Tag การอนุมัติแบบประเมิน

1 รายการ
แบบประเมินในระบบ HCM เมื่อสร้างเอกสารแล้วต้องอนุมัติเอกสารก่อนที่จะส่งให้พนักงานประเมินตัวเอง โดยเอกสารที่อนุมัติหลัก ๆ เกี่ยวกับการประเมินจะมีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน, แบบประเมินสมรรถนะ, สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์