Tag สรุปผลการประเมิน

1 รายการ
ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การอนุมัติเอกสารแบบลำดับขั้นการอนุมัติกำหนดได้สูงสุด 5 ลำดับขั้น สามารถกำหนดได้ว่าหน้าจอไหนที่มีการอนุมัติแบบมีลำดับขั้น และในลำดับขั้นนั้น ๆ มีผู้อนุมัติเป็นใครได้บ้าง
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์