คำถามที่พบบ่อย FAQs

05-การประมวลผลสิ้นปี เพื่อขึ้นปีภาษีใหม่

05-การประมวลผลสิ้นปี เพื่อขึ้นปีภาษีใหม่

Q:
A:

          การประมวลผลสนิ้ ปีหากมีสาขาต้องทำการประมวลผลให้ครบทุกสาขา เมื่อประมวลผลครบทุกสาขาแล้ว

    โปรแกรมจะเปลี่ยนงวดการจ่าย เป็นปีปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

1. ไปที่เมนู Payroll > ประมวลผลสิ้นปี

     

2. ระบุข้อมูลสำหรับการประมวลผลสิ้นปี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ > Click Process

          

     Password : Password ของ User Login ที่กำลังเข้าใช้งานโปรแกรมอยู่
     ประมวลผลปี : ระบุปีที่ต้องการประมวลผลปิดสิ้นปี เพื่อขึ้นปีภาษีใหม่
     ยกเว้นการลบข้อมูลบันทึกขออนุมัติลา : ทำเครื่องหมายในช่องว่าง เพื่อเก็บข้อมูลเอกสารบันทึกขออนุมัติลาในปีเดิม
     ยกเว้นการลบข้อมูลบันทึกคำร้องสวัสดิการ : ทำเครื่องหมายในช่องว่าง เพื่อเก็บข้อมูลเอกสารบันทึกคำร้องสวัสดิการในปีเดิมไว้
     ยกเว้นการลบข้อมูลระบบ Training : ทำเครื่องหมายในช่องว่าง เพื่อเก็บข้อมูลระบบ Training ในปีเดิมไว้

3. แสดงข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ทำการ Backup database ก่อนการประมวลผลปิดสิ้นปี

            

4. โปรแกรมจะทำการประมวลผลสิ้นปี > เมื่อประมวลผลเสร็จสมบูรณ์ก็จะแสดงว่า “ประมวลผลข้อมูลสำเร็จ”

           
                                

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์