
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: แก้ไขปัญหาบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ กรณีแก้ไขเวลากะ OT ที่ลงเวลาแบบแยกรูด
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) ::
  1. แก้ไขปัญหาไม่แสดงเวลา OT กรณีใช้ใบแก้ไขเวลาในวันที่มีการทำ OT แบบรูดรวมในกะปกติ
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณจำนวนชั่วโมง OT ไม่ถูกต้อง กรณีขอแก้ไขเวลาออกเกินเวลาที่ขอทำ OT ไว้
  3. แก้ไขปัญหาใช้กดใบขอแก้ไขไม่สำเร็จ กรณีใช้ Format วันที่เครื่องเป็น เดือน/วัน/ปี และมีการขอแก้ไขเวลาของวันที่มากกว่าวันที่ 13 ในเดือนนั้นๆ

Version 8.1.077.0.20220307

 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลนำส่งภาษี “ภ.ง.ด.1ก ยื่นผ่าน Internet”
 • ENHANCEMENT รายงาน หนังสือรับรองเงินเดือน :: เพิ่มการแสดงรายการรายได้ประจำของพนักงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติอัตรากำลังคน :: ปรับให้สามารถเลือกรหัสผู้บันทึกข้ามองค์กรได้ (Multi Company)
 • FIXED ปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหา Import ไม่สำเร็จ กรณีเป็นพนักงานที่ย้ายสาขามาแล้วเคยมีการปรับตำแหน่งและเงินเดือนที่สาขาเดิมมาก่อน
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาปัดเศษเวลาไม่ถูกต้อง กรณีบันทึกข้อกำหนดการปัดเศษของแต่องค์กรไม่เหมือนกัน (Multi Company)
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: แก้ไขปัญหาไม่คำนวณเวลาทำงานล่วงเวลาให้ กรณีแก้ไขเวลาออกของกะปกติ ที่ลงเวลา 2 ครั้้ง และมีการขอทำงานล่วงเวลาแบบรูดรวมในกะปกติ
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export การหักชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) :: แก้ไขปัญหา Import ไม่สำเร็จ กรณี Import ข้อมูลในสาขา โดยวันที่จ่ายตรงกับเอกสารบันทึกจ่าย กยศ. ในสำนักงานใหญ่
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้ประจำทั้งปี ค่าลดหย่อนประกันสังคม และกองทุนสำรองไม่ถูกต้อง กรณีที่พนักงานมีการย้ายงวดการจ่าย และประมวลผลซ้ำในเดือนเดียวกัน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้ประจำไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานเข้างานกลางเดือน และคำนวณเงินเดือนงวดแรกแบบ "หักค่าจ้างตามวันที่ไม่ได้ทำงาน"
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณค่าจ้างไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานที่คำนวณเงินเดือนงวดแรกแบบ "หักค่าจ้างตามวันที่ไม่ได้ทำงาน" มีการปรับเงินเดือน หรือทำงานในเดือนสุดท้าย

Version 8.1.076.0.20220207

 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับการกำหนดเงื่อนไขการลดหย่อนคู่สมรสให้เหลือเพียง เงินได้ และหักลดหย่อนคู่สมรส
 • ENHANCEMENT ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: เพิ่มการแสดงสถานะการประมวลผลรายได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารซิตี้แบงค์ รูปแบบ CityBank FILE LAYOUT ตามที่ธนาคารกำหนด
 • FIXED กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย : More Action > Copy รูปแบบงวดการจ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลงวดการจ่ายในตาราง กรณีมีการปรับเลื่อนปีงวดการจ่าย
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหา Import เลขผู้เสียภาษีของพนักงานต่างชาติไม่ถูกต้อง กรณีมีเลข 0 นำหน้าสองตัวขึ้นไป
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: เพิ่มการแจ้งเตือน การปรับรายได้-รายหักประจำ กรณีกำหนดวันที่สิ้นสุดของรายได้-รายหักประจำ น้อยกว่าวันที่มีผลของเอกสาร
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูล OT ไม่ถูกต้อง กรณีมีการประมวลผลเวลาซ้ำ ในวันที่กะงานปกติคร่อมวันและมี OT หลังเวลางาน
  2. แก้ไขปัญหาพนักงานไม่ได้ OT กรณีมีการขอ OT ก่อนเวลางาน ในวันที่กะงานปกติ เริ่มต้นเวลา 00:00
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) :: แก้ไขปัญหาบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ กรณีเลือกเอกสารของพนักงานที่ใช้กะงาน Flexible ตั้้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาหักลาเกินไม่ถูกต้อง กรณีใช้กะงานข้ามวัน
  2. แก้ไขปัญหาพนักงานไม่ได้ค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีมีเอกสารปรับตำแหน่งและเงินเดือน ที่วันที่มีผลตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • FIXED รายงานรายละเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงจำนวนชั่วโมง OT กรณีกะงาน OT นั้นมีการกำหนดเงื่อนไข "การจ่ายค่าแรง OT"
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงรายการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน กรณีกำหนดวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดการคำนวณ OT แบบคร่อมเดือน
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Expoprt :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import บันทึกการจ่ายงวดออกจากงานให้พนักงานที่อายุงานมากกว่า 5 ปีได้
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหางวดพิเศษที่กำหนดวันที่ชนเดือนไม่นำรายได้สะสมจากงวดปกติแบบคร่อมเดือนมาคำนวณรวมรายได้ประจำทั้งปี
 • FIXED รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่1) แบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ :: แก้ไขปัญหาแสดงยอดสำหรับการนำส่งประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีเลือกแสดงรวมงวดพิเศษ
 • FIXED รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่2) รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ :: แก้ไขปัญหาแสดงยอดสำหรับการนำส่งประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีเลือกแสดงรวมงวดพิเศษ
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาอีเมลแจ้งเตือนแสดงรายละเอียดไม่ถูกต้อง กรณีเป็นการยกเลิกเอกสารระหว่างอนุมัติลำดับขั้น
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม > กำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนชั่วโมง ของ OT วันหยุดไม่ถูกต้อง กรณีช่วงเวลาที่ขอไม่รวมช่วงเวลาพักเบรก

Version 8.1.075.0.20220104

 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลที่อยู่ของพนักงาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลอีเมลระบบเงินเดือน
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) :: แก้ไขปัญหาพนักงานที่ใช้กะงาน Flexible รูปแบบ "ชดเชยเวลาเข้างานสาย","กลุ่มกะงานอัตโนมัติ" ที่บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา โดยระบุแค่เวลาออก กดใช้ใบแก้ไขไม่สำเร็จ
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาพนักงานรายวันได้รับเงินคืนเมื่อลาไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้กะงานคร่อมวัน และมีการลาสะสมจากเดือนก่อนหน้า
  2. แก้ไขปัญหาพนักงานรายวันได้รับเงินคืนเมื่อลาไม่ถูกต้อง กรณีใช้งวดการจ่ายคร่อมปีงบประมาณ และมีการลาคร่อมปีงบประมาณ
 • FIXED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน : More Action > กำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขคำนวณจำนวนวันอนุญาตลาของพนักงานที่อายุงานไม่ถึง 1 ปี ไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดเงื่อนไขจากอายุงาน
 • FIXED รายงานรายละเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลเวลาออกงาน กรณีพนักงานใช้กะงานลงเวลา 4 ครั้ง และมีการลาตลอดช่วงบ่าย
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับให้รองรับกรณีพนักงานมีบันทึกอัตราหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 กองทุนขึ้นไป
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่งประกันสังคมไม่แสดงรายชื่อพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่ กรณีทำการ generate text file ย้อนหลังในเดือนที่พนักงานยังไม่ลาออก
 • FIXED รายงานรายได้-รายหัก และภาษีของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงสถานะการคำนวณภาษีของรายได้-รายหักไม่ถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขสถานะการคำนวณหลังประมวลผลรายได้ไปแล้ว
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลการนำส่ง กรณีเลือกแสดงเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี แต่พนักงานมียอดภาษีเงินได้ตามมาตราอื่นๆ
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ก ใบแนบ :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลการนำส่ง กรณีเลือกแสดงเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี แต่พนักงานมียอดภาษีเงินได้ตามมาตราอื่นๆ
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานนอกสถานที่ :: แก้ไขปัญหาไม่ส่งอีเมลแจ้งเตือน กรณีมีการเพิ่มรายละเอียดสถานที่ทำงาน หลังอนุมัติเอกสารไปแล้ว
 • FIXED เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การอนุมัติ (กรณีพ้นสภาพความเป็นพนักงาน) :: แก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ไม่ครบ กรณีพนักงานที่พ้นสภาพมีสิทธิ์การอนุมัติให้พนักงานในหลายสาขา
 • FIXED ผู้ใช้ :: แก้ไขปัญหาสร้าง User ให้พนักงานไม่ได้ กรณีพนักงานมีสถานะเกษียณแต่ยังทำงานอยู่

Version 8.1.074.0.20211206

 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบ online ในการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • ENHANCEMENT บันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา :: ปรับให้สามารถยกเลิกเอกสารที่ยังไม่ถึงวันที่มีผลได้
 • ENHANCEMENT ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: เพิ่มการแสดง Progress Bar
 • ENHANCEMENT รายงานรายละเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: เพิ่มคอลัมน์สำหรับแสดงข้อมูล ค่าล่วงเวลาประเภท "กำหนดเอง"
 • ENHANCEMENT รายงาน MANHOUR LOST :: ปรับให้แสดงการสูญเสียเทียบกับทุกประเภทการลา
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่ม Payment Type DCP ในการจัดเก็บนำส่งธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รูปแบบ Biz Anywhere
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับ Picker รายได้-รายหัก ในหน้า Range ให้กรองตามองค์กรที่เลือก (Multi Company)
 • ENHANCEMENT บันทึกผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลา :: ปรับให้สามารถแก้ไขวันที่สิ้นสุดการอนุมัติแทนได้
 • ENHANCEMENT บันทึกอนุมัติการร้องขอ :: ปรับให้ทุกครั้งที่เปิดหน้าจอใหม่ แสดงรายการเอกสารที่ View รออนุมัติ
 • FIXED กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: ป้องกันการแก้ไขวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดงวดการจ่ายในงวดที่มีการประมวลผลแล้ว กรณีมีการเปิดหน้าจอค้างไว้
 • FIXED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: ปรับให้กรอกเงินได้ขั้นต่ำสุด และขั้้นสูงสุดที่คำนวณประกันสังคม ได้ไม่เกิน 6 หลัก
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีจำนวน Sheet ของไฟล์ Import ไม่ครบตามไฟล์ตั้งต้น
 • FIXED กำหนดตารางการทำงานของพนักงาน > รายละเอียดตารางการทำงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงประเภทเอกสาร ของเอกสารขออนุมัติทำงานล่วงเวลา กรณีพนักงานใช้กะงาน Flexible
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณหักเงินลงเวลาผิดพลาดไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดรายหักเป็นแบบอัตราส่วนต่อชั่วโมง
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้ค่าล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดฐานคำนวณค่าล่วงเวลา (OT) ในหน้าจอบันทึกข้อกำหนดองค์กร
 • FIXED รายงานจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีเลือกกรองพนักงานลาออก
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้สุทธิไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีเพียงรายได้-รายหัก 40(2) ที่คำนวณแบบ Fix Rate เท่านั้น
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้ประจำทั้งปีไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายได้-รายหักประจำ ที่กำหนดวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดไว้
  3. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้ประจำและไม่ประจำทั้งปีไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานที่คำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ มีรายหักไม่ประจำมากกว่ารายได้ไม่ประจำ
  4. แก้ไขปัญหางวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้งขึ้นไป คำนวณรายได้ประจำทั้งปีไม่ถูกต้อง กรณีมีรายได้-รายหักประจำ ที่จ่ายในงวดใดงวดหนึ่ง
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่งธนาคารกรุงเทพ รูปแบบ i-Cash ไม่แสดงรหัสธนาคารตามที่กำหนดไว้ในหน้าบันทึกข้อกำหนดองค์กร
 • FIXED รายงานแบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบรายงานค่าจ้างตามแบบ กท 20 ก. :: ปรับให้แสดงชื่อสถานประกอบการเป็นสำนักงานใหญ่ กรณีไม่เลือกกรองสาขา และแสดงเป็นชื่อสาขาแรก กรณีเลือกกรองสาขา
 • FIXED บันทึกใบสมัคร :: เพิ่มการแจ้งเตือนวันที่จดทะเบียนสมรสห้ามเป็นค่าว่าง กรณีเลือกสถานะภาพการสมรส เป็นสมรส

Version 8.1.073.0.20211101

 • ENHANCEMENT กำหนดปฏิทินบริษัท :: เพิ่มปฏิทินวันหยุดประจำปี สำหรับปี 2565
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการกำหนดสถานภาพของพนักงาน เพื่ออ้างอิงในการแสดงรายงานที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินทดแทนให้พนักงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกอัตราหักกองทุนสำรอง :: ปรับให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ มาสเตอร์ พูล ฟันด์ สามารถระบุข้อมูลกองทุนย่อยและอัตราส่วนได้
 • ENHANCEMENT หน้าบันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) :: ปรับให้สามารถเลือกเอกสารขอบันทึกลงเวลาทำงานได้
 • ENHANCEMENT รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา :: เพิ่มประเภทรายงาน เรียงตามพนักงานแบบสรุปตามรายได้ค่าล่วงเวลา
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับการจัดเก็บนำส่งธนาคารกรุงเทพ รูปแบบ Media Clearing ให้เป็น Format ล่าสุดที่ธนาคารกำหนด
  2. ปรับการจัดเก็บนำส่งธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รูปแบบ Biz Anywhere ให้สามารถเลือกรูปแบบการแสดงรหัสสาขาธนาคารได้
 • ENHANCEMENT รายงานทะเบียนจ่ายค่าจ้างประจำเดือน :: ปรับให้แสดงข้อมูลเรียงลำดับตามรหัสพนักงาน
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน ::
  1. ปรับให้สามารถ Import เลขบัตรประชาชน เลขผู้เสียภาษี และเลขบัญชีธนาคาร ซ้ำกับต่างองค์กรได้
  2. แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import ระดับพนักงาน แบบแทนที่ข้อมูลเดิมได้
 • FIXED รายงานวันทำงาน (แผนกรายวัน รายเดือน) :: แก้ไขปัญหาแสดงรายได้กะงานซ้ำ กรณีที่มีการลาไม่เต็มวัน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณภาษีสะสมไม่ถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณภาษีของพนักงานกลางปี
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา ผู้มีเงินได้ และคู่สมรสเกินยอดสูงสุดที่สามารถลดหย่อนได้
  3. แก้ไขปัญหางวดพิเศษที่จ่ายเนื่องจากออกจากงาน แสดงยอดภาษีแยกตามมาตราเงินได้ไม่ถูกต้อง กรณีมีรายได้ตามมาตรา 40(1)(2) เท่านั้น
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: แก้ไขประเภทรายงานแบบสรุปทั้งหมดไม่แสดงส่วนของลายเซ็นผู้รับรอง กรณีเลือกให้แสดงรายชื่อผู้เซ็นรับรอง
 • FIXED บันทึกขออนุมัติอบรมภายนอก :: ปรับให้มีการแจ้งเตือน กรณีที่ไม่กรอกข้อมูลผู้เข้าอบรม

Version 8.1.072.0.20211004

 • ADDED ประมวลผลสิ้นปี :: ปรับการทำงานให้รองรับการประมวลผลสิ้นปีมากกว่า 1 องค์กร
 • ENHANCEMENT กำหนดหลักสูตร :: ปรับให้ชื่อหลักสูตรสามารถกรอกได้สูงสุด 255 ตัวอักษร และรายละเอียดกรอกได้สูงสุด 500 ตัวอักษร
 • ENHANCEMENT ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับให้มีการแสดง Tooltip บอกทศนิยมจริงตรงส่วนของช่องจำนวน
 • ENHANCEMENT รายงาน MANHOUR LOST :: เพิ่มการคำนวณอัตราการสูญเสียของการลงเวลาสถานะผิดพลาด
 • ENHANCEMENT ประมวลผล GL :: ปรับให้สามารถกรอกรายละเอียดสำหรับการประมวลผล GL ได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับให้จัดเก็บนำส่งสามารถเลือกประเภทไฟล์ได้ ระหว่าง UTF-8 กับ UTF-8 with BOM
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติทำงานนอกสถานที่ :: ปรับค่าเริ่มต้นของรัศมีจาก 20 เมตร เป็น 50 เมตร
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลการอนุมัติลา :: เพิ่มให้สามารถเลือกกรองพนักงานลาออกได้
 • ENHANCEMENT ผู้ใช้ :: ปรับให้ไม่สามารถ Inactive User "admin" ได้
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหากรณีปรับจากสังกัดสาขาเป็นไม่สังกัดสาขา หลังจากอนุมัติเอกสารแล้วยังสังกัดอยู่สาขาเดิม (Multi Company)
 • FIXED บันทึกรูปแบบ Flexible Time : More Action > เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time ของพนักงาน :: เพิ่มการเขียนไฟล์แจ้งเตือนสาเหตุที่กำหนดกะงาน Flexible ให้กับพนักงานไม่สำเร็จ
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: แก้ไขปัญหาแสดงยอดรวมรายได้ รายหักทั้งเอกสารไม่ถูกต้อง กรณี save as มาจากบันทึกการจ่ายที่จ่ายในงวดพิเศษ
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณยอดรวมรายได้ประจำไม่ถูกต้อง กรณีเอกสารพ้นสภาพกำหนดการคำนวณเงินเดือนในงวดสุดท้ายแบบตามจำนวนวันที่ไม่ได้ทำงาน
  2. แก้ไขปัญหาการประมวลผลรายได้ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายหักก่อนคำนวณภาษี ที่หักลบกับรายได้ทั้งหมด
  3. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้-รายหักประจำที่มีการกำหนดวันที่เริ่มต้นไว้ไม่ถูกต้อง กรณีมีการปรับเงินเดือนกลางงวด

Version 8.1.071.0.20210920

 • ENHANCEMENT กำหนดข้อมูลเริ่่มต้น :: เพิ่มการ Import กลุ่มผู้ใช้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับจัดเก็บข้อมูลนำส่งส่วนอื่นๆ ของประกันสังคม ให้สามารถนำส่งประกันสังคมแยกตามสาขาได้
 • ENHANCEMENT รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร :: เพิ่ิ่มประเภทรายงาน แบบสรุป
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : Other menu > การปรับเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาอนุมัติเอกสารผ่านหน้าจอนี้แล้วข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีเป็นพนักงานใช้รหัสพนักงานซ้ำกับพนักงานที่พ้นสภาพ
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหางวดการจ่ายคร่อมเดือนคำนวณค่าแรงรายวันไม่ถูกต้อง กรณีมีการปรับเป็นพนักงานรายเดือนกลางงวด และมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งก่อนและหลังการปรับ
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณลาหักเงินไม่ถูกต้อง กรณีมีการลาเต็มเดือน ในเดือนที่่มี 31 วัน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้ประจำทั้งปีและภาษีประจำงวดไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดการคำนวณภาษีแบบคงที่
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ไม่สามารถใช้งานได้ กรณีกรอกนามสกุลไฟล์ไม่ถูกต้อง
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาระบบไม่ส่งอีเมล กรณีพนักงานมีที่อยู่หลายประเภท และบางประเภทไม่ได้กรอกอีเมล
 • FIXED ทุกหน้าจอ :: เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ในโมดูล Dashboard ให้รองรับการแสดงผลในหน้าจอขนาดต่างๆ กรณีมีการย่อ/ขยายหน้าจอ

Version 8.1.070.0.20210907

 • ADDED บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ :: เพิ่มตั้งค่า และ กำหนดสิทธิ์การอนุมัติ ของ "เอกสารสำคัญ"
 • ENHANCEMENT เอกสารบันทึกขออนุมัติทุกหน้าจอ :: ปรับให้สามารถยกเลิกเอกสารที่อยู่ระหว่างอนุมัติลำดับขั้นได้
 • ENHANCEMENT Menu List :: ย้ายเมนู กำหนดสถานที่อบรม จากกลุ่มเมนู Training มาอยู่ที่ General Setup
 • ENHANCEMENT กำหนดรหัสรายได้-รายหัก :: ปรับให้รายหักประจำ และรายหักไม่ประจำ รองรับการกำหนดประเภทเงินได้ตามมาตรา 40(2)
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถกำหนดหัวหน้างานข้ามสาขาได้
 • ENHANCEMENT บันทึกการจ่าย : More Action > Import /Export การหักชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) :: ปรับให้สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับให้ไฟล์นำส่งกองทุน AIA แสดงรหัสสมาชิกตามที่กำหนดไว้ในหน้าจอบันทึกอัตราหักกองทุนสำรอง
 • ENHANCEMENT บันทึกขอนุมัติเปลี่ยนกะงาน :: ปรับให้สามารถขอเปลี่ยนกะงานวันเดิมซ้ำหลายเอกสาร และกรณียกเลิกต้องยกเลิกเอกสารสุดท้ายก่อนเสมอ
 • ENHANCEMENT บันทึกอนุมัติการร้องขอ :: เพิ่มการแสดงหมายเหตุ กรณีที่มีการกำหนดอนุมัติแทน
 • ENHANCEMENT Form Setup :: Revise การใช้งาน Form Setup
 • FIXED กำหนดรหัสรายได้-รายหัก :: ปรับให้ประเภทเงินได้ตามมาตรา 40(6), 40(7) และ 40(8) สามารถกำหนดรหัสบัญชีได้
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > Import /Export :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import บันทึกการจ่ายได้ กรณีพนักงานมีสถานะพักงาน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาการคำนวณภาษีประจำงวดของพนักงานลาออกไม่ถูกต้อง
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่งประกันสังคมแสดงข้อมูลพนักงานซ้ำ กรณีพนักงานสถานะเกษียณแต่ยังทำงาน มีเอกสารลาออกอีกครั้ง
  2. แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่ง สปส.1-04 ไม่แสดงข้อมูล กรณีเป็นพนักงานที่กำหนดว่าเคยมีประกันสังคมมาก่อน
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลยอดยกมาของพนักงานที่เข้างานก่อนเริ่มใช้โปรแกรม และไม่มีการประมวลผลรายได้

