HRMI - โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์

HRMI - โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์

Produce Better Work Faster With Your Team

ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานซื้อ ขาย คลังสินค้า ลงบัญชี ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์ อัพเดทและติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ดูรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดในหน้าเดียว

HRMI (Human Resource Management)

โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือในการบริหารงานบุคคล ที่ให้มากกว่าโปรแกรมเงินเดือน

Organization,โปรแกรมเงินเดือน,โครงสร้างองค์กร

Organization

เป็นระบบแรกของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใช้จัดเก็บข้อมูลองค์กรและรองรับโครงสร้างได้หลากหลาย โดยผู้ใช้สามารถกำหนดโครงสร้างเองได้ อีกทั้งยังมีการแสดง Organization Chart ให้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถกำหนด Job Description ของแต่ละตำแหน่งงาน หรือกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ขององค์กร เช่น อัตราการหักเงินประกันสังคม อัตราการหักกองทุนเงินทดแทน ฯลฯ เพื่อนำไปแสดงในเอกสารราชการต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

Personnel

เป็นอีกระบบของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างอิสระง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น พนักงานที่ลาออกไป แล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่โดยไม่ต้องบันทึกประวัติใหม่ การตรวจสอบพนักงานครบสัญญาจ้างงานหรือต่อสัญญาจ้างงานใหม่โดยอ้างอิงจากสัญญาเดิม เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมเงินเดือน,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,ประวัติพนักงาน
Time Attendance,โปรแกรมเงินเดือน,โปรแกรมบริหารงานบุคคล

Time Attendance

เป็นระบบของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่วนหนึ่ง ใช้บริหารควบคุมเวลาการทำงานของพนักงานตลอดจนการประมวลผลเวลา เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ Payroll ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มโดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

Payroll

เป็นระบบของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์อีกส่วนหนึ่ง ใช้คำนวนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าแรง รวมถึงรายหักต่าง ๆ ของพนักงาน รองรับการคำนวณที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถกำหนดการจ่ายเงินได้มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ตามความต้องการของแต่ละองค์กร โดยระบบมีการคำนวณที่แม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมนำส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมของทางราชการได้อย่างครบถ้วน

อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์,โปรแกรมเงินเดือน,Payroll
Approve Center

Approve Center

ระบบอนุมัติที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามเอกสารแต่ละรายการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วผ่านระบบ E-mail ทั้งผู้ร้องขอและผู้อนุมัติจะทราบความเคลื่อนไหวของเอกสารตลอดเวลา ทำให้ลดขั้นตอนงานเอกสารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองคืกรให้ดีขึ้น และยังรองรับการกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น สิทธิ์การมองเห็น สิทธิ์การอนุมัติ การอนุมัติแทนตามช่วงเวลา รวมถึงสิทธิ์การอนุมัติแบบลำดับขั้นตามเงื่อนไขของแต่ละองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

Recruitment

ระบบสรรหาบุคคลากรให้กับองค์กรที่มีขั้นตอนครบถ้วน เริ่มจากกระบวนการร้องขออัตรากำลังคน การสมัครงาน การนัดสอบ การทำข้อสอบ การสัมภาษณ์ และ Post ข้อมูลเพื่อเป็นพนักงานขององค์กร โดยทุกขั้นตอนสามารถกำหนดปฏิทินเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนผ่าน E-mail ให้กับผู้สัมภาษณ์และผู้สมัครงานได้รับทราบ ระบบนี้จะทำให้การบริหารงานบุคคลและการจัดสรรหาสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
ระบบสรรหาบุคคลากร
ระบบจัดสรรการฝึกอบรม

Training

เป็นระบบจัดสรรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างหลักสูตรอบรมได้หลากหลาย รองรับทั้งการอบรมภายในและภายนอกองค์กร สามารถกำหนดและควบคุมค่าใช้จ่ายการอบรมในแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการประเมินผลเพื่อช่วยชี้วัดผลลัพธ์การฝึกอบรม อีกทั้งยังสามารถส่งรายงานผลการฝึกอบรมให้กับกรมแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดของราชการ

อ่านเพิ่มเติม

Welfare

เป็นระบบจัดสรรสวัสดิการและการถือครองทรัพย์สินองค์กรของพนักงาน โดยผู้ใช้สามารถสร้างรูปแบบสวัสดิการที่หลากหลาย เช่น เงินกู้ยืม ค่ารักษาพยาบาล กองทุน การศึกษาบุตร เงินทดแทน หรือทรัพย์สิน และยังสามารถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังง่ายต่อการจ่าย-ชำระผ่านระบบ Payroll

อ่านเพิ่มเติม
ระบบจัดสรรสวัสดิการ
Loan Management

Loan Management

 เป็นระบบที่แยกมาจากระบบ Welfare เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเงินกู้ต่าง ๆ ได้มากขึ้น แล้วจัดสรรให้กับพนักงานแต่ละคน สามารถรองรับการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดได้ และสามารถปรับแก้ยอดจ่ายหรือชำระเงินกู้แต่ละงวดได้ และประมวลรายได้-รายหักที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเงินกู้ทั้งหมด เข้าสู่ระบบ Payroll

อ่านเพิ่มเติม

MIS & Dashboard

ระบบสารสนเทศที่นำข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมาประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบรายงาน หรือ กราฟ ง่ายต่อการนำไปประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารในการจัดทำแผนงาน เช่น ข้อมูลอัตรากำลังคนขององค์กร ข้อมูลงบประมาณ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศที่
Job Control

Job Control

เป็นระบบสุดท้ายของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างโครงการ กำหนดงาน และกำหนดผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างเป็นระบบ มีการบันทึก Timesheet ให้ผู้รับผิดชอบสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ อีกทั้งยังกำหนดรูปแบบการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนของแต่ละโครงการได้ถึง 4 รูปแบบ พร้อมกับมีระบบประมวลผลการทำงานที่สามารถตรวจสอบกับการลงเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ

อ่านเพิ่มเติม
 39450
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์