Tag ระบบเงินเดือน

2 รายการ
เมื่อประมวลผลรายได้ไปแล้ว แต่มีการแก้ไขข้อมูลในระบบ Time ของพนักงานบางคนมาเพิ่มเติม เช่น มีเอกสารขอทำงานล่วงเวลา (OT), เอกสารขออนุมัติลา ที่พนักงานเพิ่งขอเข้ามา หรือมีการอนุมัติเอกสารตกหล่น หรือมีการแก้ไขเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประมวลผลไปแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
หากต้องการกำหนดธนาคารสำหรับจ่ายเงินค่าจ้างให้พนักงานที่หน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงานแล้ว ไม่มีธนาคารแสดงรายการให้เลือกจะทำยังไง ?
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์