Version 8.1.069.0.20210816

 • ENHANCEMENT รายงานประวัติพนักงาน :: ปรับให้แสดงรายการค่าลดหย่อนของพนักงาน ตามรายการลดหย่อนปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT รายงานรายละเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: ปรับการแสดงข้อมูลการสรุปผลรวม ให้ตรงกับข้อมูลในส่วนรายละเอียด
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม :: ปรับให้การแก้ไขเวลาที่ขอลาสามารถทำงานได้เร็วขึ้น
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติทำงานนอกสถานที่ :: ปรับการแสดงผลในส่วนของการกำหนดวันที่และเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด
 • ENHANCEMENT รายงาน สท2. แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน :: ปรับให้เป็นแบบฟอร์มล่าสุด
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > Import ตารางการทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหา import ตารางการทำงานให้พนักงานที่ลาออกแล้วได้ กรณีที่รหัสพนักงานตรงกับพนักงานที่มีสถานะทำงานอยู่
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณฐานคำนวณประกันสังคมในงวดการจ่ายครั้งที่ 2 ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีเงินได้ไม่ถึงขั้นต่ำการคำนวณประกันสังคมในงวดครั้งที่ 1
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกรุงเทพ แบบ Media Clearing ให้ตรงตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด
  2. แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่แสดงรายการของพนักงานที่กำหนดหักในส่วนของพนักงาน หรือนายจ้าง ยอดใดยอดหนึ่งเท่านั้น
 • FIXED รายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย :: แก้ไขปัญหางวดที่เปรียบเทียบไม่แสดงข้อมูล กรณีเป็นพนักงานที่ลาออกกลางงวดที่เลือก
 • FIXED บันทึกชำระเงินกู้ :: แก้ไขปัญหายอดเงินต้นกับยอดเงินต้นชำระจริงไม่ตรงกัน กรณีเป็นเงินกู้ที่คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

Version 8.1.068.0.20210802

 • ADDED Service Auto Send E-mail Pay Slip :: เพิ่ม Service Auto Send E-mail Pay Slip
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มเงื่อนไขการลงเวลาตามกลุ่มผู้ใช้
 • ADDED บันทึกแผนอัตรากำลังคน :: เพิ่มหน้าจอบันทึกวางแผนอัตรากำลังคน
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการ Import ข้อมูลพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้
 • ENHANCEMENT บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: ปรับให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงผู้อนุมัติเท่านั้น
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: เพิ่มการแสดงจำนวนเท่าของกะงานล่วงเวลาใน Picker รหัสกะงาน OT
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: เพิ่มการแสดงจำนวนเท่าของกะงานล่วงเวลาใน Picker รหัสกะงาน OT
 • FIXED แก้ไขบันทึกแก้ไข / ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) :: แก้ไขปัญหาการคำนวณวันลาชดเชยไม่นับรวมจากเอกสารขอทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณจำนวนงวดคงหลือไม่ถูกต้อง กรณีเริ่มใช้งานโปรแกรมกลางปี และไม่ได้ประมวลผลที่เดือนแรกที่เริ่มใช้งานโปรแกรม
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหานำส่ง ภงด.91 ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีเป็นพนักงานชาวต่างชาติ
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือน :: ปรับการ Export Excel Data ประเภทรายงานแบบสรุป ให้มีรูปแบบตรงตามการแสดงรายงาน

Version 8.1.067.0.20210719

 • ENHANCEMENT กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: ปรับให้สามารถ Import ข้อมูลสาขาได้ (Multi Company)
 • ENHANCEMENT บันทึกอัตราหักกองทุนสำรอง :: เพิ่มให้สามารถกำหนดประเภทการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบจำนวนเงิน
 • ENHANCEMENT บันทึกสิทธิ์การมองเห็น :: เพิ่มให้สามารถกรองพนักงานพ้นสภาพ ในการกำหนดพนักงานที่ยกเว้นการมองเห็น
 • FIXED รายงานรายละเอียดทั่วไปของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงระดับหน่วยงานไม่ถูกต้อง กรณีผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงบางองค์กร (Multi Company)
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุง Import Time :: แก้ไขปัญหารูปภาพจากการลงเวลาผ่านระบบ ESS PRO หายไป กรณีมีการแก้ไขข้อมูล
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้อื่นๆ ประเภทอัตราส่วนรายวัน ไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงานรายได้-รายหัก และภาษีของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงรายการรายได้-รายหักไม่ถูกต้อง กรณีเป็นรายการที่จ่ายล่วงหน้า
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลการนำส่งภาษีสำหรับรายได้ตามมาตรา 40(1)(2) ในงวดการจ่ายพิเศษ

Version 8.1.066.0.20210705

 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถ Import สาขาที่พนักงานสังกัดได้ (Multi Company)
 • ENHANCEMENT บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน :: ปรับให้แสดงกะงานในวันที่อยู่ในรอบเวลาทำงานเท่านั้น
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติทำงานนอกสถานที่ :: ปรับให้ใน 1 เอกสาร สามารถขอทำงานนอกสถานที่ได้มากกว่า 1 วัน
 • FIXED กำหนดรหัสรายได้ - รายหัก :: ป้องกันไม่ให้แก้ไขประเภทเงินได้ตามมาตรา ของรายหักไม่ประจำ ที่เคยมีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว
 • FIXED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีลบธนาคารที่มีการนำไปใช้ในหน้้าบันทึกข้อมูลพนักงานแล้ว
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้ค่ากะงานไม่ถูกต้อง กรณีใน 1 วัน มีการทำงาน 2 กะงานขึ้นไป
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาการคำนวณรายได้-รายหักประจำ กรณีกำหนดให้คำนวณรายได้-รายหักประจำ แบบต่อเดือน และจ่ายในงวดใดงวดหนึ่ง ของงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
 • FIXED ประมวลผล GL :: แก้ไขปัญหายอดเงิน Dr. และ Cr. ไม่ตรงกัน กรณีเลือกแสดงทั้งสาขา แบบแยกตามหน่วยงาน โดยในหน่วยงานทั้งมีพนักงานที่กำหนด และไม่กำหนดกลุ่มพนักงาน
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอทำงานล่วงเวลาวันหยุดได้ กรณีเป็นกะงานที่รอบเวลาเริ่มต้นที่ก่อนหน้า แต่เวลาทำงานอยู่ในวันเดียวกัน

Version 8.1.065.0.20210621

 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้รองรับการกรอกข้อมูลเงินได้ยกมาสูงสุด 10 หลัก
 • ENHANCEMENT รายงานอายุการทำงานของพนักงาน :: ปรับให้มีการแยกกลุ่มข้อมูลตามหน่วยงาน ในรูปแบบเรียงตามหน่วยงาน
 • ENHANCEMENT รายงาน Time Attendance :: ปรับรายงาน ดังต่อไปนี้ ให้ค่าเริ่มต้นของขนาดกระดาษรายงาน จาก Letter เป็น A4
  รายงานจำนวนวันอนุญาตลาของพนักงาน
  รายงานข้อมูลการ import ข้อมูลการรูดบัตร scan ลายนิ้วมือ
  รายงานการลา ขาด สาย
  รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา
  รายงานสรุปวันลาเป็นรายเดือน
  รายงานรายละเอียด ชม.การทำงานของพนักงาน
  รายงานพนักงานที่ขอ OT แต่ไม่ได้ทำจริง
  รายงานข้อมูลรายได้กะงานของพนักงาน
  รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน)
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการแจ้งเตือน ให้กรอกข้อมูล Sheet ข้อมูลพนักงาน และ Work Profile กรณี Import ข้อมูลพนักงานทับข้อมูลเดิม โดยมีการแก้ไขวันที่เริ่มงาน
 • FIXED รายงานการบันทึกลงเวลางาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูล กรณีมีการเลือกกรองข้อมูลตามประเภทพนักงาน
 • FIXED รายงานตารางการทำงานประจำเดือน :: แก้ไขปัญหา หมายเหตุ แสดงเวลาของกะงานไม่ถูกต้อง กรณีเป็นกะงานที่เวลาเข้า-ออก มีเศษนาที
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แก้ไขปัญหาประเภทรายงาน เรียงตามพนักงานแบบแจกแจงจำนวนเงิน แสดงข้อมูลซ้ำ กรณีมีเอกสารอนุมัติทำงานล่วงเวลาโดยกำหนดกะงาน และวันที่ทำงาน เดียวกัน 2 เอกสารขึ้นไป
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาข้อมูลนำส่ง ภงด. 1 แสดงยอดภาษี 40(1)(2) ไม่ตรงกับหน้าจอประมวลผลรายได้

Version 8.1.064.0.20210607

 • ENHANCEMENT กำหนดรูปแบบเอกสารเชื่อม GL :: ปรับให้สามารถสร้างเอกสารเชื่อม GL ได้มากกว่า 1 รูปแบบ
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร - Scan ลายนิ้วมือ :: ปรับรูปแบบรายงานเรียงตามรหัสพนักงาน(แบบละเอียด) ให้คอลัมน์ สถานที่ สามารถแสดงชื่อสถานที่ตามที่กำหนดจุดลงเวลาไว้
 • ENHANCEMENT ประมวลผลรายได้ :: ปรับการคำนวณเงินเดือนตามวันที่ทำงานจริง กรณีพนักงานมีการปรับประเภทพนักงานจากรายวัน เป็นรายเดือน กลางงวด
 • ENHANCEMENT Define Permission :: ปรับการกำหนด Permission ของการ Check for Update ให้มีผลกับผู้ดูแลระบบ
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาการคำนวณค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีมีการปรับประเภทพนักงานจากรายวันเป็นรายเดือนกลางงวด
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาการคำนวณจำนวนงวดคงเหลือสำหรับพนักงานเกษียณแต่ยังทำงานอยู่ไม่ถูกต้อง
  2. แก้ไขปัญหางวดพิเศษออกจากงานคำนวณอายุงานของพนักงานที่พ้นสภาพด้วยสถานะ เกษียณอายุ ไม่ถูกต้อง
  3. แก้ไขปัญหาการประมวลผลในงวดการจ่ายพิเศษไม่สำเร็จ กรณีกำหนดวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดงวดเป็นวันเดียวกัน
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่งประกันสังคมแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีมีพนักงานหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกันหลายสาขาอยู่ในเดือนเดียวกัน
 • FIXED รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ::
  1. ปรับให้แสดงยอดเงินคงเหลือเป็น 0 กรณีที่ค่าลดหย่อนมากกว่าเงินได้ของพนักงาน
  2. แก้ไขปัญหารายงานไม่นำยอดภาษียกมา มารวมในส่วนเงินได้ของพนักงาน กรณีเป็นพนักงานที่กำหนดการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้
 • FIXED บันทึกขออนุมัติแก้ไข/ปรับปรุงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอบันทึกลงเวลาได้ กรณีเป็นกะงานล่วงเวลาวันหยุด

Version 8.1.063.0.20210517

 • ADDED รายงาน ล.ย.01 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน :: ปรับเป็นรูปแบบล่าสุด
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: เพิ่มให้สามารถเลือกแสดงข้อมูลตามสถานะการทำงานของพนักงานได้
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับที่1, ฉบับที่2) :: เพิ่มให้สามารถเลือกแสดงข้อมูลตามสถานะการทำงานของพนักงานได้
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.3) :: เพิ่มให้สามารถเลือกแสดงข้อมูลตามสถานะการทำงานของพนักงานได้
 • ENHANCEMENT Download HRMI New Version :: เพิ่มการแจ้งเตือนว่าต้อง Update Version ESS Pro
 • ENHANCEMENT รายงานรายชื่องาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลหน่วยงาน และอัตราค่าแรงพนักงาน
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีกรอกวันที่มีผลก่อนวันที่เริ่มงานพนักงาน
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงกะงานล่วงเวลาแบบรูดรวมซ้ำ กรณีประมวลผลเวลาซ้ำ หลังจากมีการแก้ไขเวลาแบบ Manual
 • FIXED รายงานสรุปวันทำงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวน วัน-ชั่วโมง.นาที ของวันทำงานไม่ถูกต้อง กรณีมีการลาไม่เต็มวัน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับให้แจกแจงที่มาของรายได้ กรณีมีรหัสรายได้ประกันสังคมนายจ้างออกให้ตรงกับรายได้ในบันทึกจ่าย
  2. แก้ไขปัญหาไม่คำนวณประกันสังคม กรณีวันที่ทำงานวันสุดท้ายก่อนพ้นสภาพ ตรงกับวันที่เริ่มต้นงวดของงวดการจ่าย
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: ปรับข้อความแจ้งเตือน กรณีลาเกินชั่วโมงกะงาน Flexible
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม :: ปรับข้อความแจ้งเตือน กรณีลาเกินชั่วโมงกะงาน Flexible

Version 8.1.062.0.20210504

 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่ม Option "กำหนดรหัสผ่านของเอกสารที่ส่งทางอีเมลระบบเงินเดือน"
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. เพิ่มให้สามารถระบุชื่อผู้โอน ในการนำส่งธนาคารกรุงไทย รูปแบบ KTB iPay Input Direct
  2. ปรับรูปแบบไฟล์นำส่ง ภงด.91 ให้เป็นไปตามรูปแบบล่าสุดที่ทางกรมสรรพากรกำหนด
 • ENHANCEMENT รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: เพิ่มการแสดง วิธีการกรอกรหัสผ่านในการเปิดเอกสารตาม Option ที่กำหนดไว้ ในรายละเอียดของ Email ใบรับเงินเดือน
 • ENHANCEMENT ประมวลผล Job Control :: ปรับให้แสดงรายได้ค่าล่วงเวลาแยกตามจำนวนเท่าของค่าล่วงเวลา กรณีเลือกให้ตรวจสอบกับการลงเวลาทำงานจากระบบ Time Attendance
 • ENHANCEMENT Audit Trail Viewer :: เพิ่มให้แสดงงวด และเดือนที่มีการประมวลผลรายได้ ในคอลัมน์ Description
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีเป็นกะงานล่วงเวลาวันหยุด แบบข้ามวัน ที่ลงเวลา 4 ครั้ง
  2. แก้ไขปัญหาแสดงเวลาทำงานของกะงานล่วงเวลาแบบแยกรูดซ้ำ กรณีที่วันดังกล่าวมีเอกสารแก้ไขปรับปรุงเวลากะงานปกติ
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหายอดภาษี 40(1) ไม่ถูกต้อง กรณีมีการประมวลผลในงวดพิเศษที่กำหนดให้คำนวณรวมในงวดปกติ
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหายอดรวมในไฟล์นำส่งธนาคารไทยพาณิชย์ รูปแบบ BCM ไม่ถูกต้อง กรณีมีพนักงานที่ใช้บัญชีของธนาคารอื่นในงวดการจ่ายที่เลือก
 • FIXED รายงานทะเบียนรายได้พนักงาน :: ปรับให้แสดง ค่าแรงรายชั่วโมง ค่าแรงรายวัน และค่าแรงรายชิ้น ในคอมลัมน์ เงินเดือน/ค่าจ่าง
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงรายได้ไม่ประจำ กรณีพนักงานลาออกที่มีการจ่ายรายได้ไม่ประจำคงเหลืออยู่ และกลับมาทำงานใหม่ในเดือนเดียวกัน
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงรายได้ไม่ประจำ กรณีพนักงานลาออกที่มีการจ่ายรายได้ไม่ประจำคงเหลืออยู่ และกลับมาทำงานใหม่ในเดือนเดียวกัน

Version 8.1.061.0.20210419

 • ADDED รายงานข้อมูลการอนุมัติลา :: เพิ่มประเภทรายงาน "เรียงตามหน่วยงาน"
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้มีการแจ้งเตือน กรณีกำหนดหัวหน้างานต่างสาขา
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้อื่นๆ ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานเข้างานกลางปี
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณกะงานล่วงแบบ Compensate ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นกะงานแบบแยกรูดจากกะปกติ และมีการขอบันทึกลงเวลาการทำงาน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหางวดพิเศษสำหรับจ่ายครั้งเดียวเนื่องจากออกจากงานคำนวณยอดหักค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง กรณีมีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้กับพนักงาน
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงรายชื่อพนักงาน กรณีมีการบันทึกจ่ายรายได้ตามมาตรา 40(1)(2) ในงวดปกติ
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาแสดงรายการเอกสารนอกเหนือจากสิทธิ์การมองเห็น

Version 8.1.060.0.20210405

 • ADDED Auto Process Time :: เพิ่ม Service Auto Process Time
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ตามที่ธนาคารกำหนด
  2. ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนธนชาติ ให้สามารถนำรหัสสมาชิกจากหน้าจอบันทึกอัตราหักกองทุนสำรองมาแสดงได้"
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่1) แบบรายการแสดงส่งเงินสมทบ :: ปรับให้แสดงข้อมูล สำหรับพนักงานมีการลาทุกประเภทในช่วงเดือนที่มีการเรียกรายงาน และไม่มีการประมวลผลรายได้
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่2) รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ :: ปรับให้แสดงข้อมูล สำหรับพนักงานมีการลาทุกประเภทในช่วงเดือนที่มีการเรียกรายงาน และไม่มีการประมวลผลรายได้
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติลา :: ปรับให้ประเภทการลาที่มีเงื่อนไข Prorate แสดงจำนวนวันอนุญาตลา ณ วันที่ขอลา และวันลาคงเหลือ ณ วันที่ขอ ทุกครั้ง
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม :: ปรับให้ประเภทการลาที่มีเงื่อนไข Prorate แสดงจำนวนวันอนุญาตลา ณ วันที่ขอลา และวันลาคงเหลือ ณ วันที่ขอ ทุกครั้ง
 • FIXED บันทึกข้อมูลองค์กร :: ป้องกันการ Inactive องค์กรประเภท สำนักงานใหญ่
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน โดยกำหนดเป็นการปรับลดเงินเดือนได้
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีเป็นวันที่มีการขอทำงานนอกสถานที่
  2. แก้ไขปัญหาไม่คำนวณกะงานล่วงเวลาก่อนเวลางาน กรณีมีกะงานล่วงเวลาก่อนเวลางานกับกะงานล่วงเวลาระหว่างงานในวันเดียวกัน"
 • FIXED รายงานจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนวันอนุญาตลาไม่ถูกต้อง กรณีมีวันอนุญาตลาเพิ่มขึ้นจากการขอทำงานล่วงเวลาแบบ Compensate
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้ทั้งปีไม่ถูกต้อง กรณีเป็นที่พนักงานที่คำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ และมีรายหักที่หักก่อนคำนวณภาษี
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขไฟล์นำส่งประกันสังคมแสดงข้อมูลซ้ำ กรณีเป็นพนักงานลาออกและกลับมาทำงานใหม่ในงวดการจ่ายเดียวกัน
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขออนุมัติทำงานล่วงเวลาต่อเนื่องกับเอกสารอื่นได้ กรณีขอจากปุ่ม "กำหนดล่วงเวลาแบบกลุ่ม"

Version 8.1.059.0.20210315

 • ENHANCEMENT บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: ปรับให้สามารถกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาเป็นนาทีได้
 • ENHANCEMENT รายงานการปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: เพิ่มการแสดงข้อมูล "หน่วยงาน(เดิม)" ในประเภทรายงาน เรียงตามพนักงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา : More Action > กำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม :: ปรับให้สามารถกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาเป็นนาทีได้
 • ENHANCEMENT รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา :: เพิ่มให้สามารถเลือก "แสดงจำนวนชั่วโมงข้อกำหนด OT" ได้
 • FIXED บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แจ้งเตือน กรณีวันที่มีผลพ้นสภาพอยู่ก่อนปีที่มีการประมวลผลรายได้ล่าสุด
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณหักเงินเมื่อลาไม่ถูกต้อง กรณีที่จำนวนชั่วโมงการลามีเศษนาที
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีประมวลผลรายได้ในเดือนที่อยู่ก่อนวันที่เริ่มใช้งานโปรแกรม
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับให้ธนาคารทหารไทย รูปแบบ TMB SAP ที่เลือก Transection Type เป็น MCL สามารถนำส่งข้อมูลต่างธนาคารได้
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหา Tab ภาษี/ประกันสังคม ไม่แสดงรายชื่อพนักงานพ้นสภาพ ที่มีการจ่ายรายได้ไม่ประจำในงวดถัดไป โดยไม่นำส่งประกันสังคม
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: แก้ไขปัญหาแสดงรายชื่อพนักงานที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(1)(2) ในงวดการจ่ายพิเศษเนื่องจากออกจากงานที่กำหนดไม่คำนวณภาษี

Version 8.1.058.0.20210301

 • ADDED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > คัดลอกตารางการทำงานของพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถคัดลอกตารางการทำงานของพนักงานที่ต้องการได้
 • ADDED บันทึกขออนุมัติทำงานนอกสถานที่ :: เพิ่มให้รองรับการขอทำงานนอกสถานที่ และการตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของพนักงานตามสถานที่นั้น ๆ
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารไทยพาณิชย์ รูปแบบ BCM ให้แสดงข้อมูลเฉพาะพนักงานที่มีการจ่ายเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหารายได้-รายหักประจำของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีมีเอกสารที่ยังไม่ถึงวันที่ผล 2 เอกสารขึ้นไป
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหากรณี Import ปรับตำแหน่งและเงินเดือนมีการส่ง Email ให้กับผู้ขอเอกสาร
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงทำงานในเวลาไม่ถูกต้อง กรณีที่ขอทำงานล่วงเวลาต่อเนื่อง 2 เอกสารขึ้นไปในวันเดียวกัน
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาไม่จ่ายรายได้อื่นๆ ให้พนักงานที่ผ่านทดลองงานกลางเดือน กรณีกำหนดเงื่อนไข ผ่านการบรรจุมากกว่า 1 เดือน
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูล กรณีใช้งานงวดการจ่ายคร่อมปี
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับที่ 1, ฉบับที่2) :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูล กรณีใช้งานงวดการจ่ายคร่อมปี
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.3) :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูล กรณีใช้งานงวดการจ่ายคร่อมปี
 • FIXED ประมวลผลสิ้นปี :: ปรับให้สามารถกรอกรหัสผ่านได้สูงสุด 30 ตัวอักษร
 • FIXED Compact Database :: ปรับให้สามารถกรอกรหัสผ่านได้สูงสุด 30 ตัวอักษร

Version 8.1.057.0.20210215

 • ENHANCEMENT รายงานฟอร์มสัญญาจ้างงาน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีเป็นพนักงานต่างชาติ
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลภาษีของพนักงาน :: ปรับการแสดงรายการลดหย่อนภาษีให้เป็นรายการลดหย่อนล่าสุด
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้การคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด ต้องกำหนดการจ่ายภาษี 40(1) เป็นแบบเฉลี่ยต่องวดเท่านั้น
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการลงเวลาทำงานล่วงเวลาแบบแยกรูดสองกะติดกัน
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายหักไม่ถูกต้อง กรณีมีการประมวลผลจากใบขอแก้ไขปรับปรุงเวลาและประมวลผลเวลาทำงานซ้ำอีกครั้ง
 • FIXED รายงานพนักงานที่ขอโอทีแต่ไม่ได้ทำจริง :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีเลือกกรองข้อมูลเฉพาะหน่วยงานระดับล่างสุด
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาด กรณีประมวลผลรายได้ในงวดที่ยังมาไม่ถึง และพนักงานมีเอกสารบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนที่ยังไม่ถึงวันที่มีผล
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาการปัดเศษสำหรับภาษีรายได้ตามมาตรา 40(6), 40(7), 40(8)
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญงวดปกติไม่นำรายได้ในงวดพิเศษมาคำนวณรวมในฐานประกันสังคม กรณีงวดพิเศษกำหนดให้คำนวณประกันสังคมรวมในงวดปกติ
 • FIXED รายงาน กท. 20 ก. แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงข้อมูลพนักงานที่กำหนดให้ไม่คิดภาษี
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาแสดงชั่วโมงลาไม่ถูกต้อง กรณีกะงานลงเวลา 4 ครั้ง และไม่ได้กำหนดเวลาพักเบรกไว้

