Tag กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1 รายการ
ต้องการกำหนด % การหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน แต่เมื่อเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ไม่แสดงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เลือก หรือไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่องค์กรใช้งาน ต้องตรวจสอบอย่างไร ? 
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์