คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ – การจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ภ.ง.ด. 91 ยื่นผ่าน Internet

FAQ – การจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ภ.ง.ด. 91 ยื่นผ่าน Internet

Q:
A:

เมื่อสิ้นปีภาษี ผู้มีเงินได้ทุกคน จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดาให้กับทางสรรพากร  ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นภาษี ภงด.91 ให้ทางสรรพากรเอง แต่สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี นายจ้างจะเป็นผู้นำส่งภาษีให้กับลูกจ้าง

โดยโปรแกรม HRMI Version 8.1.063 เป็นต้นไป สามารถจัดเก็บไฟล์สำหรับนำส่ง ภ.ง.ด.91 ปี 2563 (นายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง) ได้ โดยการนำส่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลออกมาเป็น Text File แล้วนำไปโอนย้ายในโปรแกรมโอนย้าย ภ.ง.ด.91 ของสรรพากรอีกครั้ง

 

  1. การ Generate Text File ภ.ง.ด.91 ยื่นผ่าน Internet จากโปรแกรม Prosoft HRMI
  2. การใช้งานโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91
  3. การนำส่งไฟล์เข้าเว็บสรรพากร สามารถดำเนินการตาม ขั้นตอนการยื่นแบบนายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง

 

  1. การ Generate Text File ภ.ง.ด.91 ยื่นผ่าน Internet จากโปรแกรม Prosoft HRMI
1.1. ไปที่ "Payroll"
1.2. เลือก "จัดเก็บข้อมูลนำส่ง"1.3. เลือก "ปีภาษี"
1.4. เลือก "เดือน" (เลือกเดือนธันวาคม)
1.5. ครั้งที่จ่ายประจำเดือน
           กรณีงวดการจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง สามารถเลือกครั้งที่ 1 หรือ “ครั้งสุดท้าย
           กรณีงวดการจ่ายมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ให้เลือก “ครั้งสุดท้าย
1.6. เลือก Generate Text File หากมีมากกว่า 1 งวด ให้เลือกทุกงวด
1.7. เมื่อเลือกข้อมูลแล้วให้กด “แสดงข้อมูลพนักงาน”


หมายเหตุ ระบบจะ Default เลือกพนักงานทั้งหมดตามงวดที่เลือกที่มีการประมวลผล หากต้องการเลือกกรองข้อมูลสามารถกรองข้อมูลก่อน Click “แสดงข้อมูลพนักงาน”

เมื่อ Click “แสดงข้อมูลพนักงาน” แล้วจะแสดงรายชื่อพนักงานที่ Tab “ข้อมูลนำส่ง ธนาคาร” ก่อน1.8. ให้เลือก Tab “ข้อมูลนำส่ง สปส./ภาษี” เพื่อตรวจสอบข้อมูลของประกันสังคมและภาษีก่อนจะทำการ Generate1.9. เลือก Tab “ประกันสังคม/ภาษี
1.10. เลือก “Generate Text File” ภาษี
1.11. เลือก Path สำหรับเก็บไฟล์
1.12. เลือกวันที่จ่าย
1.13. เลือกรูปแบบการยื่น “ภ.ง.ด.91 ยื่นผ่าน Interet
1.14. ระบุชื่อ Text File (โดยระบุชื่อและตามด้วย .txt)
1.15. เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด “Process” เพื่อดำเนินการ Generate Text Fileหลังจาก Process  เมื่อ Generate ข้อมูลสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่า “Generate ข้อมูลลงไฟล์สำเร็จ” ให้ Click “OK

ระบบจะกลับมาที่หน้าจอการจัดเก็บข้อมูลนำส่ง Click “Cancel” เพื่อออกจากหน้าจอ ระบบสอบถามว่าต้องการจบการทำงานหน้าจอจัดเก็บข้อมูลนำส่งหรือไม่ หากต้องการออกให้ Click  เพื่อยืนยันการออกจากหน้าจอ “OK


2. การใช้งานโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91

รูปแบบ Text File ที่โปรแกรมโอนย้ายรองรับ (เฉพาะพนักงานที่มีเงินได้ แต่ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีเท่านั้น)ดาวน์โหลดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91

2.1. ระบุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของนายจ้าง
2.2. เลือกไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ภ...91 จาก HRMI โดยการกดปุ่ม Browse
2.3. ระบุเลขที่สาขาของนายจ้าง ตามที่สรรพากรกำหนด (หากเป็นองค์กรเดียว จะใช้ “00000”)
2.4. สถานะการสมรส กรอกตัวเลข 1 – 9 ตามภาพ
2.5. สถานะผู้มีเงินได้ กรอกตัวเลข 0 – 2 ตามภาพ
2.6. ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล ให้ระบุ | (ไปร์)
2.7. เมื่อระบุช่วงข้อมูลครบแล้วให้กด “ตกลงเมื่อกด “ตกลงแล้ว ปุ่ม ตกลง” จะถูกบล็อกไว้ ดังภาพ2.8. ให้เลือก Tab “ตำแหน่งข้อมูล
2.9. ระบุตัวคั่นที่ โดยระบุตั้งแต่ 1 – 62
2.10. เมื่อระบุตัวคั่นที่เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “โอนย้ายข้อมูล2.11. เลือก path สำหรับเก็บไฟล์หลังจากโอนย้าย
2.12. กด “ตกลง2.13. เมื่อโอนย้ายข้อมูลสำเร็จแล้ว จะแจ้งเตือนผลการโอนย้ายดังภาพ และให้กด “ตกลงหลังจากกด  “ตกลงแล้วจะกลับมาที่หน้าจอสรุปรายการภาษีที่นำส่งดังภาพ

หากต้องการตรวจสอบรายชื่อพนักงาน ให้กดปุ่ม “รายละเอียดกรณีไม่มีภาษีที่ต้องชำระ

หรือกด “ตกลงเพื่อกลับไปหน้าโอนย้ายข้อมูล


  1. การนำส่งไฟล์เข้าเว็บสรรพากร สามารถดำเนินการตาม ขั้นตอนการยื่นแบบนายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง 

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์