Version 8.1.056.0.20210201

 • ADDED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มให้สามารถ Import Cost Center ได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถดู Other Menu ของพนักงานที่พ้นสภาพได้
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: ปรับรายละเอียดในรายงานตามแบบฟอร์ม ภงด.91 ปี 2563
 • ENHANCEMENT บันทึกใบสมัคร :: ปรับหน้าบันทึกใบสมัคร Tab ครอบครัว แยกความสัมพันธ์ของบุคคลอ้างอิง ออกจากสมาชิกในครอบครัว
 • FIXED รายงานรายชื่อพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลของพนักงานที่มีเอกสารพ้นสภาพและยังไม่ถึงวันที่มีผล
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาไม่คำนวณวันลาชดเชยจากการเอกสารขอทำงานล่วงเวลา กรณีมีเอกสารขอทำงานล่วงเวลาปกติ และแบบชดเชยวันลา ในวันเดียวกัน 2 เอกสารขึ้นไป
 • FIXED รายงานรายละเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงชั่วโมงการลาไม่ถูกต้อง กรณีเอกสารขอลามีชั่วโมงการลาเท่ากัน 2 เอกสารขึ้นไป ในวันเดียวกัน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้ประจำทั้งปีให้กับพนักงานลาออก กรณีกำหนดวันที่คำนวณรายได้ไม่ประจำคงเหลือข้ามปี
 • FIXED รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก. :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีเลือกให้แสดงเฉพาะข้อมูลสาขา (Multi Company)
 • FIXED รายงาน กท. 20 ข. ใบแจ้งเงินค่าจ้างและเงินสมทบประจำงวด :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีเลือกให้แสดงเฉพาะข้อมูลสาขา (Multi Company)
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: ปรับให้ OT ก่อน/หลังเวลา ของ OT วันหยุด ที่มีวันที่ติดกัน แสดงข้อมูลอยู่ในบรรทัดเดียวกัน
 • FIXED บันทึกขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย :: แก้ไขปัญหาบันทึกขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่ายให้พนักงานเกินวงเงินการจ่ายที่กำหนดไว้ได้

Version 8.1.055.0.20210118

 • ADDED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุง Import time :: เพิ่มให้สามารถ Export Excel ได้
 • ADDED Import Time Sheet :: เพิ่มให้สามารถ Import Time Sheet แบบกลุ่มได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารไทยพาณิชย์ รูปแบบ BCM ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส 1-10 (ส่วนที่1) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลข้ามสาขา
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส 1-10 (ส่วนที่2) รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลข้ามสาขา
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) :: แก้ไขปัญหาคำนวณกะงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีเป็นวันที่พนักงานทำงานกะ Flexible Time
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้-รายหักประจำไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีเอกสารบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน และบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงานกลางงวด
 • FIXED ประมวลผลสิ้นปี :: แก้ไขปัญหาประมวลผลสิ้นปีไม่สำเร็จ
 • FIXED รายงานฐานคำนวณภาษีเปรียบเทียบ 12 เดือน :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงยอดยกมา กรณีพนักงานเข้างานก่อนวันที่เริ่มใช้โปรแกรมและมีเงินได้ยกมา แต่ไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED รายงาน กท.20 ก. แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงจำนวนพนักงานและยอดเงินไม่ถูกต้อง กรณีมีพนักงานอายุเกิน 60 ปี ที่ไม่คำนวณประกันสังคม
 • FIXED รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงยอดเงินเดือนและค่าจ้างไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายหักก่อนคำนวณประกันสังคมที่ถูกหักมากกว่า 1 เดือน
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา : More Action > ประมวลผลวันลาคงเหลือพนักงาน :: แก้ไขปัญหาคำนวณวันลาไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้กะงาน Flexible Time และมีการลาไม่เต็มวันมากกว่า 1 เอกสาร
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาแสดงสถานะการอนุมัติลารายบุคคลไม่ถูกต้อง กรณีในเอกสารมีพนักงานที่ลาเกินวันอนุญาตลารวมอยู่ด้วย

Version 8.1.054.0.20210104

 • ADDED รายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร-Scan ลายนิ้วมือ :: เพิ่มประเภทรายงาน "เรียงตามรหัสพนักงาน (แบบละเอียด)"
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มค่าลดหย่อน "รายการอื่นๆ" สำหรับรวมในลดหย่อนค่าซื้อสินค้าและบริการ
 • ENHANCEMENT รายงานแบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก. :: ปรับให้แสดงรายหักตามช่องของประเภทของพนักงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติลา :: ปรับการลาพิเศษประเภทลาคลอด ให้สามารถลาเป็นชั่วโมงได้
 • FIXED HRMI Auto Import Time Service :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีตั้งค่าเชื่อมต่อกับ Database ที่ไม่ใช่ของ HRMI
 • FIXED กำหนดข้อมูลเบื้องต้น :: แก้ไขปัญหา Import ข้อมูลหน่วยงาน แบบทับข้อมูลเดิมไม่สำเร็จ กรณีมีรหัสหน่วยงานที่เหมือนกันในหลายๆ องค์กร
 • FIXED บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนกะงาน :: แก้ไขปัญหายกเลิกเอกสารแล้วตารางการทำงานกลายเป็นวันหยุด กรณีขอเปลี่ยนกะงานแบบไม่เลือกวันที่เปลี่ยนกะ

Version 8.1.053.0.20201221

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถ Import ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มการจัดเก็บข้อมูลนำส่ง สปส. ข้ามสาขา และนำส่งภาษี รวมสาขา
 • ADDED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: เพิ่มประเภทรายงาน ดังนี้
  1. เรียงตาม Cost Center แบบสรุป (10 รายการ)
  2. เรียงตาม Cost Center แบบสรุป (20 รายการ)
 • ENHANCEMENT Define Permission :: ปรับให้สามารถกำหนดสิทธิ์ Permission ของ Email ระบบเงินเดือน ในหน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน แยกจากส่วนที่อยู่ได้
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาประมวลผลแล้วพบเลขที่เอกสารบันทึกจ่ายซ้ำ กรณีมีการประมวผลพร้อมกันหลายเครื่อง
 • FIXED ประมวลผลวันลาคงเหลือยกไป :: แก้ไขปัญหาคำนวณวันลาคงเหลือยกไปไม่ถูกต้อง กรณีที่กะงานติดตัวของพนักงานถูก Inactive ไว้
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงรายละเอียดการทำงานล่วงเวลาซ้ำ กรณีขอทำงานล่วงเวลาในวันที่และกะงานเดียวกัน 2 เอกสาร โดยมีสถานะไม่อนุมัติ และอนุมัติ
 • FIXED รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: ปรับ Barcode ที่แสดงในรายงาน ให้เป็นสำหรับปีภาษี 2562
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาพนักงานที่ใช้กะงาน Flexible ไม่สามารถขอลา 2 เอกสารขึ้นไป ในวันเดียวกันได้

Version 8.1.052.0.20201207

 • ADDED กำหนดปฏิทินบริษัท :: เพิ่มปฏิทินวันหยุดสำหรับปี 2564
 • ADDED ประมวลผลรายได้ ::
  1. เพิ่มลดหย่อนเงินบริจาคให้กองทุนเพื่อการพัฒนา
  2. เพิ่มค่าซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และยกเลิกค่ายางรถยนต์ ในลดหย่อนค่าซื้อสินค้าและบริการ
 • ADDED รายงานประกันสังคมเปรียบเทียบ 12 เดือน :: เพิ่มให้สามารถเลือกดูข้อมูลประกันสังคมเฉพาะของผู้ประกันตน หรือเฉพาะของนายจ้างได้
 • ADDED รายงานข้อมูลภาษีของพนักงาน :: เพิ่มการแสดงลดหย่อน SSF, SSFx, เงินบริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนา, ค่าซื้อสินค้าและบริการ
 • ADDED รายงาน สปส.1-10(ส่วนที่1) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน สปส.1-10(ส่วนที่2) รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2) :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.3) :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน ชอ.2-1 คำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน :: เพิ่มรายงาน ชอ.2-1 คำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: ปรับการตรวจสอบสถานะพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่ กรณีเป็นพนักงานต่างชาติ ให้ตรวจสอบจากเลขผู้เสียภาษี หรือเลขที่ใบอนุญาต หรือเลขที่หนังสือเดินทาง
 • ENHANCEMENT ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับให้รองรับกรณีเดือนที่ไม่มีการประมวลผลเวลาทำงาน แต่พนักงานเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับรายได้อื่นๆ
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Tisco
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาชื่อรายได้-รายหักประจำ ของพนักงานแสดงไม่ถูกต้อง กรณี Import ข้อมูลพนักงานหลายองค์กร โดยกรอกรหัสรายได้-รายหัก รหัสเดียว (Multi Company)
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงทำงานไม่ถูกต้อง กรณีกะงานกำหนดพักเบรกแบบตามช่วงเวลากำหนด และมีการเข้างานสาย
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาพนักงานที่เข้างานต้นงวดการจ่าย ไม่ได้รับรายได้อื่นๆ กรณีกำหนดเงื่อนไขไม่คำนวณพนักงานเข้างานระหว่างงวด
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: แก้ไขปัญหา Import บันทึกจ่ายไม่สำเร็จ กรณีรหัสพนักงาน หรือเลขบัตรประชาชนของพนักงาน ซ้ำกับเลขของพนักงานที่พ้นสภาพไปแล้ว
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหางวดออกจากงานคำนวณเงินเดือนเฉลี่ยไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้งวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้งขึ้นไป
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาข้อมูลนำส่งธนาคารกรุงไทย รูปแบบ ERDT-130 แสดงรหัสบริการของธนาคารไม่ถูกต้อง กรณีเลือกนำส่งแบบแยกไฟล์ตามสาขา
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: แก้ไขปัญหารายงานในสาขาที่ไม่ได้กำหนดสิทธิ์การมองเห็น ไม่แสดงข้อมูล กรณีมีการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นไว้ในสาขาอื่น
 • FIXED รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหารายงานในสาขาที่ไม่ได้กำหนดสิทธิ์การมองเห็น ไม่แสดงข้อมูล กรณีมีการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นไว้ในสาขาอื่น
 • FIXED รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก :: แก้ไขปัญหาแสดงยอดรวมรายได้ไม่ถูกต้อง กรณีมีการบันทึกจ่ายล่วงหน้า
 • FIXED Compact Database :: แก้ไขปัญหาการ Rebuild Index แล้ว ในบางฐานข้อมูล % Fragment ไม่ลดลง

Version 8.1.051.0.20201102

 • ADDED บันทึกอัตราหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ > more action > บันทึกอัตราหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบกลุ่ม :: เพิ่มเงื่อนไข 'สถานะสมาชิก'
 • ADDED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน ภงด.3 ใบแนบ :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน ภงด.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน ภงด.3ก ใบแนบ :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ADDED รายงาน ภงด.3ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: เพิ่มให้สามารถแสดงผลข้อมูลแบบรวมสาขาได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถ Import ข้อมูลรายได้-รายหักประจำ แบบแยก Sheet ได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลกะงาน : Other menu > กำหนดรายได้กะงาน :: เพิ่มการแสดงจำนวนใน View By รายได้กะงาน
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มประเภทจัดเก็บ PA4 สำหรับนำส่งธนาคารไทยพาณิชย์ รูปแบบ SCB Biz ANYWHERE
 • ENHANCEMENT รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) ::
  1. ปรับให้สามารถแสดงข้อมูลได้เร็วขึ้น
  2. ปรับ Font เพื่่อให้รองรับการบันทึกรายงานเป็นไฟล์ PDF บน Windown 10
  3. ปรับการแสดงข้อมูลรายการรายได้-รายหัก
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาสถานะพนักงานไม่เปลี่ยนเป็นลาออก กรณีก่อนลาออกพนักงานมีสถานะการทำงานเป็นเกษียณแต่ยังทำงานอยู่
 • FIXED บันทึกรูปแบบ Flexible Time : More Action > เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time ของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถยกเลิกกะงาน Flexible ของพนักงาน กรณีมีเอกสารขออนุมัติต่างๆ ไว้ล่วงหน้า
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: แก้ไขปัญหาประมวลผลเวลาไม่สำเร็จ กรณีใช้งานปีงบประมาณและมีการขอทำงานล่วงเวลาแบบชดเชยวันลา
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) ::
  1. แก้ไขปัญหาแสดงรายชื่อพนักงานเบิ้ล กรณีพนักงานมีการโอนย้ายสาขาไปมาสองครั้งขึ้นไป
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณค่าแรงรายวันไม่ถูกต้อง กรณีที่พนักงานทำงานวันละ 9 ชั่วโมง
 • FIXED รายงานการลา ขาด สาย :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงข้อมูลวันลาไม่ครบ กรณีเป็นประเภทการลา 'ลาชดเชย'
 • FIXED รายงานรายละเอียดชม.การทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงข้อมูลไม่ครบ กรณีเป็นกะงานข้ามวัน แต่เลือกวันที่ีแสดงข้อมูลถึงครึ่งวันแรกของกะงาน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มการแสดงข้อความ [หน้าจอนี้อยู่ภายใต้สิทธิ์การมองเห็น] กรณี User ที่ Login เข้าระบบมีการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นไว้
 • FIXED รายงานสรุปเงินเดือนและค่าจ้าง(รายได้-รายหัก) :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงข้อมูล กรณีมีรายการรายได้ - รายหักของหน่วยงานนั้นๆ เกิน 1 หน้ากระดาษ
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงข้อมูล กรณีเลือกแสดงข้อมูลตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาไม่ส่ง CC Mail กรณียกเลิกเอกสาร
 • FIXED ประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือน :: ปรับให้ไม่สามารถลบการประมวลผลได้ กรณีมีการประมวลผลรายได้ในงวดดังกล่าวให้พนักงานแล้ว
 • FIXED รายงานการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ :: แก้ไขรายงานแสดงข้อมูลไม่ครบ

Version 8.1.050.0.20201005

 • ADDED บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: เพิ่มเงื่อนไขนำส่งเงินสมทบประกันสังคมในงวดถัดไป เพื่อให้สามารถเลือกนำส่งหรือไม่นำส่งประกันสังคมได้
 • ADDED บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: เพิ่ม Import/Export การหักชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • ADDED รายงานการจ่ายค่าล่วงเวลา :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานบัญชีเงินเดือนของพนักงาน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานทะเบียนรายได้พนักงาน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานแจ้งการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานทะเบียนจ่ายค่าจ้างประจำเดือน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED Compact Database ::
  1. เพิ่มให้สามารถลบรูปที่มาจากการลงเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Check in) ของระบบ ESS Pro
  2. เพิ่มการตรวจสอบสถานะ % ของ Fragment Index ในฐานข้อมูล
 • ENHANCEMENT รายงานสรุุปวันทำงาน :: ปรับให้แสดงจำนวนชั่วโมงทำงานรวม อยู่ในรูปแบบของ วัน-ชม.นาที และแสดงตามชั่วโมงที่ทำงานจริง
 • ENHANCEMENT บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: ปรับให้ import และบันทึกเอกสารได้รวดเร็วขึ้น
 • ENHANCEMENT ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับให้ประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น
  2. ปรับให้นำลดหย่อนประกันสังคมออกออกจากการคำนวณกองทุนเพื่อการเกษียณ
 • FIXED หน้าจอบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหา License Multi ข้อมูลสาขาของพนักงานหายไป กรณีปรับหน่วยงาน/ตำแหน่ง โดยไม่เลือกสาขา
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) ::
  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบกะงาน Flexible Time
  2. แก้ไขปัญหาประมวลผลไม่สำเร็จ กรณีรูปแบบวันที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอักษร
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณหักเงินเมื่อลา แบบอัตราส่วนต่อวันไม่ถูกต้อง กรณีมีการลาเต็มเดือน
 • FIXED รายงานตารางการทำงานประจำเดือน :: ปรับให้เมื่อกรองพนักงานลาออก ให้กรองพนักงานเกษียณอายุด้วย
 • FIXED รายงานประมวลผลเวลาเข้าระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหารายงานไม่กรองข้อมูลตามสิทธิ์การมองเห็น
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้ประจำทั้งปีไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดวันที่ใช้งานโปรแกรมกลางปี
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณค่าลดหย่อน SSF ไม่ถูกต้อง กรณีกรอกค่าลดหย่อนมากกว่า 200,000 บาท
  3. แก้ไขปัญหางวดออกจากงาน คำนวณจำนวนปีที่ทำงานไม่ถูกต้อง
 • FIXED ประมวลผลสิ้นปี :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถประมวลผลสิ้นปีได้ กรณีใช้งาน Active Directory
 • FIXED รายงานสรุปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :: แก้ไขปัญหายอดรวมสะสมไม่ถูกต้อง กรณีวันที่จ่าย กับวันที่สิ้นสุดงวด ไม่ตรงกัน
 • FIXED รายงานการจ่ายเงินเดือนเรียงตามองค์กร :: ปรับให้รองรับกรณีตั้งค่า Regional format เป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทย
 • FIXED บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ : More Action > กำหนดสิทธิ์เป็นกลุ่ม :: แก้ไขปัญหา Licesne Multi แสดงรายชื่อพนักงานเบิ้ล กรณีกำหนดสิทธิ์ให้ผู้อนุมัติที่ยังไม่เคยมีการกำหนดสิทธิ์
 • FIXED รายงานเปรียบเทียบการฝึกอบรมกับตำแหน่งงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงหลักสูตรที่ต้องอบรบ และหลักสูตรที่ยังไม่ได้อบรม
 • FIXED บันทึกคำร้องสวัสดิการ :: แก้ไขปัญหาแสดงรหัสสวัสดิการที่ขอได้ไม่ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการ แบบกรองตามอายุงาน

Version 8.1.049.0.20200908

 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มให้สามารถกำหนดเงื่อนไขการปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 3 เพื่อนำไปใช้งานในหน้าจอบันทึกการจ่าย และประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน
 • ADDED รายงานการมาทำงานของพนักงาน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานการลา ขาด สาย :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานรายละเอียด ชม.การทำงานของพนักงาน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานรายละเอียดการลา :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานสรุปเวลาส่งเงินเดือน (แผนกรายวัน - รายเดือน) :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มค่าลดหย่อน SSF และค่าลดหย่อน SSFx และยกเลิกค่าลดหย่อน LTF
 • ENHANCEMENT กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน : Other menu > รายได้อื่นๆ :: เพิ่มเงื่อนไขวันที่เริ่มจ่ายรายได้อื่นๆ เพื่อใช้สำหรับการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการเก็บข้อมูลอีเมลระบบเงินเดือน เพื่อใช้ในการ Send Email ของรายงาน ดังต่อไปนี้
  1. รายงานใบแจ้งการปรับเงินเดือนและค่าจ้าง
  2. รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip)
  3. รายงาน 50ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถ Import ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน แบบแยก Sheet ได้
 • ENHANCEMENT บันทึกการจ่าย :: ปรับให้เอกสารที่ Post มาจาก Time Attendance รองรับกรณีมีพนักงานปรับเงินเดือนกลางเดือนและมีการจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
 • ENHANCEMENT บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: ปรับให้รองรับการ Import โดยอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชนของพนักงานได้
 • ENHANCEMENT ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับเงื่อนไขการคำนวณค่าลดหย่อน RMF ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ปรับค่าลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ตามที่กฎหมายกำหนด จาก 15,000 เป็น 25,000 บาท
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับให้แสดงชื่อพนักงานเป็นภาษาอังกฤษ กรณีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ
 • ENHANCEMENT รายงานสำหรับส่งทางราชการ :: ปรับให้แสดงชื่อพนักงานเป็นภาษาอังกฤษ กรณีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ
 • ENHANCEMENT รายงานแจ้งขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง :: ปรับให้หน้า Range จดจำค่าล่าสุดที่เลือก
 • ENHANCEMENT รายงานการทำงานในโครงการ :: เพิ่ม Column แสดง "รายละเอียด" ตามหน้าจอบันทึก Time Sheet
 • ENHANCEMENT รายงานสรุป Time Sheet ของพนักงาน :: เพิ่ม Column แสดง "รายละเอียด" ตามหน้าจอบันทึก Time Sheet
 • FIXED กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: แก้ไขปัญหาวันที่เริ่ม/สิ้นสุดการคำนวณลงเวลาผิดพลาด ไม่เปลี่ยนแปลงปี หลังจากการประมวลผลสิ้นปี
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > ยกเลิกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: แก้ไขปัญหา Picker หน่วยงาน แสดงข้อมูลหน่วยงานซ้ำ
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาประมวลผลเวลาทำงานไม่ถูกต้อง กรณีกะงานล่วงเวลาแบบข้ามวันกำหนดสถานะแยกรูด
  2. แก้ไขปัญหาประมวลผลเวลาเข้างานกะงานล่วงเวลาแบบแยกรูดไม่ถูกต้อง กรณีที่สแกนนิ้วเวลาเข้างานหลังเวลาเริ่มงานกะงานล่วงเวลา
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขคำนวณรายได้กะงานไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายรายได้กะงานให้อ้างอิงตามช่วงอายุงาน
 • FIXED รายงานสรุปวันทำงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลสายและออกก่อนไม่ถูกต้อง กรณีกะงานลงเวลา 4 ครั้ง และมีการสาย ออกก่อนในช่วงพักเบรก
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แก้ไขปัญหาแสดงรายละเอียดค่าทำงานล่วงเวลา และยอดรวมไม่ตรงกัน
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาจัดเก็บนำส่งประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีที่เป็นงวดการจ่าย 2 ครั้ง และประมวลผลรายได้เพียงงวดเดียว
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับให้ Range รองรับการใช้หน้าจอขนาด 125% และ 150%
 • FIXED รายงาน สปส.1-10(ส่วนที่1) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ :: แก้ไขปัญหาแสดงพนักงานไม่ครบ กรณีเป็นพนักงานเกษียณแต่ยังทำงานอยู่
 • FIXED รายงาน สปส.1-10(ส่วนที่2) รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ :: แก้ไขปัญหาแสดงพนักงานไม่ครบ กรณีเป็นพนักงานเกษียณแต่ยังทำงานอยู่
 • FIXED แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก :: แก้ไขปัญหาแสดงยอดสมทบสำหรับการนำส่งไม่ถูกต้อง กรณีใช้งานปีพุทธศักราช

