Tag รอบการประเมิน

1 รายการ
เป็นการกำหนดรูปแบบการประเมินแต่ละปี โดยสามารถระบุ % การประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) และการประเมินสมรรถนะ (Competency) จะเลือกทั้ง 2 แบบประเมิน หรือว่าเลือกแบบประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งน้ำหนักรวมกันแล้วต้องเท่ากับ 100% นอกจากกำหนด % ของแต่ละแบบประเมินของพนักงานแต่ละระดับแล้ว ยังสามารถระบุจำนวนรอบที่จะใช้ว่าจะประเมินในแต่ละปี จำนวนกี่รอบประเมินได้
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์