Tag ติดตั้ง HRMI

1 รายการ
เมื่อมีการ Update Version แล้ว ซึ่งจะต้อง Upgrade ทุกเครื่องที่ใช้งานหากเครื่องใดยังไม่ได้ Update Version ตามจะแจ้งเตือนว่าโปรแกรม และฐานข้อมูลไม่เท่ากัน ต้องติดตั้งโปรแกรม Version ให้ตรงกับ Version ฐานข้อมูล
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์