Version 8.1.048.0.20200803

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถเลือกการคำนวณเงินเดือนงวดแรก เป็น 'หักค่าจ้างตามวันที่ไม่ได้ทำงาน' ได้
 • ADDED รายงานรายชื่อพนักงาน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานอายุการทำงานของพนักงาน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานประวัติการโอนย้ายสาขา :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานรายชื่อพนักงานที่พ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบจำนวนพนักงานตามเดือน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานข้อมูลการอนุมัติลา :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ADDED รายงานข้อมูลการอนุมัติทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลขององค์กรที่อยู่ภายใต้ (Multi Company)
 • ENHANCEMENT กำหนดรหัสรายได้-รายหัก :: เปิดให้สามารถแก้ไขสถานะการคำนวณกองทุนสำรอง สำหรับรายได้ที่จ่ายเนื่องจากออกจากงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกการลงโทษ :: ปรับให้รายละเอียดความผิด สามารถกรอกได้ 1000 ตัวอักษร
 • ENHANCEMENT รายงานวันทำงาน (แผนกรายวัน รายเดือน) :: ปรับให้ขึ้นหน้ากระดาษใหม่ เมื่อสิ้นสุดข้อมูลของพนักงานแต่ละคน
 • ENHANCEMENT ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับให้คำนวณภาษีที่จ่ายในงวด ตามการเทียบสัดส่วนรายได้ประจำงวด กรณีพนักงานเข้างานกลางงวด
  2. ปรับเงื่อนไขการหักเงินยกเว้นกรณีผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ในงวดการจ่ายพิเศษที่จ่ายเนื่องจากออกจากงาน
  3. ปรับเงื่อนไขการคำนวณ 'เงินได้ที่ถือเป็นฐานเพื่อคำนวณหาค่าใช้จ่าย' ในงวดการจ่ายพิเศษที่จ่ายเนื่องจากออกจากงาน
 • ENHANCEMENT รายงานตรวจสอบข้อมูลการ Post GL :: เพิ่มให้สามารถเลือกกรองข้อมูล กลุ่มพนักงาน ในหน้า Range ได้
 • ENHANCEMENT รายงาน ใบแนบ ภงด.90 ภงด.91 กรณีเหตุออกจากงาน :: เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานตามที่กฏหมายกำหนด
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน :: แก้ไขปัญหา Out of Memory
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: แก้ไขปัญหาไม่เวลาทำงานของกะงานล่วงเวลาแบบรูดรวม ในวันที่มีการปรับปรุงแก้ไขเวลาแบบ Manual
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงการลาของพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time ไม่ถูกต้อง กรณีที่ลาไม่เต็มวัน
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา รูปแบบ BAY Payment 128 Web ให้ตรงตามที่ธนาคารกำหนด
  2. แก้ไขปัญหายอดเงินเดือนในไฟล์นำส่งประกันสังคมแสดงไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 30000 และใช้งานงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
 • FIXED รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: แก้ไขปัญหาชื่อเดือนใน Subject Email ไม่ถูกต้อง กรณี Send Pay Slip ให้พนักงานที่ใช้งวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้งขึ้นไป
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาพนักงาน Flexible time ไม่สามารถขอเอกสารล่วงเวลาวันหยุดได้

Version 8.1.047.0.20200706

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. เพิ่มให้สามารถกำหนดการจ่ายภาษี 40(1) แบบคงที่ต่องวดได้
  2. เพิ่มให้สามารถบันทึกวันที่หนังสือเดินทางหมดอายุได้
 • ADDED รายงานประวัติพนักงาน (For Print) :: เพิ่มการแสดงข้อมูลรายได้-รายหักประจำของพนักงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถ Import ข้อมูลประกันสังคม แบบแยก Sheet ได้
 • ENHANCEMENT รายงาน MANHOUR LOST :: เพิ่มความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการนำส่งประกันสังคมให้แสดงข้อมูลพนักงานที่มีเอกสารบันทึกขออนุมัติลาประเภทลาคลอด แต่ไม่มีการประมวลผลรายได้
 • ENHANCEMENT Compact Database :: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนของ Compact Database ให้สามารถทำงานได้ดีมากขึ้น
 • FIXED HRMI Auto Import Time Service :: แก้ไขปัญหา Auto Import Time ไม่สามารถทำงานได้ กรณีที่เวลาของเครื่อง Server กับเครื่อง Client ไม่ตรงกัน
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉินที่กำหนดไว้
 • FIXED รายงานรายชื่อพนักงานทดลองงาน ประเภท รายงานพนักงานครบทดลองงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีเป็นพนักงานเก่าก่อนใช้โปรแกรม และเคยมีการแก้ไขจำนวนวันที่ทดลองงาน
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขการประมวลผลเวลาแสดงเวลาการทำงานไม่ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดกะงาน 2 กะงานใน 1 วัน
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้อื่นๆ แบบขั้นบันไดไม่ถูกต้อง กรณีที่เป็นพนักงานโอนย้ายที่มีการกำหนดรายได้อื่นๆ แบบขั้นบันไดยกมา
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงการทำงานของกะงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีที่เงื่อนไขการจ่ายเงินเท่ากัน แต่ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาต่างกัน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณยอดหักประกันสังคมไม่ถูกต้อง หลังจากมีการเพิ่มสาขา และบันทึกข้อกำหนดองค์กรในครั้งแรก
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณยอดสะสมไม่ถูกต้อง กรณีในเดือนก่อนหน้ามีการจ่ายเฉพาะยอดเงินเดือนให้กับพนักงานเท่านั้น
  3. ปรับการคำนวณยอดเงินในส่วนรายได้ทั้งปี กรณีใช้งานงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับการนำส่งประกันสังคมให้รองรับพนักงานลาออกและกลับมาทำงานใหม่ในเดือนเดียวกัน
  2. แก้ไขปัญหาการนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว แสดงยอดเงินที่นายจ้างและลูกจ้างจ่ายไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน ::
  1. แก้ไขปัญหารายงานแสดงข้อมูลซ้ำ กรณีพนักงานเกษียณแต่ยังทำงาน และมีการพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
  2. แก้ไขปัญหาการ Export Excel Data ไม่แสดงข้อมูล BaseSalary กรณีพนักงานมีการปรับเงินเดือนตรงกับวันที่เริ่มต้น หรือสิ้นสุดงวดการจ่าย
 • FIXED รายงาน Payment Voucher ประจำเดือน :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลหน่วยงานไม่ถูกต้องตามประเภทหน่วยงานที่เลือก
 • FIXED รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่1) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ ::
  1. แก้ไขปัญหาแสดงเงินสมทบไม่ถูกต้อง กรณีที่พนักงานลาออกและกลับมาทำงานใหม่ในเดือนเดียวกัน
  2. ปรับให้แสดงข้อมูลพนักงานที่มีเอกสารบันทึกขออนุมัติลาประเภทลาคลอด แต่ไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่1) กรณียื่นรวมสาขา ::
  1. แก้ไขปัญหาแสดงเงินสมทบไม่ถูกต้อง กรณีที่พนักงานลาออกและกลับมาทำงานใหม่ในเดือนเดียวกัน
  2. ปรับให้แสดงข้อมูลพนักงานที่มีเอกสารบันทึกขออนุมัติลาประเภทลาคลอด แต่ไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่2) รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ ::
  1. แก้ไขปัญหาแสดงเงินสมทบไม่ถูกต้อง กรณีที่พนักงานลาออกและกลับมาทำงานใหม่ในเดือนเดียวกัน
  2. ปรับให้แสดงข้อมูลพนักงานที่มีเอกสารบันทึกขออนุมัติลาประเภทลาคลอด แต่ไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED บันทึกขออนุมัติแก้ไข/ปรับปรุงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถลบเอกสารรออนุมัติได้ กรณีพนักงานมีสถานะโอนย้าย
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา ::
  1. เพิ่มการกรองข้อมูลกรณีมีการ Inactive กะงาน OT ที่ตั้งให้เป็นกะ Default
  2. แก้ไขปัญหาแจ้งเตือนไม่ถูกต้อง กรณีขอ OT ในช่วงวันที่ที่มีการปิดงวดการจ่ายไปแล้ว
 • FIXED รายงานการบันทึกจ่ายเงินกู้ :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลจ่ายเงินกู้กรณีเป็นเอกสารข้ามปี
 • FIXED ข้อมูล Productivity แต่ละหน่วยงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูล จำนวนวันทำงาน ไม่ตรงตามหน้าจอกำหนดรูปแบบตารางการทำงานของพนักงาน
 • FIXED บันทึก Time Sheet :: ปรับให้มีการดึงรายชื่อพนักงานตามโครงการที่เลือก
 • FIXED Import Time Sheet ::
  1. ปรับให้สามารถระบุเลขที่เอกสารในการ Import ข้อมูลแบบแทนที่ข้อมูลเดิม
  2. ปรับให้สามารถ Import Time Sheet แบบแจกแจง และสามารถ Import หลายโครงการในไฟล์เดียวได้
 • FIXED ประมวลผล Job Control :: แก้ไขปัญหาคำนวณค่าแรงรายวันของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีเป็นวันที่มีกะงานข้ามวัน หรือมีรอบใหญ่ข้ามวัน

Version 8.1.046.0.20200601

 • ADDED กำหนด Cost Center :: เพิ่มหน้าจอกำหนด Cost Center
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถกำหนด Cost Center ให้กับพนักงานได้
 • ADDED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: เพิ่มประเภทการปรับ Cost Center ให้กับพนักงาน
 • ADDED รายงานรายชื่อพนักงาน - เรียงตามรหัสพนักงาน (แบบละเอียด) :: เพิ่มการแสดงข้อมูล Cost Center ของพนักงาน
 • ADDED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูล Cost Center ของพนักงานในทุกประเภทรายงาน และเพิ่มประเภทรายงาน ดังนี้
  1. เรียงตาม Cost Center (10 รายการ)
  2. เรียงตาม Cost Center (20 รายการ)
 • ADDED แบบฟอร์มลายเซ็นต์รับเงินเดือนและค่าจ้าง :: เพิ่มประเภทรายงาน ดังนี้
  1. แสดงค่าจ้าง เรียงตามรหัสหน่วยงาน
  2. แสดงค่าจ้าง เรียงตามรหัสพนักงาน
  3. ไม่แสดงค่าจ้าง เรียงตามรหัสหน่วยงาน
  4. ไม่แสดงค่าจ้าง เรียงตามรหัสพนักงาน
 • ENHANCEMENT กำหนดรายได้-รายหัก :: เพิ่มคอลัมน์ เงินได้ตามมาตรา ในหน้ารายการรายได้-รายหัก
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้ Grid มีการปรับขนาดอัตโนมัติตามขนาดของหน้าจอ
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถ Import สัญชาติและเชื้อชาติโดยกรอกจากชื่อ หรือข้อความภาษาไทยได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับรูปแบบ TMB SAP Media Clearing สำหรับนำส่งธนาคารทหารไทย ให้สามารถระบุ Transaction Type และ Pickup Location ได้
  2. เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีกำหนดชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ไม่มีอยู่ในระบบ
 • ENHANCEMENT รายงานการบันทึกจ่าย :: เพิ่มคอลัมน์ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในไฟล์ Export Excel data
 • ENHANCEMENT รายงานการจ่ายค่าล่วงเวลา :: เพิ่มคอลัมน์ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในไฟล์ Export Excel data
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: เพิ่มคอลัมน์ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในไฟล์ Export Excel data
 • ENHANCEMENT บันทีกใบสมัคร :: ปรับให้แสดงหน่วยงานตามเอกสารบันทึกขออนุมัติอัตรากำลังคน กรณีกำหนดให้แสดงเฉพาะตำแหน่งตามเอกสารร้องขอ
 • ENHANCEMENT บันทึกคำร้องสวัสดิการ :: ปรับให้สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร คืนค่าวงเงินให้เต็มจำนวนเมื่อเริ่มต้นปีใหม่ กรณีไม่ได้กำหนดให้มีการชำระสวัสดิการคืน
 • FIXED บันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถโอนย้ายกลับสาขาเดิมได้ กรณีพนักงานมีเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน 2 เอกสารขึ้นไป
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: แก้ไขปัญหาลบข้อมูลทำงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีที่มีการกรองข้อมูลสำหรับการปรับปรุงแก้ไขเวลา
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาไม่หักเงินเมื่อลาเกินจำนวนวันที่อนุญาตลา กรณีบันทึกขออนุมัติลาเอกสารแรกของประเภทการลาดังกล่าวมีสถานะเป็นยกเลิก
  2. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้กะงานไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดประเภทการคำนวณอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าคงที่
 • FIXED รายงาน MANHOUR LOST ::
  1. แก้ไขปัญหาจำนวนชั่วโมงการทำงานแสดงไม่ถูกต้อง กรณีไม่มีการระบุจำนวนชั่วโมงทำงานต่อวันที่หน้า Range
  2. แก้ไขปัญหารวมจำนวน ช.ม. ไม่ถูกต้อง กรณีที่ระบุ จำนวนชั่วโมงทำงานต่อวันที่หน้า Range เป็นเศษนาที
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แก้ไขปัญหายอดรวมจ่าย OT ทั้งสิ้นไม่ถูกต้อง กรณีมีการกรองข้อมูลประเภทพนักงาน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ป้องกันการแก้ไขยอดภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองฯ ในงวดการจ่ายพิเศษ กรณีกำหนดให้คำนวณภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองฯ รวมในงวดปกติ
  2. แก้ไขปัญหาจำนวนงวดคงเหลือในการจ่ายงวดพิเศษไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
  3. แก้ไขปัญหาฐานการคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดให้งวดการจ่ายพิเศษ คำนวณภาษีรวมในงวดปกติ และงวดปกติกำหนดให้คำนวณรวมที่งวดสุดท้าย
 • FIXED ประมวลผลสิ้นปี :: แก้ไขปัญหาประมวลผลสิ้นปีไม่สำเร็จ กรณีลบพนักงานที่เคยมีการลบผู้ใช้
 • FIXED รายงานตรวจสอบข้อมูล Post GL :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงข้อมูล กรณีกำหนดวันที่จ่ายเป็น 29 กุมภาพันธ์
 • FIXED บันทึกขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถยกเลิกเอกสารได้ กรณีมีการลบข้อมูลการประมวลผลรายได้แล้ว
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหากรองรหัสกะงาน OT ไม่ถูกต้อง กรณีขอ OT ในวันที่มีกะงานปกติคร่อมกัน และกะงาน OT ที่ Default ไว้ในกะปกติทั้งสองแตกต่างกัน

Version 8.1.045.0.20200427

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการกำหนด "ประเภทการคำนวณ" สำหรับรายได้-รายหักประจำ
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: เพิ่มให้สามารถกรอกหมายเหตุของรายได้-รายหักแต่ละรายการได้
 • ENHANCEMENT HRMI Auto Import Time Service :: ปรับให้รองรับกรณีมีการลงเวลาทำงานล่วงหน้าจากเครื่องลงเวลา
 • ENHANCEMENT Create Template :: ปรับให้ชื่อเมนู ตาม Option ภาษาที่ใช้งาน
 • ENHANCEMENT กำหนดรหัสธนาคาร :: เพิ่มการแสดงชื่อหน้าจอสำหรับการแจ้งเตือน กรณีลบรหัสธนาคาร หรือรหัสสาขาธนาคาร ที่มีการนำไปใช้งานแล้ว
 • ENHANCEMENT กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: ปรับให้สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดคำนวณ OT เดือนละครั้ง กรณีใช้งานงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มการกำหนด "ต้องแนบรูปเมื่อลงเวลาผ่าน Mobile" ได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เปลี่ยน Path Default สำหรับ Generate ไฟล์นำส่งไปที่ Windows Download
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับไฟล์ Save to Excel ให้แสดงคอลัมน์ให้ตรงกับรายงานในโปรแกรม
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่1) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ :: ปรับการแสดงอัตราเงินสมทบร้อยละ ให้แสดงข้อมูลในส่วนร้อยละการสมทบของพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่2) รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ :: เพิ่มการแสดงยอดสมทบส่วนของนายจ้างออกให้ ในไฟล์ Export Excel Data
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน หรือยกเลิกเอกสารก่อนหน้า ขณะกำลังบันทึกเอกสารใหม่
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงเวลาการทำงาน กรณีมีการลา และลงเวลาผิดพลาด กรณีใช้กะงานที่กำหนดวิธีคำนวณชั่วโมงพักเบรกแบบกำหนดเอง
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนแล้ว ไม่แสดง "จำนวน" กรณีเป็นค่าแรงรายชั่วโมง ที่ได้จากการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. แก้ไขปัญหาการจ่ายเงินคืนเมื่อลาให้พนักงานรายชั่วโมงไม่ถูกต้อง กรณีมีการลาประเภทกำหนดการจ่ายเงินคืนเมื่อลา
  3. แก้ไขปัญหาคำนวณรายได้อื่นๆ แบบขั้นบันไดที่ตั้งค่าการคำนวณแบบนับสะสมไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงานการเข้า-ออกการทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูล วัน เวลาเข้า-ออกงาน ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และองค์กรกำหนดปีพุทธศักราช
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารทหารไทย รูปแบบ SAP แสดงเลขที่บัญชีบริษัทไม่ถูกต้อง
  2. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกสิกร และธนาคารกรุงเทพ แสดงยอดเงินได้ของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีมีพนักงานรหัสเดียวกันในเดือนเดียวกัน
  3. เพิ่มการแสดงข้อมูลพนักงานที่ลาออกก่อนวันที่เริ่มใช้โปรแกรม และไม่มีการประมวลผลรายได้ แต่มียอดยกมา ในการจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ภงด.1 ก ในปีภาษีดังกล่าว
 • FIXED รายงานการบันทึกจ่าย :: แก้ไขปัญหางวดการจ่ายแสดงรายการรายได้-รายหักไม่ถูกต้อง กรณีเป็นรายได้-รายหักที่บันทึกการจ่ายสำหรับงวดพิเศษ
 • FIXED รายงานการจ่ายรายได้-รายหักไม่ประจำ :: ปรับให้ไม่แสดงรายได้ไม่ประจำ ประเภทค่าล่วงเวลา
 • FIXED รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนเงินไม่ถูกต้อง กรณีเลือกรวมรายได้ในงวดการจ่ายครั้งเดียวเนื่องจากออกจากงาน
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงยอดประกันสังคมยกมา และกองทุนยกมา กรณีพนักงานเริ่มงานในวันที่เริ่มใช้งานโปรแกรม และกำหนดวันที่เริ่มใช้งานโปรแกรมกลางปี
 • FIXED บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา :: ปรับให้สามารถขอบันทึกลงเวลาทำงานของกะงานล่วงเวลาแบบแยกรูดได้

Version 8.1.044.0.20200330

 • ADDED กำหนดประเภทการลา :: เพิ่มเงื่อนไขการหักเงินเมื่อลาเกินจำนวนวันที่กำหนด
 • ADDED บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ :: เพิ่มให้สามารถระบุ CC E-Mail สำหรับการอนุมัติเอกสารในแต่ละลำดับขั้นได้
 • ENHANCEMENT กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: ปรับให้สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นงวด และวันที่สิ้นงวดเป็นวันที่เดียวกันได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน ::
  1. ปรับให้สามารถ Import Sheet ข้อมูลพนักงาน/ข้อมูลส่วนตัวพนักงาน/ข้อมูล Profile การทำงานพนักงาน แทนที่ข้อมูลเดิมแบบแยก Sheet ได้
  2. ปรับให้ Sheet ประวัติการศึกษา สามารถกรอกชื่อสถาบันมีเครื่องหมาย ' (Single Quote) ได้
 • ENHANCEMENT บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: ปรับให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มแถบแสดงสถานะการทำงาน
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบนำส่งธนาคารมิซูโฮะ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ENHANCEMENT แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบกท. 20 ก. :: ปรับการแสดงข้อมูลการนำส่ง ของพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • ENHANCEMENT บันทึกอนุมัติการร้องขอ :: ปรับให้สามารถดูรายละเอียดการประเมินผลของเอกสารทดลองงานได้ กรณีที่ผู้ประเมินกับผู้อนุมัติไม่ใช่ผู้ใช้เดียวกัน
 • FIXED HRMI Auto Import Time Service :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถดึงข้อมูลแบบ Text Files ได้ กรณีเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์
 • FIXED กำหนดรหัสรายได้-รายหัก :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีลบรหัสรายได้ไม่ประจำที่นำไปใช้งานเป็นรายได้ค่าประกันสังคมที่นายจ้างออกให้แล้ว
 • FIXED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีมีการปรับวันที่ปีงบประมาณ โดยที่ยังไม่ได้เลือกใช้งานปีงบประมาณ
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: ปรับให้สามารถขอเอกสารปรับตำแหน่งและเงินเดือน กรณีที่พนักงานอยู่ในสถานะเกษียณแต่ยังทำงานอยู่ได้
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาข้อมูลหน่วยงาน และ ตำแหน่งงานไม่ถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มในหน้าจอ Import
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีลงเวลาไม่ครบในวันที่มีกะงานลงเวลา 4 ครั้ง และมีกะงานล่วงเวลาแบบรูดรวม
  2. แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีที่วันก่อนหน้ามีรอบใหญ่ของกะงานทับซ้อนกับวันปัจจุบันซึ่งเป็นกะงานวันหยุด
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาคำนวณหักเงินเมื่อลาคลอดไม่ถูกต้อง กรณีที่ 1 เดือนมีมากกว่า 30 วัน และลาเต็มเดือน
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้แสดงผลเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณค่าลดหย่อนเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงร้อยละการหักเงินสมทบระหว่างปี
  2. แก้ไขปัญหาการยอดรวมภาษีที่พนักงานต้องจ่าย ในหน้าจอประมวลผลรายได้ และการคำนวณภาษี ยอดแสดงไม่เท่ากัน
 • FIXED รายงานสรุปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :: ปรับให้รองรับการแสดงยอดสะสม กรณีไม่มีการปิดสิ้นปี
 • FIXED รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลไม่ถูกรูปแบบ กรณีเลือกแสดงผลรวมงวดพิเศษที่มีวันที่จ่ายไม่ตรงกับงวดปกติ
 • FIXED รายงานสรุปเงินเดือนและค่างจ้าง (รายได้ - รายหัก) :: แก้ไขปัญหายอดรวมรายได้ของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีเป็นพนักงานที่คำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้
 • FIXED รายงานเปรียบเทียบภาษี 12 เดือน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงพนักงานที่ลาออกก่อนเริ่มใช้โปรแกรม กรณีเริ่มใช้งานโปรแกรมกลางปี
 • FIXED รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาแสดงรายได้ตามมาตรา 40(2) ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายการ รายหักไม่ประจำ ที่หักก่อนคำนวณภาษี
 • FIXED บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถเลือกพนักงานที่สถานะเกษียณแต่ยังทำงานให้เป็นผู้อนุมัติลำดับขั้นที่ 2 ได้

