โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

การบันทึกจ่ายโบนัส ในระบบ HRMI

การบันทึกจ่ายโบนัส ในระบบ HRMI

Q:
A:

โบนัส ถือเป็นแรงขับเคลื่อน, น้ำหล่อเลี้ยงในการทำงานของพนักงาน ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีเงื่อนไขในการจ่ายตามข้อกำหนดขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งโปรแกรมเราสามารถทำการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานได้ทั้งในรูปแบบการจ่ายพร้อมกับเงินเดือน หรือจะเป็นการจ่ายที่แยกออกจากเงินเดือนปกติ ได้ดังนี้

  1. การจ่ายโบนัสในงวดเดียวกับเงินเดือน
  2. การจ่ายโบนัสแยกจากเงินเดือน

1. การจ่ายโบนัสในงวดเดียวกับเงินเดือน

กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย

กรณีงวดการจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง

กรณีงวดการจ่ายมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

สามารถกำหนดเรื่องการคำนวณภาษีได้ว่าจะให้คำนวณภาษีแต่ละเดือน ในงวดใด ไม่ว่าจะเป็นการแยกจ่ายตามงวดที่กำหนดในแต่ละเดือน, การรวมคำนวณที่งวดแรกของแต่ละเดือน หรือการรวมคำนวณที่งวดสุดท้ายของแต่ละเดือน

การบันทึกการจ่าย

          การบันทึกการจ่าย ให้เลือกประเภทการจ่าย เป็น “จ่ายปลายงวด” โปรแกรมจะนำยอดโบนัสไปคำนวณในงวดการจ่ายที่ผูกให้พนักงานแต่ละคนใน Module Personnel > บันทึกข้อมูลพนักงาน >Tab การจ่ายเงิน ในส่วนของ “รูปแบบงวดการจ่าย”   สำหรับงวดที่จะถูกนำไปคำนวณนั้น  จะมองจาก “วันที่มีผล” ในงวดการจ่ายของพนักงานแต่ละคนอีกครั้ง

  

การประมวลผลรายได้

          ยอดเงินโบนัสจะถูกนำมาคำนวณจ่ายพร้อมกับงวดที่จ่ายเงินเดือนปกติ

 

 2.การจ่ายโบนัสแยกจากเงินเดือน

กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย

สามารถกำหนดเรื่องการคำนวณภาษีได้ว่าจะให้คำนวณภาษีแต่ละอย่างไร ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 แบบ

  1. แยกคำนวณ หมายถึง การแยกคำนวณภาษีงวดพิเศษ ออกจากเงินเดือน
  2. รวมคำนวณงวดปกติ หมายถึง การนำยอดเงินจากงวดพิเศษไปรวมกับยอดเงินจากงวดเงินเดือน

 

การบันทึกการจ่าย

การบันทึกการจ่าย ให้เลือกประเภทการจ่าย เป็น “จ่ายกลางงวด” ซึ่งพนักงานที่ถูกบันทึกในเอกสารจะถูกนำไปประมวลผลในงวดพิเศษ แยกจากงวดเงินเดือนปกติ

 การประมวลผลรายได้

          กรณีแยกคำนวณภาษีจากงวดปกติ ฐานคำนวณจะถูกแยกมาคำนวณที่งวดโบนัส

กรณีรวมคำนวณงวดปกติ ยอดเงินที่บันทึกจ่ายที่งวดโบนัส จะถูกนำมาเป็นฐานคำนวณภาษีในงวดปกติ

หมายเหตุ  ยอดภาษีที่คำนวณได้นั้นขึ้นอยู่กับเงินได้และค่าลดหย่อนของพนักงานแต่ละคน

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์