HR Article

เราไม่เพียง แต่นำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ แต่ยังผลักดันให้เกิดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่การบริหารบุคคลให้มีคุณภาพ

HR Articles

3 รายการ
ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงานก็ไม่พ้นที่จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประเมินสมรรถนะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความโปร่งใสในการประเมินความสามารถและผลงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี โดยกระบวนการเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้การประเมินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยในการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน ทำให้สามารถพัฒนาพนักงานและองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
102 ผู้เข้าชม
ตัวชี้วัด KPI ในปัจจุบันมีความเป็นดิจิทัลและมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกลยุทธ์ขององค์กร มีการเน้นที่ผลลัพธ์และคุณภาพ การเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ระดับสูง สามารถปรับเปลี่ยน KPI ตามสถานการณ์และกลยุทธ์องค์กร โดยจะเน้นคุณภาพและผลลัพธ์ระยะยาว รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ KPI เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
119 ผู้เข้าชม
ระบบประเมินผลพนักงาน HCM คือ เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศด้วยกระบวนการวางกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อช่วยให้การประเมินผลงาน และ สมรรถนะของพนักงาน (Competency) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
746 ผู้เข้าชม
152 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์