Version 8.1.043.0.20200224

 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: เพิ่มให้สามารถระบุ เล่มที่ และเลขที่ ของรายงานได้
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับที่ 1 , ฉบับที่ 2) :: เพิ่มให้สามารถระบุ เล่มที่ และเลขที่ ของรายงานได้
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.3) :: เพิ่มให้สามารถระบุ เล่มที่ และเลขที่ ของรายงานได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลกะงาน : Other Menu > กำหนดรายได้กะงาน :: เพิ่มปุ่มบวก (+) และ ปุ่มลบ (-) สำหรับเพิ่มลบข้อมูลในตารางเงื่อนไขพนักงานที่จะได้รับรายได้
 • ENHANCEMENT รายงานบันทึกลงเวลาทำงาน :: ปรับให้ไม่แสดงข้อมูลการลงเวลาเป็น 00.00 กรณีไม่มีการลงเวลาทำงาน
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับให้ไม่แสดงยอดเงินเป็น 0.00 กรณีไม่ได้เลือกให้แสดงรายได้-รายหักนั้น
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรมดา :: ปรับรายละเอียดในรายงานตามแบบฟอร์ม ภงด.91 ปี 2562
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติแก้ไข/ปรับปรุงเวลา :: ปรับให้วันที่มีกะงานล่วงเวลาแบบรูดรวม แสดงเวลาที่ลงเวลาจริงในกะงานปกติของวันนั้นๆ
 • FIXED Change Password :: ป้องกันการแก้ไขรหัสผ่านของ User Login : admin
 • FIXED กำหนดลำดับขั้นการสัมภาษณ์ :: ปรับให้ลำดับขั้นการสัมภาษณ์ใช้งานได้เฉพาะสาขาที่บันทึกข้อมูลเท่านั้น
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > Import ตารางการทำงานของพนักงาน :: เพิ่มแจ้งเตือนกรณี กรอกวันที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขปัญหา Import วันที่ 29 ก.พ. ไม่ได้
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาจับเวลากะงานล่วงเวลาแบบแยกรูดไม่ถูกต้อง กรณีที่เป็นกะงานล่วงเวลาแบบข้ามวัน
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาพนักงานไม่ได้รับรายได้อื่นๆ ที่กำหนดเงื่อนไขการมาทำงานก่อนเวลา กรณีมีการทำงานล่วงเวลาหลังเวลางาน
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้อัตราส่วนต่อชั่วโมงของรายได้ค่าล่วงเวลา นำรายได้ประจำที่ตั้งค่าให้รวมในฐานคำนวณค่าล่วงเวลามาคิดรวม โดยไม่ต้องกำหนดรายได้ค่าล่วงเวลานั้นกับกะงานล่วงเวลาก่อน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาไม่นำรายได้ประจำมาคำนวณรวมในรายได้ทั้งปี กรณีประมวลผลรายได้งวดการจ่ายพิเศษ
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับไฟล์นำส่งธนาคารกรุงไทย ให้แสดงรายชื่อเฉพาะพนักงานที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย
  2. แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่งธนาคารกรุงไทย รูปแบบ KTB ERDT(130) แสดงยอดเงินรวมทั้งหมดไม่ถูกต้อง กรณีนำส่งแบบรวมไฟล์
  3. แก้ไขปัญหาไฟล์นำส่ง ภงด.1 ,ภงด.1 ยื่นผ่าน Internet และภงด.1 ยื่นผ่านสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
  4. แก้ไขปัญหาไม่สามารถนำส่งธนาคารได้ กรณีใช้งานงวดพิเศษ ที่ปีของงวดพิเศษไม่ตรงกับปีงวดการจ่ายของพนักงาน
 • FIXED รายงานสรุปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :: ปรับรูปแบบการแสดงผลของรายงาน ให้แสดงข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้น
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ (แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาแสดงรายการรายได้ซ้ำ กรณีเลือกแสดงข้อมูลทั้งปี
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษีเป็น "ไม่คิดภาษี"
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลพนักงานลาออกก่อนใช้งานโปรแรกม กรณีมียอดยกมาสำหรับการนำส่งภาษี
 • FIXED รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงข้อมูลการนำส่งสำหรับสาขา
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาบันทึกเอกสารไม่ได้ กรณีกะงานประเภทวันก่อนหน้า-วันเดียวกัน และเวลาเข้างานคือ 00:00
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอทำงานล่วงเวลาก่อนเวลางานได้ กรณีกะงานวันดังกล่าวเริ่มต้นวันก่อนหน้า-วันเดียวกัน
 • FIXED รายงานรายละเอียดผู้สมัคร :: แก้ไขปัญหาแสดงปีจบการศึกษาไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดปีศักราช เป็น พ.ศ.

Version 8.1.042.0.20200127

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถ import ข้อมูลรายได้-รายหักประจำ ได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้กรอกข้อมูล ลักษณะงานที่อบรม/สัมมนา ได้ 200 ตัวอักษร
 • ENHANCEMENT บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: ปรับให้จำค่าวันที่ล่าสุดที่ใช้งาน แทนการ Default วันที่ปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT รายงาน ล.ย.01แบบแจ้งรายงานเพื่อการหักลดหย่อน :: ปรับการแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จาก 10 หลักเป็น 13 หลัก
 • ENHANCEMENT บันทึกอนุมัติการร้องขอ :: ปรับให้สามารถระบุสถานะอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ย่อยในหน้า Info ของเอกสารบันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่มได้
 • ENHANCEMENT รายงาน ฟอร์มใบสมัคร :: เพิ่มการแสดงข้อมูล Passport, Visa, Work Permit ของพนักงานชาวต่างชาติ
 • FIXED บันทึกข้อกำหนดการลดหย่อน :: ปรับให้ข้อกำหนดลดหย่อนใช้งานร่วมกันทุกสาขา
 • FIXED บันทึกข้อมูลตำแหน่ง :: เพิ่มให้การแจ้งเตือนระบุหน้าจอที่ข้อมูลถูกนำไปใช้ เมื่อทำการลบข้อมูล
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน :: ปรับการเรียงลำดับประสบการณ์ทำงาน โดยเรียงวันที่สิ้นสุดการทำงานจากมากไปน้อย
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน (For Print) :: ปรับการเรียงลำดับประสบการณ์ทำงาน โดยเรียงวันที่สิ้นสุดการทำงานจากมากไปน้อย
 • FIXED รายงานสรุปประวัติพนักงาน (รายบุคคล) :: ปรับการเรียงลำดับประสบการณ์ทำงาน โดยเรียงวันที่สิ้นสุดการทำงานจากมากไปน้อย
 • FIXED รายงานข้อมูลประสบการณ์ทำงานของพนักงาน :: ปรับการเรียงลำดับประสบการณ์ทำงาน โดยเรียงวันที่สิ้นสุดการทำงานจากมากไปน้อย
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมลบเอกสารบันทึกการจ่าย กรณีประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนในงวดที่มีการประมวลผลรายได้แล้ว
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: แก้ไขปัญหาเมื่อทำการแก้ไขเอกสารเดิมแล้วสามารถกรอกข้อมูลเป็นค่าว่างได้
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหานำเงินเดือนมารวมในฐานการคำนวณภาษีสำหรับรายได้ตามมาตรา 40(1) กรณีประมวลผลรายได้ในงวดพิเศษ
 • FIXED บันทึกผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลา :: ป้องกันการแก้ไขผู้อนุมัติแทน กรณีผู้อนุมัติแทนได้ทำการอนุมัติเอกสารไปแล้ว

Version 8.1.041.0.20191230

 • ADDED Alert ::
  1. เพิ่มการแจ้งเตือนข่าวประชาสัมพันธ์
  2. เพิ่มการแจ้งเตือนจำนวนลูกจ้างที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 • ENHANCEMENT Audit Trail Viewer :: เพิ่มรหัสพนักงานที่ถูกแก้ไขในรายละเอียด Audit ของหน้าจอบันทึกรูปแบบตารางการทำงาน
 • ENHANCEMENT กำหนดรายได้ - รายหัก :: ปรับการแสดงรายได้ที่จ่ายชดเชยเพราะเหตุออกจากงาน ให้แสดงประเภทเงินได้ตามมาตรา 40(1)(2)
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : Tab > การฝึกอบรม :: ปรับการบันทึกช่วงการฝึกอบรมให้เป็น วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่ม Column สำหรับกรอกข้อมูลรายได้อื่นๆแบบขั้นบันไดยกมา
 • ENHANCEMENT บันทึกการลงโทษ :: เพิ่มการแจ้งเตือนสอบถามการอนุมัติเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน และ เอกสารบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน กรณีอนุมัติเอกสารบันทึกการลงโทษ
 • ENHANCEMENT ประมวลผลรายได้ > ตรวจสอบการคำนวณรายได้-รายหัก :: เพิ่มการแสดงภาษีของเงินได้ตามมาตรา 40(1)(2)
 • FIXED กำหนดรูปแบบอีเมล์ :: แก้ไขปัญหากรณีมีการส่งอีเมลอวยพรวันเกิดจาก Services แล้วไม่แสดงรูปภาพ
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้มีการแจ้งเตือน กรณีกรอกค่าลดหย่อนภาษีเป็นตัวอักษร หรือเป็นค่าติดลบ
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน For Print :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลอัตราค่าจ้าง
 • FIXED รายงานรายละเอียดทั่วไปของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาเมื่อทำการ Export Excel แล้วไม่แสดงข้อมูลเลขผู้เสียภาษี
 • FIXED รายงานรายชื่อพนักงานที่พ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: แก้ไขปัญหาข้อมูลไม่เรียงตามเดือนที่พ้นสภาพ
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการทำงานล่วงเวลาที่กำหนดรูดบัตรรวมในกะปกติ และมีการลงเวลามากกว่าปกติ
  2. แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการทำงานล่วงเวลาระหว่างเวลางาน และกำหนดรูดบัตรรวมในกะปกติ
  3. แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนชั่วโมงการลาไม่ถูกต้อง กรณีที่มีการขอลาในวันที่ใช้กะงานแบบข้ามวัน
  4. แก้ไขปัญหาประมวลผลเวลาการทำงานไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดเงื่อนไขการทำงานล่วงเวลาให้ปัดเวลาเป็น 0 เมื่อทำงานไม่ถึงชั่วโมง
 • FIXED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมลบการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาออกไป กรณีกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาเป็น 0
 • FIXED บันทึกการจ่าย (แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาสามารถบันทึกการจ่ายให้กับพนักงานเกินวันที่มีผลพ้นสภาพของพนักงานได้
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหานำส่งธนาคารกสิกรไทย ไม่แสดงทศนิยมตามรูปแบบ กรณีเป็นเลขจำนวนเต็ม
 • FIXED รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงข้อมูลซ้ำ กรณีเป็นพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อน
 • FIXED บันทึกอนุมัติการร้องขอ :: ปรับให้เอกสารบันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม สามารถเปิดดูใบรับรองแพทย์ได้
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอเอกสารทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่มได้ กรณีขอทำงานล่วงเวลาหลังกะงานวันหยุดข้ามวัน
 • FIXED บันทึกใบสมัคร :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถกำหนดสถานะภาพการสมรส เป็นสถานะหย่าได้
 • FIXED บันทึกผลสัมภาษณ์ :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมไม่ทำการ Post ข้อมูลการอบรมไปยังข้อมูลพนักงาน หลังจากอนุมัติเอกสาร

Version 8.1.040.0.20191125

 • ADDED รายงานสรุปจำนวนวันทำงานของพนักงานตามปฏิทิน :: เพิ่มรายงานสรุปจำนวนวันทำงานของพนักงานตามปฏิทิน
 • ADDED ประมวลผลรายได้ ::
  1. เพิ่มรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น "สินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ปี 2562"
  2. เพิ่มรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น "ค่าซ่อมบ้าน ปี 2562"
  3. เพิ่มรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น "ค่าซ่อมรถ ปี 2562"
  4. เพิ่มรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น "ค่าท่องเที่ยวเมืองหลัก ปี 2562"
  5. เพิ่มรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น "ค่าท่องเที่ยวเมืองรอง ปี 2562"
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่ม View พนักงานโอนย้ายสาขา และกรองพนักงานโอนย้ายสาขา ออกจาก View พนักงานที่ทำงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน > Confirm data :: ปรับให้ไม่แสดง User Login กรณีพนักงานมี User Login แล้ว
 • ENHANCEMENT Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงาน :: ปรับให้รองรับการ Import ข้อมูลที่มีภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แยกไฟล์นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO ตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้
 • FIXED Home :: แก้ไขปัญหาตัวหนังสือแสดงไม่เรียบร้อย กรณีเลือกการแสดง Dashboard มากกว่า 3 รายการ
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet รายได้-รายหัก มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้รองรับกรณี import แทนที่ข้อมูลเดิม โดยกรอกข้อมูลเฉพาะ Sheet ข้อมูลที่อยู่
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งงานและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import ข้อมูลทั้งหมดได้ กรณีมีการปรับตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงานคนเดียวกันมากกว่า 1 รายการ
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาไม่แสดงกะงานล่วงเวลาแบบแยกรูด กรณีกะงานปกติมีการขอเอกสารปรับปรุงแก้ไขเวลา
  2. แก้ไขปัญหาจับเวลาของกะงานที่คำนวณชั่วโมงพักเบรคแบบกำหนดเองไม่ถูกต้อง กรณีลงเวลาผิดพลาด
 • FIXED รายงานการลา ขาด สาย :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนวันลาไม่ถูกต้อง กรณีมีเอกสารบันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม
 • FIXED รายงานการเข้า-ออกการทำงานของพนักงาน :: ปรับให้รองรับการแสดงข้อมูลพร้อมกันเป็นจำนวนมากได้
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: แก้ไขปัญหาแสดงรายการบันทึกการจ่ายไม่ถูกต้อง กรณีมีการเลือกรายการบันทึกจ่ายเพิ่มเติม ก่อนทำการ Save as
 • FIXED บันทึกการจ่าย (แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงพนักงานที่มีสถานะพ้นสภาพ
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาลดหย่อนเงินจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีมีรายได้ไม่ประจำที่กำหนดให้ไม่คำนวณประกันสังคม
  2. แก้ไขปัญหายอดภาษีสะสมในงวดการจ่ายปกติไม่ถูกต้อง กรณีมีงวดการจ่ายพิเศษที่กำหนดให้จ่ายมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน
  3. แก้ไขปัญหาหักประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้งานงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง และกำหนดให้เริ่มหักประกันสังคมในครั้งที่ 2
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาปัดเศษนำส่งธนาคารไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานกำหนดให้จ่ายค่าจ้างหลายบัญชี
 • FIXED บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ :: ปรับให้ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การอนุมัติได้ กรณีเอกสารอยู่ระหว่างลำดับขั้นการอนุมัติ
 • FIXED Import Time Sheet ::
  1. ปรับให้รองรับการกรอกวันที่ในรูปแบบ ค.ศ. และ พ.ศ.
  2. ปรับให้รองรับการ Import ไฟล์ Excel จาก Microsoft Office 365 Business

Version 8.1.039.0.20191030

 • ADDED กำหนดปฏิทินบริษัท :: เพิ่มวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2563
 • ADDED บันทึกข้อมูลองค์กร :: เพิ่มให้สามารถกำหนดเงื่อนไขของการลงเวลาผ่าน Mobile
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน > Confirm data :: เพิ่มให้สามารถกำหนด User login ที่ต้องการได้
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มเงินยกเว้น "ซื้ออสังหาริมทรัพย์ (บ้านหลังแรกปี 2562)" และ ลดหย่อน "ซื้ออสังหาริมทรัพย์ (บ้านหลังแรกปี 2558-2559)"
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว แบบ Excel
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย :: เพิ่มประเภทรายงาน "แบบแจกแจงรายได้ (เรียงตามพนักงาน)"
 • ENHANCEMENT Import File :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีใช้ไฟล์ Import ที่ไม่รองรับ Version ปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: เพิ่มการเก็บข้อมูล Audit
 • ENHANCEMENT บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา :: ปรับให้พนักงานที่มีสถานะพ้นสภาพ แสดงรายชื่อเป็นสีแดง
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร-Scan ลายนิ้วมือ :: ปรับให้แสดงเวลาสแกนนิ้วในรูปแบบแนวนอน
 • ENHANCEMENT รายงานการมาทำงานของพนักงาน (กรมแรงงาน) :: ปรับให้สามารถแสดงผลได้เร็วขึ้น
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เปลี่ยนชื่อรูปแบบนำส่งธนาคารกรุงไทย จาก "KTB iPay Input" เป็น "KTB iPay Input Standard/Express"
  และ "KTB Corporate online" เป็น "KTB iPay Input Direct"
 • ENHANCEMENT รายงานสรุปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :: เพิ่มให้แสดงยอดสะสม ตั้งแต่เริ่มเข้ากองทุนฯ
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน :: เพิ่มให้แสดงข้อมูลเลขที่ทะเบียนบุคคล/นิติบุคคล
 • ENHANCEMENT รายงาน สท.2 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน :: ปรับให้เป็นแบบฟอร์มล่าสุด
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet กองทุนสำรอง, ประเภทการลา, บัตรพนักงาน มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนบัตรพนักงาน
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาคำนวณชั่วโมงการทำงานในเวลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการลางานในช่วงที่มีการกำหนดอนุญาตสาย
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) :: แก้ไขปัญหาปรับปรุงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีปรับปรุงเวลาของกะงานล่วงเวลาแบบแยกรูด
 • FIXED รายงานการมาทำงานของพนักงาน :: ปรับให้แสดงเวลาในรูปแบบของ 24 ชั่วโมง กรณีใช้ปีคริสศักราช
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาจำนวนงวดคงเหลือไม่ถูกต้อง กรณีประมวลผลถัดจากเดือนที่พ้นสภาพ
  2. แก้ไขปัญหายอดหักประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีใช้งานงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง และมีการแก้ไขสถานะการหักประกันสังคมของรายได้-รายหักไม่ประจำ
  3. แก้ไขปัญหาคำนวณภาษีแยกตามประเภทรายได้ไม่ถูกต้อง กรณีมีรายได้ตามมาตรา 40(2) ที่กำหนดการคำนวณภาษีแบบ Fix Rate
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับให้แสดงวันที่นำส่งข้อมูล เป็นวันที่จ่ายของงวดการจ่ายนั้นๆ กรณีเลือกงวดการจ่ายเพียงงวดเดียว
  2. ปรับรูปแบบนำส่งธนาคาร Mizuho ให้ตรงตามที่ธนาคารกำหนด
  3. ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งภาษี ให้รองรับการบันทึกจ่ายรายได้ออกจากงานในงวดปกติ
 • FIXED รายงาน ภงด.1 แบบยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูล กรณีงวดดังกล่าวไม่มีรายได้อื่นนอกจากรายได้ประเภท 40(2)

Version 8.1.038.0.20190930

 • ADDED กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน : Other Menu > รายได้อื่นๆ :: ปรับเงื่อนไขสายและออกก่อน ให้สามารถกำหนดจำนวนครั้ง หรือนาที อย่างใดอย่างหนึ่งได้
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มให้สามารถกำหนดแจ้งเตือนลาย้อนหลัง โดยไม่นับวันหยุดได้
 • ADDED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มให้สามารถ Import หมายเหตุของเอกสารได้
 • ADDED รายงานการกระทำความผิดของพนักงาน ::
  1. เพิ่มประเภทรายงาน "การกระทำความผิดของพนักงาน(เรียงตามความผิด)"
  2. เพิ่มให้สามารถเลือกความผิดได้
 • ADDED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: เพิ่มให้สามารถเลือกกรองข้อมูลจากตำแหน่งงาน และระดับพนักงานได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับให้เลือกลบรายชื่อพนักงานครั้งละหลายรายการได้
 • ADDED ประมวลผล GL > Connect Database :: เพิ่มการเชื่อมต่อกับระบบ iBiz ,myAccount Cloud และ iERP
 • ADDED รายงานการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ::
  1. เปลี่ยนชื่อรายงาน จาก "รายงานคำนวณค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุของพนักงาน" เป็น "รายงานการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน"
  2. เพิ่มให้สามารถกรอกจำนวนพนักงานทำงาน และพนักงานลาออกได้
  3. เพิ่มเงื่อนไขการคำนวณผลประโยชน์สำหรับพนักงานอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็น 400 วัน
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้โปรแกรมดึงข้อมูลในส่วน Other menu มาแสดงด้วย กรณีเลือกพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่
 • ENHANCEMENT บันทึกการจ่าย ::
  1. ปรับให้ไม่สามารถบันทึกรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
  2. ปรับให้ไม่สามารถบันทึกรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดพิเศษออกจากงาน กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มการคำนวณเงินยกเว้นกรณีตามกฏหมายแรงงานในงวดพิเศษออกจากงาน สำหรับพนักงานอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็น 400 วัน
 • ENHANCEMENT รายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย :: เพิ่มการแสดง เดือน และปีที่เปรียบเทียบ
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับที่ 1 , ฉบับที่ 2) :: ปรับให้รองรับการประมวลผลรายได้เกี่ยวกับการออกจากงานในงวดปกติ กรณีพนักงานอายุงานไม่ถึง 5 ปี
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่ 1) แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ :: ปรับรายงานให้แสดงรายชื่อสำหรับการนำส่ง ถึงเดือนที่พนักงานมีพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่ 1) กรณียื่นรวมสาขา :: ปรับรายงานให้แสดงรายชื่อสำหรับการนำส่ง ถึงเดือนที่พนักงานมีพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่ 2) รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ :: ปรับรายงานให้แสดงรายชื่อสำหรับการนำส่ง ถึงเดือนที่พนักงานมีพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet รหัสหน่วยนับ, รหัสธนาคาร, รหัสสาขาธนาคาร มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. เพิ่มการตรวจสอบเลขผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ
  2. ปรับให้สามารถลดหย่อนผู้พิการได้ กรณีพนักงานไม่ได้กรอกเลขบัตรประชาชน และกรณีพนักงานชาวต่างชาติ
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ import ข้อมูลธนาคารแบบแทนที่ข้อมูลเดิม
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาแสดงเงินค่าจ้างหลังปรับไม่ถูกต้อง กรณีกรอกยอดปรับเป็นจำนวนเงิน
 • FIXED บันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา :: แก้ไขปัญหาDatabase Demo ของ License Multi Company ไม่สามารถเลือกองค์กรที่เพิ่มใหม่ได้
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาจับเวลากะ Flexible Time ไม่ถูกต้อง กรณีมีกะงานล่วงเวลาข้ามวันจากวันก่อนหน้า
 • FIXED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา :: แก้ไขการคำนวณวันอนุญาตลาชดเชยจำนวนวันลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขปรับปรุงเวลาการทำงานล่วงเวลา
 • FIXED รายงานวันทำงาน (แผนกรายวัน รายเดือน) :: แก้ไขปัญหาแสดงชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง กรณีมีการทำงานล่วงเวลาแบบข้ามวัน
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แก้ไขปัญหา Multi Company ไม่แสดงรายได้ค่าล่วงเวลา กรณีกะงานติดตัวพนักงานเป็นกะงานที่กำหนดให้ใช้กับทุกองค์กรในเครือ
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขการคำนวณเงินเดือนไม่ถูกต้อง กรณีมีเอกสารปรับตำแหน่ง และเงินเดือนหลายเอกสาร
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ธนาคารกสิกร รูปแบบ Kbank Payroll ไม่สำเร็จ กรณีไม่มีพนักงานที่ใช้บัญชีธนาคารกสิกร
  2. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ รูปแบบ SCB HASH TOTAL ไม่สำเร็จ กรณีพนักงานทั้งหมดไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  3. ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ รูปแบบ Biz Anywhere ส่วน Header และ Detail ตามรูปแบบล่าสุด
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน ::
  1. ปรับให้ Export Excel data เรียงข้อมูลตรงตามประเภทรายงานที่เลือก
  2. แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงจำนวนวันมาทำงาน กรณีใช้งาน License Multi Company
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับรายงานให้แจกแจงเงินได้มาตรา 40(1) ในงวดออกจากงานได้
 • FIXED รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับรายงานให้แจกแจงเงินได้มาตรา 40(1) ในงวดออกจากงานได้
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับรายงานให้แจกแจงเงินได้มาตรา 40(1) ในงวดออกจากงานได้
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับรายงานให้แจกแจงเงินได้มาตรา 40(1) ในงวดออกจากงานได้
 • FIXED แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงยอดเงินสำหรับการนำส่งไม่ถูกต้อง กรณีใช้งานงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง และมีการ update version ระหว่างงวดการจ่าย
 • FIXED บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ :: แก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ กรณีลบข้อมูลพนักงานออกทั้งหมด
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถกำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลาวันหยุด กรณีที่เป็นพนักงานทำงานแบบ Flexible Time
 • FIXED ผู้ใช้ : More Action > กำหนดชื่อผู้ใช้แบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถส่ง Email กำหนดข้อมูลผู้ใช้ได้ กรณีที่ไม่ได้กรอกวันหมดอายุ

Version 8.1.037.0.20190826

 • ADDED กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน : Other Menu > รายได้อื่นๆ :: เพิ่ม "เงื่อนไขการเข้างานก่อน"
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถ Import ข้อมูลระดับพนักงานได้
 • ADDED บันทึกพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้ : More Action > กำหนดกลุ่มพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถกรองพนักงานลาออกได้
 • ADDED บันทึกรูปแบบ Flexible Time :: เพิ่มให้ระบบ Flexible Time สามารถคำนวณ OT อัตโนมัติตามกะงานได้
 • ADDED รายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร-Scan ลายนิ้วมือ :: ปรับให้เมื่อ Export Data แล้วข้อมูลเรียงตามประเภทรายงานนั้นๆ
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบ SCB Biz ANYWHERE สำหรับนำส่งธนาคารไทยพาณิชย์
 • ADDED รายงานประวัติการฝึกอบรม :: เพิ่มประเภท "เรียงตามรหัสหน่วยงานที่จัดอบรม"
 • ENHANCEMENT HRMI Auto Import Time Service :: ปรับให้รองรับกรณีที่มีการปิดเครื่องสแกนนิ้วบางเครื่อง แล้วสามารถทำงานต่อโดยการดึงข้อมูลเวลาจากเครื่องที่เหลือได้
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลอัตราหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :: เพิ่มการแสดงข้อมูล อายุพนักงาน, วันที่เริ่มทำงาน และอายุกองทุนฯ
 • ENHANCEMENT ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: เพิ่มความเร็วในการประมวลผล และการลบข้อมูล
 • ENHANCEMENT รายงาน ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) ::
  1. เพิ่มให้สามารถส่งอีเมลให้กับพนักงานชาวต่างชาติได้
  2. เพิ่มการแจ้งเตือนส่งอีเมลไม่สำเร็จ กรณีพบข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ
 • ENHANCEMENT บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ : More Action > เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การอนุมัติของพนักงาน :: เพิ่ม Progress bar เพื่อแสดงสถานะการทำงานของโปรแกรม
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet ระดับพนักงาน, กลุ่มพนักงาน, รหัสงาน(Job), รหัสบัญชี มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน ::
  1. ปรับให้สามารถ Import วุฒิการศึกษา และสาขาวิชา ที่มีความยาวได้เท่ากับการบันทึกจากหน้าจอโปรแกรม
  2. ปรับให้สามารถ Import ข้อมูลการศึกษา และประสบการณ์ทำงานได้หลายรายการ ต่อพนักงาน 1 คน
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถยกเลิกเอกสารได้ กรณีเป็นเอกสารที่มีการลบรายได้-รายหักประจำออกทั้งหมด
 • FIXED รายงาน ฟอร์มสัญญาจ้างงาน :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงชื่อผู้ว่าจ้าง
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาหน้าจอตรวจสอบรายได้รายหัก แสดงปีภาษีไม่ถูกต้อง กรณีมีข้อมูลงวดการจ่ายของปีถัดไป
 • FIXED รายงานการเข้า- ออกการทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหา Export Data แล้วไม่แสดงข้อมูลเวลาเข้า-ออก
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับให้ลดหย่อนเบี้ยบำนาญ, เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุน RMF, เงินสะสม กบข. และเงินสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน รวมกันทั้งหมดได้ไม่เกิน 500,000 บาท
  2. ปรับให้หน้าจอตรวจสอบภาษี รองรับการตั้งค่าปัดเศษการคำนวณภาษี
  3. แก้ไขปัญหาจำนวนงวดที่เหลือของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีลาออกกลางปี และมีการย้ายงวดการจ่าย
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้ Form Print แสดงจำนวนชั่วโมงตามที่พนักงานขอ
 • FIXED บันทึกคำร้องสวัสดิการ :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนเงินคงเหลือที่เบิกได้ไม่ถูกต้อง กรณีมีการบันทึกชำระคืนแล้ว

Version 8.1.036.0.20190726

 • ADDED กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: เพิ่มให้สามารถเลือก "ปฏิทินวันหยุดบริษัท" สำหรับอ้างอิงวันหยุดเพื่อเลื่อนวันที่จ่ายได้
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: ปรับให้สามารถกำหนดการแจ้งเตือนเกษียณอายุล่วงหน้าได้มากกว่า 255 วัน
 • ADDED รายงานรายชื่อพนักงานทดลองงาน :: เพิ่มประเภทรายงาน "รายงานพนักงานผ่านทดลองงาน"
 • ADDED รายงานรายชื่อพนักงาน :: เพิ่มประเภทรายงานแบบย่อ สำหรับแสดงเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้
  1. เรียงตามรหัสพนักงาน
  2. เรียงตามรหัสตำแหน่งงาน
  3. เรียงตามรหัสหน่วยงาน
 • ADDED รายงานคำนวณค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุของพนักงาน :: เพิ่มให้มีการคำนวณอัตราการหมุนเวียนพนักงานอัตโนมัติ
 • ADDED รายงานการจ่ายค่าจ้างเฉพาะลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างเกิน 15,000 บาท และ ค่าจ้างเกิน 20,000 บาท :: เพิ่มประเภทรายงาน "ค่าจ้างเกิน 15,000 บาท และ ค่าจ้างเกิน 20,000 บาท"
 • ADDED รายงานทะเบียนจ่ายค่าจ้างประจำเดือน :: เพิ่มรายงานทะเบียนจ่ายค่าจ้างประจำเดือน
 • ADDED รายงานคำร้องขอเบิกสวัสดิการ :: เพิ่มให้สามารถกรองข้อมูลตามสถานะเอกสารที่เลือกได้
 • ENHANCEMENT HRMI Auto Import Time Service :: ปรับให้รองรับการดึงเวลาจากบัตรชั่วคราว
 • ENHANCEMENT รายงานรายละเอียดทั่วไปของพนักงาน :: เพิ่มให้แสดงข้อมูลระดับพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงานรายชื่อพนักงาน :: เพิ่มให้แสดงรหัสหน่วยงาน รหัสตำแหน่ง และรหัสพนักงาน
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการนำส่งธนาคารกรุงไทย ให้แสดงชื่อบริษัทตามภาษาที่ใช้งานโปรแกรม
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: เพิ่มให้แสดงหน่วยงานหลักของพนักงาน เมื่อทำการ Export Data
 • ENHANCEMENT รายงาน สท2. แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน :: เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก "หน่วยงาน (สพภ./ศพจ.)" เป็น "หน่วยงาน (สพร./สนพ.)"
 • ENHANCEMENT บันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ :: ปรับให้สามารถกำหนดเงื่อนไขประเภทใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกหน่วยงานก่อน
 • FIXED Login :: เพิ่มการแจ้งเตือน เพื่อป้องกันการ Update Version พร้อมกัน
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาจำนวนวันทดลองงานไม่ถูกต้อง กรณีพนักงาน Post มาจากระบบ Recruitment โดยไม่สร้างเอกสารทดลองงาน
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import ได้ กรณีกรอกวันที่ผิดรูปแบบ
 • FIXED รายงานประวัติบัตรพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงชื่อพนักงานที่ใช้บัตร กรณีพนักงานอยู่ต่างสาขา
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาไม่พบเอกสารบันทึกการจ่าย กรณีทำการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน หลังจากการประมวลผลรายได้
 • FIXED ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: ปรับการส่งอีเมล ให้รองรับกรณีใช้รูปแบบวันที่เครื่องแบบต่างๆ
 • FIXED บันทึกจ่ายเงินกู้ :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีลบเอกสารที่ประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนแล้ว

Version 8.1.035.0.20190624

 • ADDED Help :: เพิ่มคู่มือการใช้งานโปรแกรม HRMI8 และ ESS8
 • ADDED รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร :: เพิ่มพื้นที่สำหรับผู้เซ็นรับรอง
 • ADDED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: เพิ่มพื้นที่สำหรับผู้เซ็นรับรอง
 • ENHANCEMENT Alert :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีข้อกำหนดลดหย่อนภาษี ไม่ตรงตามที่กฏหมายกำหนด
 • ENHANCEMENT รายงานข้อมูลการเกษียณอายุของพนักงาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลวันเกิด และอายุของพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงานแบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก และรายงานที่เกี่ยวข้อง :: ปรับให้รองรับ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเป็นสมาชิกประกันสังคมของพนักงานในระหว่างปี
 • ENHANCEMENT Government Report :: เพิ่มให้มีการแสดงชื่อรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
 • ENHANCEMENT ฟอร์มขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: ปรับให้เอกสารที่มีสถานะรออนุมัติ มีการแสดงชื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติ
 • ENHANCEMENT ฟอร์มขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: ปรับให้เอกสารที่มีสถานะรออนุมัติ มีการแสดงชื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติ
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet ประเภทหน่วยงาน, หน่วยงาน, ตำแหน่งงาน มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้ไม่สามารถเลือก พนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่ได้ กรณีที่เปิดหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงาน
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน ::
  1. แก้ไขปัญหาชั่วโมงทำงานทั้งหมดไม่ถูกต้อง กรณีเป็นกะงานคำนวณชั่วโมงพักเบรกแบบกำหนดเอง และมีเข้างานสาย
  2. แก้ไขปัญหาไม่แสดงกะงานล่วงเวลา แบบรูดรวมในกะปกติ กรณีมีเอกสารแก้ไขปรับปรุงเวลา และประมวลผลเวลาซ้ำ
 • FIXED บันทึกขอยกเว้นการรูดบัตรชั่วคราว :: ปรับให้ไม่สามารถลบเอกสารที่มีสถานะไม่อนุมัติได้
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงรายได้ต่อชั่วโมงไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดการคำนวณค่าแรงล่วงเวลา ตามเงื่อนไข OT
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > บันทึกการจ่ายเป็นกลุ่ม :: ปรับให้ไม่สามารถกรอกข้อมูลในส่วนจำนวนได้ กรณีเป็นรายได้-รายหักที่กำหนดวิธีการคำนวณแบบกำหนดเอง
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import บันทึกการจ่ายให้พนักงานลาออก ที่ไม่ได้กำหนดวันที่คำนวณรายได้ไม่ประจำคงเหลือ
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณลดหย่อนเบี้ยบำนาญไม่ถูกต้อง
  2. แก้ไขปัญหาประมวลผลงวดออกจากงานไม่สำเร็จ กรณีพนักงานเคยมีเอกสารปรับตำแหน่งและเงินเดือนและถูกลบไปแล้ว
  3. แก้ไขปัญหาไม่หักลดหย่อนท่องเที่ยวเมืองรอง และลดหย่อนซื้อสินค้าและบริการ
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหาการนำส่ง ภ.ง.ด.1 ยื่นผ่าน internet ไม่แสดงข้อมูล กรณีพนักงานมีการประมวลผลรายได้เพียงงวดออกจากงาน
 • FIXED ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: แก้ไขปัญหารายงานแบบ Full Page แสดงรายได้-รายหักไม่ครบ กรณีมีรายการรายได้-รายหักจำนวนมาก
 • FIXED บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ :: แก้ไขปัญหาแสดงรายชื่อพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีทำการเลือกพนักงานจาก MoreAction
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม :: ปรับให้ไม่สามารถยกเลิกเอกสารได้ กรณีเอกสารยังไม่จบลำดับขั้นการอนุมัติ
 • FIXED บันทึกโครงการ :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีใช้เลขที่เอกสารซ้ำ

Version 8.1.034.0.20190527

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้รายได้อื่น ๆ แบบขั้นบันไดยกมา สามารถเลือกกรอกเป็นจำนวนเงินหรือลำดับขั้นได้
 • ADDED รายงานรายละเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: เพิ่ม Option แสดงข้อมูล OT ตามการประมวลผลเวลา
 • ENHANCEMENT รายงานกำหนดรูปแบบประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับรายงานให้แสดงรายละเอียดเงื่อนไขครบถ้วน
 • ENHANCEMENT รายงานการบันทึกลงเวลางาน :: เพิ่มการแสดงหมายเหตุพนักงานยกเว้นการรูดบัตร
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งประกันสังคมให้แสดงพนักงานที่มียอดประกันสังคม 0 บาท เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 • ENHANCEMENT รายงานสรุปเงินเดือนและค่าจ้าง(รายได้-รายหัก) :: เพิ่มการแสดงข้อมูลรหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานในไฟล์ Excel Data
 • ENHANCEMENT รายงาน สปส.1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน :: เพิ่มให้แสดงปีเกิดของบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี
 • ENHANCEMENT ประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน ::
  1. เพิ่มการแสดงสถานะ Post to Payroll
  2. ปรับให้สามารถประมวลผลเพิ่มเป็นรายบุคคลได้
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี กรอกข้อมูล Sheet องค์กร มีเครื่องหมาย ' (Single Quote)
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มการแจ้งสาเหตุที่ Import ไม่สำเร็จ กรณีพนักงานมีเอกสารบันทึกพ้นสภาพ และกรณีระบุตำแหน่ง หรือหน่วยงานที่ไม่มีอยู่จริง
 • FIXED รายงานรายชื่อพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงพนักงานเกษียณอายุแต่ยังทำงานอยู่
 • FIXED รายงานสรุปประวัติพนักงาน (รายบุคคล) :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนวันลาอื่นๆ ไม่ถูกต้อง
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) :: ปรับให้รองรับวันที่มีการทำงาน 2 กะงาน
 • FIXED รายงานการมาทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงสาเหตุการลา กรณีที่ลาครึ่งวัน
 • FIXED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: ปรับให้แสดงทศนิยม 4 ตำแหน่ง
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: แก้ไขปัญหาไม่แจ้งเตือนเกินวงเงินการจ่ายที่กำหนดไว้ กรณีกำหนดเงื่อนไขแบบมีผลต่อทั้งงวดการจ่าย
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาฐานคำนวณกองทุนฯ ติดลบ กรณีมีรายหักที่คำนวณกองทุนฯ มากกว่ารายได้ที่คำนวณกองทุนฯ
 • FIXED ประมวลผลสิ้นปี :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีประมวลผลซ้ำ และการแจ้งเตือนกรณียังปิดสิ้นปีในสาขาย่อยไม่ครบ
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: แก้ไขปัญหาบันทึกรายงานในรูปแบบ Excel แล้วไฟล์ไม่แสดงชื่อคอลัมน์
 • FIXED รายงาน สปส.1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน :: ปรับให้แสดงสัญชาติตามหน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 • FIXED รายงาน สปส.1-10 (ส่วนที่1) กรณียื่นรวมสาขา :: แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีใช้งาน License Multi Company
 • FIXED รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก :: แก้ไขปัญหารายงานคำนวณรายได้อื่นๆ ไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดวันที่จ่ายข้ามปี
 • FIXED รายงานข้อมูลอบรมภายนอก :: ปรับให้รองรับชื่อหัวข้ออบรมที่มีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด
 • FIXED รายงานประวัติการฝึกอบรม :: แก้ไขปัญหาการแสดงข้อมูลหน่วยงานของผู้เข้าอบรมไม่ถูกต้อง

Version 8.1.033.0.20190429

 • ENHANCEMENT กำหนดรูปแบบการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน : Other Menu > รายได้อื่นๆ :: เพิ่มเงื่อนไขไม่คำนวณพนักงานที่เข้างานระหว่างงวด และเงื่อนไขไม่คำนวณพนักงานที่ออกงานระหว่างงวด
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มความเร็วในการเลือกข้อมูลหัวหน้างาน
 • ENHANCEMENT รายงานสรุปประวัติพนักงาน (รายบุคคล) :: เพิ่มให้แสดงรูปภาพของพนักงาน
 • ENHANCEMENT รายงานบัญชีรายชื่อบุคคลที่ขอรับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม :: เพิ่มให้แสดงเลขที่หนังสือเดินทาง กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 • ENHANCEMENT เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time : More Action > เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time ของพนักงาน :: ปรับ Picker ให้สามารถค้นหาข้อมูลระหว่างการเลือกรายการได้
 • ENHANCEMENT บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: ปรับ Picker ให้สามารถค้นหาข้อมูลระหว่างการเลือกรายการได้
 • ENHANCEMENT บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > ยกเลิกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: เพิ่มความเร็วในการทำงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกแก้ไข/ปรังปรุงเวลา (Manual) :: เพิ่ม Tab Administrator เพื่อให้แสดงวันที่ และเวลาที่ทำการประมวลผลเวลา
 • ENHANCEMENT ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: ปรับให้สามารถเพิ่มคอลัมน์กลุ่มพนักงานได้
 • ENHANCEMENT ประมวลผลรายได้ :: ปรับให้นำเงินได้จากการเกษียณก่อนกำหนด มาคำนวณภาษีในงวดพิเศษสำหรับจ่ายครั้งเดียวเหตุเพราะออกจากงาน
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม > กำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลา :: ปรับ Picker ให้สามารถค้นหาข้อมูลระหว่างการเลือกรายการได้
 • ENHANCEMENT บันทึกจัดการข้อมูลผู้สมัคร :: เพิ่มแถบสถานะการประมวลผล
 • ENHANCEMENT บันทึกคำร้องเงินกู้ :: ปรับให้ระบบคำนวณระยะเวลาการกู้ใหม่อัตโนมัติ กรณีกรอกจำนวนเดือนมากกว่า 11 เดือน
 • FIXED Alert :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนเอกสารรออนุมัติไม่ถูกต้อง กรณีเป็นผู้อนุมัติลำดับขั้นที่สอง
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถบันทึกเลขที่ใบอนุญาตทำงานซ้ำกับพนักงานที่พ้นสภาพแล้วได้
 • FIXED บันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถอนุมัติเอกสารได้ กรณีพนักงานมีการกำหนดเลขบัตร/เลขผู้เสียภาษี จากนั้นโอนย้ายกลับสาขาเดิม
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: แก้ไขปัญหาคำนวณวันลาชดเชยไม่ถูกต้อง กรณีประมวลผลคร่อมปี
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาจ่ายค่าแรงให้พนักงานรายวันไม่ถูกต้อง กรณีที่กำหนดเงื่อนไขให้ไม่จ่ายค่าแรงในวันที่มีการลงเวลาผิดพลาด
 • FIXED รายงานการเข้า-ออก การทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงจำนวนนาทีที่สาย
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: แก้ไขปัญหา import ข้อมูลไม่ได้ กรณีลบข้อมูลเดิม และ import ใหม่
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณค่าลดหย่อนบุตรไม่ถูกต้อง กรณีมีเงินได้ 2 ฝ่าย และค่าลดหย่อนอื่นๆ มากกว่ารายได้พึงประเมิน
  2. แก้ไขปัญหาไม่คำนวณรายได้-รายหักไม่ประจำ สำหรับพนักงานที่มีเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงาน กรณีใช้งานงวดการจ่ายคร่อมเดือน
  3. แก้ไขปัญหาสาขาย่อยไม่มีการปัดเศษ กรณีใช้รูปแบบการปัดเศษที่บันทึกจากสำนักงานใหญ่
  4. แก้ไขปัญหาจำนวนงวดคงเหลือ และยอดรายได้พึงประเมินไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
  5. ปรับให้รองรับกรณีมีการปรับประเภทพนักงานจากรายวัน เป็นรายเดือน โดยมีการประมวลผลรายได้ก่อนถึงวันที่มีผล
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนวันทำงานของพนักงานไม่ถูกต้อง กรณีงวดการจ่ายคร่อมเดือน และพนักงานพ้นสภาพตรงกับ วันที่สิ้นสุดงวดการจ่าย
 • FIXED รายงานสรุปเงินเดือนและค่าจ้าง(รายได้-รายหัก) :: แก้ไขปัญหาแสดงรายการรายได้-รายหักไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงานการจ่ายเงินเดือนเรียงตามองค์กร :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงงวดการจ่ายตามที่เลือก
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ (แบบแจกแจง) :: เพิ่มให้แสดงรายหักทั้งหมดที่คำนวณภาษี แบบแยกรายการ
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอ OT หลังเวลาในวันหยุด หลายวันในแถวเดียวได้
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาเลือกกะงานล่วงเวลาข้ามวันจากปุ่มกำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลาไม่ได้
 • FIXED สท.2 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน :: แก้ไขปัญหาจำนวนรวมพนักงาน ไม่นำจำนวนพนักงานที่พ้นสภาพแล้วมารวมด้วย
 • FIXED บันทึกโครงการ ::
  1. ปรับให้สามารถบันทึกรหัสโครงการซ้ำกับโครงการที่ลบไปแล้วได้
  2. ปรับให้ไม่สามารถแก้ไข ชื่อโครงการ(Eng) กรณีสถานะเป็นเปิดโครงการแล้ว

Version 8.1.032.0.20190325

 • ENHANCEMENT Audit Trail Viewer :: เพิ่มการเก็บประวัติการลบประมวลผลรายได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. เพิ่มให้แสดงข้อความทั้งหมด เมื่อวาง Cursor บนกล่องข้อความต่าง ๆ
  2. ปรับให้เลขที่บัตรประกันสังคมเปลี่ยนแปลง ตามการแก้ไขหมายเลขบัตร/เลขผู้เสียภาษีทุกครั้ง
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีขอ OT ด้วยกะงานที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดการขอ OT
 • FIXED HRMI Auto Import Time Service :: แก้ไขปัญหามีการแจ้งเตือน Service หยุดทำงาน กรณีตั้งค่าให้ดึงข้อมูลจาก Text File
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: ปรับให้รองรับการตั้งค่า Format วันที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ
 • FIXED รายงานสรุปวันทำงาน :: แก้ไขปัญหาแสดงลำดับรายการไม่ถูกต้อง
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ป้องกันการแก้ไขยอดประกันสังคมนายจ้างออกให้ กรณีที่ปิดงวดการจ่ายแล้ว
  2. ปรับการคำนวณค่าลดหย่อนเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในงวดพิเศษโบนัส ให้ตรงกับงวดปกติ"
 • FIXED Post GL :: แก้ไขปัญหา Cr. และ Dr. ไม่เท่ากัน กรณีพนักงานรายวันอยู่หน่วยงานเดียวกัน แต่อยู่คนละกลุ่มพนักงาน
 • FIXED รายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย (แบบแจกแจงรายได้) :: ปรับให้แสดงเฉพาะรายได้ รายหักที่มีส่วนต่างเท่านั้น
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: แก้ไขปัญหาแสดงจำนวนแผ่นของใบแนบไม่ถูกต้อง กรณีแผ่นสุดท้ายมีข้อมูลพนักงานเพียง 2 รายการ
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย :: แก้ไขปัญหาแสดงวันที่จ่ายภาษีไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย (ฉบับที่1, ฉบับที่2) :: แก้ไขปัญหาแสดงวันที่จ่ายภาษีไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่
 • FIXED รายงาน หนังสือรับรองเงินเดือน :: ปรับให้รายงานแสดงที่อยู่ตามที่อยู่องค์กรเท่านั้น

Version 8.1.031.0.20190225

 • ADDED บันทึกข้อมูลกะงาน :: เพิ่มให้สามารถลงเวลาพักเบรกเวลาไหนก็ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • ENHANCEMENT กำหนดปฏิทินบริษัท :: ปรับให้แสดงค่าเริ่มต้นของวันหยุดตามปีปัจจุบัน
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เปลี่ยนชื่อค่าลดหย่อน "เบี้ยประกันชีวิต" ของบิดามารดาเป็น "เบี้ยประกันสุขภาพ"
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มคำนำหน้าชื่อ "ว่าที่ ร.ต.หญิง" ในการจัดเก็บข้อมูลนำส่งประกันสังคม
 • ENHANCEMENT ประมวลผลสิ้นปี :: เพิ่มข้อความแจ้งเตือน กรณีไม่พบงวดการจ่ายของปีที่ประมวลผลสิ้นปี
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับให้เงินได้มาตรา 40(1) ที่ได้รับในงวดการจ่ายเนื่องจากออกจากงาน แสดงรวมในเงินได้ตามมาตรา 40(1)
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับให้เงินได้มาตรา 40(1) ที่ได้รับในงวดการจ่ายเนื่องจากออกจากงาน แสดงรวมในเงินได้ตามมาตรา 40(1)
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับให้เงินได้มาตรา 40(1) ที่ได้รับในงวดการจ่ายเนื่องจากออกจากงาน แสดงรวมในเงินได้ตามมาตรา 40(1)
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับให้เงินได้มาตรา 40(1) ที่ได้รับในงวดการจ่ายเนื่องจากออกจากงาน แสดงรวมในเงินได้ตามมาตรา 40(1)
 • ENHANCEMENT บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ : More Action > เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การอนุมัติของพนักงาน :: เพิ่มความเร็วในการทำงาน
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ::
  1. แก้ไขปัญหาคำนวณ "จ่ายเงินคืนเมื่อลาแต่ไม่เกินวันอนุญาต" ไม่ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดข้อมูลลายกมา
  2. แก้ไขปัญหาหักเงินเมื่อลงเวลาผิดพลาดไม่ถูกต้อง ตามช่วงวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดคิดลงเวลาผิดพลาด ที่กำหนดไว้
 • FIXED รายงานการลา ขาด สาย (แบบสรุป(นับสายเช้า-บ่าย)) :: แก้ไขปัญหานับสายไม่ถูกต้อง กรณีสายเฉพาะช่วงบ่าย
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาแสดงยอดภาษีไม่ถูกต้อง กรณีมีรายได้ไม่ประจำน้อยกว่ารายหักไม่ประจำเป็นจำนวนมาก
  2. ปรับให้งวดพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส มีการนำรายได้ประจำ และรายได้สะสมมาคำนวณรวมด้วย
 • FIXED รายงาน ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: แก้ไขปัญหารายงานเรียงลำดับเดือนไม่ถูกต้อง กรณีเลือกแสดงผลทั้งปี
 • FIXED รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก. :: แก้ไขปัญหายอดเงินเดือนไม่ถูกต้อง กรณีมีพนักงานที่มีเงินได้ แต่ไม่มียอดเงินนำส่งประกันสังคม
 • FIXED รายงาน ล.ย.03 หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา :: ปรับให้รองรับกรณีพนักงานไม่ได้กรอกข้อมูลที่อยู่ประเภท Home
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ::
  1. แก้ไขปัญหารายงานไม่กรองตามสิทธิ์การมองเห็น
  2. ปรับให้แสดงรายละเอียดที่อยู่ตามที่แบบฟอร์มกำหนด
 • FIXED บันทึกขออนุมัติล่วงเวลาแบบกลุ่ม ::
  1. แก้ไขปัญหาโปรแกรมไม่แจ้งเตือนกรณีขอทำงานล่วงเวลาเกินรอบกะงานปกติ
  2. แก้ไขปัญหาจำนวนชั่วโมงที่ขอทำงานล่วงเวลาไม่ตรงตามที่กำหนดไว้จากปุ่ม "กำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลา"
 • FIXED บันทึกคำร้องเงินกู้ :: แก้ไขปัญหาแสดงวันที่จ่าย และวันที่ชำระของเดือนกุมภาพันธ์ไม่ถูกต้อง กรณีงวดการจ่ายคร่อมเดือน

Version 8.1.030.0.20190131

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มลดหย่อน "ค่าซื้อสินค้าและค่าบริการ" และแจกแจงเป็นค่ายางรถ ค่าหนังสือ และค่าสินค้า OTOP
 • ADDED รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรมดา :: ปรับแบบฟอร์มประจำปีภาษี 2561
 • ENHANCEMENT Import File :: ปรับให้สามารถกรอกปีศักราช เป็น พุทธศักราช หรือ คริสต์ศักราช ก็ได้
 • ENHANCEMENT รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับให้ไม่แสดงยอดยกมา กรณีเป็นพนักงานเข้างานกลางปี
 • ENHANCEMENT รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: ปรับให้แสดงข้อมูลแยกรายการ กรณีเป็นพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถกรองข้อมูลคอลัมน์ ประเภทพนักงาน ได้
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมทำงานผิดพลาด กรณีกรอกข้อมูลใน Import File ไม่ถูกต้อง
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: แก้ไขปัญหาจับเวลาไม่ถูกต้อง กรณีรอบเวลาของกะงานวันหยุดทับซ้อนกับรอบเวลาของกะปกติในวันก่อนหน้า
 • FIXED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาจ่ายรายได้กะงานไม่ถูกต้อง กรณีกำหนดเงื่อนไขจ่ายพนักงานที่ผ่านทดลองงาน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหาแจกแจงภาษีแยกตามมาตราไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ (เรียง แบบแจกแจง) :: แก้ไขปัญหาแสดงลำดับรายชื่อไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานใช้งวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาไม่แจ้งเตือนลาเกิน "วันอนุญาตลา ณ วันที่ขอ" (Prorate) กรณีลาล่วงหน้าข้ามปี
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถเลือกกะงานล่วงเวลาก่อน/หลัง กะงานล่วงเวลาวันหยุดได้ กรณีมีการกำหนด "ข้อกำหนดการขอ OT"

Version 8.1.029.0.20181228

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลเลขที่อัตรากำลังคน
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มให้สามารถ Import ข้อมูลหัวหน้างานได้
 • ENHANCEMENT ประมวลมวลผลรายได้ :: เพิ่มความเร็วในการประมวลผลรายได้
 • ENHANCEMENT บันทึกชำระเงินกู้ :: ปรับให้คอลัมน์ "Post เข้าระบบเงินเดือน" มาอยู่ด้านหน้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • ENHANCEMENT Audit Trail Viewer :: เพิ่มการเก็บรายละเอียดเมื่อแก้ไขรูปพนักงาน
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: ปรับให้ไม่สามารถขอบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนได้ กรณีมีเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงานแล้ว
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน :: แก้ไขปัญหาโปรแกรมไม่แสดงข้อมูลตามสิทธิ์การมองเห็น
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงกะงานล่วงเวลาอัตโนมัติ แบบรูดรวม
 • FIXED รายงานตารางการทำงานประจำเดือน :: แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงเวลาการทำงานของกะงาน
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ (แบบแจกแจง) :: ปรับให้แสดงพนักงานที่มีเงินได้เฉพาะรายได้ไม่ประจำ
 • FIXED รายงาน ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับการแสดงวันที่เอกสารให้รองรับกรณีสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อยกำหนดปีศักราชต่างกัน
 • FIXED รายงาน ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับให้แสดงยอดยกมา กรณีมีเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงาน แต่ยังไม่ถึงวันที่มีผล
 • FIXED รายงาน ลย.01 แบบแจ้งรายการเพื่อหัดลดหย่อน :: ปรับให้แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ผู้เสียภาษี(ชาวต่างชาติ) ในช่องเดียวกัน
 • FIXED ปฏิทินนัดสัมภาษณ์ :: แก้ไขปัญหาอีเมลแจ้งเตือนนัดสัมภาษณ์แสดงวันที่นัดผิด กรณีบันทึกนัดสัมภาษณ์ย้อนหลัง

Version 8.1.028.1.20181204

 • ADDED ประมวลผลรายได้ ::
  1. เพิ่มลดหย่อน "เงินบริจาคให้สถานพยาบาลของรัฐ"
  2. เพิ่มลดหย่อน "ค่าท่องเที่ยวเมืองรอง"

Version 8.1.028.0.20181126

 • ADDED กำหนดปฎิทินบริษัท :: ปรับให้สามารถเลือกปีของวันหยุดได้
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: 1. เพิ่มให้รองรับเงื่อนไขการลดหย่อนบุตรแบบล่าสุดตามปีภาษี 2561
  2. เพิ่มลดหย่อน "ค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร"
 • ADDED Define Permission :: เพิ่มให้สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอ Download HRMI New Version ได้
 • ENHANCEMENT บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้ไม่จำเป็นต้องกรอกนามสกุล กรณีเป็นพนักงานต่างชาติ
 • ENHANCEMENT รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: เพิ่มให้สามารถเลือกแสดงข้อมูลการลงเวลาทำงานตามที่คำนวณเงินจริงได้
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มให้สามารถกรอกข้อมูล Transaction Type สำหรับนำส่งธนาคารซิตี้แบงค์ รูปแบบ CityBank FILE LAYOUT
 • ENHANCEMENT บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > Import ตารางการทำงาน :: เพิ่มให้ Import File สามารถ Generate วันที่ทำงานได้
 • ENHANCEMENT รายงาน ล.ย.01 แบบแจ้งรายงานการเพื่อการหักลดหย่อน :: เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานตามที่กฏหมายกำหนด
 • ENHANCEMENT บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: เพิ่มคอลัมน์สำหรับแสดงวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของการทำงานล่วงเวลา
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน :: เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีกรอกข้อมูลวันที่ผิดรูปแบบ
 • FIXED ประมวลผลเวลาการทำงาน :: แก้ไขปัญหาประมวลผลเวลาไม่สำเร็จ กรณีทุกวันที่ประมวลผลมีการลางาน
 • FIXED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุง Import Time : More Action > เพิ่่มข้อมูลเวลาการทำงาน/พนักงานรายกลุ่ม :: แก้ไขปัญหารายชื่อพนักงานไม่แสดง หากมีการกรองข้อมูลหน่วยงาน
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ป้องกันการแก้ไขข้อมูลจำนวน กรณีรายได้-รายหักที่เลือกมีการตั้งค่าวิธีคำนวณแบบกำหนดแอง
 • FIXED บันทึกการจ่าย : More Action > Import/Export :: แก้ไขปัญหาคำนวณค่าแรงรายวันไม่ถูกต้อง กรณีกรอกข้อมูลจำนวนไม่เต็มวัน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับให้รองรับการลบประมวลผลรายได้ของพนักงานที่มีรายได้มากกว่าสิบล้านบาท
 • FIXED ประมวลผลรายได้ > ตรวจสอบการคำนวณรายได้ - รายหัก :: แก้ไขปัญหาแสดงภาษี 40(1) ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีภาษีสะสมและภาษียกมารวมกันมากกว่ายอดภาษี 40(1) ที่ต้องจ่ายในเดือนปัจจุบัน
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: แก้ไขปัญหายอดเงินนำส่ง ภงด.1 ยื่นผ่าน Internet ไม่ถูกต้อง
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับให้รองรับรายได้มาตรา 40(6), 40(7) และ 40(8)

Version 8.1.027.0.20181029

 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่ม Format นำส่งไทยพาณิชย์ รูปแบบ 100 MILLIONS
 • ADDED บันทึกใบสมัคร :: เพิ่มให้สามารถกรอกข้อมูลอัตราเงินเดือนเริ่มต้น สำหรับข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
 • ENHANCEMENT จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับ Format นำส่งธนาคารซิตี้แบงค์ แบบ A GDFF FTCHQATR ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ENHANCEMENT รายงานฟอร์มใบสมัครงาน :: เพิ่มการแสดงผลข้อมูล ชื่อเล่น วันออกบัตรประชาชน หมู่เลือด และ E-mail
 • FIXED ประมวลผลเวลาทำงาน :: แก้ไขปัญหาการประมวลผลไม่สำเร็จ กรณีมีกะงานล่วงเวลาวันหยุด 2 กะงานขึ้นไป และลงเวลาทำงานไม่ครบ
 • FIXED บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) :: ปรับให้รองรับกรณีตั้งค่า Format วันที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดือนเป็นตัวอักษร
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาการหักเงิน หรือจ่ายเงินคืนเมื่อลาไม่ถูกต้อง กรณีลานับรวมวันหยุด
 • FIXED บันทึกขออนุมัติลา :: แก้ไขปัญหาไม่แสดงการแจ้งเตือนการลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา กรณีพนักงานมีวันลายกมา
 • FIXED เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การอนุมัติ (กรณีพ้นสภาพความเป็นพนักงาน) :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถอนุมัติเอกสารลำดับขั้นได้ กรณีที่มีการอนุมัติเอกสารลำดับขั้นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และผู้อนุมัติลำดับขั้นที่ 2 พ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับให้รองรับการเลือกรูปแบบงวดการจ่ายที่สร้างจากต่างสาขา
 • FIXED รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) ::
  1. แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Send E-mail ใบรับรองเงินเดือน
  2. แก้ไขปัญหารายงานไม่แสดงยอดภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองฯ สะสม ในงวดพิเศษ กรณีเรียกรายงานโดยกำหนดเงื่อนไขรวมงวดพิเศษ"
 • FIXED บันทึกผลสัมภาษณ์ :: ปรับการอนุมัติเอกสารให้รองรับกรณีเอกสารอ้างอิงจากใบสมัครประเภทพนักงาน
 • FIXED รายงานวิเคราะห์ Cost แยกตามหน่วยงาน :: แก้ไขปัญหารายงานไม่คำนวณเงินเดือนและรายได้ประจำในเดือนที่พนักงานลาออก

Version 8.1.026.0.20180924

 • ADDED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มให้สามารถ import ปรับรายได้-รายหักประจำได้
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบจำนวนพนักงานตามเดือน :: เพิ่มรายงานเปรียบเทียบจำนวนพนักงานตามเดือน
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มการแสดงยอดภาษีแยกมาตรา 40(1) และ 40(2)
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. เพิ่มระบบการยื่นข้อมูลผู้ประกันตน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW พร้อมแจ้งการชำระเงิน ด้วยการแจ้งตัดเงินในบัญชีธนาคารผ่าน National ITMX (Prompt Pay)
  2. เพิ่ม Format กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ AIA ชื่อ “Upload Data Layout for Employee Choice”
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย :: เพิ่มรายงานเปรียบเทียบรายได้ตามงวดการจ่าย
 • ADDED รายงานการจ่ายค่าจ้างเฉพาะลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างเกิน 20,000 บาท :: เพิ่มรายงานการจ่ายค่าจ้างเฉพาะลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างเกิน 20,000 บาท
 • ENHANCEMENT Change Password :: ปรับให้ปิดหน้าจออัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ
 • ENHANCEMENT Send E-mail :: ปรับการส่ง E-mail ให้รองรับกรณีมีการอนุมัติเอกสาร ที่ผู้ขอเอกสารไม่ได้บันทึก E-mail
 • ENHANCEMENT บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: ปรับค่าเริ่มต้นให้แสดงประเภทพนักงานตามพนักงานที่เลือก
 • FIXED กำหนดข้อมูลเริ่มต้น :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ import เฉพาะข้อมูลตำแหน่งงานได้
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. ป้องกันการบันทึกข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตซ้ำ
  2. ปรับให้ไม่แสดงสถานะ "อยู่ระหว่างการทดลองงาน"" กรณีที่พนักงานพ้นสภาพแล้ว"
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. แก้ไขปัญหาแสดงยอดภาษี 40(1) ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานคำนวณภาษีแบบ BOI และนายจ้างออกให้ตลอด
  2. แก้ไขปัญหาประมวลผลรายได้ไม่ถูกต้อง กรณีงวดการจ่ายเดือนละ 4 ครั้ง และพนักงานพ้นสภาพตรงกับวันสุดท้ายของงวดการจ่าย"
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: ปรับให้ไม่สามารถเปลี่ยนกะงานได้ ในวันที่มีการขอเอกสารต่างๆ แล้ว
 • FIXED รายงานรายเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน :: ปรับให้รายงานมีการขึ้นหน้ากระดาษใหม่ เมื่อสิ้นสุดรายการของพนักงานแต่ละคน

Version 8.1.025.0.20180827

 • ADDED ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้ว :: ปรับให้คอลัมน์ในตารางกำหนดรูปแบบข้อมูล แสดงตามรูปแบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้ว
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: ปรับแจ้งเตือนการใช้รหัสรายได้-รายหักซ้ำ โดยระบุเป็นรายบุคคล
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับ Format นำส่งธนาคารไทยพาณิชย์ แบบ Hast Total และ BCM ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ADDED รายงาน Payment Voucher ประจำเดือน :: เพิ่มคอลัมน์ "ชื่อหน่วยงาน"
 • ADDED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: เพิ่ม Range วันที่ เพื่อให้สามารถเลือกวันที่ออกหนังสือรับรองได้
 • ADDED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : รายละเอียดตารางการทำงาน :: เพิ่มการแสดงเอกสารของดเว้นการรูดบัตรชั่วคราว และเอกสารบันทึกขออนุมัติขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา
 • ADDED หน้าจอบันทึกสิทธิ์การอนุมัติ :: ปรับขนาดคอลัมน์ เพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
 • ADDED รายงานแสดงรายการขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (เวลาก่อนปรับ/หลังปรับ) :: ปรับให้เน้นสีแดงเฉพาะรายการที่ก่อนปรับและหลังปรับแตกต่างกันเท่านั้น
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ใช้สำหรับปรับตำแหน่งและเงินเดือน เมื่อมีเอกสารบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนรออนุมัติออยู่
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขเอกสารการปรับตำแหน่งและเงินเดือนได้ กรณีมีการแก้ไขข้อมูลเลขที่เอกสาร
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: แก้ไขปัญหารายได้-รายหักประจำถูกนำมาคำนวณประกันสังคม ในงวดการจ่ายพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส
 • FIXED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : MoreAction > Import ตารางการทำงานของพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถ Import ตารางการทำงานของพนักงานทับกะงานเดิมได้

Version 8.1.024.0.20180730

 • ADDED กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน > Other Menu : รายได้อื่นๆ ::
  1. เพิ่มเงื่อนไข "ไม่คำนวณพนักงานที่ลงเวลาผิดพลาด"
  2. เพิ่มเงื่อนไข "รวมลา (นับเป็นการทำงาน)"
 • ADDED บันทึกข้อมูลสาขา :: ปรับให้ดึงข้อมูลเลขที่บัญชีประกันสังคมตามองค์กรหลัก กรณีใช้งาน License Multi Company
 • ADDED บันทึกสัญญาจ้างงาน > More Action : กำหนดรูปแบบสัญญาจ้างงาน :: เพิ่มตัวแปรวันที่แบบเต็ม เพื่อให้มีการแสดงชื่อเดือน
 • ADDED บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: ปรับค่าเริ่มต้นของการคำนวณเงินเดือนงวดสุดท้ายเป็น "ตามจำนวนวันที่ทำงาน"
 • ADDED รายงานทั้งหมด :: ปรับรายงานให้รองรับสถานะภาพการสมรส "แยกกันอยู่"
 • ADDED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับการแสดงจำนวนวันมาทำงานของพนักงานรายวัน ให้แสดงตามจำนวนวัน และชั่วโมงที่ทำจริง
 • ADDED รายงานคำนวณค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุของพนักงาน :: เพิ่มรายงานคำนวณค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุของพนักงาน
 • ADDED รายงาน สปส.6-10 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน :: เพิ่มการกรองข้อมูลตามหน่วยงาน, กลุ่มพนักงาน,ระดับพนักงาน,ตำแหน่งงาน และประเภทพนักงาน
 • ADDED บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน : รายละเอียดตารางการทำงาน :: เพิ่มการแสดงข้อมูลเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว เช่น เอกสารขออนุมัติลา เอกสารขออนุมัติทำงานล่วงเวลา เป็นต้น
 • ADDED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) :: แยกรายงานสรุปการทำงานล่วงเวลาที่เกี่ยวกับจำนวนเงินออกมาเป็นอีกรายงาน เพื่อให้สามารถกำหนด Permission ให้กับพนักงานที่ไม่มีสิทธิ์เห็นจำนวนเงินได้
 • ADDED รายงานแสดงรายการขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (เวลาก่อนปรับ/หลังปรับ) :: เพิ่มรายงานแสดงรายการขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (เวลาก่อนปรับ/หลังปรับ)
 • ADDED บันทึกชำระเงินกู้ :: ปรับการบันทึกชำระเงินกู้ในงวดสุดท้าย ให้สามารถชำระโดยการปัดเศษสตางค์ได้
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน > Other Menu : การพ้นสภาพพนักงาน :: ป้องกันการเพิ่มเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงาน กรณีที่พนักงานมีเอกสารบันทึกพ้นสภาพที่มีสถานะเป็นรออนุมัติ
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้สามารถลบรายการบันทึกการจ่ายของพนักงานที่ยังไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับการแสดงยอดเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ในฐานการคำนวณภาษี กรณีประมวลผลรายได้ในงวดพิเศษสำหรับจ่ายครั้งเดียวเหตุเพราะออกจากงาน
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับ Format จัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกรุงไทย แบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถบันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม สำหรับพนักงานที่มีเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน แต่ยังไม่ถึงวันที่ทำงานวันสุดท้าย
 • FIXED บันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ :: ปรับให้สามารถบันทึกเงื่อนไขสวัสดิการประเภทเดียวกันในต่างองค์กรได้

Version 8.1.023.0.20180625

 • ADDED กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย :: เพิ่ม Option ให้สามารถกำหนดได้ว่าต้องการปรับวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดอื่นๆ ตามวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดงวดหรือไม่
 • ADDED บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: ปรับให้สามารถยกเลิกเอกสารที่ Post จากเอกสารบันทึกพนักงานทดลองงานได้
 • ADDED บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน :: ปรับให้สามารถยกเลิกเอกสารที่ Post จากเอกสารบันทึกพนักงานทดลองงานได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่ม Format A GDFF FTCHQATR สำหรับนำส่งธนาคารซิตี้แบงค์
 • ADDED รายงานข้อมูลพนักงานที่ยังไม่ได้ถูกกำหนดสิทธิ์การมองเห็น :: เพิ่มให้สามารถกรองพนักงานลาออกได้
 • ADDED รายงาน ฝย/ฝป 1 คำขอรับการรับรองหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง :: ปรับแบบฟอร์มใหม่ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
 • ADDED รายงาน ฝย/ฝป 2-1 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (กรณีฝึกอบรมเอง) :: ปรับแบบฟอร์มใหม่ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้สามารถบันทึกการจ่ายสำหรับพนักงานที่เกษียณแต่ยังทำงานอยู่ กรณีที่ยังไม่ถึงวันที่มีผลได้
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับการคำนวณภาษีของพนักงานรายวัน ให้ไม่นำค่าแรงรายวันไปคำนวณภาษีล่วงหน้า
 • FIXED รายงาน ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับให้รองรับกรณีที่พนักงานมีการเปลี่ยนประเภทพนักงานในช่วงกลางงวด
 • FIXED รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย :: ปรับให้แสดงยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะปีภาษีนั้นเท่านั้น
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับการคำนวณรายหักลาเกินให้ถูกต้อง กรณีมีการยกเลิกการลาในเอกสารบันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่มเพียงบางรายการ
 • FIXED รายงานรายละเอียด ชม.การทำงานของพนักงาน :: เปลี่ยนรูปแบบเวลาจาก วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง:นาที:วินาที เป็น วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง:นาที
 • FIXED รายงานการลา ขาด สาย :: ปรับให้รองรับการแสดงเวลาที่สาย กรณีพนักงานสายมากกว่า 8 ชั่วโมง
 • FIXED รายงานวันลาคงเหลือของพนักงาน :: ปรับการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือให้ถูกต้อง กรณีมีการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลา จากหน้าจอกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม
 • FIXED บันทึกคำร้องเงินกู้ :: ปรับให้รองรับกรณีที่มีวันที่รับและวันที่จ่ายเงินกู้ในปีย้อนหลัง

Version 8.1.022.0.20180528

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน ::
  1. เพิ่มให้สามารถ Import ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้
  2. เพิ่มให้สามารถ Import ข้อมูลพนักงานโดยใช้ Enum ที่ยังไม่เคยถูกบันทึกลงในระบบได้ เช่น สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ชื่อบริษัทประวัติการทำงาน
 • ADDED บันทึกการปรับตำแหน่งและเงินเดือน :: เพิ่มให้สามารถกำหนดการปรับเฉพาะรายได้-รายหักประจำอย่างเดียวได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับการจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคาร SCB รูปแบบ BCM ให้ Product Code เป็นค่า "PAY"
 • ADDED ภงด.1 ใบแนบ :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.1ก แบบยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ใบแนบ ภงด.90 ภงด.91 กรณีเหตุออกจากงาน :: ปรับรายงานการส่งภาษีต่างๆ ให้ไม่กำหนดค่าเริ่มเป็น เลือกเฉพาะพนักงานที่เสียภาษี
 • ADDED ผู้ใช้ : More Action > กำหนดชื่อผู้ใช้แบบกลุ่ม :: ปรับการส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดผู้ใช้ใหม่ เพื่อให้รองรับกรณีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่มีสิทธิ์ Write File
 • FIXED รายงานประวัติพนักงาน (For print) :: แก้ไขปัญหาคำนวณอายุงานไม่ถูกต้อง กรณีที่เป็นพนักงานพ้นสภาพ

Version 8.1.021.0.20180430

 • ADDED Login :: เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีที่กดลบ Profile เชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร :: เพิ่มให้สามารถยกเว้นการแจ้งเตือนลาย้อนหลังได้ กรณีเป็นการลาย้อนหลังแบบต่อเนื่อง
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. ปรับเลขที่บัญชีธนาคารทิสโก้ ให้รองรับจำนวน 14 หลัก
  2. เพิ่มสถานะภาพการสมรส "แยกกันอยู่"
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้สามารถแก้ไขเอกสารบันทึกจ่ายเป็นรายบุคคลได้ กรณีที่ยังไม่ได้ประมวลผลรายได้
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: ปรับให้รองรับเงินได้มาตรา 40(6) 40(7) และ 40(8)
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ADDED รายงาน สปส. 1-10 (ส่วนที่ 1) เเบบรายการเเสดงการส่งเงินสมทบ :: ปรับการเเสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน
 • ADDED รายงานสปส. 6-09 หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน :: เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานใหม่ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
 • ADDED รายงานสปส. 9-02 แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล :: เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานใหม่ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
 • ADDED รายงาน ภงด.3 :: เพิ่มรายงาน ภงด.3 เพื่อให้รองรับการนำส่งภาษีเงินได้มาตรา 40(6) 40(7) และ 40(8)
 • ADDED บันทึกสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล :: เพิ่มให้สามารถกำหนดสิทธิ์การมองเห็นรายงานเปรียบเทียบประจำงวดได้
 • ADDED Audit Trail Cleaning :: เพิ่มให้สามารถลบ Audit Trail ของระบบ ESS ได้
 • ADDED HRMI Auto Import Time Service :: เพิ่มให้ Event Log แสดงชื่อเครื่องสแกนนิ้ว
 • FIXED บันทึกปรับตำแหน่งงงานและเงินเดือน : More Action > Import/Export ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม :: เพิ่มการแจ้งสาเหตุการ import file ไม่สำเร็จ กรณีที่วันที่มีผลอยู่ในงวดการจ่ายที่ทำการปิดงวดไปแล้ว
 • FIXED บันทึกการจ่าย > Info : More Action > Import/Export :: ปรับให้รองรับกรณี import ไฟล์ excel ที่มีการใช้สูตรการคำนวณต่างๆ
 • FIXED ประมวลผลรายได้ :: ปรับให้คำนวณฐานคำนวณภาษีได้ถูกต้อง กรณีงวดการจ่าย 2 ครั้ง คำนวณภาษีรวมที่งวดสุดท้าย และมีรายหักไม่ประจำในงวดแรก
 • FIXED รายงานภงด.1ก. ใบแนบ :: แก้ไขการแสดงประเภทเงินได้ให้ถูกต้อง กรณีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ

Version 8.1.020.0.20180326

 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน ::
  1. ปรับให้สามารถกรอกจำนวนบุตร และบุตรบุญธรรมสำหรับลดหย่อนภาษี
  2. ปรับให้รองรับกรณีพนักงานต่างชาติที่ไม่มีนามสกุล
 • ADDED บันทึกรูปแบบตามรางการทำงาน : More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม :: ปรับหน้าจอให้สามารถเลือกพนักงานแบบกลุ่มและสามารถลบพนักงานที่ไม่ต้องการออกได้
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: เพิ่มรูปแบบของธนาคารกรุงศรี "Payment128Web"
 • FIXED กำหนดรหัสรายได้-รายหัก :: ปรับให้รองรับการค้นหาข้อมูลจากชื่อประเภทรายได้-รายหัก
 • FIXED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: แก้ไขปัญหาสถานะการทำงานไม่ถูกต้อง เมื่อทำการยกเลิกเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงานของพนักงาน กรณีพนักงานมีเอกสารบันทึกโอนย้าย/โยกย้ายสาขา
 • FIXED รายงานพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถแสดงผลรายงานตามหน่วยงาน กรณีที่เลือกกรองหน่วยงาน
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับให้รองรับกรณีพนักงานไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้ประจำ 40(2) และรายได้ไม่ประจำ 40(1)
  2. ปรับให้พนักงานที่คำนวณภาษี BOI นายจ้างออกให้ตลอด ให้ไม่คำนวณลดหย่อนภาษีทุกข้อ
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. ปรับให้รองรับการ Generate Text File ไปยัง Share Folder
  2. ปรับให้ Tab General สามารถเลือกพนักงานที่พ้นสภาพแล้วได้
 • FIXED รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน :: ปรับให้รายงานสามารถแสดงผลได้รวดเร็วขึ้น
 • FIXED รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :: แก้ไขรายงานแสดงข้อมูลยอดรวมภาษีไม่ถูกต้องกรณีที่เลือกแสดง "แสดงยอดค่าจ้างสะสมตามฐานคำนวณภาษี"
 • FIXED รายงาน Payment Voucher ประจำเดือน :: แก้ไขปัญหารายงานแสดงผลข้อมูลไม่ถูกต้องกรณีที่พนักงานคำนวณภาษีนายจ้างออกให้
 • FIXED รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :: ปรับให้รองรับการแสดงผลค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้อายุ 65 ปีขึ้นไปย้อนหลังไปในปีที่อายุยังไม่ถึง 65 ปี
 • FIXED รายงานแบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก :: ปรับให้รองรับการแสดงผลพนักงานที่กำหนด ไม่คำนวณภาษี
 • FIXED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา :: แก้ไขปัญหาไม่สามารถขอทำงานล่วงเวลาได้ กรณีที่มีการกำหนดรูปแบบงวดการจ่ายในส่วนค่าล่วงเวลาแบบคร่อมงวดแล้วมีการบันทึกปิดงวด

Version 8.1.019.0.20180226

 • ADDED ประมวลผลสิ้นปี ::
  1. เพิ่มการจัดเก็บ Audit การประมวลผลปิดสิ้นปี
  2. ปรับการคำนวณยอดยกมา และยอดสะสมต่างๆ ให้รองรับกรณีประมวลผลสิ้นปีย้อนหลัง
 • ADDED ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หักณที่จ่าย :: ปรับแบบฟอร์ม ส่วนของ TCL เป็นแบบล่าสุด
 • ADDED HRMI Auto Import Time Service :: ปรับให้สามารถกำหนดจำนวนวันที่จะดึงข้อมูลเวลาย้อนหลังได้
 • FIXED ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: ปรับการคำนวณหักลาเกิน ให้รองรับกรณีงวดการจ่ายคร่อมปี
 • FIXED บันทึกการจ่าย :: ปรับการ Import บันทึกการจ่าย ให้รองรับกรณีพนักงานสถานะเกษียณแต่ทำงานอยู่ มีการบันทึกลาออก
 • FIXED ประมวลผลรายได้ ::
  1. ปรับการคำนวณภาษีในงวดบัส ให้รองรับกรณีที่พนักงานไม่มีเงินเดือน แต่มีได้รายได้ประจำ 40(2) ประเภทเดียว
  2. แก้ไขปัญหาแสดงข้อมูลฐานคำนวณภาษี 40(2) ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงานมีรายได้ประจำ 40(2) และประมวลผลในงวดโบนัส
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบไฟล์นำส่งธนาคารกรุงเทพ format80 ให้แสดงชื่อพนักงานเป็นภาษาอังกฤษ
 • FIXED รายงานค่าจ้าง, ภาษี, สปส, กองทุนเปรียบเทียบ 12 เดือน :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีมีการแก้ไขยอดภาษีให้พนักงานที่มีการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด
 • FIXED รายงานภาษีเปรียบเทียบ 12 เดือน :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีมีการแก้ไขยอดภาษีให้พนักงานที่มีการคำนวณภาษีแบบนายจ้างออกให้ตลอด
 • FIXED ภงด.1ก ใบแนบ :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีพนักงานมีรายได้ยกมา ภาษียกมา และลาออก โดยไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หักณที่จ่าย :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีพนักงานมีรายได้ยกมา ภาษียกมา และลาออก โดยไม่มีการประมวลผลรายได้
 • FIXED 50 ทวิหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย :: ปรับการแสดงยอดภาษี ให้รองรับกรณีพนักงานมีรายได้ยกมา ภาษียกมา และลาออก โดยไม่มีการประมวลผลรายได้

Version 8.1.018.0.20180129

 • ADDED กำหนดปฎิทินบริษัท :: กำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ตรงตามวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี พ.ศ. 2561​
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน :: ปรับให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรณีกรอกข้อมูลความสามารถด้านภาษาไม่ครบ
 • ADDED ประมวลผลรายได้ :: เพิ่มการลดหย่อนภาษีให้รองรับการคำนวณภาษีประจำปี 2560 ตามประกาศจากกรมสรรพากร
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. เพิ่มให้สามารถเลือกได้ว่าต้องการนำส่งด้วย Encoding UTF-8 หรือ ANSI
  2. ปรับรูปแบบการนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา (รูปแบบ MTS) ตามที่ธนาคารกำหนด
  3. ปรับให้ธนาคารกสิกร (รูปแบบ Kbank batch) มีการแจ้งเตือนเมื่อเลือกสาขาเกิน 1 สาขา กรณีเลือกแบบรวมไฟล์
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา :: ปรับให้สามารถกรอกเอกสารใบรับแพทย์ได้ กรณีมีการอนุมัติเอกสารลาป่วยแล้ว
 • ADDED HRMI Auto Import Time Service ::
  1. ปรับให้รองรับกรณีใช้งานหลาย Database พร้อมกันและมีการตั้งค่าช่วงเวลาการดึงข้อมูลที่แตกต่างกัน
  2. เพิ่มการควบคุมการทำงานผ่าน System Tray เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
  3. เพิ่มให้สามารถตั้งค่า Profile ของโปรแกรม HRMI ได้ผ่านทาง Service
 • FIXED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ธนาคารกรุงเทพ รูปแบบ format128 ไม่ได้ กรณีเลือกการจัดเก็บแบบรวมไฟล์เดียว
  2. แก้ไขปัญหาจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่แสดงข้อมูล กรณีเลือกนำส่งทั้งเดือน
 • FIXED Auto Import Time Service :: ปรับให้รองรับการตั้งค่า Service กรณีผู้ใช้ไม่มี Login Password

Version 8.1.017.0.20180110

 • ADDED System ::
  1. ปรับให้มีการติดตั้ง Microsoft Visual J# อัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งอีเมลไม่สำเร็จ ที่เกิดจากการ Update Windows 10 ล่าสุด
  2. ปรับให้มีการติดตั้ง Microsoft Access Database Engine อัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการ Import Excel ไม่สำเร็จ ที่เกิดจากการ Update Windows 10 ล่าสุด
  3. ปรับให้รองรับการทำงานกับ Microsoft Windows 10 Version 1709
 • ADDED Login :: เพิ่มการตรวจสอบการ Auto Update ข้อมูลจำนวนวันลาคงเหลือ กรณีกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบมีเงื่อนไขอัตโนมัติ ที่เมนูบันทึกข้อกำหนดองค์กร
 • ADDED Option :: เพิ่ม Option Automatic Retrieve Data เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะให้ระบบโหลดข้อมูลในหน้า List อัตโนมัติหรือไม่
 • ADDED บันทึกข้อมูลองค์กร :: เพิ่มการปรับขนาดรูปองค์กร เพื่อให้สามารถแสดงผลรายงานได้รวดเร็วขึ้น
 • ADDED บันทึกข้อกำหนดองค์กร ::
  1. เพิ่ม Option กรณีมีการลาข้ามวัน สำหรับคิดเบี้ยขยัน, หักลางาน, จ่ายคืนลางาน และจำนวนวันอนุญาติลา
  2. ปรับให้สามารถเลือก CC E-mail เฉพาะกรณีเอกสารเข้าลำดับขั้น หรือไม่เข้าลำดับขั้นได้
  3. ปรับการแสดง ตารางข้อกำหนดการลา ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • ADDED กำหนดประเภทการลา :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนวันอนุญาตลา
 • ADDED กำหนดข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และ Picker ผู้บันทึก ให้รองรับข้อมูลแบบใช้กัทุกองค์กรในเครือ
 • ADDED กำหนดชุดข้อสอบ :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และ Picker ผู้บันทึก ให้รองรับข้อมูลแบบใช้กัทุกองค์กรในเครือ
 • ADDED กำหนดสำรวจหลักสูตรอบรม :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และ Picker ผู้บันทึก ให้รองรับข้อมูลแบบใช้กัทุกองค์กรในเครือ
 • ADDED กำหนดรูปแบบกลุ่มตารางการทำงาน :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และปรับให้หน้าจอสามารถบันทึก/ใช้งานข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือได้
 • ADDED กำหนดรูปแบบเงินกู้ :: ปรับให้รองกรับการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือ และปรับให้หน้าจอสามารถบันทึก/ใช้งานข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือได้
 • ADDED ตั้งค่าการเชือมต่อเครื่องสแกนนิ้ว :: ปรับให้รองรับการเลือก View มาใช้ในการดึงข้อมูล
 • ADDED บันทึกพนักงานทดลองงาน :: ปรับให้สามารถเปิดดูรายละเอียดผลการประเมินได้ กรณีที่มีการอนุมัติเอกสารแล้ว
 • ADDED บันทึกบัตรพนักงาน > More Action > รับคืน/ยกเลิกบัตร :: เพิ่มคำอธิบายประเภทของบัตรที่ใช้งานกับเมนูที่เลือก
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน > More Action > เพิ่มสถิติการลาลายกมาตามประเภทการลาแบบกลุ่ม :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนการลายกมา
 • ADDED บันทึกข้อมูลพนักงาน > Other Menu > ข้อมูลการลายกมา :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนการลายกมา
 • ADDED รายงานประเมินผลงานพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกรูปแบบ Flexible Time :: เพิ่มหน้าจอ “บันทึกรูปแบบ Flexible Time” เพื่อกำหนดรูปแบบกะงานแบบ Flexible
 • ADDED บันทึกรูปแบบ Flexible Time > More Action > เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time ของพนักงาน :: เพิ่มหน้าจอ “เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Flexible Time ของพนักงาน” เพื่อกำหนดพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
 • ADDED บันทึกข้อมูลกะงาน ::
  1. เพิ่ม Tab “ข้อกำหนดการขอ OT”
  2. เพิ่ม Checkbox ใช้กับทุกองค์กรในเครือ และปรับให้หน้าจอสามารถบันทึก/ใช้งานข้อมูลแบบใช้กับทุกองค์กรในเครือได้"
 • ADDED บันทึกรูปแบบตารางการทำงานของพนักงาน :: เพิ่มการแสดงกะงานของพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
 • ADDED ประมวลเวลาการทำงาน ::
  1. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาทำงานลักษณะต่าง ๆ และเพิ่มการกำหนดรายหักการลงเวลาผิดพลาด
  2. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาแบบ Flexible Time"
 • ADDED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา (Manual) ::
  1. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาทำงานลักษณะต่าง ๆ และเพิ่มการกำหนดรายหักการลงเวลาผิดพลาด
  2. ปรับ Process การคำนวณเวลาเข้าออกของพนักงานให้รองรับการลงเวลาแบบ Flexible Time"
 • ADDED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน > กำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนวันอนุญาตลา
 • ADDED บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการคำนวนจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงานกรณีมีการกำหนด หรือแก้ไขจำนวนวันอนุญาตลา
 • ADDED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณรายได้อื่นๆ (เบี้ยขยัน), หักลางาน และจ่ายคืนลางาน จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)” ก่อน Post ไปยังระบบ Payroll
 • ADDED ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณรายได้อื่นๆ (เบี้ยขยัน), หักลางาน และจ่ายคืนลางาน จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)” ก่อน Post ไปยังระบบ Payroll
 • ADDED ประมวลผลวันลาคงเหลือยกไป :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED ประมวลผลวันลาคงเหลือพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ::
  1. เพิ่มรูปแบบนำส่งธนาคาร MTS Internet สำหรับจัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  2. เพิ่มรูปแบบนำส่งภาษี ภ.ง.ด. 1 ยื่นผ่านสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ "
 • ADDED รายงานการลา ขาด สาย (ทุกเรียง ยกเว้นพนักงานไม่ขาด ลา มาสาย) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปวันลาเป็นรายเดือน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานรายละเอียด ชม.การทำงานของพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานจำนวนวันลาคงเหลือพนักงาน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานเปรียบเทียบการลาเป็นรายเดือน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปการลาของพนักงานแต่ละหน่วยงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปวันทำงาน :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานรายละเอียดการลา (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงาน MANHOUR LOST (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา : เรียงตามพนักงานแบบแจกแจงจำนวนเงิน :: ปรับการแสดงจุดทศนิยมเป็น 4 ตำแหน่ง
 • ADDED บันทึกการจ่าย :: ปรับให้ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น
 • ADDED จัดเก็บข้อมูลนำส่ง :: ปรับรูปแบบการนำส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ให้ตรงตามรูปแบบของกองทุน
 • ADDED ประมวลผลสิ้นปี :: เพิ่ม Checkbox ลบข้อมูลทั้งหมดขององค์กรที่ปิดกิจการ และปรับ Process ให้สามารถลบข้อมูลขององค์กรที่ปิดกิจการได้
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. กรณีใช้กะงานข้ามวันลา ปรับให้แสดงข้อมูลวันที่ขอลาแสดงตามเงื่อนไข จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
  3. เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”"
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลาแบบกลุ่ม ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. กรณีใช้กะงานข้ามวันลา ปรับให้แสดงข้อมูลวันที่ขอลาแสดงตามเงื่อนไข จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
  3. เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”"
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา > More Action > ประมวลผลวันลาคงเหลือพนักงาน :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกขออนุมัติลา > More Action > ข้อมูลสถิติการลา :: เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณจำนวนวันลาคงเหลือ จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. ปรับให้แสดงกะงานล่วงเวลาตามข้อมูลที่กำหนดไว้ใน Tab "ข้อกำหนดการขอ OT" จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกะงาน
  3. เพิ่ม Column Error โดยจะแสดง “E” กรณีที่ข้อมูลการขอทำงานล่วงเวลามีการผิดพลาด
  4. ปรับการแจ้งเตือนรายละเอียดการผิดพลาด ที่ Task Result
 • ADDED บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม ::
  1. ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
  2. ปรับให้แสดงกะงานล่วงเวลาตามข้อมูลที่กำหนดไว้ใน Tab "ข้อกำหนดการขอ OT" จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกะงาน
  3. เพิ่ม Column Error โดยจะแสดง “E” กรณีที่ข้อมูลการขอทำงานล่วงเวลามีการผิดพลาด
  4. ปรับการแจ้งเตือนรายละเอียดการผิดพลาด ที่ Task Result
  5. เพิ่มปุ่ม “การกำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลา” โดยเมื่อทำการเลือกจะสามารถกำหนดข้อมูลการทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม เพื่อให้ระบบ Generate ข้อมูลการทำงานล่วงเวลาให้อัตโนมัติ
 • ADDED บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา :: ปรับให้รองรับพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time
 • ADDED Dashboard (ทั้งระบบ) ::
  1. ปรับหน้า Range เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  2. แก้ไขการแสดงผลของข้อมูลและ Chart ให้ถูกต้อง"
 • ADDED ประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS :: เพิ่มการตรวจสอบกรณีแสดงผลข้อมูลของระบบ Time Attendance และ Payroll จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล MIS :: เพิ่มการตรวจสอบกรณีแสดงผลข้อมูลของระบบ Time Attendance และ Payroll จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบ) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายปี) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์การขาด ลา มาสาย แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายไตรมาส) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบ) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายปี) (ทุกเรียง) :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED รายงานวิเคราะห์ Productivity แยกตามหน่วยงาน(เปรียบเทียบรายไตรมาส) (ทุกเรียง)" :: เพิ่มการตรวจสอบการแสดงข้อมูลการลา จากเมนู “กำหนดวิธีคำนวณการลา (กรณีลาข้ามวัน)”
 • ADDED Define Permission :: ปรับให้การ Update child ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

หมวดหมู่

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์